02 Bilde Kvalifikasjon - underbilder

Det er seks underbilder i bildet Kvalifikasjon: Navnehistorikk, Kvalifikasjon forutsettes, Studieprogram - kvalifikasjon, Studieprogram - fører til, Tekster DS / Vitnemål og Vitnemål. Funksjonaliteten i de ulike underbildene beskrives i rekkefølge fra venstre til høyre i dette kapittelet.

Navnehistorikk

Her kan navnehistorikk for kvalifikasjonen angis. Det tas hensyn til navnehistorikk ved generering av vitnemål.

Kvalifikasjon forutsettes

Noen kvalifikasjoner krever at studenten allerede har oppnådd en annen kvalifikasjon, f.eks. en lavere grad må være bestått før man kan tildeles en høyere grad. En slik lavere grad kan legges inn i underbildet Kvalifikasjon forutsettes. Dette anbefales ikke dersom flere ulike kvalifikasjoner oppfyller dette kravet, da det kan være vanskelig å lage en komplett liste over kvalifikasjoner som godkjennes som forutsetning for tildeling av denne kvalifikasjonen. Merk: Rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – utdanningsplanbasert tar ikke hensyn til informasjon som måtte være registrert i dette underbildet.

 

Studieprogram - kvalifikasjon

Underbildet brukes dersom navn på kvalifikasjon som skal vises på vitnemål og vitnemålstillegg (DS) er avhengig av studieprogrammet kvalifikasjonen er oppnådd innenfor. Da kan studieprogrammet med tilhørende navn på kvalifikasjon oppgis her. Underbildet tilsvarer for øvrig den øvre delen av bildet Studieprogram-kvalifikasjon, som brukes til å knytte kvalifikasjoner til studieprogram som ikke har utdanningsplan. For å kunne bruke et utplukk med kombinasjonen av en gitt kvalifikasjon og et gitt studieprogram i rapporten FS670.001 Vitnemålsdokumenter, må en tilknytning mellom kvalifikasjonen og programmet gjøres her (eller i Studieprogram samlebilde, underbilde Kvalifikasjon), dersom kvalifikasjonen ikke er registrert i feltet "Fører til kvalifikasjon" på det aktuelle programmet i Studieprogram samlebilde. Dette er aktuelt f.eks. i tilfeller der en enkelt student på et studieprogram skal få beregnet en annen kvalifikasjon enn det som er vanlig (ved bruk av feltet "Grad" i Student samlebilde).

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Studieprogram - kvalifikasjon
Studieprogram Studieprogram som kvalifikasjonsoppnåelsen er basert på.
Vitnemålsgivende Angir om kombinasjonen studieprogram-kvalifikasjon er vitnemålsgivende. Selv om kvalifikasjonen (bilde Kvalifikasjon) er definert som vitnemålsgivende, kan man likevel definere kombinasjonen av denne kvalifikasjonen og et studieprogram som ikke-vitnemålsgivende. Ved produksjon av vitnemål, vil en vitnemålsgivende kvalifikasjon på side 3 (resultatoversikten) ha overskriften «Grunnlag for vitnemål», mens en ikke-vitnemålsgivende kvalifikasjon vil ha overskriften «Karakterutskrift».
Krav vekting Krav til vekting for oppnåelse av kvalifikasjonen basert på angitt studieprogram (brukes av FS651.001). Vektingen brukes også i beskrivelsen av utdanningens omfang på vitnemålets informasjonsside (side 2), via flettefeltet {NORMERTTID}. NB Verdien brukes ikke av rutinen FS651.002.
NUSkode NUSkode for oppnåelse av kvalifikasjon basert på angitt studieprogram. Brukes kun ved rapporteringen FS020.025 Gradresultater til SSB. Hvis ikke angitt, brukes NUSkoden i øvre del av bildet.
Navn – vitnemål Navn på kvalifikasjon når den er oppnådd på bakgrunn av angitt studieprogram. Dersom navnet på kvalifikasjonen som skal vises på vitnemål er avhengig av studieprogrammet kvalifikasjonen er oppnådd innenfor, kan dette navnet oppgis her.
Rapporter oppnådd kvalifikasjon til DBH/SSB Angi her om kvalifikasjoner oppnådd innenfor gitt studieprogram skal rapporteres til DBH/SSB
Inkludér alle valgbare emner ved aut. oppretting Verdien "J" betyr at kandidater som har bestått flere emner enn de som er nødvendige for å oppnå kvalifikasjonen, skal få med alle overskytende emner når kvalifikasjonen opprettes av kvalifikasjonsfangstrutinen FS651.001 Beregning av oppnådd kvalifikasjon.


Studieprogram - fører til

Underbildet lister opp de studieprogrammene som fører til oppnåelse av kvalifikasjonen ved kjøring av rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – utdanningsplanbasert. Det kan ikke registreres noe i dette underbildet. Registreringen gjøres på aktuelt studieprogram i modul Studieelementer, Studieprogram samlebilde, felt "Fører til kvalifikasjon".

 

Tekster - DS / Vitnemål

Underbildet brukes til å registrere tekster som flettes inn på vitnemålstillegget (DS)/vitnemålet for den aktuelle kvalifikasjonen.

