05 Knytting av studieprogram til kvalifikasjon - ikke utdanningsplanbasert

Studieprogrammer uten utdanningsplan knyttes til en kvalifikasjon i bildet Studieprogram-kvalifikasjon.

Studieprogram-kvalifikasjon

Dersom et studieprogram uten utdanningsplan skal føre til en gitt kvalifikasjon, knytter man studieprogrammet til kvalifikasjonen i bildet Studieprogram-kvalifikasjon.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Studieprogram-kvalifikasjon (øvre del)
Kvalifikasjon Kvalifikasjon som kan oppnås når en student har fullført studieprogrammet angitt i felt "Studieprogram".
Studieprogram Studieprogram som kvalifikasjonsoppnåelsen er basert på.
Vitnemålsgivende Angir om kombinasjonen studieprogram-kvalifikasjon er vitnemålsgivende. Selv om kvalifikasjonen (bilde Kvalifikasjon) er definert som vitnemålsgivende, kan man likevel definere kombinasjonen av denne kvalifikasjonen og et studieprogram som ikke-vitnemålsgivende.
Krav vekting Krav til vekting for oppnåelse av kvalifikasjonen basert på angitt studieprogram (brukes av FS651.001). Vektingen brukes også i beskrivelsen av utdanningens omfang på vitnemålets informasjonsside (side 2), via flettefeltet {NORMERTTID}. NB Verdien brukes ikke av rutinen FS651.002.
NUSkode NUSkode for oppnåelse av kvalifikasjon basert på angitt studieprogram. Brukes kun ved rapporteringen FS020.025 Gradresultater til SSB. Det er laget en generator for lettere å kunne finne riktig kode, denne åpnes ved å trykke på den grå knappen til høyre for feltet. Hvis ikke angitt, brukes NUSkoden i øvre del av bildet Kvalifikasjon for aktuell kvalifikasjon.
Navn – vitnemål Navn på kvalifikasjon når den er oppnådd på bakgrunn av angitt studieprogram. Dersom navnet på kvalifikasjonen som skal vises på vitnemål er avhengig av studieprogrammet kvalifikasjonen er oppnådd innenfor, kan dette navnet oppgis her.
Rapporter oppnådd kvalifikasjon til DBH Angi her om kvalifikasjoner oppnådd innenfor gitt studieprogram skal rapporteres til DBH.
Inkludér alle valgbare emner ved aut. oppretting Verdien J betyr at kandidater som har bestått flere emner enn de som er nødvendige for å oppnå kvalifikasjonen, skal få med alle overskytende emner når kvalifikasjonen opprettes av kvalifikasjonsfangstrutinen FS651.001 Beregning av oppnådd kvalifikasjon.

Øvre del av bildet tilsvarer for øvrig underbildet Studieprogram – kvalifikasjon i bildet Kvalifikasjon.

 

Underbildene Emnesamling som inngår og Emnekombinasjon som inngår

Kravene som må oppfylles for å oppnå kvalifikasjonen, spesifiseres i disse underbildene. Kravene kan bygges opp som en eller flere emnekombinasjoner og /eller emnesamlinger. Emnesamlinger og Emnekombinasjoner er beskrevet i brukerhåndboken Studieelementer.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Studieprogram-kvalifikasjon (nedre del)
Emnekombinasjon som inngår Emnekombinasjonen(e) som inngår i dette bildet kan kun inneholde emner og ikke referere andre emnekombinasjoner, dvs. den (de) må ha en flat struktur (i motsetning til emnekombinasjonshierarkiet som definerer en utdanningsplan).
Emnesamling som inngår Emnesamling(er) som definerer krav for å oppnå kvalifikasjonen.
Studieretning Emnekombinasjoner kan knyttes til studieretning.
Gruppenr Når studieplanen består av flere emnesamlinger og/eller emnekombinasjoner, kan relasjonen mellom disse være "både-og" eller "og-eller". Dette styres av tallet i feltet "Gruppenr". Like gruppenr betyr "både-og", dvs. at studentene må oppfylle kravene til alle emnekombinasjoner og/eller emnesamlinger som har samme gruppenr. Ulike gruppenr betyr "og-eller", dvs. at studentene må oppfylle kravene til alle emnekombinasjoner og/eller emnesamlinger som enten har gruppenr 1, eller gruppenr 2 osv. Gruppenr-koblingen gjelder både innenfor emnesamlings- og emnekombinasjonsvinduene, og på tvers av disse. I eksemplet her er emnekombinasjonen og emnesamlingene som inngår alle definert med Gruppenr = 1. Det betyr at kravene i emnekombinasjonen og de fire emnesamlingene alle må være oppfylt.
Emnevalgstatus For emnesamlinger som inngår, angis det i feltet "Emnevalgstatus" om emnesamlingen er obligatorisk, om den er av typen "minst x emnesamlinger y vekting", eller om den er valgbar. (Ref. avsnitt om bildet Emnevalgstatus i brukerhåndboken Studieelementer.)
Emnekategori For emnesamlinger som inngår, kan det i feltet "Emnekategori" angis at emnesamlingen(e) skal grupperes under en gitt overskrift på side 3 (Grunnlag) på vitnemålet. Emnekategorien må være definert i kodebildet Emnekategori. (Se avsnitt om bilde Emnekategori i brukerhåndboken Studieelementer.) Kvalifikasjonsfangstrutinen vil overføre verdier i feltet "Emnekategori" til arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon, underbilde Emnesamling.

Overgangsknapper

FS226.001 Emnekombinasjon: Overgangsknapp til rapporten FS226.001 Emnekombinasjon (modul Studieelementer).

Publisert 6. nov. 2014 13:53 - Sist endret 9. jan. 2015 13:52