02 Oppnådd kvalifikasjon - underbilder

Det er ni underbilder i bildet Oppnådd kvalifikasjon: Emne, Emnesamling, Ekstern resultat, Andre resultat, Studieprogram, Kvalifikasjon, Merknad, Fag og Språk. Underbildene styrer den oppnådde kvalifikasjonens innhold av resultater, merknader m.m. Funksjonaliteten i de ulike underbildene beskrives i rekkefølge fra venstre til høyre i dette kapittelet.

Emne

Innholdet i dette underbildet styres av valget som er gjort i Vis-feltet i øvre del av bildet ("Alle resultater for student" eller "Kun markert som inngår"). Alle emner som er markert som inngår vil bli overført til kvalifikasjonsprotokollen når man kjører rutine FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Emne
Emne i oppnådd kvalifikasjon Emnets institusjonsnummer, emnekode og versjonskode
Emnenavn Emnets emnenavn
Emnekategori

Emnekategori: Emnekategori benyttes på vitnemålsgrunnlaget (side 3) til å presentere vurderingsresultatene i sorterte grupper under en overskrift. Emnekategoriens navn vises som overskrift for alle emner med denne emnekategorien, og hver gruppe med innhold sorteres i forhold til andre grupper i henhold til kategoriens prioritetsnummer (se kodemodulen, meny Studelem, bilde Emnekategori). Dersom noen emner har verdi i feltet "Emnekategori", og andre emner ikke har det, så vil emnene uten emnekategori sorteres som om de hadde prioritetsnummer mellom 49 og 50. Avhengig av hvordan forekomsten av oppnådd kvalifikasjon er opprettet, får feltet verdi som følger:

 • Utdanningsplanbasert: Emnekategori oppdateres av fangstrutinen FS651.002 med verdiene som er registrert i emnekombinasjonen(e) i emnekombinasjonshierarkiet. Hvis det er registrert individuelle verdier for studenten i bilde Utdanningsplan, felt "Emnekategori", så er det disse verdiene som rutinen lagrer her.

 • Ikke-utdanningsplanbasert: Emnekategori oppdateres av fangstrutinen FS651.001 med verdiene som er ført opp i bildet Emnekombinasjon, underbilde Emne, for emnekombinasjonen(e) som inngår i bildet Studieprogram-kvalifikasjon. Valgbare emner som eventuelt hentes utenfor emnekombinasjoner som inngår, vil ikke bli tildelt noen verdi, de må oppdateres av brukeren dersom man ønsker disse emnene gruppert på vitnemålet.

 • Ved manuell oppretting av forekomst i bildet Oppnådd kvalifikasjon: Emnekategori oppdateres med verdiene som er ført opp i bildet Emnekombinasjon, underbilde Emne, for emnekombinasjonen(e) som inngår i bildet Studieprogram-kvalifikasjon. Valgbare emner som eventuelt hentes utenfor emnekombinasjoner som inngår, vil ikke bli tildelt noen verdi, de må oppdateres av brukeren dersom man ønsker disse emnene gruppert på vitnemålet.

Emnevalg Kvalifikasjonsfangsrutinene vil lagre verdier i feltet, verdiene har ingen betydning for vitnemålene.
Inngår Emner som er markert som inngår vil inngå i den oppnådde kvalifikasjonen og overføres til kvalifikasjonsprotokollen. Avhengig av hvordan forekomsten av oppnådd kvalifikasjon er opprettet, får feltet verdi som følger:
 • Utdanningsplanbasert: Fangstrutinen FS651.002 vil sette kryss i feltet "Inngår" for alle emner som inngår i studentens utdanningsplan. Øvrige emner vil ikke ha markering for Inngår.

 • Ikke-utdanningsplanbasert: Fangstrutinen FS651.001 vil sette kryss i feltet "Inngår" for alle emner som inngår i emnekombinasjon(er) i bildet Studieprogram-kvalifikasjon.

 • Ved manuell oppretting av forekomst i bildet Oppnådd kvalifikasjon: Ingen emner vil automatisk få markering i feltet "Inngår". Saksbehandler må knytte de aktuelle emnene til kvalifikasjonen ved å markere i feltet "Inngår". Alternativt kan man klikke på knappen Inkluder alle resultater som fører til at alle forekomstene i underbildene blir markert med inngår, og så fjerne markeringen for emner som ikke skal tas med i kvalifikasjonen.

