Versjonsendringer FS-API

Generelt

Gjeldende versjon

Finnes ved å sjekke disse:

https://api.fellesstudentsystem.no/version
https://fsapi-test.uio.no/version

Versjonering

Prinsipper for versjonering er beskrevet her:

https://semver.org/spec/v2.0.0.html

 

Versjon 1.5.0

Kjente feil

 • GET /emnekombinasjoner har problemer med flere filtre. (Ressursen er i pilot, og ikke tilgjengelig for alle)

Feature Request

 • [FSWS-2649] - UndAktivitet - Legg til Status_Ekvivalent

 • [FSWS-2663] - Studierett - Filter på endringsdato

 • [FSWS-2748] - Emne - Terminer for undervisning og vurdering

 • [FSWS-2805] - GET vekting og NUS-kode fra /emner

Improvement

 • [FSWS-2149] - Legge til Eksport Timeplan (J/N) i Undervisning

 • [FSWS-2379] - Fjerne Person.Bilde J/N

 • [FSWS-2746] - Bedre ytelse i Person ved å skille ut Student og Fagperson

 • [FSWS-2779] - Validering på date og datetime felt

 • [FSWS-2791] - Inkonsistent bruk av felt i subressurs studierett.semester årstall i veiledningsforhold.

New Feature

 • [FSWS-2410] - Ny ressurs Kommune

Bug

 • [FSWS-2624] - Swagger-eksempel for /undervisning/id viser feil i emne-ref i ID

 • [FSWS-2631] - Oper-filtre i Swagger må fjernes

 • [FSWS-2813] - Legge til refId i Swagger

 • [FSWS-2886] - /fnrendringer returnerer tomme verdier hvis person ikke eksisterer

 • [FSWS-2888] - Fields med flere felt fungerer ikke

 • [FSWS-2899] - GET /veiledningsforhold leverer tomme felt/ID med 0-komponenter (".../0,0,0", "/null,null,null,null")

Task

 • [FSWS-1730] - Caching av ressurser som sjelden endres

 • [FSWS-2405] - Deprecate embedded Kommuner

 

Versjon 1.4.3

Generelt

 • Denne versjonen gir en generell forbedring av ytelse (rundt 2-5x) på ID-kall
 • NB! Alle anbefales å bruke dbId=true i alle spørringer, da false er uryddig og kan gi navnekollisjoner mellom ID og payload (i versjon 2.0.0 vil true være default)
 • Neste versjon er 1.5.0, som kommer i Test + Prod medio juni

Kjente feil

 • GET /veiledningsforhold leverer feilaktige ID-forekomster med 0-komponenter (".../0,0,0"). (Ressursen er i pilot, og ikke tilgjengelig for alle)
 • GET /emnekombinasjoner har problemer med flere filtre. (Ressursen er i pilot, og ikke tilgjengelig for alle)

Feature Request

 • [FSWS-2764] - GET /evukurs: Legge til opptaksperiode for EVUWeb3

New Feature

 • [FSWS-2452] - MQ for resten av vurderingsområdet

Improvement

 • [FSWS-2614] - Ytelsesforbedring for ID-oppslag
 • [FSWS-2629] - Fjern bruk av typelabel i ID i JSON-eksempler
 • [FSWS-2674] - Forbedre swagger.json og andre definisjoner
 • [FSWS-2720] - Rusk rundt DatoIntervall i GET/POST

Bug

 • [FSWS-2624] - Swagger-eksempel for /undervisning/id viser feil i emne-ref i ID
 • [FSWS-2651] - Gjennomgang av nye ressurser i Swagger mhp. fields og paginering
 • [FSWS-2716] - Bruk av filter aktiv=true/false i sprak returnerer status 400.
 • [FSWS-2721] - Rette beskrivelse av /studentundervisningsaktiviteter/id
 • [FSWS-2725] - "null" er tillatt og blir konvertert til 0 i numerisk felt
 • [FSWS-2727] - Sette riktig server tid
 • [FSWS-2729] - Sjekk alle Timestamp felt
 • [FSWS-2730] - Spesialtegn i ID gir 404 Not Found
 • [FSWS-2731] - GET /personer/id/bilde gir 500
 • [FSWS-2732] - GET /vurderingsenheter: Institusjonsfilter fungerer ikke
 • [FSWS-2733] - GET /fnrendringer gir "504 Gateway Time-out" i test
 • [FSWS-2740] - Feil oppdaget gjennom testing av simulert individ kall
 • [FSWS-2752] - Person.Eposter returneres bare hvis PRIVAT Epost er satt
 • [FSWS-2727] - Feil tidssone (Europe/London) på server
 • [FSWS-2789] - POST /personer/ID/personbilde returnerer 5005
 • [FSWS-2790] - Inkonsistent bruk av semester/termin i /studieretter
 • [FSWS-2792] - GET /emner leverer ikke "semesterperiode" i "studieprogrammer"
 • [FSWS-2793] - GET /tilbudsstatuser: Filter på prioritet fungerer ikke
 • [FSWS-2811] - Feil i JSON-eksempler
 • [FSWS-2838] - XML example cannot be generated

