Universell utforming

Unit har som ambisjon å lage brukervennlige og tilgjengelige systemer. Applikasjonene skal støtte krav til universell utforming.

Designmanualen FUN

FS-applikasjonene som utvikles ved Unit følger designmanualen FUN (Felles uttrykk på nett). FUN ble utarbeidet i 2012 etter et ønske om å etablere en felles grafisk profil for FS-applikasjonene. Fokusområdene i FUN er grafisk design, interaksjonsdesign og universell utforming.

Kort om universell utforming

Ikke alle har samme forutsetninger for å bruke nettsider og webapplikasjoner på samme måte. Noen har nedsatt synsevne, noen er fargeblinde, andre sliter med motorikk- og bevegelsesproblemer eller nevrologiske utfordringer. Webapplikasjonene våre skal utvikles i tråd med beste praksis for tilgjengelighet.

Retningslinjer relatert til universell utforming

Farger og kontraster

Det er viktig at de ulike fargene i applikasjonene fungerer godt sammen kontrastmessig. Dette for at tekst, tabeller og annet innhold skal være godt synlig også for personer med nedsatt syn. Vi har derfor et bevist forhold til bruk av kontraster.

Tabeller og skjema

Tabeller kan inneholde mye informasjon og det er ikke alltid intuitivt hvor man skal begynne å lese. Vi gjør derfor noen grep slik at opplesing av tabelloverskrift, oppsummering av hvilken informasjon som finnes i tabellen og tabellinformasjon skal fungere godt med skjermleser.

Ikke alle har mulighet til å bruke datamus eller trackpad når de navigerer på nettsider eller i applikasjoner, men navigerer ved hjelp av tastatur (og tab-tasten). Vi forsøker derfor å legge inn en rekkefølge på elementer der det vil gi økt verdi.

Bilder, logoer og ikoner

Ved bruk av bilder, ikoner og logoer forsøker vi å legge inn tekstlige beskrivelse at hva det er bilde av slik at de som ikke har anledning til å se hva bildet/ikonet og logoen også får en forklaring på hva det skal forestille

Andre regler for tilgjengelighet

Enkelt og forståelig språk

Vi forsøker å unngå kompliserte akademiske begreper, faglige begreper og forkortelser som ikke er intuitive for brukerne.

Bruk av forkortelser

Ved bruk av akronymer og forkortelser forsøker vi å gi tilstrekkelig med informasjon slik at de skal gi mening for dem som ikke kjenner forkortelsen.

Mobiltilpasning

Vi etterstreber å tilpasse våre applikasjoner slik at de skal fungere godt på mobil (med unntak av EpN). Dette betyr ikke at applikasjonene skal være fullverdige på mobil med samme utseende og funksjonalitet som desktop-versjonene, men at de fungerer i ulike nettlesere på ulike mobile plattformer. Vi benytter som oftest responsivt design.

Lenketekster

Mange tyr til enkle løsninger som "Klikk her" og "Les mer" på lenker og i knappetekster for øvrig. Dette kan være problematisk for folk som bruker skjermlesere. Når skjermleseren leser ut lenkene, gir ikke "Klikk her" eller "Les mer" noe kontekst eller mening. Lenker skal aldri være en overraskelse. Det skal være klart for bukeren hva det lenkes til.

Valg av teknologier

Teknologiene vi bruker skal være åpne og tilgjengelige for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Vi forsøker videre å unngå at bruker må ha plug-ins i nettleseren for å benytte teknologiene vi velger.

Institusjonens egne tekster i webapplikasjoner kan føre til brudd på krav om universell utforming

Mange av FS-webapplikasjonene inneholder en rekke tekster som institusjonene kan redigere selv. Det gjelder for eksempel emnenavn, navn på vurderingsordninger og lignende, men også i noen grad tekstkoder til selve applikasjonen. 

