01 Bilde Oppnådd kvalifikasjon - øvre del

Bildet brukes til å kontrollere og redigere oppnådde kvalifikasjoner før de overføres til protokoll. Bildet kan også brukes til å opprette oppnådde kvalifikasjoner manuelt. Øvre del av bildet inneholder overordnede parametre for den oppnådde kvalifikasjonen, mens fanene styrer den oppnådde kvalifikasjonens innhold av resultater, merknader m.m.

Kvalifikasjonsforekomster for studenter blir først opprettet i arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon, enten via kvalifikasjonsfangstrutine (FS651.002 eller FS651.001) eller ved manuell oppretting. Bildet er et arbeidsbilde for redigering og kontroll av kvalifikasjonsdata. Når dataene er ferdig kontrollert og kvalitetssikret, overføres de til kvalifikasjonsprotokollen hvor de er skjermet slik at bare et fåtall medarbeidere kan foreta endringer. Vitnemål kan bare skrives ut på grunnlag av data i kvalifikasjonsprotokollen.

Kvalifikasjonen identifiseres med kombinasjonen av fnr, kvalifikasjonskoden og datoen kvalifikasjonen ble oppnådd.

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Oppnådd kvalifikasjon, øvre del
Studentnr Studentens studentnummer
Fnr Studentens fødselsnummer
Navn Studentens navn
Kvalifikasjon Kvalifikasjonskoden til den oppnådde kvalifikasjonen
Oppnådd Datoen angir når kandidaten ble funnet å ha oppnådd kvalifikasjonen. Dato beregnes av/settes i kvalifikasjonsfangstrutinene.
Studieprogram

Studieprogrammet som studenten har fullført for å oppnå kvalifikasjonen. Studieprogrammet vises på grunnlag for vitnemål, og kan vises på vitnemålets tittelside.

Studieretning

Eventuell studieretning studenten har fulgt på studieprogrammet. Studieretning vises på grunnlag for vitnemål, DS pkt. 2.2, og kan vises på vitnemålets tittelside.

Kull Kulltermin for studenten. Feltet får automatisk verdi ved beregning av oppnådd kvalifikasjon. Verdien i feltet benyttes for uthenting av informasjon for vitnemål og Diploma Supplement. Dersom feltet ikke er gitt verdi utledes kull-termin fra studieprogramstudenten, evt fra oppnådd dato. De vitnemåls- og DS-tekstene som har kull-termin tidligere eller lik kull-terminen for kvalifikasjonsoppnåelsen, vil da benyttes.
Starttermin Studentens starttermin på studieprogrammet.
Ferdigbehandlet Dette feltet oppdateres med "J" når alle data er ferdig registrert og kontrollert. Verdien "J" er en forutsetning for at dataene skal kunne overføres til kvalifikasjonsprotokollen. Den tilsvarer "KO"-verdien som benyttes når vurderingsresultater er kontrollert og klargjort for overføring til protokoll. Som nevnt i avsnittene om kvalifikasjonsfangstrutinene, så kan det ved kjøring velges om rutinen skal sette status "J" i feltet ferdigbehandlet.
Resultat

Felter under resultat: Resultatopplysninger i form av samlet karakter, separate karakterer til skriftlig og muntlig og eventuell innstilling, kan registreres manuelt hvis ønskelig.

Det er bare et mindretall av institusjonene som oppdaterer samlet resultat for kvalifikasjoner de tildeler. Som resultatstatus for kvalifikasjonsresultater benyttes verdien B, ev H eller G for henholdsvis "hovedkarakter" eller "gjennomsnittskarakter" (NTNU).

Gjennomsnittskarakter (felt: "Karakter", Res.status: "G") kan beregnes med rutine FS652.001 og skrives ut på vitnemålets tittelside via flettefeltet {KARAKTER} samt i DS pkt. 4.5 (NTNU).

Vitnemål / karakterutskrift Se beskrivelse av hvert felt i rammen Vitnemål / karakterutskrift under.
Målform Målform hentes av kvalifikasjonsfangstrutinene fra bildet Student, felt "Språk på vitnemål", alternativt fra bildet Person/Student, felt "Skal tilskrives på". En annen målform enn denne kan om ønskelig registreres manuelt. Når vitnemålet bestilles i rapporten FS670.002 Vitnemål benyttes målformen som er registrert her (vanligvis bokmål eller nynorsk) med språkalternativet "Automatisk" i rapporten FS670.001 Vitnemålsdokumenter. Vitnemål kan også bestilles på engelsk, da overstyres eventuell annen målform i dette feltet.
Produsert (tidl. Utskrevet) Dette feltet er ikke relevant for arbeidsbildet (Oppnådd kvalifikasjon), men i protokollbildet (Oppnådd kvalifikasjon protokoll) oppdateres det automatisk når kvalifikasjonen er overført til protokoll og man har trykket på knappen "Oppdatér vitnemål og DS produsert" i FS670.001 etter produksjon av vitnemålsdokumenter.
Sendt utskrift Dette feltet er ikke relevant for arbeidsbildet, men oppdateres automatisk når kvalifikasjonen er overført til protokoll og man har trykket på knappen "Oppdatér vitnemål og DS produsert" i FS670.001 etter produksjon av vitnemålsdokumenter.

Dersom det er registrert en merknad om utsettelse av vitnemålsproduksjon (merknad av type VTM-UTSETTELSE) i bilde Utdanningsplan, underbilde Vitnemål og DS (eller i Student samlebilde, underbilde MrkR) hvor datoen som produksjonen er utsatt til er lik eller senere enn dagens dato, så vises merknaden i rød skrift i øvre del av bildet Oppnådd kvalifikasjon.

Overgangsknapper

"FS801.001 Godkjenningsoppl": Knappen gir overgang til rapporten FS801.001 Godkjenningsopplysninger.

"Endre kvalifikasjon/dato": Knappen åpner en liten rutine for endring av kvalifikasjon og/eller dato for oppnådd kvalifikasjon, da disse ikke kan redigeres direkte:

 

"Inkluder alle resultater": Knappen gjør at dersom underbildet Emne eller Emnesamling er valgt i nedre del av bildet, vil alle emner/emnesamlinger i underbildet bli markert med "Inngår", slik at de vil inngå i kvalifikasjonsoppnåelsen. Oppdatering må gjøres for at endringen skal lagres. Knappen er kun aktiv dersom Vis-valget i øvre del av bildet er markert for "Alle resultater for student".

"->Protokoll": Knappen åpner rutinen FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll. Dersom søket i bildet Oppnådd kvalifikasjon omfatter flere studenter, settes perioden ut fra hele utvalget av oppnåelser ved overgang til rutinen (FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifkasjon til protokoll).

Vis-valg

Vis-valg Beskrivelse
Beskrivelse av Vis-valgene
Vis alle resultater for student Viser alt innhold av emner og emnesamlinger for kandidaten i underbildene.
Kun markert som inngår Viser kun det innholdet av emner og emnesamlinger for kandidaten i underbildene, som er markert med "Inngår".
Nedtrekksliste med ulike alternativer for hvilke studenter som skal vises

Hvis du har gjort søk i bildet og hentet fram et sett kandidater, kan du avgrense utplukket til bare dem som hører til en og samme klasse, eller til bare dem som ikke har noen klassetilhørighet.

 

 

 

Publisert 10. nov. 2014 10:18 - Sist endret 7. juni 2021 14:39