02 FS651.001 Beregning av oppnådd kvalifikasjon (ikke-utdanningsplanbasert)

Rutinen beregner oppnådd kvalifikasjon for studenter som ikke har utdanningsplan.

Utplukk

Rutinens utplukk angis i rammen "Grunnlag".

Utplukk Beskrivelse
Utplukk i rutinen - beskrivelser
Student Utplukk av enkeltstudent ved angivelse av studentnummer eller fødselsnummer
Kull / klasse Utplukk av studenter basert på studieprogram og kull, og eventuelt studieretning og klasse
Vurderingsresultater Stedkode og År-måned oppgis. Rutinen beregner da kvalifikasjoner for studenter som har avlagt vurdering på dette stedet i det år og den måned som oppgis.

Bestillingsparametre

Rutiner skal alltid kjøres med avkrysning for Nei i Oppdater database første gang. Først når dataene som rutinen henter fram er gjennomgått og vurdert til å være korrekte kan rutinen kjøres med Oppdater database er lik Ja. Da endres dataene i databasen. Merk at det ikke er angreknapp for rutinekjøringer. Dersom rutinen gjør endringer som blir feil må dette ryddes opp i manuelt av saksbehandler.

Bestillingsparametre Beskrivelser
Bestillingsparametre - beskrivelser
Kvalifikasjon Kvalifikasjonskode og studieprogram må oppgis.
Oppnådd-dato

Dato for oppnådd kvalifikasjon må alltid oppgis. Oppnådd dato lagres i kvalifikasjonsprotokollen og skrives ut på vitnemålsgrunnlaget (vitnemål side 3), DS pkt. 7.1 og eventuelt på vitnemålets tittelside (side 1).

Inkluder hovedoppgave Markering betyr at rutinen legger oppgaven (evt. én av oppgavene) som er registrert for studenten i oppgaveprotokollen, inn i feltet Oppgave-/Avhandl. vurdering i bildet Oppnådd kvalifikasjon. Men denne vises ikke i rapporten fra rutinen, slik som for FS651.002.
Valgbare emner hentes fra Angi fra hvor rutinen skal hente valgbare emner (dvs. emner som ikke er obligatoriske).
Plan

Plan betyr at rutinen henter alle beståtte ikke-obligatoriske emner som er definert i Emnekombinasjonen(e) som inngår i bildet Studieprogram-kvalifikasjon

Studieprogram

Studieprogram betyr at rutinen henter alle beståtte ikke-obligatoriske emner som er knyttet til dette studieprogrammet i Emne samlebilde, underbilde Studieprogram.

Alle

Alle betyr at rutinen henter alle beståtte ikke-obligatoriske emner tilhørende institusjonen.

Oppdater database Rutinen bør kjøres først uten oppdatering. Rutinen gir melding om studenter som ikke har oppnådd kvalifikasjonen, og man har da mulighet til å rette opp evt. mangler som er mulige å rette opp. (Se nedenfor om hvordan man kan sjekke opp manglende oppnådde kvalifikasjoner.) Når feltet "Oppdater database" er markert ved kjøring, så vil rutinen lagre alle oppnådde kvalifikasjoner i arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon. Det lagres ingen data i databasen for studenter som ikke får oppnådd kvalifikasjon.
Kun emner som ikke inngår i annen grad En kan markere at kun emner som ikke inngår i annen kvalifikasjon, skal tas med.
Sett ferdigbehandlet Ved markering vil rutinen sette "Ferdigbeh." til "J" i arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon. Ferdigbeh. betyr at kvalifikasjonsdataene er ferdig kontrollerte og dermed klare for overføring til kvalifikasjonsprotokollen. Dette bør ikke gjøres uten at resultatet fra rutinen er kontroller ved f.eks. en testkjøring (uten oppdatering). Uten markering av feltet, må saksbehandler sette "J" for Ferdigbeh. i Oppnådd kvalifikasjon når forekomsten er sjekket, før overføring til kvalifikasjonsprotokollen.

Overgangsknapper

Knappen "Oppnådd kvalifikasjon" gir overgang til arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon.

Knappen "Stud.oppl FS201.001" gir overgang til rapporten FS201.001 Studentopplysninger.

 

Vis-valg Beskrivelse
Beskrivelse av Vis-valgene
Nedtrekksliste med valgene Vis alle i utplukk, Vis alle oppnåelser, Vis nye oppnåelser Se under det enkelt alternativ.
Vis alle i utplukk Rutinen presenterer alle studenter i utplukket.
Vis alle oppnåelser  
Vis nye oppnåelser  
Vis fødselsnummer Om fødselsnummer/fødselsdato skal vises i resultatdelen i rutinen.
Vis detaljer Hvis feltet er markert, skriver den ut en tabell over alle emne- og emnesamlingsresultater som inngår i kvalifikasjonen. Det oppgis gruppenr fra bildet Studieprogram-kvalifikasjon, koden for emnekombinasjonen, indikator for emnekombinasjon (E) eller Emnesamling (S), koder for emner/emnesamlinger, karakter, vekting, valgstatus og emnekategori til emnene i kombinasjonen.

Hva gjør rutinen

For å beregne om kvalifikasjon er oppnådd, benytter rutinen verdiene i feltet emnevalgstatus (obligatorisk, valgbart, Minst-x-emner, Minst-y-vekting) i følgende bilder:

  • Emnekombinasjon samlebilde, underbilde Emne, for emnekombinasjonen(e) som er definert i bildet Studieprogram-kvalifikasjon. (Dersom det på emne i emnekombinasjon ikke er oppgitt emnevalgsstatus så tolker rutinen dette som at emnet er valgbart). Verdiene overføres til feltet Emnevalgstatus i bildet Oppnådd kvalifikasjon, underbilde Emne.
  • bilde Studieprogram-kvalifikasjon, Emnesamling som inngår. (Verdien lagres ikke for emnesamlinger i bildet Oppnådd kvalifikasjon.)

Emner som er hentet fra Emnesamling(er) som inngår i bildet Studieprogram-kvalifikasjon, får ikke med seg Emnevalgstatus som er definert i bildet Emnesamling for disse emnene.

Bestått vurdering i emner som er definert som ekvivalente med emner som er ført opp i studieplanen/emnekombinasjonen, vil gi uttelling i kvalifikasjonstildelingen. Det samme gjelder fulle fritak (fritaksstatus FULLT) i emner som inngår i studieplanen/emnekombinasjonen.

Karakterene BESTÅTT og GODKJENT legges ikke inn av rutinen. Den vil kun generere B (bestått) for gradsstatus.

Framvisning av data i rutinen

Etter kjøring skriver rutinen ut en rapport som inneholder fnr/F.dato, navn, studieretning, oppnådd-dato og en merknadstekst. Vekting på emnene gjengis i henhold til studentens vurderingsprotokoll (Red.vekt). Vekting på emnesamlingene blir tatt med hvis dette er spesifisert i bildet Emnesamling. Hvis vekting er definert til å skulle vises på vitnemål både for emnesamlingen og for emnene som inngår, vil karakterutskrift- og vitnemålrapportene slå av vektingen på emnenivå når emnesamlingen er oppnådd. Hvis emnesamlingen ikke er oppnådd vil vektingen tas med for emnene (som ennå ikke inngår i emnesamling).

Tips før kjøring av rutinen

Kjør først rutinen uten oppdatering, og kontroller resultatet i rutinens resultatdel, før du kjører med oppdatering.

 

Publisert 6. nov. 2014 16:07 - Sist endret 9. jan. 2015 13:55