Task

 • [FSWS-2468] - Lage tester for å fange opp mismatch m/Swagger mhp. fields/sortering/paginering
 • [FSWS-2770] - JSON log-layout - sørge for at level blir uendret

Versjon 1.4.2

Kjente feil

 • GET /veiledningsforhold leverer feilaktige ID-forekomster med 0-komponenter (".../0,0,0"). (Ressursen er uansett i pilot, og ikke tilgjengelig for alle)

Bug

 • [FSWS-2686] - Bedre sperring (med melding i Swagger) ved utrulling
 • [FSWS-2702] - Studentundervisning - Filtre med annet enn = fungerer ikke
 • [FSWS-2704] - POST /personer/id inkrementerer Studentnr
 • [FSWS-2706] - Feil i eksempelet i Swagger for POST emnekombinasjoner/{id} (beskrivelser inneholder sprakkode)
 • [FSWS-2707] - Kall på emnekombinasjoner/{id}?fields=emner returnerer status 500 når vektinger har verdier i emner

Versjon 1.4.1

Kjente feil

/veiledningsforhold leverer feilaktige ID-forekomster med 0-komponenter (".../0,0,0"). (Ressursen er uansett i pilot, og ikke tilgjengelig for alle)

Bug

 • [FSWS-2435] - Person - Oppdatering av LanetakerID fungerer ikke
 • [FSWS-2486] - Bedre feilmeldinger på integritetsbrudd
 • [FSWS-2633] - Legge på manglende ID-filtre i /semestre
 • [FSWS-2643] - /veiledningsforhold med wildcard-filter returnerer 500
 • [FSWS-2650] - Bygninger og Rom mangler fields og paginering i Swagger
 • [FSWS-2665] - Collection-kall viser limit=10 selv om paginering ikke er aktiv
 • [FSWS-2666] - emnekombinasjoner skal være åpent for lesing
 • [FSWS-2670] - Feilaktige/manglende wildcard-angivelser
 • [FSWS-2684] - Emnekombinasjon - Beskrivelser må utvides til 4000 tegn

Versjon 1.4.0

New Feature

 • [FSWS-2495] - Knytte Bygning og Rom til Fagperson 
 • [FSWS-2451] - MQ for Vurderingsenhet + StudentVurdering
 • GET/emnekombinasjoner
 • POST/emnekombinasjoner
 • GET/emnekombinasjoner/{id}
 • POST/emnekombinasjoner/{id}
 • DELETE/emnekombinasjoner/{id}/emner/{emne}
 • GET /veiledningsforhold
 • GET /veiledningsforhold({id}
 • GET /praksistyper
 • GET /praksistyper/{id}

Improvement

 • [FSWS-2422] - Standardisere Swagger-dokumentasjon for typeannotasjoner
 • [FSWS-2492] - Misvisende POST-feilmelding "duplicate id"
 • [FSWS-2498] - Bør filtrere NULL praksiskoder i emne uttrekk
 • [FSWS-2539] - Individkall - Ignorere sortering/paginering istf. å gi feilmelding
 • [FSWS-2569] - POST/DELETE i Koder må autentiseres
 • [FSWS-2589] - Mulighet for å angi dbId i Swagger
 • [FSWS-2590] - Dokumentere mulighet for å angi dbId i Swagger

