03 FS652.001 Beregning av samlet karakter for grad - modell NTNU

Til noen kvalifikasjoner er det tradisjon for å beregne en samlet karakter, som en funksjon (veid snitt) av karakterene til de enkelte emnene som inngår. Dette kan benyttes for gradene sivilingeniør og -arkitekt ved NTNU. Ellers er dette lite vanlig. For NTNU er det laget en spesialrutine for slik beregning av samlet karakter, FS652.001.

 

Utplukk

Rutinen bestilles ved at man oppgir kvalifikasjonskoden, en periode for når kvalifikasjonen er oppnådd, og det tilhørende studieprogrammet. Det forutsettes at forekomstene av oppnådde kvalifikasjoner er opprettet på forhånd.

Utplukk Beskrivelse
Utplukk i rutinen - beskrivelser
Studieprogram Utplukk basert på studieprogramkode i tillegg til kvalifikasjon og periode for oppnåelsesdato.
Student Begrenser utplukket til en enkelt student ved angivelse av student- eller fødselsnummer.

Bestillingsparametre

Rutiner skal alltid kjøres med avkrysning for Nei i Oppdater database første gang. Først når dataene som rutinen henter fram er gjennomgått og vurdert til å være korrekte kan rutinen kjøres med Oppdater database er lik Ja. Da endres dataene i databasen. Merk at det ikke er angreknapp for rutinekjøringer. Dersom rutinen gjør endringer som blir feil må dette ryddes opp i manuelt av saksbehandler.

Bestillingsparameter Beskrivelse
Bestillingsparametre - beskrivelser
Studentnr/Fødselsnummer Studentnummeret eller fødslesnummeret til den enkelte studenten karakteren skal beregnes for. Valget gjelder kun ved utplukk "Student".
Kvalifikasjon

Kode: Institusjonsmummer og kvalifikasjonskode for kvalifikasjonsoppnåelsene det skal beregnes karakter for

Periode: Periode for oppnåelsesdato for kvalifikasjonsoppnåelsene det skal beregnes karakter for

Studieprogram

Studieprogramkode til kvalifikasjonsoppnåelsene det skal beregnes karakter for

Oppdatér database

Rutiner skal alltid kjøres med avkrysning for Nei i Oppdater database første gang. Først når dataene som rutinen henter fram er gjennomgått og vurdert til å være korrekte kan rutinen kjøres med Oppdater database er lik Ja. Da endres dataene i databasen. Merk at det ikke er angreknapp for rutinekjøringer. Dersom rutinen gjør endringer som blir feil må dette ryddes opp i manuelt av saksbehandler.

Hva gjør rutinen

Rutinen beregner en gjennomsnittskarakter basert på emnene (vektet ut ifra "Red.vekt") som inngår i kvalifikasjonsoppnåelsen. Karakteren registreres i bilde Oppnådd kvalifikasjon, ramme "Resultat", felt "Karakter". I feltet "Res.status" registreres koden "G" (Gjennomsnittskarakter).

Denne karakteren skrives ut på vitnemålets tittelside via flettefeltet {KARAKTER} samt i DS pkt. 4.5 (NTNU).

Framvisning av data i rutinen

Rutinen skriver ut fnr, navn, beregnet gjennomsnittskarakter (resultatstatus "G"), og oppnådd-datoen for hver enkelt kvalifikasjonsoppnåelse. I tillegg skriver den ut en liste over alle enkeltresultater som inngår i beregningen, med emnekode, kulltilhørighet (årstrinn), karakter, vekttall, eventuelt en lokal snittberegning og eventuelt en merknadstekst.

Tips før kjøring av rutinen

Kjør alltid med "Oppdater database" lik Nei ved første kjøring.

 

Publisert 8. jan. 2015 12:26 - Sist endret 9. jan. 2015 18:00