Klientendring FS8.3.3

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs83_3.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder noen prioriterte endringer.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Ingen

BILDER

Student samlebilde

Fane Vurd.prot: Rettet plassering av tekst som viser at klage eksisterer. RT445750

Undervisningsenhet samlebilde

Ledetekst "Felles undervisning" endret til "Følger undervisningen til". For undervisningsenheter som er referert til er teksten "Felles undervisning med" endret til "Undervising følges av". FS-997

Undervisningsaktivitet samlebilde

Ledetekst "Samkjøres med" endret til "Deler undervisningsplasser med". For undervisningsaktivitet som er referert til er feltene for emne og aktivitet tatt vekk, det vises kun tekst om "Deler undervisingsplasser med ...". FS-997

Begrunnelse og klage

Saksbehandlere med rollen FS_EKS3 kan nå slette begrunnelse-saker som er opprettet av student i Studentweb. Det gis et varsel om at saken er opprettet av studenten selv, og saksbehandler må bekrefte at saken skal slettes. FS-920

Emne

Fane personrolle: Rettelse slik at endring av fnr ved valg fra listen under feltet personnr også fungerer. Det kommer en feilmelding om at fnr inneholder feil før fødselsdatoen oppdateres i bildet. Men nå fungerer oppdatering. RT446404

RAPPORTER

Generelt

Visning av databasejobber feilet i spesielle tilfelle med feilmelding om "enrads spørring returnerer mer enn en rad". Dette er rettet. RT446221

FS214.001 Send e-post

Det er lagt til mulighet for å bruke Ctrl-T i feltene for e-post-tekster.

FS215.001 Adresselapper fra flettefil

Rapporten feilet i noen tilfeller slik at FS ble avsluttet. Dette er rettet. RT445821

FS670.001 Vitnemålsdokumenter

  • Rettet visning av fotnotereferanse i Diploma Supplement, for karakterer forskjellig fra A-F. RT446286
  • Ny versjon av kapittel 8 for Diploma Supplement. Teksten for kunstnerisk ph.d. er justert noe.

FS727.001 Utdanningsplan for student

Det er lagt til fornote om at alle resultater for studenten er tatt inn i rapporten. RT386061

FS456.003 Kopiering av personroller fra und.enhet til und.enhet

Ny rutine for å kopiere personroller mellom to undervisningsenheter FS-999 RT407692

Rutinen inneholder følgende valg

  • om personroller for aktiviteter skal kopieres (forusetter at aktivitetene videreføres i stor grad)

  • om personroller for timeplaner skal kopieres (forutsetter av timeplan videreføres i stor grad)

  • om prioritet og merknad skal kopieres

  • om periode skal kopieres. Dersom periode ikke skal kopieres må det oppgis en periode, der minst fra-dato er obligatorisk.

FS-SYSTEM

E-post kø

Rettet visning av id og navn for person, der både deltakernr og fnr var del av datagrunnlaget (tekstene ble vist over hverandre). RT444522

 

Publisert 9. juni 2021 14:51 - Sist endret 9. juni 2021 15:12