Klientendring FS8.3.2

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs83_2.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder noen prioriterte endringer.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Ingen

BILDER

Varsellogg

I varselloggen er det lagt til en overgang til jobblogg fra varsler som gjelder snr-bestillinger. En vil da kunne se hvilke personer snr-endringer ikke er gjennomført for. FS-1012

Opptak

For NOM-opptak (UHG) vises det et nytt felt: “Hovedopptaket fullført:” med dato og klokkeslett. FS-521

Oppnådd kvalifikasjon samlebilde, og

Oppnådd kvalifikasjon protokoll samlebilde

Fane Emne: Lagt til kolonne “Annen kvalif.” som viser antall studiepoeng som inngår i annen kvalifikasjon. Mouseover på kolonne med verdi vil vise hvilken kvalifikasjonsoppnåelse det gjelder (kode og dato). Det er lagt til en sum under kolonnen, og denne blir rød når summen overstiger 60. RT412581 FS-1001

Praksisavtale

Feltet Navn er utvidet fra 50 til 150 tegn.

NUS Enkeltutdanning

Kolonner for navn er utvidet fra 160 til 200 tegn.

Kursspørsmål

Ny kolonne: Aktiv (J/N). Ikke-aktive kolonner vil ikke lengre være valgbare ved registrering av spørsmål for kurs. RT409002 

RAPPORTER

FS150.002 Eksport til SO

Det er lagt til et nytt steg: 5: Sett hovedopptak fullført. Denne knappen vises ikke før etter 1. juni, og det eneste den gjør er å sette dato og klokkeslett for nevnte felt. Når feltet er gitt verdi vil knappen igjen skjules fra FS151.001.

Når datoen er satt, og er tidligere enn dagens dato/klokkseltt, så vil det ikke foretas beregning av HØY17 og HØY19.

Det er mulig å slette datoen i bildet Opptak dersom det er ønskelig å få beregnet disse verdiene igjen.

 FS-521

FS202.007 Fagperson med N som aktiv, som har aktive personroller eller sensoroppdrag

Rapporten utvidet med personroller som er opprettet/endret etter oppgitt dato, der personen ikke er opprettet som fagperson. For disse vil det komme med en (rød) tekst som angir at disse ikke er opprettet som fagperson. RT406555 FS-995

FS214.001 Send SMS

Tekstene for SMS er nå skilt ut i tre felt, for hhv bokmål, nynorsk og engelsk tekst. Avhengig av utplukket av studenter det skal sendes SMS til, må en oppgi tekster på en, to eller tre målformer/språk. Utplukket viser nå antall studenter som er registrert på hver målform/språk. RT413375 FS-1002

FS214.002 Send e-post

Tekstene for e-post er nå skilt ut i tre felt, for hhv bokmål, nynorsk og engelsk tekst. Avhengig av utplukket av studenter det skal sendes e-posttil, må en oppgi tekster på en, to eller tre målformer/språk. Utplukket viser nå antall studenter som er registrert på hver målform/språk. RT413375 FS-1002

FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – utdanningsplanbasert

For emner som inngår i annen kvalifikasjon vises det nå en merknad med rød tekst. Denne beregningen gjøres kun for studenter som det opprettes kvalifikasjonsoppnåelse for. RT412581 FS-1001

FS-SYSTEM

Ingen endringer

 

Publisert 4. mai 2021 10:07 - Sist endret 4. mai 2021 10:07