01 FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon (utdanningsplanbasert)

Rutinen beregner oppnådd kvalifikasjon for studenter som har utdanningsplan.

Utplukk

Utplukk Beskrivelse
Utplukk i rutinen - beskrivelser
Sted Utplukk på et eller flere steder med mulig avgrensning til kull-termin
Studieprogram Utplukk av studenter basert på studieprogram, og eventuelt kull, studieretning og klasse
Person Utplukk av enkeltperson basert på studentnummer/fødselsnummer og studieprogram, og eventuelt kull

Bestillingsparametre

Rutiner skal alltid kjøres med avkrysning for Nei i Oppdater database første gang. Først når dataene som rutinen henter fram er gjennomgått og vurdert til å være korrekte kan rutinen kjøres med Oppdater database er lik Ja. Da endres dataene i databasen. Merk at det ikke er angreknapp for rutinekjøringer. Dersom rutinen gjør endringer som blir feil må dette ryddes opp i manuelt av saksbehandler.

Bestillingsparametre Beskrivelser
Bestillingsparametre - beskrivelser
Studieprogram Studieprogram som kvalifikasjon skal beregnes for. Det er feltet "Fører til kvalifikasjon" i Studieprogram samlebilde, som angir hvilken kvalifikasjon som skal oppnås ved fullføring av dette studieprogrammet.
Kull

Kull-termin kan angis. Utplukk Studieprogram kan også kjøres for en enkelt studieretning eller en klasse.

Campus Felt for å gjøre utplukk på campus.
Kun aktive studenter Hvis haket av, vil rutinen kun kjøres for studenter med aktiv studierett.
Nedtrekksliste for setting av dato for oppnådd kvalifikasjon Tre valg finnes i nedtrekksmenyen: "Beregn oppnådd dato etter UHR-modell", "Sett samme oppnådd dato på alle", "Beregn oppnådd dato etter gammel modell".  Se beskrivelse under det enkelte alternativ.

Oppnådd dato lagres i kvalifikasjonsprotokollen og skrives ut på vitnemålsgrunnlaget (vitnemål side 3), DS pkt. 7.1 og eventuelt på vitnemålets tittelside (side 1).

Beregn oppnådd dato etter UHR-modell

Denne setter dato for oppnådd kvalifikasjon for den enkelte student lik dato for overføring til vurderingsprotokollen (protokollført dato) av det resultatet som sist ble overført og som inngår i kvalifikasjonsoppnåelsen. Dersom eksterne resultater inngår, regnes protokollført dato for disse som 01.12 for resultater registrert med tidkode HØST, 01.08 for SOM og 01.06 for VÅR (samt for andre tidskoder).

Sett samme oppnådd dato på alle

Denne gir mulighet for manuelt å velge en dato som settes på alle oppnåelsene (et datofelt aktiveres til høyre for dette valget).

Beregn oppnådd dato etter gammel modell

Dette valget beregner dato for oppnådd kvalifikasjon til seneste dato av innleveringsdato for hovedoppgave og seneste beståtte vurdering innenfor kvalifikasjonsoppnåelsen (første dag i vurderingsmåned). NB! Det er tradisjonelt kun NTNU som eventuelt bruker denne metoden.

Beregn oppgave/avhandling for oppnåelse Markering betyr at rutinen overfører oppgaveemne (emne der feltet Oppgave/avhandl. = J) i studentens utdanningsplan til Oppnådd kvalifikasjon, felt Oppgave-/Avhandl. Oppgavetittel kan da skrives ut på vitnemålet side 1 via flettefeltet {OPPGAVETITTEL}. Tittelen hentes fra vurderingsprotokollen. (Før overføring av aktuell vurderingsmelding til vurderingsprotokoll kan oppgavetittel oppdateres i underbilde SOppg i Student samlebilde.)
Sett ferdigbehandlet Ved markering vil rutinen sette "Ferdigbeh." til "J" i arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon. Ferdigbeh. betyr at kvalifikasjonsdataene er ferdig kontrollerte og dermed klare for overføring til kvalifikasjonsprotokollen. Dette bør ikke gjøres uten at resultatet fra rutinen er kontroller ved f.eks. en testkjøring (uten oppdatering). Uten markering av feltet, må saksbehandler sette "J" for Ferdigbeh. i Oppnådd kvalifikasjon når forekomsten er sjekket, før overføring til kvalifikasjonsprotokollen.
Oppdatér database Rutinen bør kjøres først uten oppdatering. Rutinen gir melding om studenter som ikke har oppnådd kvalifikasjonen, og man har da mulighet til å rette opp evt. mangler som er mulige å rette opp. Når feltet "Oppdater database" er markert med "Ja" ved kjøring vil rutinen lagre alle oppnådde kvalifikasjoner i arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon. Det lagres ingen data for studenter som ikke får oppnådd kvalifikasjon.

Overgangsknapper

Knappen "Oppnådd kvalifikasjon" gir overgang til arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon.