Vtm Angir om emnet skal vises på vitnemålet. Avhengig av hvordan forekomsten av oppnådd kvalifikasjon er opprettet, får feltet verdi som følger:
 • Utdanningsplanbasert: Fangstrutinen FS651.002 vil sette kryss i feltet "Vtm" for alle emner som har "J" i feltet "Med på vitnemål" i bildet Emnekombinasjon, underbilde Emne.

 • Ikke-utdanningsplanbasert: Fangstrutinen FS651.001vil sette kryss i feltet "Vtm" for alle emner som har "J" i feltet "Med på vitnemål" i bildet Emnekombinasjon, underbilde Emne.

 • Ved manuell oppretting av forekomst i bildet Oppnådd kvalifikasjon: Alle emner vil automatisk få markering i feltet "Vtm".

Vekt Dette feltet vil kun vises for emner med fritak. Markering i feltet innebærer at vektingen til emnet skal være med på vitnemålet.
Forbedret etter oppn. Verdien "J" i feltet i medfører at det vil vises en fotnote ved resultatet i det aktuelle emnet på Grunnlag for vitnemål og i DS pkt. 4.3 med merknad om at karakteren er forbedret etter at graden ble oppnådd.
Nivå Emnets studienivå
Vekting kvalifikasjon Del av resultatets vekting som skal inngå i kvalifikasjonen. Feltet har kun verdi dersom vektingen studenten skal ha for dette emnet innenfor kvalifikasjonen, ikke samsvarer med vektingen for studentens resultat i vurderingsprotokollen. Hvis studenten har vekting kvalifikasjon angitt i utdanningsplanen (bilde Utdanningsplan, felt "Vekting kval."), så overføres denne verdien til dette feltet av rutinen FS652.002. Ved oppretting av oppnådd kvalifikasjon manuelt eller ved rutine FS651.001, må en eventuell "Vekting kvalifikasjon" registreres manuelt. Hvis feltet har verdi er det denne vekting kvalifikasjon som vil bli skrevet ut på vitnemålet.
Vekting redusert Hvis det ligger en verdi i feltet "Vekting kval." i studentens utdanningsplan for dette emnet, så vil rutinen FS651.002 ta denne som verdi for "Vekting redusert". Hvis ikke vil rutinen lagre emnets vekting, eventuelt redusert etter vektingsreduksjonsregel. Ved oppretting av oppnådd kvalifikasjon manuelt eller ved rutine FS651.001, vil "Vekting redusert" vise aktuell verdi når emnet krysses av som inngår, og eventuelt en oppdatert verdi dersom man manuelt legger inn verdi i feltet "Vekting kvalifikasjon".
SP inngår Studiepoeng som inngår i den oppnådde kvalifikasjonen fra aktuelt emne
Resultat Kandidatens resultat i emnet
Sum studiepoeng Summen av antall studiepoeng i underbildet Emne som inngår i kvalifikasjonsoppnåelsen

 

Emnesamling

Oppnådde emnesamlinger i kvalifikasjonen lagres i underbildet Emnesamling:

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Emnesamling
Emnesamling i oppnådd kvalifikasjon

Emnesamlingskoden til emnesamling oppnådd av studenten. Avhengig av vis-valg i øvre del av bildet vises alle studentens oppnådde emnesamlinger, eller kun de som er markert med "Inngår".

Emnekategori Emnekategori styrer presentasjon på vitnemålsgrunnlaget (side 3) for emnesamlinger på samme måte som for emner. Kvalifikasjonsfangstrutine FS651.002 (utdanningsplanbasert) vil gi emnesamlingen samme emnekategori som det første emnet som inngår i emnesamlingen. Kvalifikasjonsfangstrutine FS651.001 (ikke-utdanningsplanbasert) vil gi emnesamlingen den emnekategori som emnesamlingen har i underbildet Emnesamling som inngår i bildet Studieprogram-kvalifikasjon. For at emnesamling og emnene som inngår skal presenteres samlet på vitnemålet, må emnesamling og emnene ha samme emnekategori, eventuelt ingen emnekategori. Da vil emnesamlingen presenteres med de tilhørende emner under seg med et lite innrykk.
Inngår