Bug

 • [FSWS-2423] - Studieretter - Filter på studentstatus.aktivStudent fungerer ikke
 • [FSWS-2430] - Vurderingsenheter++: Filtre på ID-komponenter er inaktive
 • [FSWS-2431] - Vurderingsenheter/ID++: Feil i ledetekst
 • [FSWS-2432] - Vurderingsenheter/ID++: Feil format på klokkeslett
 • [FSWS-2433] - Vurderingsenheter++: Gale JSON-navn på filtre
 • [FSWS-2453] - Organisasjonsenheter - Fjerne fields-parameter
 • [FSWS-2456] - Språk mangler paginering i Swagger
 • [FSWS-2466] - Rette feil og mangler i Swagger
 • [FSWS-2475] - Personer/{id}/pinkode fungerer ikke
 • [FSWS-2486] - Bedre feilmeldinger på integritetsbrudd
 • [FSWS-2491] - Vurderingsenheter++: Paginering er inaktiv
 • [FSWS-2500] - Studieretter - Filter studentstatus.aktivStudent fungerer ikke
 • [FSWS-2543] - Kommisjoner - Legge til manglende sorteringsfunksjonalitet
 • [FSWS-2549] - Vurderingsenheter - Feil på klokkeslett
 • [FSWS-2563] - Feil format på fødselsdato
 • [FSWS-2564] - Collection-spørringer viser ikke alltid "last"
 • [FSWS-2600] - MQ-feil for /studentundervisningsaktiviteter
 • [FSWS-2608] - Personer - fields=personnummer har ingen effekt, mens fields=fodselsdato returnerer både fodselsdato og personnummer
 • [FSWS-2620] - "." er ikke konvertert i filter
 • [FSWS-2623] - Wildcard i filter på ID-komponenter må konverteres korrekt
 • [FSWS-2636] - Instrumenttype - Legge på manglende annotasjonsfunksjonalitet

Task

 • [FSWS-2373] - Fjerne %_Ekvivalent_Med i Vurderingskombinasjon
 • [FSWS-2455] - Flytte /instrumenttyper til Koder
 • [FSWS-2538] - Fjerne mulighet for å bruke filter i individkall
 • [FSWS-2554] - Språk har sorteringsparameter som ikke brukes 
 • [FSWS-2587] - Justere Praksis-området ifht. tabellendringer
 • [FSWS-2594] - Håndtere navneendring fra Praksistype til Undpraksistype i basen
 • [FSWS-2610] - Person/Deltaker - Sjekke Swagger vs. funksjonalitet
 • [FSWS-2618] - Swagger - Rydde i dokumentasjon av NTNU-ressurser
 • [FSWS-2628] - Synce tagging med Wildcard++ i Swagger med koden
 • [FSWS-2638] - Merk Språk-referanse i felt som merknad, navn osv. som Deprecated

 

Versjon 1.3.0

  New Feature

  • [FSWS-2116] - GET Vurderingskombinasjoner og GET Vurderingskombinasjoner {id}
  • [FSWS-2117] - GET Vurderingsenheter og GET Vurderingsenheter {id}
  • [FSWS-2118] - GET Kommisjoner og GET Kommisjoner {id}
  • [FSWS-2119] - GET VurderingsresultatStatuser og VurderingsresultatStatuser {id}
  • [FSWS-2120] - GET Vektingstyper og GET Vektingstyper {id}
  • [FSWS-2126] - GET Vurderingsordninger og GET Vurderingsordninger {id}
  • [FSWS-2153] - GET StudentVurderinger og GET StudentVurderinger {id}
  • [FSWS-2192] - GET Vurderingstider og GET Vurderingstider {id}
  • [FSWS-2108] - GET Vektingstyper og GET Vektingstyper {id}
  • [FSWS-2193] - GET Instrumenttyper og GET Instrumenttyper {id}
  • [FSWS-2196] - GET Karakterer og GET karakterer {id}
  • [FSWS-2171] - GET Bygning og GET Bygning {id}
  • [FSWS-2122] - GET Rom og GET Rom {id}
  • [FSWS-2334] - Ressurs for å avlevere studentens PIN-kode 

  Improvement

  • [FSWS-2331] - Tester og opprydding for Vurdering som helhet
  • [FSWS-2362] - Justere Studentvurdering etter JSON-møte 
  • [FSWS-2411] - GET Person - Filter på Studentnr og Fnr

  Bug

  • [FSWS-2368] - Fjerne unødvendig join med KvalGrunnlag i Person
  • [FSWS-2419] - POST Person - Låntaker-ID blir ikke oppdatert

  Task

  • [FSWS-2369] - Deprecate %_Ekvivalent_Med i Vurderingskombinasjon
  • FSWS-2392] - Deprecate Person.Bilde J/N
  • [FSWS-2386] - Inline resterende SCRIPT-referanser (i tillegg til Grants

  Versjon 1.2.2

  En stor del av arbeidet siden forrige release er gått til utbedringer og omstruktureringa av det underliggende i FS-API. Vi legger opp til hyppigere releaser framover.

