Klientendring FS8.2.13

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs82_13.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever databaseoppgradering FS8.2.7 (flis07)

Viktighet av oppgraderingen: Middels Mindre endringer i ulike moduler. Inneholder første versjon av digitalt vitnemål.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Oppdateringen inneholder første del av første implementasjon av digitalt vitnemål. Dette er et vitnemål som vil være en digitalt signert PDF. Denne versjonen inneholder funksjonalitet for å ta vekk signaturlinjer fra elle vitnemåls- og Diploma Supplement-sider. Selve genereringen av PDF kan testes med versjonen.

Merk 1: Det som gjenstår for å få tatt dette i bruk er den digitale signeringen. Denne signeringen vil fungere på samme vis som for digitalt signert karakterutskrift, med publisering i Studentweb

Merk 2: For å få opp valg i FS670.001 Vitnemål om det skal lages papir eller digitalt vitnemål må aktiveres ved en modulegenskap.

BILDER

Fagperson, Fagperson samlebilde, Person fagperson

Det kommer nå et varsel dersom Sted ansatt oppdateres med et ikke-aktivt sted. Aktive fagpersoner som er tilknyttet et ikke-aktivt sted vises med rød tekst for stedkode, med en varseltrekant til høyre for stedkoden. Holdes musepeker over varseltrekant vises en melding om dette. RT406721

Søknad samlebilde - lokal

Nytt vis-valg: Vis kun fullførte søknader Når denne er valgt vil ikke søknader der det mangler påkrevde dokumenter, bli vist. Pr default er denne valgt. For søknader som mangler påkrevde dokumenter vil navn og opptakstype/termin vises med grå tekst. FS-670

Arbeidsforhold (ph.d)

Rettet termin-feltet slik at den omgjøre små til store bokstaver. RT403580

Utvekslingsavtale

Fane Studieprogram: Nye J/N-kolonner som styrer om det er opptak hhv vår og/eller høst for utveksling på gitt program innenfor denne avtale. RT368365 FS-935

Undervisningsaktivitet

Fane Timeplan: Rettet overgang til timeplanforekomst som er referert til fra en annen aktivitet. Riktig aktivitet ble hentet frem, men en fikk alltid fokus på første timeplanforekomst i bildet, ikke den som er referert til. RT407228

Begrunnelse og klage

 • Nytt felt: Midlertidig svar (dato). RT336654 FS-847
 • Ny overgang til bildet Kommisjon med sensorer. RT407169
 • Feltet for ny klagefrist kan ikke lengre oppdateres. Her vises en beregnet frist som fungerer på samme måte som visningen i Studentweb. RT407047

Kvalifikasjon

Fane Vitnemål: Nye felt for digitalt vitnemål Avsnitt for vitnemål side 1 - digitalt. Feltene har orange tekstfarge da ikke all funksjonalitet er på plass for å generere digitalt vitnemål. Se merknad.

Institusjon

Nytt felt: Aktiv (J/N). Koder som ikke er aktiv vil ikke komme frem i nedtrekkslister med institusjoner. I søkedialogen for institusjon vil disse presenteres med grå tekst, med en merknad om at koden ikke er aktiv.

Logo

Lagt til visning av filtype for logo-fil. Det er nå mulig å laste opp png-filer.

RAPPORTER

Generelt

 • Meldings/brev-rapporter: Nytt menyvalg: Rapport - Vis e-post kø RT375586 FS-967

FS101.014 Mottatt dokumentasjon

 • Nytt parameter: Kun søkere som har lastet opp alle typer dokumenter som kreves. Vises kun når rapporten kjøres for opptakstyper som har slikt krav. FS-670
 • Nytt vis-valg: Status for dokumentasjonskrav. Dersom denne krysses av så vil også dokumenttyper som er påkrevd, men som søker ikke har lastet opp, vises i rapporten. Disse vises med før tekst, med teksten "Dokument mangler" til høyre. Andre typer dokumenter som søker har lastet opp vises med endringsdato til høyre etterfulgt av "- OK". Valget vises kun når rapporten kjøres for opptakstyper som har slikt krav. FS-670

FS214.001 Send e-post

 • Nytt parameter: 6: Tidsforsinkelse før utsendelse av e-post (minutter).
 • Ny funksjon: Vis e-post kø

RT375586 FS-967

FS200.061 Import av personinfo - studieprogramsamarbeid

Rettet overgang til FS718.001 når denne velges flere ganger for samme filimport. RT390232

FS435.001 Kursbevis

Nytt felt for avsnitt av type kursbevis: saksbeh_navn. I dette flettes inn navnet på saksbehandler som er innlogget. RT407064

FS470.001-004: Tilbud/vente/avslagsliste/oppmøteliste

Nytt parameter: Inkludér emner med samkjørt undervisning. Når denne krysses av vil også meldinger til emner som har minst en undervisningsaktivitet som er samkjørt med emnet rapporten kjøres for, tas med. Emnekode for samkjørt emne vil vises i parentes til høyre i rapporten. RT399063 FS-980

FS670.001 Vitnemålsdokumenter 

Nytt parameter Medium

 • Papir: Rapporten fungerer som tidligere
 • Digitalt: Rapporter benytter det nye avsnittet for side 1 (Avsnitt for vitnemål side 1 - digitalt) oppgitt for kvalifikasjonen. Videre blir alle signeringsfelt tatt vekk både fra vitnemålet og fra Diploma Supplement.

Funksjonen for digital signering er ikke fullført, så dette er en første test for å få generert riktig innhold av PDF-vitnemålet.

Merk at modulegenskap DIGVITN under modul VITNEMÅL må oppdateres med J for aktiv for å få frem dette valget.

FS990.001 Kandidatrapport, Opplæringsoversikt

Eksterne resultater: Rapporten viser vekting nå oppgitt for kvalifikasjon dersom dette er oppgitt. RT371441 FS-941

FS-SYSTEM

FS002.004 Konvertering av institusjonskoder

Dialogen er skrevet om slik at den viser hvilke institusjoner det endres koder for og evt feilmeldinger dersom det må foretas manuell oppryddiing i bruken av disse kodene. Konvertering av institusjonskoder kjøres når det er foretatt endringer av felleskoder, f eks på grunnlag av fusjoner.

Rutinen er nylig benyttet for kommunesammenslåingene som ble gjort ved nyttår og noen tidligere (144 konverteringer). Nå vil den også kunne kjøres for andre konverteringer som hovedsakelig gjelder utenlandske institusjoner. RT208021

E-post kø

Dialogen for oppdatering e-post kø er lagt på nytt, og kan enten åpnes for en enkelt bruker (Epost - kø - for innlogget bruker) eller med visning av alle e-poster (Epost - kø). Dialogen kan også åpnes fra alle brev/meldings-rapporter (menyvalg Rapport - Epost - kø) og fra FS214.001 Send e-post. I disse tilfellene vil en kun se e-poster en selv har laget (innlogget bruker).
Dialogen er forenklet og har følgende funksjoner:

 • Slett e-post (med spørsmål om kun valgt e-post skal slettes eller alle e-poster i samme forsendelse)
 • Forsinke utsendelse av e-post med et døgn (med spørsmål om kun valgt e-post skal slettes eller alle e-poster i samme forsendelse)
 • Send e-post nå (fjerne forsinkelse) (med spørsmål om kun valgt e-post skal slettes eller alle e-poster i samme forsendelse)

Alle funksjoner kan for alle brukere kjøres for de e-poster de selv har sendt ut.

RT375586 FS-967

Publisert 26. okt. 2020 08:28 - Sist endret 27. okt. 2020 10:49