01 Eksamensvakter

En eksamen må som regel ha bemanning i form av eksamensvakter, enten det er inspektører på eksamenslokalet eller gangvakter.

Person / Eksamensvakt

Bildet benyttes til oppretting av eksamensvakter.

Den øvre delen av bildet

Den øvre delen av bildet er som de andre personbildene; vaktene skal registreres med fødselsnummer, navn og kontaktopplysninger. Personer som allerede er registrert i FS vil kunne søkes opp i dette bildet, men de vil ikke bli aktivisert som eksamensvakter før det er registrert data i bildets to nedre vinduer.

Feltet Ansattnr skal brukes til overføring av ansattopplysninger fra lønns- og personalsystem.

Person / Eksamensvakt (Vurdering/Bilder/EksamensBemanning)

Undervinduet til venstre

Undervinduet til venstre inneholder opplysninger om personens vaktforhold.

Feltbeskrivelser
Vaktnr:

Nummer (maks 6 siffer). Brukes som opplysningsfelt. Bilder og rapporteres kan sorteres på nummeret.

Vaktkategori

Kategori for eksamensvakten. Velges blant definerte koder i kodebildet Vaktkategori. Egne koder kan opprettes etter behov.

Behersker engelsk

Verdi J/N om eksamensvakten behersker engelsk.

Kan være vakt i PC-rom

Verdi J/N om eksamensvakten kan være vakt i PC-rom.

Merknad

Merknadstekst. Bør inneholde relevante opplysninger for den som ordner vakter. F.eks. "Ikke eksamen senere enn kl. 14".

Undervinduet til høyre

I det høyre undervinduet defineres steder som eksamensvakten skal være tilgjengelig for. Fire-delt stedkode benyttes.

Eksamensvakt

Bildet inneholder opplysninger om eksmanensvaktene med tilsvarende innhold som i undervinduet i Person / Eksamensvakt. I dette bildet er alle disse feltene søkbare, slik at f.eks. er mulig å søke opp kun vakter som behersker engelsk, eller kun vakter av en bestemt Vaktkategori.

Eksamensvakt (Vurdering/Bilder/EksamensBemanning)

Samme person kan ikke tilordnes flere kategorier eller vaktnummer. Men attributtet vaktkategori knyttes også til det enkelte vaktoppdrag. En vakt kan dermed i et bestemt oppdrag opptre i en annen vaktkategori (rolle) enn den som er knyttet til personen i de to bildene over.

Vaktkategori

Vaktkategorier defineres i dette kodebildet.

Vaktkategori (Vurdering/Bilder/EksamensBemanning)

Kategori defineres med en kode og et navn.

I feltet Generere vaktplan markeres det med verdi J/N om kategorien skal være med i rutinen som genererer vaktplan. Det kan for eksempel være at du ønsker å lage en automatisk plan for vanlige inspektører, mens overinspektører plasseres manuelt.

Hver kategori tildeles en regulativkode med timesatser og eventuelle tillegg. Dette brukes ved avlønning av eksamensvakter.

Stedtilhørighet for eksamensvakt

Bildet benyttes for registrering av stedtilhørighet for eksamensvakt.

Stedtilhørighet for eksamensvakt (Vudering/Bilder/EksamensBemanning)

Stedkode kobles med personnummer. Vaktnr, navn og vaktkategori følger automatisk. I tillegg markeres feltet Aktiv med J/N. For at eksamensvakten skal vises på rapporter over tilgjengelige vakter for et sted, er det en forutsetning at vakten er definert som aktiv.

En eksamenvakt kan være aktiv på flere steder samtidig. Men dette kan skape kollisjoner når vaktene skal disponeres, så det bør gjøres med forsiktighet.

Rapporter

FS503.004 Eksamensvakter ved sted

Denne rapporten gir oversikt over tilgjengelige eksmanensvakter for et sted.

Rapporten bestilles med sted (eventuelt et campus) som utplukk. NB! campus utledes fra stedtilhørighet for eksamensvakt.

Kryss for Ta med alle eksamensvakter vil gjøre at rappporten henter frem alle vakter, uavhengig av sted. I tillegg er det mulig å begrense utvalget til å gjelde vakter som ikke har hatt oppdrag innen en oppgitt tidsperiode.

FS503.004 Eksamensvakter ved sted (Vurdering/Rapporter/EksamensBemanning)

Den skriver ut alle vakter som er tilknyttet et sted. Den tar med opplysninger om vaktkategori, om vakten behersker engelsk eller om vedkommende kan være vakt på PC-rom. Rapporten kan også filtreres til å kun ta med de som behersker engelsk eller kan være på PC-rom. I tillegg kan den filtreres på alder.

Emneord: persvakt, eksvakt, vaktkat, eksvakt fs503.004tilh
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 16:15