  Noen nye ressurser, datafelt, filtre og fixer er med

  • [FSWS-1980] - Flere datafelt for person  (app)
  • [FSWS-1997] - epost, adresse, bibsys (app)
  • [FSWS-1998] - Ny tjeneste GET Person/Bilde (app)
  • [FSWS-2037] - Nye tjenester POST/DELETE Person/Bilde (app)
  • [FSWS-2105] - Legge til filter for Studentnr og Fnr på Person (app)
  • [FSWS-2265] - Bruke meny for Registreringsperiode++ i EVUkurs
  • [FSWS-2237] - Utvide Rollenr fra 4 til 5 siffer i Personrolle_ID_T
  • [FSWS-1999] - Paginerte endepunkter og 'limit'
  • [FSWS-2039] - Komplettere toppnivået i Personer (app)
  • [FSWS-2258] - NB NB - Fjerning av filterfelt i SemReg som ikke er i bruk (app)
  • [FSWS-2259] - Diverse bugfix

   

  Versjon 1.1.3.10

   

  Nye ressurser (flate felt i eksisterende ressurser erstattet med referanser) *

   
   

  Ressurs

  Tidligere flate felt

     

  FSWS-1912

  semestre

  ar + termin

     

  FSWS-1888

  tilbudsstatuser

  tilbudstatus

     

  FSWS-1883

  studieretninger

  studieretning

     
   

  foretak

  foretak

     
   

  kullklasser

  studieprogram + ar + termin + klasse

     
           

  *

  I noen tilfeller er prefiks på navn endret til type-label i referanse (f.eks. kullSemester => semester (KULL))

           
           
   

  Strukturering av flate felt

     
   

  Ressurser

  Felt

  Til

   

  FSWS-1943

  campuser

  fylke/kommune

  Inline infostruktur

   

  FSWS-1943

  studieretter, evukurs

  (studierett)status

  Inline infostruktur

   

  FSWS-1943

  studieretter

  studentstatus

  Inline infostruktur

   

  FSWS-1943

  studieretter

  begrensetStudierettstatus

  Inline infostruktur

   

  FSWS-1705

  Diverse

  epost

  Inline infostruktur

   
   

  personer

  kvalifikasjonsgrunnlag

  Ref. til ressurs

   
           
   

  Standardisering av type-labels

     
   

  Ressurs

  Felt

  Gammel label

  Ny label

   

  personer

  adresse

  HJEM

  PRIVAT

   

  personer

  organisasjonsenhet

  GODKJENT_STUDIEKOMP

  GODKJENT_GSK

   

  Diverse

  semesterregistreringsPeriode

  REG
  BAS
  UTDPLAN
  STUDINFO
  STUDSEM

  REGISTRERING
  BAS_EKSPORT
  UTDANNINGSPLAN
  STUDIEINFO
  STUDIESEMESTER

  I tillegg er det fjernet noen felt som ikke er i bruk i FS.

  Det er også ryddet opp i navngiving av felt, for å bli mere konsistent. Dessverre har vi ikke funnet noen farbar vei for å liste opp alle disse endringene, så man må nesten la det feile, felt for felt. Trøsten er at dette er siste store endring av denne typen.

  Release 03.07.2018

  • Fjernet unødvendig nivå "self" i ID'er og referanser
  • Harmonisert type-labels (f.eks. er "ADMIN" blitt "ADMINISTRATIVT")
  • Ryddet opp i strukturen til EVU-kursdeltaker
  • Nye ressurser /land, /fag og /kvalifikasjonsgrunnlag
  • Div. opprydding og smårettelser
  Publisert 4. juni 2018 13:03 - Sist endret 17. juni 2020 10:20