01 Bilde Kvalifikasjon - øvre del

Bildet brukes til å definere kvalifikasjoner som studenter kan oppnå etter fullført studieløp. Eksempler er gradgivende kvalifikasjoner på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå. Forekomstene identifiseres med kombinasjonen av institusjonskode og kvalifikasjonskode.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Kvalifikasjon, øvre del
Kvalifikasjon Institusjonsnummer og kode for kvalifikasjonen
Tildelende institusjon Dette feltet skal ikke gis noen verdi i de vanlige tilfellene hvor institusjonen alene har det fulle faglige ansvar for kvalifikasjonen. Det benyttes kun hvis institusjonen har en samarbeidsavtale med en annen institusjon om å tilby kvalifikasjonen, slik at studiet kan gjennomføres ved egen institusjon, mens en ekstern institusjon står faglig ansvarlig for kvalifikasjonen. Feltet Tildelende institusjon benyttes for informasjon og inkluderes ikke i rapporteringen av kvalifikasjoner. I den utgående versjonen av DS-rapporten (FS611.001) brukes feltet av punkt 2.3 hvis utfylt.
Utgått Angir om kvalifikasjonen er utgått. År/termin-til i feltet "Tilbudt i periode" bør da ha en verdi.
Navn De to alternativene Hankjønn og Hunkjønn må fylles ut. Forskjellige verdier her er bare aktuelle når man benytter latinske kvalifikasjonsnavn (eks. candidatus/candidata). Hvis man benytter ikke-latinske kvalifikasjonsnavn må man oppdatere bokmålnavnet i begge disse to feltene. Feltet "Forkortet" må fylles ut. Kvalifikasjonsnavn skrives ut på vitnemål og på DS punkt 2.1.
Grad-tittel og yrkestittel Kvalifikasjonen kan knyttes til en tittel fra det bakenforliggende bildet Beskyttet tittel. Dersom denne tittelen er lovbeskyttet vil det skrives ut en merknad på DS punkt 2.1 på formen «The title bachelor is protected by law in Norway.». Grad-tittel: Denne vises i punkt 2.1 av Diploma Supplement: Yrkestittel: Denne kan vises på side 1 av vitnemålet.
Grad Angir om kvalifikasjonen tilsvarer en grad i akademisk forstand. Årsenheter, halvårsenheter og påbyggingsstudier er eksempler på studier som kan føre til en kvalifikasjon, men som ikke gir en grad. Verdien "J" i feltet gir ledetekst «Grad» foran kvalifikasjonsnavnet på grunnlag for vitnemål (side 3).
Vitnemålsgivende Angir om kvalifikasjonen er vitnemålsgivende. Ved produksjon av vitnemål, vil en vitnemålsgivende kvalifikasjon på side 3 (resultatoversikten) ha overskriften «Grunnlag for vitnemål», mens en ikke-vitnemålsgivende kvalifikasjon vil ha overskriften «Karakterutskrift». I forbindelse med rapportering til NSD vil verdien "J" i feltet medføre at kvalifikasjonen rapporteres som gradgivende/vitnemålsgivende, mens verdien "N" medfører at kvalifikasjonen rapporteres som ikke-gradgivende/vitnemålsgivende.
Norsk vitnemål Angir om det skal tilrettelegges for norsk (bokmål og nynorsk) vitnemål for studenter som oppnår kvalifikasjonen.
Engelsk vitnemål Angir om det skal tilrettelegges for engelsk vitnemål for studenter som oppnår kvalifikasjonen.
DS skal utstedes Angir om Diploma Supplement skal utstedes for studenter som oppnår kvalifikasjonen. Verdien "N" medfører at knappen for produksjon av DS i rapporten FS670.001 Vitnemålsdokumenter blir inaktiv.
Ph.d.variant for side 3 Angir om spesiell ph.d.variant av vitnemålsgrunnlag skal brukes. Feltet er kun åpent for redigering når kvalifikasjonens studienivå er 900 eller høyere.
Visning av veiledere Angir om veiledere skal vises på vitnemålsgrunnlag for ph.d.
Visning av bedømmelseskomite Angir om bedømmelsekomité skal vises på vitnemålsgrunnlag for ph.d.
Kun side 3 for vitnemål N = normalt vitnemål med alle side, J = kun siden med vitnemålsgrunnlag
Fellesgrad-variant for side 3 J/N. Gjelder også for ph.d.-varianten.
Sted fagansvarlig Angir hvilket sted som er fagansvarlig for kvalifikasjonen.
Studienivå Studienivå for kvalifikasjonen. Studienivået kan være knyttet til en NKR-syklus, og informasjon om syklusen flettes inn på vitnemålets informasjonsside (side 2) og på DS punkt 3.1.
Normert studietid Angis med antall og tidsenhet, for eksempel 4 år, 2 semestre osv.
Karakterregel Fylles ut dersom man ønsker en samlet karakter, med resultatstatus, for kvalifikasjonen. Hvis karakterregelen kun inneholder én karakter (f.eks. kar.regel 4, Bestått-Bestått), vil denne beregnes automatisk ved kjøring av rutine FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert.
Hvis karakterregelen inneholder flere karakterer (f.eks regel 30 eller 31), vil det ikke beregnes automatisk resultat, men rutine FS652.001 Beregning av samlet karakter grad – modell NTNU kan kjøres etter oppretting av kvalifikasjon (beregner en gjennomsnittskarakter).
Karaktergrense for bruk i kvalifikasjon Feltet benyttes hvis kvalifikasjonen krever at emnene som inngår skal være bestått med resultat lik eller bedre enn en viss grense, for eksempel magistergrad hvor det kreves laudabel karakter i alle emner som inngår.
Vekttallskrav - hovedkarakter Relevant kun for sivilingeniør/-arkitektstudiene ved NTNU. Angir at hovedkarakter for kvalifikasjonen bare skal beregnes hvis emnene som inngår summerer til et minimum antall vekttall. Dette betyr at kandidater som oppnår graden pga. et vesentlig antall eksterne emner, ikke får beregnet noen hovedkarakter. NB! Feltet har ikke lenger funksjonalitet i forbindelse med rutinen FS652.001, som ikke lenger beregner resultatstatus "H" (kun "G").
Tilbudt i periode År-terminer for hvilken periode kvalifikasjonen tilbys. År-termin for avslutning kan være blank for kvalifikasjoner som tilbys pr. i dag. Kvalifikasjoner som ikke lenger kan gis, oppdateres med siste År-termin for tildeling og markeres som utgått i feltet "Utgått".
Studium-rapportering Angir studium som benyttes ved rapportering av kvalifikasjon.
Kvalifikasjonsnormering Viser til den bakenforliggende tabellen Kvalifikasjonsnormering. Feltet må fylles ut for alle aktive kvalifikasjoner som skal rapporteres til Lånekassen (via DBH).
NUSkode(SSB) Angir kvalifikasjonens kodetilknytning til NUS-systemet (Statistisk sentralbyrås nasjonale utdanningsstatistikk) for klassifisering av utdanning. Det er laget en generator for lettere å kunne finne riktig kode. Denne åpnes ved å trykke på den grå knappen til høyre for feltet.
Gradlistekode Dette feltet har i dag ingen funksjon. Det ble tidligere benyttet for å foreta en kobling mot en nasjonal standard over offisielle kvalifikasjoner.
Doktorgradstype Feltet gjelder kun studenter på doktorgradsnivå. Aktuelle verdier er FRI og ORG, for henholdsvis frie og organiserte doktorgradsstudier. Merk at kun organiserte doktorgrader rapporteres NSD.


