Klientendring FS8.2.11

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs82_11.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever databaseoppgradering FS8.2.6 (flis06)

Viktighet av oppgraderingen: Middels Mindre endringer i ulike moduler.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

 • Datasystem - klage er ikke klar i eksamensintegrasjonen, det arbeides med dette.
 • (r1): Endringer til FS8.2.11r1 (24.6.2020)
 • (r2): Endringer til FS8.2.11r2 (2.7.2020)
 • (r3): Endringer til FS8.2.11r3 (6.7.2020)
 • Det nye feltet for datasystem for klagesensur i bildene Vurderingskombinasjon og Vurderingsenhet er gitt orange tekst med en varseltrekant. Det er lagt på mouse-over-funksjonalitet på ledekteksten om at funksjonalitet for feltet er under utvikling. Denne refererer til hjelpetekst for selve feltet, som tilgjengeliggjøres ved å trykke på F2. Denne hjelpeteksten vil holdes oppdatert med status for utviklingen. Når funksjonalitet er på plass vil feltet få sort ledetekst, men det forutsetter en klientoppgradering. Denne vil testes ut som en måte å synliggjøre funksjonalitet som er under utvikling. (r1)
 • Det er forsøkt innført en forbedring for PC'er med berøringsskjerm, der noen av bildene har tatt lang tid å åpne. Disse har også hatt problemer med overganger mellom bilder,  der søket har resultert i at alle rader hentes frem og ikke bare en eller de rader som gjelder en bestemt student. Denne endringen kan testes mot Student samlebilde og overgang til Søknad samlebilde og Søknad samlebilde NOM. Dersom dette har rettet problemer for de PC'er som har vært berørt, vil vi gjennomgå andre bilder som kan ha samme problem. RT371687 (r1)
 • Rettelse lagt til for noen bilder der enter-tasten ikke fungerte for å utføre søk (første søk etter av bildet ble åpnet) (r2)

BILDER

Generelt

Ny felleskode “UTDPLANOK - Fullført utdanningsplan” er innført for studentstatus. Denne sperrer mot at studenten kan oppdatere planen, men studieretten er fortsatt aktiv. FS-366

Søknad samlebilde NOM

Mulig å oppdatere feltet Tidlig opptak uten å gjøre valg fra nedrekksmenyen med lovlige koder. RT380231

Søknad samlebilde

Dersom krav til opplastede dokumenter ikke er ivaretatt gis det en varseltrekant (fyllt rød - i stedet for den orange som vises når det er dokumenter en ikke har åpnet enda) på fanen Dok, med tilhørende tekst. FS-670

Registerkort

Fane Emne dette semester: Gav feilmelding Select Error: ORA-00904: "FS"."VIEW_EMNE_DETTE_SEM"."TABELL": ugyldig identifikator. Denne er rettet. RT386057

Undervisningsaktivitet

Nytt felt: ALP id. Feltet er id for aktiviteten som benyttes internt i ALP, er her benyttet for søk/visning.(r1: Rettet slik at feltet kan benyttes for søking) (r4: Fane Timeplan: Rettet plassering av ukeavkryssing)

 

Praksissted

Feltet eier er lagt til. Dette inneholder kode for det praksisstedet som er overliggende praksissted i organisasjonshierarkiet. Til venstre for hierarkiet er det lagt til en knapp som viser en pil opp. Ved å klikke på denne vil eierstedet bli hentet frem.

Vurderingsenhet

 • Det gis et varsel i bildet Vurderingsenhet ved sletting av en enhet der det eksisterer rader i fpw_sensurkladd (fagpersonweb).Disse vil bli slettet automatisk. FS-918
 • Nytt felt: Datasystem - klage(sensur): FS-969

Kvalifikasjon

Nytt J/N-felt: Kun side 3 for vitnemål. RT376746

Fakturareskontro

Fane Postering: Feltet tekst utvidet fra 50 til 70 tegn. RT385203

Vurderingskombinasjon

Nytt felt: Datasystem - klage(sensur): FS-969

Undervisningsdisiplin

Ny J/N-kolonne: Praksis.