I de fleste av disse tilfellene vil institusjonene kunne laste ned en standard-tekst (ved innlasting av felleskoder) som er kvalitetssikret av Unit, men den kan erstattes av en tekst institusjonen velger selv. Dersom du velger å bruke en egendefinert tekst, er det viktig å huske på at teksten må tilfredsstille krav til universell utforming.  

Her har vi samlet noen regler for hva du må huske på for å unngå at tekstene dine bryter med dagens forskriftsfestede krav til universell utforming: 

1 Fyll inn alle tekster på bokmål, nynorsk og engelsk 

Når en nettside inneholder en tekst som er på et annet språk enn hovedspråket på siden, må dette kodes eksplisitt med en språkkode. Dette blir i de fleste tilfeller ikke håndtert automatisk i FS-webapplikasjonene. Det er derfor viktig å passe på følgende: 

  • Alle steder det finnes språkvarianter bokmål-nynorsk-engelsk, må både bokmål og engelsk fylles ut. Hvis bokmålsteksten ikke kan fungere på nynorsk, må nynorskfeltet også fylles ut. 

  • Bokmålsfeltet må ikke fylles ut med tekster på andre språk. Det betyr for eksempel at dersom et emne kun har navn på engelsk, må emnenavnet oversettes til bokmål og nynorsk for at Studentweb skal oppfylle dette kravet. 

  • Merk at dette gjelder både aktive data og historiske data som vises frem i applikasjonene (f.eks. emner tilknyttet tidligere eksamensresultater i Studentweb) 

  • Webapplikasjonene våre støtter ikke tekster på andre språk enn bokmål, nynorsk og engelsk. Unntaket er Vitnemålsportalen, som også har støtte for samisk. 

2 Bruk HTML riktig 

Vi anbefaler at man er varsom med å legge inn HTML-koding i lokale tekster som vises i webapplikasjonene, selv på steder det er lov. Grove feil i HTML-koden kan føre til at siden blir ubrukelig for alle brukere, men i noen tilfeller kan siden se fin ut i en nettleser selv om den inneholder feil som bryter krav til universell utforming. 

2.1 Bruk overskrifter riktig 

Normalt er det ikke lagt opp til at lokale tekster skal inneholde overskrifter, men hvis du først gjør det, må du passe på følgende: 

  • Overskriften må være kodet som en overskrift, og ikke bare se ut som en 

  • Pass på at nivået for overskriften passer inn i overskriftshierarkiet på siden. Siden har som regel en overskrift på nivå h1. Alle overskrifter som hører direkte under denne, må være på h2, deretter h3, h4 osv. 

  • Merk også at dersom det ikke kommer en ny overskrift rett etter den lokale teksten i applikasjonen, vil eventuell tekst som genereres av applikasjonen havne under “din” overskrift. 

  • I noen tilfeller vil visningen i applikasjonen avhenge av hvilke data som er lagret på brukeren i FS-databasen. Du må derfor teste de to punktene over med forskjellige data for å se at det blir riktig i alle tilfeller. 

2.2 Bruk beskrivende lenketekster 

Dersom du legger inn lenker i lokale tekster, er det viktig at det går tydelig frem av lenketekstene eller konteksten lenken står i hvor lenkene fører.  

Se gjerne veiledning fra Tilsynet for universell utforming (Digdir) for tips til hvordan du skriver gode lenketekster. 

2.3 Skriv gyldig HTML-kode 

Dersom du legger inn HTML i en lokal tekst, er det viktig at du skriver gyldig HTML-kode. Det er mange feil som kan føre til brudd på kravene om universell utforming, og det er ikke nok å åpne siden og se at den ser bra ut. 

Det finnes mange regler for hvordan man skriver gyldig HTML-kode som blir oversett av nettlesere, men som vil gi avvik ved UU-tilsyn. For å være helt sikker på at du ikke har innført en feil, bør du sjekke HTML-koden for hele siden der teksten vises fram, i W3Cs HTML-validator, som også er den Digdir vil bruke ved et UU-tilsyn. 

Lenker

Publisert 20. des. 2018 10:20 - Sist endret 16. des. 2020 19:02