01 Generelt om campus

Innføring av campus

 • FS7.9 Struktur for campus innført
 • FS7.9.3 FS tilrettelagt for DBH-rapportering
 • FS8.0 Campus erstatter geografisk sted, campus på undervisningsaktiviteter
 • FS8.0.7 Ny campusfunksjonalitet i vurderingsmodulen, campusfelt på studieprogramstudent
 • FS8.1.2 Campus-hierarki
 • FS8.2 Campus-funksjonalitet i ny undervisningsmodul

Bakgrunnen for innføring av campus var en rekke fusjoner som omfatter stadig flere studenter, behov for bedre løsninger og behov for bedre tallmateriale. Campus handler om sted og stedtilhørighet, har en enkel struktur og registreres med noen få dataelementer.

Campus kan kobles til:

 • Sted (Institusjon, fakultet/avdeling, institutt, bygning (til bruk for eksamensplan), rom)
 • Studieprogram / kull-klasse
 • Emne / vurderingskombinasjon
 • Undervisningsaktivitet
 • Opptakstudieprogram
 • Person (registerkort, fagperson, eksamensvakt (kun i bildet Stedtilhørighet for eksamensvakt))
 • Studieprogramstudent

Merk at

 • Et sted kan være på flere campus
 • En campus kan ha flere steder

  Registrere campuser og koble til steder

  Før institusjonen kan ta i bruk campus-funksjonaliteten, må alle campuser registereres i kodebildet Campus. Deretter må alle campuser kobles til institusjonens steder i Sted samlebilde, underbilde Campus. Fra versjon 8.1.2 er det mulig å angi et hierarki av campuser i kodebildet Campus. Dette er tenkt brukt i tilfeller der undervisning og vurdering har forskjellig campusstruktur.

  Campustilknytning arves nedover i stedhierarkiet, slik at det bare er campuser som er knyttet til et overordnet sted som kan benyttes lenger ned i strukturen. Dersom det ikke er oppgitt campus på et sted, vil dette stedet implisitt knyttes til overordnet steds campuser.

  Koble eventuelt bygning til campus (i Koder, felles, Rom/Bygning, Bygning)

  Institusjoner med bare én campus

  Alle institusjoner må legge inn campus i FS. Institusjoner med bare én campus trenger bare å registrere denne på øverste organisasjonsnivå i Sted samlebilde, underbilde Campus. Siden campustilknytninger arves nedover i hierarkiet, vil alle andre steder, emner, studieprogrammer, personer osv. automatisk knyttes til denne campusen. Det er derfor ikke nødvendig å registrere campus noe annet sted.

  Institusjoner med flere campuser

  Campus må settes der det ikke er entydig ut fra overordnet stedhierarki

  I mange tilfeller er det ikke nødvendig å sette Campus eksplisitt. FS vil alltid forsøke å beregne campus ut fra tilknyttet sted. Dersom  campus ikke kan utledes fra tilknyttet stedkode, vil det komme et varsel i Campus-fanen i det aktuelle samlebilde om at campus må settes eksplisitt.

  Knytte studieprogram til campus

  Campus registreres på det enkelte studieprogram i Studieprogram samlebilde – underbilde Campus. Dersom du registrerer mer enn én campus på et studieprogram, må du opprette klasser knyttet til de forskjellige campusene for at studentene skal bli eksplisitt knyttet til en campus. Klasser knyttes til campus i Kull samlebilde – underbilde Klasse.

  Knytte emne til campus

  Campus registreres på det enkelte emne i Emne samlebilde – underbilde Campus. Det er mulig å registrere mer enn én campus på et emne, for eksempel hvis samme emne skal avvikle eksamen på forskjellige campuser.

  Campus for studenter

  Campus for en studieprogramstudent kan settes eksplisitt i Student samlebilde. 

  Knytte campus til vurdering

  Ved oppretting av nye vurderingskombinasjoner, blir campuser automatisk kopiert fra emnet. Dersom vurderingskombinasjonen ikke skal brukes av alle emnets campuser, kan campuser for vurderingskombinasjon redigeres i Vurderingskombinasjon samlebilde – underbilde Campus.

  Tilsvarende kopieres alle vurderingskombinasjonens campuser ved opprettelse av ny vurderingsenhet. Dersom vurderingsenheten ikke skal benytte alle vurderingskombinasjonens campuser, kan campuser for vurderingsenheten redigeres i Vurderingsenhet samlebilde – underbilde Campus.

  Ved oppretting av vurderingsmelding blir campus satt automatisk dersom det lar seg beregne entydig. Campus for vurderingsmeldinger vises i Vurderingsenhet samlebilde – underbilde melding.

  Hvordan kan campus brukes i vurderingsmodulen?

  Bruk av campus er nyttig for emner med eksamener ved flere campus:

  • når studenter skal melde seg opp til eksamen
  • når kandidatene skal romfordeles
  • når vaktplanlegging skal gjennomføres

  Merk at rapporter på vurdering kan kjøres for alle eller for en bestemt campus. For vurderingsenheter er utplukket basert på registrering på vurderingskombinasjon, evt informasjon utledet entydig fra emne eller stedhierarki. Unntaket er rapporten FS503.001 der campus utledes fra bygning, og FS503.004 der campus utledes fra stedtilhørighet for eksamensvakt.

  For mer informasjon, se brukerdokumentasjon for vurderingsmodulen.

  Campus og vurderingsmelding i Studentweb

  Fra og med versjon 3.3.12 vil Studentweb ta hensyn til studentens campus ved valg av vurderingsenhet. Studenten vil da bli forsøkt meldt opp til den vurderingsenheten som tilsvarer studentens campus. Det er også mulig å sette opp vurderingkombinasjonene slik at studenten selv kan velge mellom flere campuser.

  For mer informasjon, se Studentweb: Campus.

  Personer og direkte tilknytning til campus

  Studieprogramstudenter kan knyttes eksplisitt til en campus i Student samlebilde.

  I forbindelse med rapportering beregnes det en entydig campus for studenten på registerkortet ved kjøring av FS357.001 Oppdatering av registerkortopplysninger. For mer informasjon, se brukerdokumentasjon for rapportering. Beregning av campus for studenter.

  Fagpersoner knyttes direkte til campus i Fagperson samlebilde, bildet Person / Fagperson eller bildet Fagperson.

  Eksamensvakter kan knyttes til en campus via bildet Person / eksamensvakt. Campusfeltet brukes til planlegging av eksamensbemanning.

  Rapportering

  Campusfeltene ble innført ved rapportering til DBH fra og med rapporteringen 15. oktober 2016.

  For mer informasjon, se brukerdokumentasjon for rapportering.

  Publisert 14. aug. 2017 10:12 - Sist endret 23. juli 2018 17:05