Klientendring FS8.3.1

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs83_1.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Noen få rettelser etter FS8.3, og løsning på noen prioriterte oppgaver.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Ingen

BILDER

Student samelbilde

  • Fane Veiledning: Nedtrekkslisten med fagpersoner vil nå også vise fagpersoner knyttet til stedhierarkiet under studieprogrammets sted (ikke bare fagpersoner som er direkte koblet til studieprogrammets sted). RT420871
  • Fane KvProt: Ny ikoner for visning av vitnemål og Diploma Supplement, hhv papirversjon og digitalt signert versjon.

Fagperson samlebilde

Ny fane: Sensoroppdrag. Visning, med mulighet for oppdatering av sensoroppgrad fagperson har innenfor en kommisjon. RT406555 FS-995

Brevtype

Rettet feil som medførte at avsnitt ikke kunne nyregistreres eller oppdateres i bildet. RT419447 RT440777

Søknad - resultatgrunnlag

Forbedret visning av eksisterende resultater, struktur vises der f eks emne inngår i kvalifikasjon. RT368490 FS-937

Godkjenningssak samlebilde

Fane omfang: Forbedret visning av eksterne resultater, struktur vises der f eks emne inngår i kvalifikasjon. RT368490 FS-937

Person eksternstudium samlebilde

Fane Resultater: Forbedret visning av eksterne resultater, struktur vises der f eks emne inngår i kvalifikasjon. RT368490 FS-937

Utdanningsplan

Forbedret visning av eksterne resultater, struktur vises der f eks emne inngår i kvalifikasjon. RT368490 FS-937

Kvalifikasjon samlebilde

Fane Vitnemål: Feltet Avsnitt vitnemål side 1 - digitalt har nå sort ledetekst/tekst, da feltet nå har systemstøtte. 

Oppnådd kvalifikasjon protokoll samlebilde

Feltet "Utskrevet" (dat0) er endret til "Produsert", slik at det passer bedre også for digitalt signerte vitnemål. RT417278

Emne samlebilde

Fane Info: Rettelse for å at tekst importert fra EpN skal kunne vises.

Vektingsreduksjonsregel

Oppdatering av til-termin for periode for regel medførte en feilmelding om brudd på entydig nøkkel. Denne er rettet. RT441070

RAPPORTER

FS150.001 Import fra SO

Fane Importvarsler: Det er lagt til et valg for å angi at varselet er behandlet (det er ikke mulighet til å angre dette...). Så er det lagt til litt mer plass til å vise fnr, og det er lagt til et vis-valg for fødselsnr i dialogen. RT418730

FS200.001 Endring av fnr

Funksjonen "Slette logger" sletter nå også rader i tabellen fpw_sensurkladd. RT420267

FS200.025 Deaktivering av personroller

Ny rutine. Rutinen kan kjøres for et sted og en terminkode. Tar da med rader fra personrolle som er koblet til gitt sted (direkte via sted, eller indirekte via sted for emne eller studieprogram), der termin angitt på rolle er tidligere eller lik oppgitt termin, eller knyttet til emne, studieprogram eller sted der til-termin er tidligere eller lik oppgitt termin. RT406555 FS-995

FS474.001 Deltakerliste for undervisningsparti

Nytt parameter: Terminnr (valgfritt).FS-998

FS474.003 Deltakere - undervisningsparti - med veilederinformasjon

Nytt parameter: Terminnr (valgfritt).FS-998

FS565.001 Kandidatlister

Rapporten utvidet med parametere for bygning/rom. RT372689 FS-924

FS579.003 Ikke-ferdigbehandlede begrunnelse- og klagesaker

Nytt vis-valg: Kandidatnr. RT412882

FS67.001 Vitnemålsdokumenter

Teksten "Generering/arkivering av vitnemål" er for digitalt signerte vitnemål endret til "Generering/arkivering av dig. sign. vitnemål". Ledetekstene for de ulike feltene er justert noe for digitalt signert dokument. Tilsvarende endring er gjort for Diploma Supplement. RT418545

FS803.001 Ekstern studium - Personrapport

Forbedret visning av eksterne resultater, struktur vises der f eks emne inngår i kvalifikasjon. RT368490 FS-937

FS-SYSTEM

DBH-rapportering

Det er rettet en feil som medførte at datagrunnlag ikke ble generert automatisk for FS010.013 og FS010.014. RT418835

FS010.099 Kontrollrapport - Registrerte studenter - Uplasserte

Ny kontrollrapport. FS-1006

 

Publisert 13. apr. 2021 15:54 - Sist endret 23. apr. 2021 08:59