Klientendring FS8.2.4

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs82_4.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever databaseoppgradering FS8.2.1 (flis01)

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder en rekke endringer for EVU. Ellers en del generelle forbedringer i flere moduler.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Funksjon for visning av minibilde for dokumenter i Søknad samlebilde NOM først vil tre i kraft når WS-tjeneste for å generere disse bildene er satt i produksjon.

BILDER

Generelt

 • Masker for dato og klokkeslett er oppdatert i bildene Undervisningsaktivitet, Undervisningsenhet og Student samlebilde. Når feltene ikke har verdi, så inneholder feltene hhv dd.mm.yyyy og hh:mm for hhv dato og klokkeslett. RT342734
 • Lagring til fil RT343059
  • Heading kan slås av og på for valget Kopi til klippebord
  • Valg av tegnsett kan gjøres for 
   * Kommeseparert fil
   * Tabulatorseparert fil
   * Data interchange format
   * HTML
 • Ikonet for søkemodus er nå det samme i alle bilder. RT344460
 • Redigering av e-postadresser: E-post-adressefelt omgjort til lowecase i bildene Søknad, Søknad NOM, Deltaker, Person/Fagperson, Fagperson og Fagperson Samlebilde. RT347243

Søknad samlebilde NOM

Kartotekkort Dok: Det er lagt til visning av bilde av forsiden av det enkelte dokument (miniutgave). Denne vises dersom formatet lar seg benytte for å generere en slik forside. Dersom musepeker holdes over bildet vil en større utgave av dette vises. Merk at denne først trer i krav når WS-tjeneste for å generere dette minibildet er satt i produksjon.

Opptak samlebilde

Nye felter for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT340831

Resultatbestilling

Ny funksjon for å slette logg for en person. RT344010

Utdanningsplan

Varselteksten som kommer når saksbehandler legger til emne i plan som student ikke har studierett på er endret til Merk at <emnekode> krever at emnet ligger i utdanningsplanen for at studenten skal få studierett til emnet. Legger du emnet i planen, gir du studenten studierett. Vil du det? RT344611

Utvekslingsavtale

Fane info: Nye felter for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. Vises når en krysser av for Vis detaljer. 

Undervisningsenhet samlebilde

Fane personrolle: Tatt vekk automatisk dato-setting ved nyregistrering. RT340995

Undervisningsaktivitet samlebilde

Fane Undakt: En kunne ikke klikke seg inn i feltet Kapasitet kunne ikke (var kun aksesserbart vha tab). Dette er rettet. Videre vises igjen kapasitet for emnet. RT344124

Praksisavtale

 • Nytt felt: Antall praksisplasser (omfang for hele avtalen)
 • Feltet Aktiv er nå søkbart

Praksissted

 • Feltet Aktivt er nå påkrevd.

Innlevering

 • Fane Prøveforelesning: Det er nå mulig å legge inn flere prøveforelesninger av samme type. 
 • Nye felt: Dato og resultat av kommisjonsvurdering, Dato og resultat av institusjonsvurdering.

Etterutdanningskurs

 • Nye felt: Automatisk venteliste, Steng automatisk. FS-815
 • Trekkfrist er ikke lengre påkrevd når Opptak EVUweb3 har verdi J. Det kommer det et varsel dersom trekkfrist er satt tidligere enn dato-frist-soknad. Men det vil da være lov å lagre dette. FS-850 FS-586 FS-817
 • Ny fane: Krav. Alle felter som omhandler krav for opptak er flyttet hit. Inkluderer også noen nye felter: Krav om praksis, Krav om høyere utdanning, Andre krav, Url til beskrivelse av krav (bokmål, nynorsk, engelsk), Beskrivelse av opptakskrav (bokmål, nynorsk, engelsk). FS-839
 • Ny fane: Tekst (tilbudstekst og kvitteringstekst). FS-835
 • Fane info: Nye felter for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. Vises når en krysser av for Vis detaljer. 