Vurderingsform

Ny J/N-kolonne: Overfør tittel fra del ved protokollføring. FS-970

RAPPORTER

Generelt

Det er innført en endring i hvordan campus-parameter i rapporter og rutiner behandles. Dette gjelder tilfeller der institusjonen har hierarki av campus. Dersom campus-parameteret oppgis med en verdi som angir eier-campus, så vil rapporten få treff på eier-campus og på campus som ligger under denne. Dersom campus-parameter oppgis med en verdi som ikke angir en eier-campus, så vil kun dette campus gi treff.

I denne oppgraderingen er det de nye rapportene som har fått campus-parameter dette er utført for. For alle andre rapporter/rutiner kommer endringen i neste klientoppgradering.

FS101.003 Søkerliste

Nytt parameter: Campus

FS101.005 Søkerliste - venteliste

Nytt parameter: Campus

FS101.012 Søkerliste med studieprogramvalginformasjon - valgfordelt

Feltet for stedkode for valget Kun søkere med studieprogramvalg-emne ved sted var låst for skriving. Dette er rettet. RT388686 

FS101.014 Mottatt dokumentasjon

Nytt parameter: Kun søkere som har lastet opp alle typer dokumenter som kreves. Vises kun når rapporten kjøres for opptakstyper som har slikt krav. FS-670

FS141.001 Krysstabell søknadsalternativ / prioritet

Nytt parameter: Campus

FS195.001 Opptakstudieprogram

Nytt parameter: Campus

FS200.060 Eksport av personinfo - studieprogramsamarbeid

Ny rutine for å eksportere datafil til andre institusjoner. For bruk i studieprogramsamarbeid. Filen inkluderer person- og semesterregistrering/betalingsinformasjon. RT208066 RT390232 FS-392 FS-699 (r3)

FS200.061 Import av personinfo - studieprogramsamarbeid

Ny rutine for å importere datafil fra andre institusjoner, produsert av FS200.060. For bruk i studieprogramsamarbeid.

 

Rutinen kjøres stegvis:

 1. Hent inn fil
 2. Importer studenter
  Dette betyr at person og student lagres i FS. Dersom person allerede finnes vil evt studentgrunnlag/GSK bli oppdatert dersom dette mangler. Pr nå blir ingen andre felter oppdatert for eksisterende personer.
  Telefonnr (mobil) blir lagt inn evt oppdatert.
  Registerkort blir oppdatert med semesterregistrering og betaling (type ekstern)

 3. Kjør rutinen FS718.001 Oppretting av studieprogramstudent for den gruppen studenter som er importert.

RT208066 RT390232 FS-392 FS-699 (r3)

FS201.004 personer med erstatningsnummer/duplikatkontroll

Rettet test av personnavn med diakritiske tegn. RT386758

FS214.001 Send e-post

Utbedret test av maksimalt antall tegn i e-post-melding. RT380722

FS220.001 Emnetabell

Nytt visvalg: Campus. Viser med dette liste over alle campus knyttet til emne.

FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter

Rutinen er utvidet med parameter for om rom-mal skal arves fra forrige års undervisningsenhet. Pr default er denne valgt. Dersom denne ikke krysses av for, så vil manglende verdi for rom-mal fra forrige år medføre at ny enhet får rom-mal som er angitt som parameterverdi i bestilling av rutinen.
For undervisningsaktiviteter vil rutinen alltid arve verdier fra forrige år (som tidligere).

