Klientendring FS8.2.5

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs82_5.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder endringer for DBH-rapportering. Flere prioriterte ønsker innenfor vurderingsmoduler er utført. Ellers en del generelle forbedringer i flere moduler.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

De nye DBH-rapportene er i første omgang lagt ut for test for noen av institusjonene. Disse vil først kunne kjøres av alle etter at databaseversjon FS8.2.2 (flis02) er på plass. 

BILDER

Generelt

 • Visning av hvem som har overført sensur og hvem som har sensurert er endret i alle bilder dette vises. Nå vises personnavn i disse feltene. Gjelder vurderingsmelding, vurderingsprotokoll og klage på vurdering.

Applikasjonstekst

Ryddet noe i bildet - større felter.

Søknad samlebilde NOM

Minibildet for dokument kan nå klikkes på for å få åpnet dokumentet i full utgave (på samme vis som i Søknad samlebilde).

Praksissted

Kan nå søke på praksisstednavn uavhengig av små/store bokstaver i søket. RT361704

Student vurdering samlebilde

Fane ekstilpasning: Det er lagt på en grønn V til høyre for rominfo når eksamensplan er oppdatert med samme rom som tilpasningen. Ellers vises rød ! Begge deler har en forklarende tekst ved mouseover. FS-605

Vurderingsenhet samlebilde

Ny fane Kommisjon. Denne viser kommisjoner med tilhørende sensorer for vurderingsenheten. Dette er ikke mulig å gjøre oppdateringer under fanen, men det er lagt på valg for overgang til bildet Kommisjon med sensorer. Da vil alle kommisjoner for vurderingsenheten hentes frem ved overgang. Dersom vurderingsenheten ikke har noen kommisjon gis det et valg for å generere den første kommisjonen. FS-655

Begrunnelse og klage

 • Kommisjonsnavnet for kommisjonene i tabellen over resultater vises nå for "mouse-over" (header i denne visningen). RT359543
 • For saker som er TRUKKET vil ikke lengre knappen Registrer klagesensur vises. RT355342

Sensoroppnevning

Viser J/N for aktiv for fagperson. Dersom fagperson ikke er aktiv, vil denne vises som rød (N), med "mouse over - tekst" om at ikke-aktive fagpersoner ikke kan benytte digitale sensursystemer. Eget varsel gis ved nyregistrering av sensoroppnevning dersom fagperson er markert som ikke-aktiv. RT343699

Kommisjon med sensor

Viser rød tekst om fagperson ikke er aktiv, med "mouse over - tekst" om at ikke-aktive fagpersoner ikke kan benytte digitale sensursystemer. Eget varsel gis ved nyregistrering av sensoroppnevning dersom fagperson er markert som ikke-aktiv. RT343699

Vaktplan med eksamensvakt

Ny kolonne for visning av eksamenssystem for rom. Bildet er økt i bredden, mer plass til visning av plasserte vakter til venstre i bildet, og det er lagt på overskrifter for antall vakter utført. RT240350 FS-606

Kvalifikasjon

 • Fanen Tekster - DS / Vitnemål: Dersom tekst endres, og det eksisterer kvalifikasjonsoppnåelse med kulltilhørighet som refererer til denne teksten/disse dataelementene, vil meldingen "Merk at det allerede er produsert vitnemål som benytter denne teksten. Endringer som gjøres vil kunne påvirker presentasjon i Vitnemålsportalen." komme frem. RT333764 FS-821
 • Fanener Tekster - DS / Vitnemål og Vitnemål:

  Lagt til valget "Vis detaljer". Når denne er krysset av, vises informasjonen som i dag. Når den ikke er avkrysset, vil kun termin-koden for tekstene vises, sammen med dato og saksbehandler for oppretting og siste endring. Dermed får en enklere oversikt over hvilke rader som eksisterer. Pr default vil denne være krysset av når fanen åpnes. RT331490 FS-822

Studieprogram samlebilde

 • Fanene Tekst - DS / Vtm, Fag - DS, og Språk _ DS: Dersom tekst endres, og det eksisterer kvalifikasjonsoppnåelse med kulltilhørighet som refererer til denne teksten/disse dataelementene, vil meldingen "Merk at det allerede er produsert vitnemål som benytter denne teksten. Endringer som gjøres vil kunne påvirker presentasjon i Vitnemålsportalen." komme frem. RT333764 FS-821
 • Fane Tekst - DS / Vtm:

  Nytt valg "Vis detaljer". Når denne er krysset av, vises informasjonen som i dag. Når den ikke er avkrysset, vil kun termin-koden for tekstene vises, sammen med dato og saksbehandler for oppretting og siste endring. Dermed får en enklere oversikt over hvilke rader som eksisterer. Pr default vil denne være krysset av når fanen åpnes. RT331490 FS-822

Forkunnskapskrav

Fane lisens: Rettet overskrift til Lisens forutsettesRT329654

Videreutdanningstatus (Studelem)

To nye felleskoder innført:

 • FØRSKOLE: Skal benyttes for å merke studieprogrammer som skal rapporteres til NSD som videreutdanning for førskole-/barnehagelærere i barnehage.
 • GRUNNSKOLE: Skal benyttes for å merke studieprogrammer som skal rapporteres til NSD som videreutdanning for lærere i grunnskolen

NSDfagtype (ProgStud)

Nye kolonner:

 • Videreutdanning - førskole (J/N): Angir om dette gjelder en videreutdanning for førskole-/barnehagelærere i barnehage.
 • Videreutdanning - grunnskole (J/N): Angir om dette gjelder en videreutdanning for lærere i grunnskolen.

