Klientendring FS8.2.10

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs82_10.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever databaseoppgradering FS8.2.5 (flis05)

Viktighet av oppgraderingen: Middels Mindre endringer i ulike moduler.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

 • Gydligberegning for vurderingsdeler feiler i tilfeller det er innført ekvivalenser der flere vurderingskombinasjoner kan erstatte en bestemt vurderingskombinasjon. I disse tilfellene vil i den del tilfeller kun en av delene få verdi J for gyldig. Det arbeides med å rette denne.

BILDER

Generelt

 • Ctrl-T for praksissted: Det er innført søkefunksjon for praksissted, med søk på navn, praksisstedtype og fylke. Dersom en søker fra fanen praksissted i bildet Praksisavtale vil søket kun gjøres innenfor stedhierarkiet for gitt avtale. FS-886

Student samlebilde

Fane Finans: Feltet arbeidsgiver blir påkrevd (gul bakgrunn) dersom angitt finanskilde har verdi J for Krev arb.giver. RT368653 FS-940

Person / Eksamensvakt

Lagt til funksjon for oppdatering av e-post og mobil fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. RT378170

Fagperson

Lagt til funksjon for oppdatering av e-post og mobil fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. RT378170

Fagperson samlebilde

Lagt til funksjon for oppdatering av e-post og mobil fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. RT378170

Person / Fagperson

Lagt til funksjon for oppdatering av e-post og mobil fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. RT378170

Sanksjon

 • Dersom en sanksjon er importert fra RUST, så vises ikke feltene for opprettet og endret, men dato for når denne ble overført fra RUST.
 • Dato for overføring fra og til RUST er flyttet rett under feltet for om sanksjon er importert fra RUST.
 • FS-871

Søknad samlebilde

Fane Dok: Forbedret slik at forhåndsvisning av dokument forsvinner også når musepekeren raskt flyttes vekk fra ikonet for forhåndsvisning. RT377446

Utvekslingsavtale samlebilde

Endringer for fanene Partnere, Betingelser og Koordinator:

 • Rader som er utgått til dato (til-dato tidligere enn dagens dato) vises med grå tekst
 • Det er lagt til et "Kun aktive"-valg som for disse tre fanene kun vises aktive rader
 • RT236076

Oppdateringssperre

Ny kolonne: Sperr vitnemålstekster. RT333751 FS-819

Denne påvirker oppdatering av

 1. Tekst - DS / Vtm (Studieprogram)
 2. Tekster - DS / Vitnemål (Kvalifikasjon)
 3. Vitnemål (Kvalifikasjon)
 4. Fag - DS (Studieprogram)
 5. Språk - DS (Studieprogram)
 6. Kvalifikasjon/Studieprogram-kvalifikasjon (studieprogram og kvalifikasjon, samme tabell)
 7. Navnehistorikk (studieprogram)
 8. Navnehistorikk (kvalifikasjon)

Det er for studieprogram ikke lagt på kontroll for kull pr nå.
Beregning av kull-periode utføres på grunnlag av normert varighet for hhv studieprogram og kvalifikasjon. Dersom varighet ikke er angitt beregnes denne ut fra studiepoeng.

Undervisningsaktivitet

 • Fane Und.timeplan: Ny kolonne: Oblig (J/N).Defaultverdi for kolonnen kan angis ved hjelp av modulegenskap FS - UNDERVISN - TPLAN-OPPM. FS-872
 • Fane Und.timeplan: Ny sortreing: Dato-fra, Ukedagnr, Klokkeslett-Fra. Frem til nå har denne vært sortert etter løpenr. FS-950 (FS8.2.10r1)

Praksissted

 • Ny overgangsknapp til bildet Praksisavtale. Den vil da hente frem alle avtaler som er koblet til gitt praksissted. FS-884
 • Visning av overordnet praksissted som navn (ikke kode). FS-886

 • Navnefelt er plassert til venste i bildet, med overordnet sted sist. Har beholdt visning av kode til høyre i bildet. FS-886