(r3: Parameteret er også valgbart når det ikke er satt kryss for Sett J for eksport LMS på nye emner)

FS-825

FS432.002 Mangelbrev til kurssøker

Rettet rapporten slik at den oppdaterer mangelkoder for søkeren. Denne gav feilmelding Datawindow does not have UPDATE capabilityRT380851

FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger

Når rutinen for obligatoriske aktiviteter, vil den ta utgangspunkt i melding til hver enkelt vurderingsenhet, ikke bare helhet. Beregningen tar nå hensyn til strukturen for oblig’er. RT329205 FS-910 (r1)

FS515.002 Oppdatere resultatstatus

Rutinen  kan kjøres for en enkelt vurderingsenhet som er knyttet til en oblig. aktivitet. FS-910 (r1)

FS527.004 Studenter berørt av vektingsreduksjonsregel

Rapporten tar nå hensyn til termin-intervaller oppgitt for vektingsreguksjonsregel. RT394669 (r2)

FS563.002 Sensurfrist-oversikt

Dersom frist for sensur er satt for studenten (på melding eller i protokoll) så benyttes denne i stedet for frist angitt for vurderingsenheten. RT339244 FS-843

FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert

Nytt valg for om studentstatus skal oppdateres til UTDPLANOK for studenter som oppnår kvalifikasjon. FS-366

FS573.001 Overføring fra vurderingsmelding til vurderingsprotokoll

Når FS573.001 kjøres for en helhet, og denne inkluderer en del som inneholder oppgavetittel (bokmål/engelsk), og det for denne vurderingsformen er angitt at tittel skal overføres til helhet, så vil tittel fra denne delen kopieres over til helhet. Dersom tittel allerede finnes på helhet, vil denne overskrives dersom det på del også er registrert tittel (dersom disse er forskjellig). FS-970

FS670.001 Vitnemål

 • Rapporten er tilrettelagt for å kun skrive ut side 3 (karakterutskrift/vitnemålsgrunnlag). Dette styres av det nye J/N-feltet på kvalifikasjon Kun side 3 for vitnemålRT376746
 • Plassering av fotnote-referansen for forbedret resultat er rettet for tilfeller der nytt resultat ikke er en bokstavkarakter (men Bestått). RT390936
 • Metode for generering av pdf for vitnemålsgrunnlaget styres nå av modulvalget PDFGEN under modul RAPPORTER. Dette betyr at måten denne generes på vil bli på samme vis som for lagring av ordinære rapporter til PDF. Hittil har vitnemålsgrunnlaget blir generert vha ghostscript. For de fleste institusjoner er det valgt powerbuilder for denne rapportgenereringen. Det kan være mindre forskjeller mellom disse to i hvordan rapporten tegnes opp.

FS718.001 Generering av studieprogramstudent

Rutinen har fått et nytt utplukk som gjelder studenter som er importert via rutinen FS200.061 (se ovenfor). RT208066 RT390232 FS-392 FS-699 (r3)

FS727.001 Utdanningsplan for student

Det er lagt til fornote om at alle resultater for studenten er tatt inn i rapporten. RT386061

FS935.001 Innleveringer uten gjennomført disputas

 • Nytt vis-valg: Kun aktive student
 • Nytt vis-valg: 1: Venter på innstilling / godkjent innstilling, 2: Underkjent
 • Ny kolonne: Studentnr

RT368381 FS-936

FS944.004 Disputerte kandidater i periode

Ny rapport.

Rapporten er bygd opp med samme type visning som FS944.003 (grid).
Rapporten kan kjøres med følgende parametere:

 • Stedkode (studieprogramstudent sin stedkode)
 • Studieprogram (ALLE eller et bestemt)
 • Datointervall for disputas
 • Intervall for studienivå (begrenset valg til serien 980-990)

Kan også benyttes for utsending av epost/SMS/brev til student som for andre rapporter. RT253063 FS-679

FS-SYSTEM

FS031.003 Opplysninger til Lånekassa - studieprogram

Rettet norske særtegn i headinger for funksjonen Vis siste forsendelse. RT386581 (r1)

Publisert 9. juni 2020 08:55 - Sist endret 5. aug. 2020 00:05