Emnesamlinger som er markert som inngår vil inngå i den oppnådde kvalifikasjonen og overføres til kvalifikasjonsprotokollen. Avhengig av hvordan forekomsten av oppnådd kvalifikasjon er opprettet, får feltet verdi som følger:

 • Utdanningsplanbasert: Fangstrutinen FS651.002 vil sette kryss i feltet "Inngår" dersom alle emnene som inngår i emnesamlingen også inngår i studentens utdanningsplan.

 • Ikke-utdanningsplanbasert: Fangstrutinen FS651.001 vil sette kryss i feltet "Inngår" for de emnesamlinger som inngår i bildet Studieprogram-kvalifikasjon.

 • Ved manuell oppretting av forekomst i bildet Oppnådd kvalifikasjon: Ingen emnesamlinger vil automatisk få markering i feltet "Inngår".

Vtm Angir om emnesamlingen skal vises på vitnemålet. Verdien er i utgangspunktet "J" på alle studentens emnesamlinger, men kun resultater som inngår vil bli overført til protokoll, og vil dermed kunne vises på vitnemålet.
Nivå Emnesamlingens studienivå
Resultat Kandidatens resultat på emnesamlingen


Ekstern resultat

Underbildet henter frem eksterne resultater registrert på studenten i bildet Person eksternstudium (modul Godkjenningssaker).

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Ekstern resultat
Institusjon og Nr

Første del er institusjonsnummer fra bildet Person Eksternstudium, andre del er løpenummer for dette resultatet i underbildet Resultater. Eksternresultater som inngår i oppnåelsen har i tillegg en nummerangivelse med tegnet # foran. Dette brukes for å identifisere de enkelte delene av et resultat som er delt på ulike emnekategorier. Dette er mulig ved å registrere en verdi for 'Vekting kvalifikasjon' som er lavere enn eksternresultatets vekting. Da blir forekomsten duplisert slik at man kan bruke de resterende studiepoengene under en annen emnekategori.

Emnekategori

Emnekategori styrer presentasjon på vitnemålsgrunnlaget (side 3) for eksternresultater på samme måte som for emner. Den utdanningsplanbaserte fangstrutinen FS651.002 overfører emnekategori fra studentens utdanningsplan (bilde Utdanningsplan) dersom dette er registrert.

Inngår

Eksternresultater som er markert som inngår vil inngå i den oppnådde kvalifikasjonen og overføres til kvalifikasjonsprotokollen. Avhengig av hvordan forekomsten av oppnådd kvalifikasjon er opprettet, får feltet verdi som følger:

 • Utdanningsplanbasert: Fangstrutinen FS651.002 vil sette kryss i feltet "Inngår" på eksternresultater som er lagt inn i studentens utdanningsplan (bilde Utdanningsplan).

 • Ikke-utdanningsplanbasert: Fangstrutinen FS651.001 vil ikke sette kryss i feltet "Inngår" på noen eksternresultater.

 • Ved manuell oppretting av forekomst i bildet Oppnådd kvalifikasjon: Ingen eksternresultater vil automatisk få markering i feltet "Inngår".

Vtm Angir om eksternresultatet skal vises på vitnemålet. Verdien er i utgangspunktet "J" på alle studentens eksternresultater, men kun resultater som inngår vil bli overført til protokoll, og vil dermed kunne vises på vitnemålet.
Innpass Angir om eksternresultatet skal angis med resultat 'Innpasset' i vitnemålet i stedet for resultatet som er registrert i bildet Person Eksternstudium, felt "Resultat". Den utdanningsplanbaserte fangstrutinen FS651.002  overfører verdien angitt i bildet Utdanningsplan, felt "Resultat ''Innpasset'' på vitnemål", for eksternresultater som er lagt inn i studentens utdanningsplan. Ellers er verdien i utgangspunktet "J".
Se dok  
Resultat Kandidatens resultat på eksternresultatet (Person Eksternstudium, felt "Resultat").
Vekting kvalifikasjon Del av resultatets vekting som skal inngå i kvalifikasjonen. Feltet har kun verdi dersom vektingen studenten skal ha for det eksterne resultatet innenfor kvalifikasjonen, ikke samsvarer med vektingen for studentens resultat i bildet Person Eksternstudium. Hvis studenten har Vekting kvalifikasjon angitt i utdanningsplanen (bilde Utdanningsplan, felt "Vekting kvalifikasjon"), så overføres denne verdien til dette feltet av rutinen FS651.002. Ved beregning av oppnådd kvalifikasjon manuelt eller ved rutine FS651.001, må en eventuell Vekting kvalifikasjon registreres manuelt. Hvis feltet har verdi er det denne vekting kvalifikasjon som vil bli skrevet ut på vitnemålet.

