01 FS-kode og navn, bestillingsparametre, rapportvindu

Rapporter

Bildet nedenfor viser en rapport fra Eksamensmodulen. Dette er en enkel rapport med meny- og knapperad, navnebjelke, bestillingsfelt og ett resultat-vindu. Det finnes også rapporter som gir flere resultatfiler, ordnet som kartotekkort analogt til skjermbilder.

Rapport med enkel output (FS521.001 Arbeidsliste 1 - Eksamensmelding)

Felles for alle rapport- og rutinevinduer

Alle rapport- og rutinevinduer har tre hovedelementer felles:

  1. Øverst ligger en bjelke hvor rapportens kode og navn står oppført. Alle rapporter og rutiner har en FS-kode med et hovedløpenr. og et underløpenr., som f.eks. FS521.001 over. Hovedløpenummeret grupperer rapportene vha. 3 sifre. Denne følger i grove trekk modulinndelingen. Underløpenummeret har også tre sifre, og disse skiller ulike varianter av samme rapport/rutine fra hverandre.
  2. Under navnebjelken finnes et bestillingsområde med ett eller flere felt for bestillings- og kontrollparametre. Dette området har grå bakgrunnsfarge.
  3. Nedenfor bestillingsområdet ligger ett eller flere resultat-vinduer. Utskriften fra rapporten eller rutinen presenteres først i dette eller disse vinduene. Resultatet kan her leses, evt. sorteres om ol. Brukeren må gi en ny kommando for å skrive ut resultatet på printer eller lagre det til fil.

I eksemplet over har vi først bestemt at utplukket skal gjøres på Emne. Bestillingsparametrene er da en treleddet emnekode, et to-leddet felt for år og måned og et felt for eksamensstatus. Verdiene som oppgis her definerer utplukket (søkekriteriene) for rapporten.

I denne rapporten kan bestillingsparametrene varieres. Via valgene i Utplukk til venstre kan man skifte ut emnekodefeltene med et 4-leddet felt for stedkode. År-måned og status beholdes her som parametre.

Merk at for rutiner og rapporter må man mange ganger skrive inn kodene inn selv, evt. etter først å ha lett fram kodebildet og funnet verdien her. Noen felt har fått nedtrekksmeny. For noen vanlige parameterkombinasjoner dukker det opp et lite OK (se øverst til høyre på rammen rundt Eksamen i eksemplet foran). Det tilsier at man har valgt "fornuftige" parametre.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 12:19