11 Automatisk stenging og automatisk venteliste

Sette opp kurs med automatisk stenging

Skjermbilde fra FS-klienten, Etterutdanningskurs samlebilde. Feltene Steng automatisk, Automatisk meld.vurdering og Maksimum er markert

Det er tre felter i Etterutdanningskurs samlebilde som styrer funksjonaliteten for automatisk stenging og automatisk venteliste:

Feltnavn Beskrivelse
Steng automatisk Denne må være satt til J for at automatisk stenging og automatisk venteliste skal fungere
Automatisk venteliste Dersom denne settes til J, vil søknader registrert etter at kurset er fullt, overføres til ventelista. Dette skjer bare dersom automatisk tilbud også er satt til J.
Maksimum Her oppgis maksimum antall deltakere på kurset

Et kurs regnes som fullt når antall søknader der tilbudstatus = I, S eller V, og der svarstatus = J (dvs. antall tilbud med ja-svar og antall på veneliste), er større enn eller lik tallet oppgitt i feltet Maksimuim. I tillegg er det mulig å reservere et gitt antall plasser for foretak.

Reservere plasser til foretak

Dersom det finnes oppføringer i underbildet Foretak, sjekker EVUweb verdien i Maks. antall deltakere for hvert foretak. Disse blir trukket fra det totale maksantallet angitt på kurset, slik at det fungerer som en kvote for foretaket. Søkere med foretakskode angitt på søknaden sin vil da telle mot foretakskvoten, i stedet for det totale maksantallet.

Skjermbilde fra Etterutdanningskurs samlebilde som viser feltene Maks. antall deltakere i underbildet Foretak

Automatisk stenging i EVUweb

  • Kurskatalogen: Når kurset er fullt, blir påmeldingknappen inaktiv, og det vises en melding om at kurset er fullt, og at det ikke lenger er mulig å melde seg på
  • Påmeldingssekvensen: Dersom søker har åpnet en ikke-fullført søknad på et kurs som er fullt, vises en melding om at det ikke er mulig å fullføre søknaden, og fullførknappen er inaktiv. Dersom kurset har blitt fullt mens søker holdt på med søknaden sin, vil hun få en feilmelding når hun prøver å fullføre.

Automatisk venteliste i EVUWeb

  • Kurskatalogen: Når kurset er fullt, vil det vises en melding om at kurset er fullt, men at det går an å sette seg på venteliste. Påmeldingsknappen får ny tekst "Sett meg på venteliste" eller "Søk om plass på ventelista".
  • Påmeldingssekvensen: Dersom søker har åpnet en ikke-fullført søknad på et kurs som er fullt, vises en melding om at kurset er fullt, men at det er mulig å sette seg på ventelista, og fullfør-knappen endres til "Sett meg på venteliste" eller "Søk om plass på ventelista". Dersom kurset har blitt fullt mens søker holdt på med søknaden sin, vil søknaden umiddelbart få status "På ventelista" eller "Tilbud om ventelisteplass"

Automatisk tilbud og automatisk ja-svar

Automatisk stenging og automatisk venteliste er i utgangspunktet tenkt brukt for kurs som har både automatisk tilbud og automatisk ja-svar. Det er mulig å sette disse verdiene også for kurs som har N i disse feltene, man da må du være oppmerksom på følgende:

Dersom automatisk tilbud = N og automatisk ja-svar = N

I dette tilfellet vil ikke kurset stenges for søking før antall antall søknader der saksbehandler har gitt tilbud, og søker har svart ja i EVUweb, overstiger antall plasser på kurset. Antall deltakere kan da bli høyere enn maksantallet, fordi det ikke er satt noen begrensning på hvorvidt søkere kan takke ja til et tilbud de har fått.

Automatisk venteliste vil ikke fungere.

Dersom automatisk tilbud = J og automatisk ja-svar = N

Her vil kurset stenge for nye påmeldinger når antall søkere som har takket ja til plass overstiger maksantallet angitt på kurset. Antall deltakere kan da bli høyere enn maksantallet, fordi det ikke er satt noen begrensning på hvorvidt søkere kan takke ja til et tilbud de har fått.

Automatisk venteliste vil fungere for nye søknader. 

Dersom automatisk tilbud = N og automatisk ja-svar = J

Her vil kurset stenge for påmelding når antall deltakere saksbehandler har gitt tilbud til, overstiger maks antall deltakere. Antall deltakere kan bli høyere enn maksantallet dersom saksbehandler velger å gi tilbud til flere søkere enn det er plass til, fordi det ikke er satt noen begrensning på hvor mange tilbud saksbehandler kan gi.Automatisk venteliste vil ikke fungere.

EVUweb åpner automatisk for nye påmeldinger dersom plasser blir ledige

EVUweb forholder seg strengt til antall ledige plasser på søknadstidspunktet. Et kurs som er stengt for nye påmeldinger, vil åpne igjen automatisk i følgende tilfeller:

  • En saksbehandler øker maksantallet i Etterutdanningskurs samlebilde
  • En søker endrer svaret på et tilbud om opptak fra ja til nei
  • En søker som har takket ja til et tilbud om opptak, trekker søknaden sin
  • En saksbehandler markerer en kursdeltaker som sluttet før sluttdatoen for opptaket (dvs. for kurs der opptaket fortsatter etter at kurset har startet)
Publisert 20. sep. 2019 15:04 - Sist endret 13. des. 2019 14:25