Kursdeltakelse

 • Visning av dokumenter har begrenset seg til dokumenter som er koblet til deltakernr. Disse dokumentene var kun registrert med fødselsnr. Denne begrensningen er tatt vekk. RT347484
 • Nye felt: Kvalifisert (J/N) og Rangeringspoeng. FS-827
 • Nytt felt: Trekkfrist (individuell). Frist for kurset vises i grå tekst dersom individuell frist ikke er angitt. FS-813
 • Feltet Benytt fakturaadresse er ikke lengre påkrevd. FS-833
 • Nytt felt: Fakturaadresse er kontrollert (J/N). FS-834
 • Ny fane: Praksis FS-838
 • Ny fane: Sekvens. FS-806

Emne samlebilde

Fane Navnehistorikk: Rettet feil som medførte a navnehistorikk ikke lot seg oppdatere for enkelte emner. RT352308

Vurderingstid (Felles - Tid)

Nye felter for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad.

Godkjenningssaktype (Godkjenning)

Ny kolonne: Vises i liste i Studentweb. RT340677 FS-852

Klagetype (Vurdering)

Nye felter for arkivering: Tilgangskode, Tilgangsgruppe, Arkivdel, Arkivkode. Nytt felt for overføring til Flyt (J/N). FS-849

Institusjonsvurdering (DrGrad)

Nytt bilde

RAPPORTER

Flyt-id

Flyt-id er inkludert som vis-valg i rapportene FS800.001, FS800.002, FS800.003, FS802.001 og FS579.001. RT347217

FS200.009 Endring av koder

Nytt valg: Praksissted

FS200.011 Regenerering av infotekster

Rutinen er utvidet med utplukk på infotekster for Sted. RT325664

FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter

Valget "Ta med personroller fra siste år" er nå et aktivt valg også når en ikke krysser av for "Ta med undervisningsaktiviteter fra siste år". "Opprett aktiviteter etc. kun for nye und.enheter" er også aktivt når en krysser av kun for "Ta med personroller fra siste år". 

Dermed kan personroller blir kopiert fra forrige år også i de tilfeller en kun ønsker å kjøre rutinen for undervisningsenheter, uten å opprette aktiviteter. FS-825

FS432.001 Bekreftelse på mottatt kurspåmelding

 • Rapporten er utvidet med parameter for trekkfrist. Ved angivelse av parameterverdier for svar- og/eller trekkfrist vil disse verdiene bli oppdatert på kursdeltakelsen dersom brevrapporten kjøres med kryss for oppdatering. FS-814
 • To nye flettefelt: Tilbudstekst, Kvitteringstekst. FS-835

FS474.001 Deltakerliste for undervisningsparti

Rettet funksjonen for sideskift mellom hvert parti. RT349980

FS501.002 Kommisjon for eksamen

Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-711

FS503.001 Vaktplan for eksamensvakt

Nytt parameter for eksamensystem. Ny kolonne for visning av eksamenssystem. FS-711

FS508.002 Vurderingsenhet

Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-711

FS519.001 Vurderingsmeldingstall

Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-711

FS520.001 Vurderingsmeldte studenter

Utplukk på campus forbedret (gjelder nå også visninger av meldinger i listen). FS-783

FS529.002 Vurderingsordninger for emne/termin

Nye kolonner for visning av eksamens- og sensursystem. FS-711

FS530.001 Spesialtilpasninger for vurdering

Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-711

FS530.002 Spesialtilpasninger for student melding til vurderingsenhet

Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-711

FS537.001 Arbeidsliste 1 - Eksamensplan

Nytt visvalg for eksamenssystem. FS-711

FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato

Ny kolonne for visning av eksamenssystem. FS-711

FS563.001 Sensuroversikt

Nytt parameter: Campus. FS-783

FS565.001 Eksamenskandidatliste 1

Viser eksamens- og sensursystem i heading. FS-711

FS579.001 Begrunnelse og klage

Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-711

FS579.002 Klage og begrunnelse - fordeling

Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-711

FS579.003 Ikke-ferdigbehandlede begrunnelse- og klagesaker

Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-711

FS-system

Ingen endring

Publisert 21. juni 2019 08:55 - Sist endret 14. mai 2020 12:53