01 Statistikk over oppnådde kvalifikasjoner

Etterarbeid for kvalifikasjonsopplysninger vil i hovedsak bestå av oppsummering av kvalifikasjonsproduksjonen ved hjelp av ulike typer statistikk, rutinemessig eksport av kvalifikasjonsdata til SSB, DBH og eventuelle andre institusjoner, og av ulike tiltak for å sikre de lagrede dataene for ettertiden.

FS kan kjøre ut enkle statistikker som oppsummerer og grupperer kvalifikasjonsproduksjonen for en oppgitt periode.

Rapport FS695.001 Kvalifikasjonsstatistikk 1

En enkel oversiktsrapport for kvalifikasjonsproduksjon er FS695.001 Kvalifikasjonsstatistikk 1.

 

 

Utplukk

Utplukk Beskrivelse
Utplukk i rapporten - beskrivelser
Alle Alle kvalifikasjoner
Sted Bare kvalifikasjoner som tilhører et angitt sted

Rapporten tar bare hensyn til data i protokollområdet, den er ikke tenkt brukt til foreløpige oversikter mens kvalifikasjonsdata er under produksjon.

 

Bestillingsparametrer

Bestillingsparameter Beskrivelse
Bestillingsparametrer - beskrivelser
Kun vitnemålsgivende Avgrenser utvalget til kun de kvalifikasjonene som er definert som vitnemålsgivende (bilde Kvalifikasjon).
Inkluder gjentak Inkluderer gjentatte kvalifikasjoner (kvalifikasjoner som er oppnådd tidligere av samme kandidat).
Periode for oppnådd grad Periode angir datointervall for når kvalifikasjonene er oppnådd. Datoer skrives inn eller velges ved hjelp av kalenderoppslag.
Studienivå-intervall Intervall av studienivå for kvalifikasjonene som skal være med i rapporten
Kun detaljer Fjerner visning av rapportheading i utskriften, slik at bare selve statistikken vises.
År-fordelt liste Deler opp perioden i hele år istedenfor terminer.

 

Rapportresultat/framvisning av data i rapporten

Rapporten skriver ut en heading hvor bestillingsparametrene gjengis. Deretter presenteres statistikken over de oppnådde kvalifikasjonene som ble tatt med. Hver kvalifikasjon skrives ut på en linje i tabellen, og den oppgitte perioden deles eventuelt opp i terminer med separate kolonner. I cellene skrives tallet på kandidater som oppnådde kvalifikasjonene i terminene, og tallet på kvinner i egne celler. Kvalifikasjonene grupperes videre etter studienivå, med summeringslinjer for hvert nivå og totalt for hver kolonne (år-termin, totalt og kvinner). Den gir ingen horisontale summer, man får altså ikke tall for hvor mange kvalifikasjoner som ble oppnådd i hele perioden.

Data hentes fra

Data som vises i rapporten hentes i hovedsak fra kvalifikasjonsmodulen.

 

Rapport FS695.002 Kvalifikasjonsstatistikk 2

En annen oversiktsrapport er FS695.002 Kvalifikasjonsstatistikk 2.

 

 

Utplukk

Denne bestilles ved å oppgi en bestemt kvalifikasjonskode og en periode for når denne skal være oppnådd.

Utplukk Beskrivelse
Utplukk i rapporten - beskrivelser
Alle Utplukk basert på kvalifikasjonen som er oppnådd avgrenset mot en periode for oppnåelsesdato.
Fag Avgrenser utplukket til et angitt fag. Faget utledes fra studieretningen på kvalifikasjonsoppnåelsen i henhold til tilordningen "Sorterer under fag" som finnes i bildet Studieretning (modulen Studieelementer).
Studieretning Avgrenser utplukket til en angitt studieretning (registrert på kvalifikasjonsoppnåelsen).
Studieprogram Avgrenser utplukket til en angitt studieprogram (registrert på kvalifikasjonsoppnåelsen).

Valg av utplukk bestemmer om alle forekomster av den valgte kvalifikasjonen skal tas med, eller om utplukket skal avgrenses til et fag, en studieretning eller et studieprogram. Hvis en slik avgrensing velges, må du også oppgi hvilket fag osv. det gjelder.

 

Bestillingsparametrer

Bestillingsparameter Beskrivelse
Bestillingsparametrer - beskrivelser
Fordeling

Rapporten kan fordele dataene henhold til verdier registrert på kvalifikasjonsoppnåelsen. De ulike fordelingsvalgene er:

- Fag/Studieretning
- Fag (utledes fra studieretningen på kvalifikasjonsoppnåelsen i henhold til tilordningen "Sorterer under fag" som finnes i bildet Studieretning i modul Studieelementer)
- Studieprogram
- Studieprogram/Studieretning

Rapporten vil inneholde kolonner i henhold til fordelingsvalget.

År-fordelt liste Deler opp perioden i hele år istedenfor terminer.
Inkluder gjentak Inkluderer gjentatte kvalifikasjoner (kvalifikasjoner som er oppnådd tidligere av samme kandidat).
Kun detaljer Fjerner visning av rapportheading i utskriften, slik at bare selve statistikken vises.
Datotest mot vitnemålsdato Gjør at utplukket baserer seg på dato for vitnemålsutskrift istedenfor dato for kvalifikasjonsoppnåelse.

 

Rapportresultat/framvisning av data i rapporten

Rapporten skriver ut en heading hvor bestillingsparametrene gjengis, og så selve statistikken med kolonner for sted, fag og eventuelt studieretning, pluss antall totalt og antall kvinner. Hvilke kolonner som vises avhenger av valg av fordeling (se Bestillingsparametrer). Sted hentes fra studieprogrammet registrert på kvalifikasjonsoppnåelsen. Hvis oppnåelsen ikke inneholder studieprogram, hentes sted fra kvalifikasjonen.

Hvis perioden strekker seg over flere år-terminer, opprettes egne kolonner for hver år-termin. Hvis utplukket er avgrenset til et studieprogram, gjengis dette i headingen, og ikke inne i tabellen. Rapporten oppsummerer antallet for hvert fag og totalt. Den har ingen horisontal summering, man får altså ikke tall for hvor mange kvalifikasjoner som ble oppnådd i hele perioden når denne strekker seg over flere år- terminer.

Data hentes fra

Data som vises i rapporten hentes i hovedsak fra kvalifikasjonsmodulen.

 

Publisert 6. jan. 2015 14:29 - Sist endret 9. jan. 2015 14:21