Praksisavtale

 • Ny overgangsknapp til bildet Praksissted. Dersom øvre vindu har fokus så vil overgangen gå til dette praksisstedet. Dersom fane Praksissted er aktivt så vil overgangen gå til praksissted for aktiv rad i dette undervinduet. FS-885
 • Avtalested er omgjort slik at navnet vises først. I nedtrekkslisten vises også navnet først. Kode er flyttet til høyre. FS-886

 • Som følge av dette er det gjort litt om på plassering av andre felter. FS-886

 • Fane Praksissted: Navn vises først, deretter kode. Også her vises navnet først i nedtrekkslisten. FS-886

Vurderingsenhet

Nytt felt: Datasystem - begrunnelse. FS-625

Vurderingskombinasjon

Nytt felt: Datasystem - begrunnelse. FS-625

Begrunnelse og klage

Feltet ferdigbehandlet er nå påkrevd. Ved manuell nyregistrering vil feltet få verdi N. RT378201

Deltaker

Rettet slik at det er mulig å slette feilregistrerte deltakere umiddelbart etter registrering. RT377426

Finanskilde

Ny kolonne Krav arb.giver. RT368653 FS-940

RAPPORTER

FS210.001 Brev til enkeltpersoner

Rettet feil som for overgang fra enkelte bildet gav feilmelding om ugyldig relasjonsoperator. RT374963

FS214.001 Send e-post

Rettet plassering av parameter Send også til SO-meldingsboks. (var delvis plassert over et annet parameter). RT376322

FS270.001 Utvekslingspersoner

 • Nytt parameter: Oppholdstype
 • Oppholdstype er tatt inn i datagrunnlaget for rapporten (vises ikke i rapporten)
 • Bynavn for ekstern institusjon lagt til i datagrunnlag slik at denne kan filteres på
 • Mobilnr hentes i stedet for hjemsted/semester-telefon. Dette vises i rapporten når en velger å vise adresse
 • RT237877

FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter

 • Nytt parameter for å kunne begrense utplukket av emner til en bestemt emnetype. FS-868
 • Nytt parameter for om rom-mal skal arves fra forrige års undervisningsenhet. Pr default er denne valgt. Dersom denne ikke krysses av for, så vil manglende verdi for rom-mal fra forrige år medføre at ny enhet får rom-mal som er angitt som parameterverdi i bestilling av rutinen.
  For undervisningsaktiviteter vil rutinen alltid arve verdier fra forrige år (som tidligere). FS-825

FS579.001 Begrunnelse og klage

 • Default verdi for klagetype er SENSUR (ikke FORMELL)
 • Nytt parameter: Vis kun saker med ny behandling
 • RT368616

FS579.003 Ikke-ferdigbehandlede begrunnelse- og klagesaker

 • Default verdi for klagetype er SENSUR (ikke FORMELL)
 • Valget for kun vis ny behandling kan krysses av allerede når rapporten åpnes
 • RT368616

Initier jobb for oppdatering fra Kontakt- og reservasjonsregisteret

(modul Semesterregistrering)

Ny jobb som for alle aktive studenter foretar en spørring mot Kontakt- og reservasjonsregisteret for oppdatering av adresseinformasjon. Denne anbefales kun brukt av institusjoner som har behov for å hente inn oppdatert informasjon der FS er kilde for andre systemer. FS henter i dag selv ut oppdatert informasjon før utsending av SMS eller e-post. FS-939

Initier jobb for overføring til Flyt

For valget Tvangskjør overføring av nye saker kan det nå oppgis en dato for hvor tidlig sakene skal kan være opprettet for å bli overført til Flyt. ROMS-608

FS-SYSTEM

FS013.003 Fagskole: Avsluttende vurdering

Datagrunnlaget er utvidet med resultater som etter siste rapportering er endret som følge av klage. Rapporten vil her kun gjennomgå resultater som ble rapportert sist semester.

FS013.005 Fagskole: Bestått utdanningstilbud

Rapporten er utvidet med kolonnen Dato avbrutt. Datagrunnlaget for rapporten inkluderer med denne også studenter som innenfor rapporteringssemesteret har avbrutt studiet. Det er studenter med studentstatus SLUTTET som rapporteres, og det er gyldig-til-dato for studierett som rapporteres som dato avbrutt.

Publisert 5. mars 2020 21:14 - Sist endret 30. mars 2020 08:44