 

Andre resultat

Underbildet inneholder andre resultater som skal være med i den oppnådde kvalifikasjonen og vises i resultattabellen på vitnemålsgrunnlaget (side 3). Dette gjelder i hovedsak realkompetansevurderinger innpasset i studentens utdanningsplan. Disse vil hentes inn i kvalifikasjonsoppnåelsen fra bildet Utdanningsplan av rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Andre resultat
Nr Løpenummer som identifiserer forekomsten (for den aktuelle kvalfikasjonsoppnåelsen). Underbildets forekomster ligger i samme tabell som forekomster i underbildet Merknad. Løpenummerne må derfor være unike på tvers av disse to underbildene.
Emnekategori Emnekategori styrer presentasjon på vitnemålsgrunnlaget (side 3) for eksternresultater på samme måte som for emner. Den utdanningsplanbaserte fangstrutinen FS651.002 overfører emnekategori fra studentens utdanningsplan (bilde Utdanningsplan)/godkjenningssaken hvor realkompetansen er opprettet dersom dette er registrert.
Vekting Realkompetansens vekting i kvalifikasjonsoppnåelsen. Den utdanningsplanbaserte fangstrutinen FS651.002 overfører vekting fra godkjenningssaken hvor realkompetansen er opprettet.
Fritak Hvis feltet har verdien "J", vil det på vitnemålsgrunnlaget komme frem "Fritatt"/"Exempted" i resultatkolonnen. Verdien i feltet settes automatisk til "N" når en forekomst blir opprettet.
Innpass Hvis feltet har verdien "J", vil det på vitnemålsgrunnlaget komme frem "Innpasset"/"Recognized" i resultatkolonnen. Verdien i feltet settes automatisk til "J" når en forekomst blir opprettet.
Vitnemål Angir om resultatet skal vises på vitnemålet. Verdien i feltet settes automatisk til "J" når en forekomst blir opprettet.
Original tekst Navn på resultatet - original/norsk utgave. Skrives ut på vitnemål. Den utdanningsplanbaserte fangstrutinen FS651.002 overfører tekst fra studentens utdanningsplan (bilde Utdanningsplan)/godkjenningssaken hvor realkompetansen er opprettet.
Engelsk tekst Navn på resultatet - engelsk utgave. Skrives ut på engelsk vitnemål og DS. Den utdanningsplanbaserte fangstrutinen FS651.002 overfører tekst fra studentens utdanningsplan (bilde Utdanningsplan)/godkjenningssaken hvor realkompetansen er opprettet dersom dette er registrert.

 

Studieprogram

Et annet fullført studieprogram kan inngå i kvalifikasjonen. Dette studieprogrammet registreres da i Oppnådd kvalifikasjon, underbilde Studieprogram:

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Studieprogram
Studieprogram Det studieprogrammet som skal inngå i kvalifikasjonen. Hentes fra nedtrekksliste.
Emnekategori Emnekategori styrer presentasjonen på vitnemålsgrunnlaget på samme måte som for de andre typene av kvalifikasjonsinnhold.
Vtm Om studieprogrammet skal vises på vitnemålet.

 

Kvalifikasjon

En tidligere oppnådd kvalifikasjon kan inngå i kvalifikasjonen. Denne registreres i Oppnådd kvalifikasjon, underbilde Kvalifikasjon:


 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Kvalifikasjon
Grad Den kvalifikasjonen som skal inngå i kvalifikasjonen. Hentes fra nedtrekksliste.
Sted Sted for oppnåelse av kvalifikasjonen.
Emnekategori Emnekategori styrer presentasjonen på vitnemålet på samme måte som for de andre typene av kvalifikasjonsinnhold.
Vtm Angir om kvalifikasjonen skal vises på vitnemålet.