Vis-valg

Vis-valg Beskrivelse
Beskrivelse av Vis-valgene
Nedtrekksliste med ulike alternativer for hvilke studenter som skal vises Se under det enkelte alternativ.
Vis alle i utplukk Rutinen presenterer alle studenter i utplukket.
Vis alle oppnåelser

Viser kun de studentene som har fått oppnådd kvalifikasjon

Vis godkjente planer Viser studenter med godkjent utdanningsplan
Vis ikke-godkjente planer Viser studenter som ikke har godkjent utdanningsplan
Vis meldt i alle emner som ikke er bestått  
Vis nye oppnåelser uten annen grad på program Vil gjelde i tilfeller hvor det er flere grader/kvalifikasjoner knyttet til samme studieprogram
Vis nye oppnåelser Viser kun studenter som har fått oppnådd kvalifikasjon ved siste kjøring
Vis fødselsnr Om fødselsnummer/fødselsdato skal vises i resultatdelen i rutinen.
Vis detaljer Valg om detaljer skal vises i utskriften fra rutinen.
Vis Beståtte emner utenom plan Valg om beståtte emner utenom utdanningsplanen skal vises i utskriften fra rutinen.

Hva gjør rutinen

Rutinen beregner oppnådd kvalifikasjon for studenter som har utdanningsplan. For studenter som har godkjent og bestått utdanningsplanen oppretter den en forekomst i bildet Oppnådd kvalifikasjon. Dit overføres resultater og merknader som skal inngå i kvalifikasjonsoppnåelsen.

Framvisning av data i rutinen

Etter kjøring skriver rutinen ut en rapport som inneholder pr. student:

- Fnr/F.dato (visning kan slås av og på), studentnr, navn, studieretning, oppnådd-dato, GP (informasjon om planen er godkjent), OK (informasjon om kvalifikasjonen er oppnådd), Resultat, Hovedoppgave, og en merknadstekst.

GP (Godkjent plan): Rutinen kjører først en kontroll av utdanningsplanen (den samme som utføres ved å trykke på knappen "Kontroller utdanningsplan" i bildet Utdanningsplan), og setter en grønn hake i denne kolonnen dersom kontrollen var ok. Hvis ikke ok, er det satt et rødt kryss her.

OK (Oppnådd kvalifikasjon): Hvis rutinen har funnet at planen er godkjent, så sjekker den at studenten har bestått alle elementer som er spesifisert i studentens individuelle utdanningsplan. Hvis rutinen finner at alle påkrevde emner og vurderinger i henhold til den individuelle utdanningsplanen er bestått, så er det satt en grønn hake i denne kolonnen. Hvis ikke alle er bestått, settes et rødt kryss her.

Res: Hvis det i bildet Kvalifikasjon og feltet Karakterregel har en karakterregel som inneholder kun én karakter (f.eks. Godkjent), så vil verdien "B" for bestått vises under "Res" på rapportutskriften og overføres til feltet "Res. status" i bildet Oppnådd kvalifikasjon. Hvis det er krysset av for "Vis Detaljer", vises også resultatet på de enkelte emnene som inngår i oppnåelsen.

Hovedoppgave: Dersom det var krysset av for "Beregn oppgave/avhandling for oppnåelse", og studenten har oppgave i Student samlebilde, underbilde SOppg, eventuelt i oppgaveprotokollen, så vil emnekoden for dette oppgaveemnet vises her.

Merknad:

- Hvis det ikke er satt grønn hake i begge kolonner GP og OK, så vil rutinen gi en forklaring på hva som mangler for å oppnå kvalifikasjon. Legg merke til at rutinen stopper ved første identifiserte mangel, slik at det kan være flere mangler enn denne ene som vises her.

- Dersom det i bilde Utdanningsplan, fane Vitnemål og DS, eller Student samlebilde, underbilde MrkR, er lagt inn merknad(er) som skal overføres til oppnåelsen, så vil denne/disse vises her.

- Merknad fra Student samlebilde, underbilde Grunnutd., felt "Kommentar" vises her.

Dersom alle emnene som inngår i en oppnådd emnesamling for studenten, også inngår i utdanningsplanen, så vil rutinen automatisk knytte emnesamlingen til oppnådd kvalifikasjon.

Rutinen skriver ut en tabell over alle emne- og emnesamlingsresultater som inngår i kvalifikasjonen. I tabellen oppgis følgende informasjon: Koden for emnekombinasjonen, indikator for emnekombinasjon (E), Emnesamling (S) eller eksternt resultat (X), koder for emner/emnesamlinger, karakter, vekting, statusinfo (rødt kryss gir merknadstekst), emnevalgstatus, og emnekategori. På nederste linjen for studenten skriver rutinen ut total vekting oppnådd innenfor kvalifikasjonen / kvalifikasjonskravene.

Rutinen tar hensyn til om emne som inngår i plan har gått karaktersperre ved klage. Da vil ikke studenten tildeles kvalifikasjonen. Merknad vil bli gitt om dette i rapporten.

Tips før kjøring av rutinen

Kjør først rutinen uten oppdatering, og kontroller resultatet i rutinens resultatdel, før du kjører med oppdatering.

Dersom studenten skal ha vitnemål på engelsk må det settes det ENGELSK i feltet Språk på vitnemål i nedre del av bildet Person/student før rutinen kjøres.

Publisert 6. nov. 2014 16:56 - Sist endret 31. mars 2020 14:00