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Tekster DS / Vitnemål
Gjelder kvalifikasjoner oppnådd fra kull Man kan legge inn generasjoner av tekster som skal virke for ulike perioder avhengig av kull-termin for studenten som har oppnådd kvalifikasjon. Kommandoen 'Ny rad' vil gi et nytt sett med tekster som skal gjelde for kvalifikasjonsoppnåelser med annen kull-termin.
Vis detaljer Standardinnstilling er med hake for vis detaljer. Tas haken bort, blir alle tekstfeltene borte og kun fra-kull-feltet vises. Da kan man lett se om det er flere fra-kull registrert i bildet.
Felter med tekst som kommer ut på angitte punkter i DS (kun engelsk):  
Nivåbeskrivelse (3.1) Denne brukes kun av den gamle DS-rapporten FS611.001.
Karakterbeskrivelse (4.4) Tekst som registreres her vil komme i tillegg til den faste teksten «See section 4.3.».
Studieadgang (5.1) Tekst som angir videre studier kvalifikasjonen gir adgang til (se UHRs Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg), f.eks. «The bachelor's degree is at an academic level that is sufficient for application to relevant second cycle studies.».
Yrkesmessig status (5.2)

Her angis primært adgang til regulerte yrker (se UHRs Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg).

Tilleggsopplysninger (6.1) Tekst som registreres her vil komme i tillegg til eventuell merknad fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Merknad, felt Engelsk tekst, Type merknad DS-TILLEGG.
Infokilde (6.2) Henvisning til ytterligere informasjon om kvalifikasjonen (se UHRs Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg).
Felter med tekst som kan flettes inn på vitnemålet (engelsk, bokmål og nynorsk):  
Tekst vitnemål – side 1 Tekst som angis blir flettet inn på vitnemålets side 1 via flettefeltet {MERKNAD}.

Vitnemål

Underbildet brukes til å knytte kvalifikasjonen til brevavsnitt for vitnemålets side 1 og 2 og til brevtype for DS. I tillegg kan man angi funksjonen til de som signerer vitnemålet for aktuell kvalifikasjon.

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Vitnemål
Gjelder kull fra og med termin Man kan legge inn generasjoner av tekster som skal virke for ulike perioder avhengig av kull-termin for studenten som har oppnådd kvalifikasjon. Kommandoen 'Ny rad' vil gi et nytt sett med felter som skal gjelde for kvalifikasjonsoppnåelser med annen kull-termin.
Avsnitt for vitnemål side 1 / Avsnitt for vitnemål side 1 -digitalt / side 2 Felter (Breveierkode + Avsnittkode) for avsnitt som skal brukes av vitnemålsrapporten for produksjon av vitnemålets side 1 / side 1 digitalt (den orange tekstfargen varsler at all funksjonalitet ikke ennå er på plass) / side 2. Dobbeltklikking i feltene åpner bildet Avsnitt (brevmodulen). Til høyre for feltene finnes overgangsknapper til vindu for redigering av hhv. bokmål-, nynorsk- og engelsk versjon av avsnittet.
Brevtype for DS Felter (Breveierkode + Brevtypekode + Versjonsnummer) for brevtype som skal brukes av DS-rapporten. Dobbeltklikking i feltene åpner bildet Brevtype (brevmodulen) der tilhørende avsnitt eventuelt kan redigeres. Kun den engelske versjonen av avsnittene for DS brukes.
Funksjon for signatur 1 (vitnemål side 1) Funksjon for første signatur på vitnemålets side 1 (bokmål/nynorsk/engelsk). Verdien flettes inn i feltet {SIGNATUR1}. Dersom det ikke angis verdi her, kan verdi hentes fra modul Semesterregistrering, bilde WebApplikasjon - Tekster, felt "Tekst", Tekstkode FS_VTM_S1_SIGN1. Denne verdien vil i så fall vises i grått her.
Funksjon for signatur 2 (vitnemål side 1) Funksjon for andre signatur på vitnemålets side 1 (bokmål/nynorsk/engelsk). Verdien flettes inn i feltet {SIGNATUR2}. Dersom det ikke angis verdi her, kan verdi hentes fra modul Semesterregistrering, bilde WebApplikasjon - Tekster, felt "Tekst", Tekstkode FS_VTM_S1_SIGN2. Denne verdien vil i så fall vises i grått her.
Funksjon for signatur vitnemålsgrunnlag

Funksjon for signatur på vitnemålsgrunnlaget/side 3 (bokmål/nynorsk/engelsk). Dersom det ikke angis verdi her, kan verdi hentes fra modul Semesterregistrering, bilde WebApplikasjon - Tekster, felt "Tekst", Tekstkode FS_VTM_S3_SIGN. Denne verdien vil i så fall vises i grått her.

 

Feltene Avsnitt for vitnemål side 1 og Avsnitt for vitnemål side 2 refererer til brevavsnitt (brevmodulen) som brukes av vitnemålsrapporten FS670.002 Vitnemål for den aktuelle kvalifikasjonen. Flere ulike kvalifikasjoner kan referere til de samme avsnittene. Avsnittene finnes i bokmål-, nynorsk- og engelsk versjon. Knappene til høyre for nevnte felter gir direkte overgang til vindu for redigering av de enkelte avsnittene. Avsnittene genereres i bildet Brevtype (brevmodulen) ved bruk av brevmalen VITNEMÅL2. Det lages da et forslag til avsnitt som så kan redigeres.

 

Feltet Brevtype for DS refererer til brevtypen som brukes av DS-rapporten FS670.003 Diploma Supplement for den aktuelle kvalifikasjonen. Flere ulike kvalifikasjoner kan referere til den samme brevtypen. Dobbeltklikking i dette feltet åpner bildet Brevtype (brevmodulen). Der kan brevtypen genereres basert på brevmalen DIPLOMASUP. Det lages da to avsnitt (kun engelsk) som sammen brukes av DS-rapporten. I avsnittet nr. 1 finnes det en tabell øverst hvor institusjonen kan registrere navnet sitt og logo. Utover dette bør ikke disse avsnittene redigeres.

Publisert 6. nov. 2014 11:26 - Sist endret 19. nov. 2020 10:07