05 Oversikt over infotypekoder

I oversikten under vises tittel som Utdanning.no bruker og hvilken infotype som knyttes til denne tittelen.

For eksempel hvis du ønsker å si noe om forkunnskapskravene, må du legge inn en infotype P-OPPTKRAV i bildet Studieprogram undervindu Info.


Studieprogram samlebilde - Info

Nedenfor er et eksempel på en webside hos Utdanning.no med


Webside fra Utdanning.no med et sykepleie studium fra UiS


Studieprogram samlebilde - Info - Sosionomstudium ved UiS
Sammenheng mellom overskrift i Utdanning.no, infotypekode og cdm-tag (i parentes)
Type studium

P-STUDIETY - Studienivå; årsstudium, bachelor, master, osv. (prg-level)

Antall semester varighet for programmet

P-VARIGH- Antall semester varighet for programmet (prg-programDuration)

Opptaksinformasjon

P-OPPTINFO - Opptaksinformasjon. Hvor, når og hvordan søke. Eks: Du må søke til dette studieprogrammet gjennom Samordna opptak. Søknadsfrist 15.april. (prg-admissionDescription)

Antall studieplasser evt. åpent studium

P-ANTPL- Antall studieplasser evt. åpent studium.(prg-studentPlaces)

Undervisningsopplegg

P-UNDERV- Beskrivelse av hvordan undervisningen foregår. Eks: - Undervisningen foregår både ved forelesninger, seminarer og demonstrasjoner. Studiet baserer seg på gruppearbeid men også på selvstendige oppgaveinnleveringer. (prg-formOfTeaching)

Krav til forkunnskap

P-OPPTKRAV- I dette feltet skal det fremgå hvilke krav som stilles for at man skal kunne søke på studiet (prg-formalPrerequisites)

Eks. - Generell studiekompetanse - Fagkombinasjoner 3MX, 2FY eller 2KJ - For opptak til mastergradsprogram i statsvitenskap kreves avlagt bachelorgrad hvor en fordyping på minimum 90 studiepoeng i statsvitenskap inngår, eller tilsvarende. Fordypningen skal inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000 nivå (påbygningsnivå), eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som regnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene. (Statsvitenskap, UiTø)

Anbefalt forkunnskap

P-ANBFORK - Anbefalte forkunnskaper for gjennomføring av studiet. Eks: - Fordel med yrkeserfaring, eller studenten bør ha noe tidligere kjennskap til språket. (prg-recommendedPrerequisites)

(Kort) introduksjon til søkere

P-KORTINTR - Dette feltet skal være en introduksjon eller en kort presentasjon av studiet. Feltet kan i utgangspunktet brukes som en' reklametekst' eller til å gi en kort innføring i studiets innhold. (prg-programIntroduction)

Eks: - Har du lest Dylan Thomas? Kjenner du utviklingen i amerikansk litteratur og kultur? Engelsk språk og litteratur gir deg kunnskap og innsikt i engelsk språk, litteratur og kultur. (Engelsk språk og litteratur, UiS)

Beskrivelse av programoppbygging

P-STUDIEPL - Programstruktur skal gi en nærmere beskrivelse av den faglige organiseringen, hvordan studiet er bygd opp i forhold til emner, undervisning, praksis osv. (prg-programStructure)

Eks: -Studiet er sett saman av mindre emne. Dei tre første åra inneheld førstesemesterstudiet, tre semester med nordisk språk og litteratur og to semester i støttefaget du vel. Her får du grunnleggjande kunnskap innan desse to faga. Kvart semester vil det også bli arrangert ei obligatorisk samling for alle studentane på programmet, og i det tredje og femte semesteret blir det arrangert skolebesøk i ei veke. Pedagogikk og fagdidaktikk vil i hovudsak liggje i det sjette og åttande semesteret. (5årig lærarutdanning, integrert mastergrad i nordisk, UiB)

Beskrivelse av mål og læringsutbytte

P-MAL - Beskrivelse av studiets mål. Læringsutbytte. Ferdigheter og kunnskap som studiet skal gi. (prg-qualificationDescription). Dersom cdm tag ikk er knyttet til en lokal kode så hentes teksten fra Nivåbeskrivelse punkt 3.1 i undervindu Tekster for DS i bildet Kvalifikasjon.

Eks: Hensikten med ernæringsstudiet er at du skal utvikle kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å arbeide i tråd både med den enkelte persons behov og samfunnets lover og bestemmelser. Dette er aktuelt i en rekke situasjoner som klinisk veiledning

Kvalifikasjon etter fullført program

P-GRAD - Endt studie gir graden....eks; Bachelor i Sykepleie, bioingeniør osv.(prg-degree)

Karrieremuligheter

P-YRKESMUL - Læringsutbytte, ferdigheter, jobbmuligheter, karrieremuligheter (prg-profession)

Eks: - Bachelorstudiet i psykologi gir undervisningskompetanse for videregående skole hvis du tar praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg. Utdanninga gir også muligheter for å jobbe med et bredt spekter av arbeidsoppgaver innen samfunn og næringsliv, blant annet utredningsarbeid, konsulentvirksomhet, administrativt arbeid, forebyggende helsearbeid og undervisning. (B-PSY, UiTø)

Gir adgang til følgende videre studier

P-VIDSTUD - Angir hvilke studier/kurs fullført program gir adgang til. (prg-studyQualification)

Eks: 'De to første semestrene i bachelorstudiet er identisk med årsstudiet i psykologi og utgjør opptaksgrunnlaget til profesjonsstudiet i psykologi. Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til det toårige mastergradsprogrammet i psykologi. Med bachelorgrad kan du også søke opptak til mastergrad i visuelle kulturstudier og flere andre tverrfaglige masterstudier, blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved Universitetet i Tromsø' (B-PSY, UiTø)

Utenlandsstudier/Studentutveksling

P-UTVEKS - Informasjon om muligheter for utveksling gjennom studieprogrammet. 'Et utenlandsopphold i bachelorstudiet i psykologi kan vare fra ett til to semester, og det anbefales lagt til det tredje studieåret. Studiet i utlandet må være forhåndsgodkjent som en del av fordypningsfagene i studieprogrammet. Instituttet har utvekslingsavtale med universiteter i en rekke land.' (prg-studyAbroad)

Beskrivelse av mål og læringsutbytte

P-STUDMAL

Beskrivelse av studiets mål. Læringsutbytte. Ferdigheter og kunnskap som studiet skal gi. (prg-qualificationDescription)

Generell beskrivelse av programmet

P-BESKR

Generell beskrivelse av programmet (prg-programDescription)

Koblingen mellom infotype og cdm-tag ligger i felleskodene, og de lastes inn ved hjep av rutinen FS002.001 i FSSystem. Dersom det er lagt inn verdier fra tidligere vil de ikke bli overskrevet ved ny innlasting av felleskoder. Det kan derfor være hensiktsmessig å kontrollere at det er riktig kobling mellom infotype og cdm-tag.

Publisert 27. feb. 2014 13:15