Norsk kvalifikasjonsrammeverk-syklus (NKR-syklus)

I feltet "Studienivå" i øvre del av bildet Kvalifikasjon knyttes kvalifikasjonen til et studienivå, som igjen kan være knyttet til en NKR-syklus (i bilde Studienivå, felt "Syklus (NKR)"). Bildet Studienivå ligger i kodemodulen, meny "Studelem". Det kan også åpnes ved dobbeltklikking i feltet "Studienivå" i bildet Kvalifikasjon.

De ulike kodene for NKR-syklus finnes i bilde Norsk kvalifikasjonsrammeverk-syklus som ligger i kodemodulen, meny Studelem, og som også kan åpnes ved dobbeltklikking i felt "Syklus (NKR)" i bildet Studienivå.

Tekstene i rammen "Navn – Vitnemål side 2" i bildet Norsk kvalifikasjonsrammeverk-syklus flettes inn i vitnemålets informasjonsside (side 2) under den generelle informasjonen om graden sammen med tekst fra bildet WebApplikasjon – Tekster (modul Semesterregistrering), tekstkode FS_VTM_S2_SYKLUS. Teksten i feltet "DS" brukes i DS punkt 3.1.

Publisert 5. nov. 2014 16:27 - Sist endret 15. okt. 2020 10:05