 

Merknad

Underbildet inneholder merknader som skal være med i den oppnådde kvalifikasjonen. Avhengig av type merknad kan en merknad skrives ut på vitnemål og/eller DS, eller kun ligge i kvalifikasjonsoppnåelsen uten å bli skrevet ut på vitnemålsdokumentene. Merknader hentes inn i underbildet fra utdanningsplanen (bilde Utdanningsplan, underbilde Vitnemål og DS) av rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Merknad
Nr Løpenummer som identifiserer forekomsten (for den aktuelle kvalfikasjonsoppnåelsen). Underbildets forekomster ligger i samme tabell som forekomster i underbildet Andre resultat. Løpenummerne må derfor være unike på tvers av disse to underbildene.
Type merknad

Verdien i feltet styrer hvor merknaden benyttes. Hentes fra nedtrekksliste:

DS-TILLEGG: Merknad som benyttes i DS punkt 6.1. Det er den engelske teksten som benyttes av DS.

DS-ÆRESBEVISNING: Merknad som benyttes i DS punkt 4.5. Det er den engelske teksten som benyttes av DS.

VTM-MRK-SIDE3: Merknad som benyttes på vitnemålsgrunnlaget under resultattabellen, og i DS punkt 4.3 under resultattabellen. Kun den engelske teksten benyttes av DS.

KVAL-MRK: Merknadstekst for kvalifikasjonsoppnåelsen som ikke benyttes på vitnemål/DS.

Original tekst Merknadstekst - norsk utgave
Engelsk tekst Merknadstekst - engelsk utgave

 

Fag

Underbildet kan benyttes til å registrere fag (og/eller studieretning) for den enkelte student, som vil overstyre det som er lagt inn i Studieprogram samlebilde, underbilde Fag - DS. Disse opplysningene skal ikke inn på vitnemålet, men benyttes på Diploma Supplement, punkt 2.2.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Fag
Lnr Løpenummer som identifiserer forekomsten (for den aktuelle kvalfikasjonsoppnåelsen).
Fag

Fagkoden til fag som skal benyttes på DS pkt. 2.2. Hentes fra nedtrekksliste (fra modul Studieelementer, bilde Fag).

Studieretning Studieretningskoden til studieretning som skal benyttes på DS pkt. 2.2. Hentes fra nedtrekksliste (fra modul Studieelementer, bilde Studieretning).
Merknad Merknadstekst som skal benyttes på DS pkt. 2.2.

 

Språk

Underbildet inneholder språk for den enkelte student, som vil overstyre det som er lagt inn i Studieprogram samlebilde, underbilde Språk - DS. Disse opplysningene skal ikke inn på vitnemålet, men benyttes på Diploma Supplement, punkt 2.5. Forekomster hentes inn i underbildet fra merknad i utdanningsplanen (bilde Utdanningsplan, underbilde Vitnemål og DS, Type merknad DS-SPRÅK) av rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Språk
Språk

Språkkoden til språk som skal benyttes på DS pkt. 2.5. Hentes fra nedtrekksliste (fra modul Koder, meny Felles, bilde Språk).

Den utdanningsplanbaserte fangstrutinen FS651.002 overfører koder fra studentens utdanningsplan (bilde Utdanningsplan, underbilde Vitnemål og DS, Type merknad DS-SPRÅK, felt "Språk").

Vurderingsspråk Angir om språket er eksamensspråk. Verdien "J" i feltet gir merknad om at språket gjelder eksamen, dersom verdien i "Undervisningsspråk" er lik "N".
Undervisningsspråk Angir om språket er undervisningsspråk. Verdien "J" i feltet gir merknad om at språket gjelder undervisning, dersom verdien i "Vurderingsspråk" er lik "N".
Prioritet Prioriteringstall som styrer rekkefølgen i presentasjonen på DS punkt 2.5.

 

 

 

Publisert 13. nov. 2014 15:51 - Sist endret 11. feb. 2020 15:29