Klientendring FS8.2.6

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs82_6.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever databaseoppgradering FS8.2.2 (flis02)

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder endringer som følger av databaseoppgradering FS82.2. Kan med denne starte testing av de siste innførte DBH-rapporter (for vårens rapportering)

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Ingen

BILDER

Generelt

 • Dialogen som kommer opp for å sette nytt passord når dette er gått ut kommer nå opp igjen (kom bare feilmelding om at passord var gått ut - uten mulighet til å sette nytt passord).
 • Alle datavindu med oppdatering av eksavviklingrom er oppdatert med ny primærnøkkel-info, slik at en student innenfor en vurderingsenhet kun kan plasseres på et rom. FS-605
 • Fagkoder er utvidet fra 10 til 20 tegn
 • Adresselinje 4 (land) er utvidet fra 30 til 40 tegn

Brevtype

Brevnavn er utvidet fra 40 til 100 tegn. RT338134

Søknad - Resultatgrunnlag 

Resultater som ikke er med i siste import vises med rød tekst, og mouseover vil vise en tekst om at resultatet ikke var med i siste import fra insitusjonen. RT364944

Praksisavtale

Fane kontaktperson: Rettet valg fra listen over kontaktpersoner. Denne gav feilmelding <navn> does not pass the validation testRT361789

Student vurdering samlebilde

Fane ekstilpasning: Tatt vekk varsel om at rominformasjon må slettes manuelt ved blanking av dette. FS-605

Begrunnelse og klage

Innholdet i nedtrekksliste for vedtak styres nå av om dette er en formell klage eller klage på sensur. FS-704

Plassering av kandidater

Rettet funksjonen for klassefordeling. RT353965

Etterutdanningskurs samlebilde

Rettet søk på feltene svarfrist og trekkfrist. Søk på disse gav en feilmelding og FS ble avsluttet. RT366565

Emne samlebilde

 • Fane Infotermin: Viser dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT355500
 • Fane Navnehistorikk: Viser dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT355500
 • Fane Fag: Viser hvordan koden benyttes i sammenheng med DBH-rapportering (høyere utdanning, videreutdanning for lærer i barnehage, videreutdanning for lærer i grunnskole).

Studieprogram samlebilde

 • Fane Infotermin: Viser dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT355500

Vurderingskombinasjon

Ny fane Ekvivalens innført.

Ved første gangs nyregistrering vil det legges inn to rader, en for vurderingskombinasjonen som er aktiv i øvre vindu, og en rad for å oppgi hvilken vurderingskombinasjon denne er ekvivalent med. Kode for ekvivalens blir foreslått, og gruppenr 1 og 2 legges inn automatisk. Ved senere nyregistrering vil ekvivalenskoden for den raden som er aktiv bli kopiert til ny rad, og max gruppenr + 1 innenfor denne ekvivalenskoden legges inn som gruppenr for ny rad.

Dersom ny ekvivalensrekke skal legges inn, foreslås at siste siffer i ekvivalenskoden økes med 1 for den nye raden. Da dette antakelig er relativt sjelden er det ikke laget egen funksjonalitet for å hjelpe på denne registreringen. RT310681 FS-238 FS-373

Fag

Viser hvordan koden benyttes i sammenheng med DBH-rapportering (høyere utdanning, videreutdanning for lærer i barnehage, videreutdanning for lærer i grunnskole).

Vurderingsklagevedtaktype

Nye status (J/N) - kolonner for om kode gjelder klage på sensur og/eller formell klage. Nye koder for formell klage - AVSLAG og INNVILGET - vil innføres når denne oppgraderingen legges ut. FS-704

Klagetype

Default verdi for Flyt er endret fra J til N. RT355461

Godkjenningssaktype

Default verdi for Flyt er endret fra J til N. RT355461

Kontakttype

Nye felt for nynorsk og engelsk navn. FS-844

Sensorrolle

Nye felt for nynorsk og engelsk navn. FS-808

Planinformasjontype

Utvidet feltet for kode. RT355109

RAPPORTER

FS101.002 Rangeringsliste - søkere

Rapporten åpnes nå mye raskere. Det var listene som benyttes for 'Inkludér søkere som ikke er kvalifisert' som fylles med verdier, og det tar lang tid. Disse vil nå fylles først når en krysses av for 'Inkludér søkere som ikke er kvalifisert'. RT364942

FS101.014 Mottatt dokumentasjon

Ny kolonne: Sum SP (sum studiepoeng - interne og eksterne). FS-567

FS201.003 Studenter med sanksjon

Rettet visningsparametere. Når det ikke er krysset av for noe visvalg vil rapporten være tom.

FS371.002 Navneliste - kullstudenter

 • Nytt parameter: Campus. FS-783
 • Parametere for geografisk sted er tatt vekk.

FS460.002 Beregning av kvalifisert - und.påmeldte

Telling av totalt antall studenter er rettet. RT362932

FS474.001 Deltakerliste for undervisningsparti

Rettet funksjonen for sideskift mellom hvert parti. RT349980

FS501.002 Kommisjon for eksamen

Nytt parameter: Campus. FS-783

FS503.002 Vaktplan for rom

Nytt parameter: Campus. Viser campus for den enkelte bygning i rapportoverskrift. FS-783

FS503.003 Eksamensvaktplan

Nytt parameter: Campus. FS-783 

FS508.002 Vurderingsenhet

 • Dersom flere campus er knyttet til vurderingsenhet vil disse i fil komme frem som kommaseparert liste. FS-866
 • Opptelling av kandidater tar hensyn til campus når rapporten kjøres for et bestemt campus. FS-866

FS508.004 Oppdatering av frister for vurderingsenhet

Rutinen er utvidet med mulighet for å kjøres for reell tid som alternativ til termin. Pr default er det reell tid som er valgt. RT343647

FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert

For sted er det mulig å kjøre rutinen for studenter som har endringer i utdanningsplan (emne) eller i vurderingsprotokoll etter en gitt dato. RT252603 FS-697

FS718.005 Oppdatering for emne i utdanningsplan

For utplukkene på studieprogram og person er fyllingen av listen for emnekombinasjoner endret lik at det begrenses til gitt studieprogram / kull. For utplukk på sted vises alle frem. Fyllingen av listen for sted gjøres først når sted velges, dermed går det mye raskere å åpne rapporten. Men valg av sted første gang vil ta noe tid. RT362908

FS724.001 Adresseliste studieprogramstudenter

Nytt parameter: Campus. FS-783

FS-system

FS010.006 Studieretning

Rettet uthenting av studieretningkode (var maksimalt 12 tegn, skulle være 20). RT365766

FS011.002 Registrerte studenter

Fjernet testmeldingen som sier "100" når datagrunnlag genereres. 365284

 

Publisert 2. aug. 2019 11:35 - Sist endret 24. sep. 2019 23:26