 

RAPPORTER

Brev/meldingsrapporter

Slette-dato ble ikke satt ved arkivering. Denne er rettet til denne versjonen. Når brev arkiveres i dokumentarkivet, og det ved utsending er angitt "Antall måneder lagring" vil slettedato beregnes ut fra dagens dato. RT337475 FSWS-2340

FS101.003 Søkerliste

Kolonnen dato_fodt er endret fra tekst til dato-kolonne. Dermed blir sortering av denne enklere. RT359032

FS101.006 Søkerliste - JaSvar/Møtt/Reservert

Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år). RT362055

FS200.001 Endring av fødselsnr

Nytt utplukk: Folkeregister. Denne kan kjøres etter vasking av adresser - folkeregisteret. For søkere som har NOM-søknad vil det komme en varsel om at disse må meldes til SO (endringene blir ikke utført). RT233643 RT216512 RT235161

FS200.033 Vasking av adresser - folkeregisteret

 • Nytt vis-valg for transaksjoner som er ubehandlet av folkeregisteret (treff-status 95, 96, 98 og 99)
 • Ny fane som viser transaksjoner som må etterbehandles. De transaksjonene som trenger etterbehandling har følgende status-verdier:
  • AVVIST (samme som under det nye vis-valget) - manuell behandling
  • DOD: Må behandles av FS200.034 - skal se om det kommer en mulighet for å få resultatet fra FS200.033 som input her.
  • FNR_ENDRING: Må behandles av FS200.001, som til FS5.2.5 har fått et nytt valg for folkeregister-endringer.

RT233643 RT216512

FS200.034 Registrering av dødsfall

Nytt utplukk: Folkeregister. Denne kan kjøres etter vasking av adresser - folkeregisteret. RT233643 RT358346

Vask - Folkeregisteret - avvistbehandling

Ny dialog (personmeny - personrapporter) for å hente frem og behandle returmeldinger som er avvist av folkeregisteret. Det er lagt på dialog for å legge inn navneendring og for å angi at transaksjoner er (manuelt) ferdigbehandlet. RT233643

FS201.014 Utenlandsk person - Rapport til UDI: Uttalelse om studieprogresjon og deltidsarbeidstillatelse

Rettet valget for å ta med merknadstekst. Rettet problemet med at tekst overlapper når rapporten presenteres. RT354886

FS214.001 Send e-post

Knapp "Sett som default" er innført for å ta vare på avsender-adresse til neste gang rapporten kjøres. RT343509 FS-861

FS202.001 Fagperson

Nytt visvalg: Merknad - personrolle. RT239305 FS-614

FS226.002 Emnekjeder

Rettet marg for rapporten (kom ut ekstra blank side mellom hver rapportside). RT345007

FS226.003 Emnekombinasjoner emne/emnekombinasjon inngår i

Ny kolonne for kullbegrensning ("Studenter med startperiode kull" fra emnekombinasjon i emnekombinasjon). For emner vises også siste undervisningstermin. RT341999 FS-860

Initier jobb for etterbehandling av resultater 

Hjelpeteksten for jobben er rettet. RT357007

FS533.002 Eksamensplankollisjoner

Rapporten er utvidet med parametere for datoperiode. RT252745 FS-677

FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger

Overgangen fra bildet Godkjenning av obligatorisk aktivitet er rettet - nå blir listen for obligatoriske aktiviteter fylt ut. RT362029

FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato

Nye visvalg:

 • Merknad vurderingsenhet. Pr default er denne ikke valgt.
 • Hjelpemiddel. Pr default er denne ikke valgt.
 • Skillelinje

FS-294

FS551.002 Generering av kommisjoner for kull

Nye parametere for om rutinen skal kjøres for tid eller reell tid. Rutinen kan nå kjøres uten oppdatering og vise frem hvilke kommisjoner som blir opprettet. RT326381 FS-738

FS579.001 Begrunnelse og klage

Nytt parameter: Sak mottatt i periode (erstatter Sak mottatt før)

For begrunnelse: Vis-valg for Kommisjon protokoll

For sensur: Dersom ny behandling vises teksten NY etter saksnr. Da vil også kommisjonsinformasjon for ny behandling vises i rapporten.

Dersom sensor-liste er importert fra eksamenssystem så vil denne vises i stedet for kommisjonsmedlemmer.

FS-804

FS580.001 Resultatfordeling vurderingsenhet

Endret visningen av strykprosent slik at den ikke lengre refererer til tallene for stryk og avbrudd (kun stryk).

FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan

Nytt valg: Oppdater emnekategori iht emnekombinasjon. Denne kan kjøres for en gitt emnekombinasjon. RT341710 FS-859

FS754.001 Gjennomføringsfakta - emne

Nytt visvalg: Kontaktinformasjon (for fagpersoner). Mobiltelefonnr er tatt vekk fra rapporten. RT342761 FS-862

FS804.001 Emneerstatninger med tilhørende godkjenningssak

Ny rapport. Rapporten kan kjøres for et enkelt emne, og viser alle forekomster der dette emnet er markert som erstattet i utdanningsplan. For hver student vises fnr, studentnr, navn, studieprogram, kull og evt saknr emneerstatningen er koblet til. Videre er det lagt på et vis-valg for alle eksterne resultater i utdanningsplanen for den enkelte student. Også for disse vises saknr. RT223010 FS-530

FS912.001 Drgradkandidat-opplysninger

Fnr er tatt vekk for veiledere. RT352146

FS-system

FS011.009 Uteksaminerte grunnskolelærere - fagvalg

Ny rapport FS-403

FS011.010 Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere i barnehage

Ny rapport FS-403

FS011.011 Videreutdanning for lærere i grunnskolen

Ny rapport FS-403

FSWS - test

Dialogen er fjernet.

Publisert 2. juli 2019 15:04 - Sist endret 14. aug. 2019 15:20