Klientendring FS8.1.5

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs81_5.zip

Beta-versjon (ny PB-versjon): fs10_4b9.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever databaseoppgradering FS8.1.3 (flis03)

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder mye endringer i kursmodulen, spesielt for tilpasning til Evuweb3. I tillegg endringer for 2. gangs behandling av klagesensur.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

.

Endringer som gjelder beta-versjonen

 • Ingen utover det som kommer for FS8.1.5.

BILDER

Generelt

 • I bilder med funksjoner for lagring til XML og HTML vil lagringen gjøres på tegnsett UTF-8 i stedet for Latin1 i baser som er konvertert til UTF-8.
 • Varsling om sanksjoner som går ut innen en uke, eller har gått ut allerede vises i meldingsruten i velkommenbildet. Kun dem som har rettighet til å se denne informasjonen får disse meldingene. FS-712
 • Kursbevis er tilgjengelig fra alle bilder som viser kursprotokoll FS-660

Student samlebilde

 • Visningen av sanksjoneri meldingsvinduet er justert slik at kun sanksjoner som er aktuelt for gitt studieprogram vises. FS-713
 • Ledeteksten "Intern merknad" vises nå også for sanksjoner importert fra Rust. FS-731
 • Fane Vurd.meld: Viser informasjon om hvem som har sensurert og hvem som har overført sensur til FS. FS-727

 • Fane Vurd.prot: I visningen som kommer frem ved klikk på emneid, vises nå  informasjon om hvem som har sensurert og hvem som har overført sensur til FS. Visningen av "Oppnådd ved" er flyttet opp til høyre i bildet. FS-727

Søknad samlebilde NOM

 • Visningen av sanksjoneri meldingsvinduet er justert slik at kun sanksjoner som er aktuelt for gitt studieprogram vises. FS-713
 • Privat e-postadresse kan ikke lengre oppdateres i bildet dersom verdien kommer fra kontakt- og reservasjonsregisteret.
 • Fane SøkAlt: Omgjort noe på rekkefølge av felter. Vilkårsstatus og Merknad er flyttet til venstre, Dato sendt info er flyttet til høyre for Dato opptaksbrev sendt, Møtt-lås og rolle-info er flyttet langt til høyre. Følgeskjema T-rolle er fjernet. FS-638

Søknad samlebilde

 • Visningen av sanksjoneri meldingsvinduet er justert slik at kun sanksjoner som er aktuelt for gitt studieprogram vises. FS-713
 • Privat e-postadresse kan ikke lengre oppdateres i bildet dersom verdien kommer fra kontakt- og reservasjonsregisteret.
 • Fane SøkAlt: Omgjort noe på rekkefølge av felter. Vilkårsstatus og Merknad er flyttet til venstre, Dato sendt info er flyttet til høyre for Dato opptaksbrev sendt, Møtt-lås og rolle-info er flyttet langt til høyre. Følgeskjema T-rolle er fjernet. FS-638

Opptakstype

Rettet slik at nye opptakstyper lar seg registrere. RT325067

Utdanningsplan

Campus er lagt til som for felt for studieprogramstudenten (søking og fremvisning).

Undervisningsenhet

Fjernet feltene for felles undervisning kurs (etter høring - EVU-modulen)

Akseptansetype

Nytt felt: Sekvensnr EVUweb. Gjelder EVUweb3. FS-708

Vurderingsenhet

Nytt søkefelt for campus.

Student vurdering samlebilde

 • Fane Melding: Viser informasjon om hvem som har sensurert og hvem som har overført sensur til FS. FS-727
 • Fane Protokoll: Viser informasjon om hvem som har sensurert og hvem som har overført sensur til FS. Visningen av "Oppnådd ved" er flyttet opp til høyre i bildet. FS-727

Begrunnelse og klage

 • Ny klagefrist for begrunnelsesaker blir nå beregnet og vist frem i bildet.
 • Det er lagt på nye felter for ny klagebehandling, som inkluderer resultat fra klagesensur, kommisjon for 2. gangs sensurering og resultat fra 2. gangs sensurering. Feltene vises kun for saker som skal ha ny klagebehandling. I søkemodus er det mulig å søke frem saker som skal ha ny behandling.

Etterutdanningskurs

 • Fjernet felter etter høring:
  • Antall gjennomført totalt, kvinner
  • Dato utarbeidet budsjett, godkjent budsjett
  • Utgifter og inntekter, budsjett og regnskap
  • Antall årsverk
  • Felles undervisningsemner
  • NUSkode
 • Nye felter for å styre opptak via Evuweb3
  • Opptak Evuweb3 (J/N). Dersom denne settes J blir feltene periode opptak, frist søknad og trekkfrist påkrevd. Dersom automatisk jasvar har verdi N så vil også svarfrist bli påkrevd. FS-687
  • Periode opptak Evuweb3 FS-687
  • Frist ettersending (dato) FS. FS-691
 • Nye felter for GSK-krav (J/N) og andre krav (fritekst). FS-646
 • Fane Deltakere: Nytt meldingsvindu som viser meldinger om deltakere som er opprettet som studenter. Fungerer på samme vis som i Student samlebilde. FS-713
 • Fane Deltakere: Fjernet feltene for kursbevis
 • Fane Spørsmål: Viser verdi for Fritekst-svar for kursspørsmål. J for denne vil i Evuweb3 gi et fritekst-valg, N vil gi et Ja/Nei-valg. FS-729
 • Fane Spørsmål: Ny kolonne: Sekvensnr - for sortering i Evuweb3. FS-732
 • Ny fane Kursprotokoll FS-660

Kursdeltakelse

 • Nytt meldingsvindu som viser meldinger om deltakere som er opprettet som studenter. Fungerer på samme vis som i Student samlebilde. FS-713
 • Nytt felt: Frist ettersending. FS-691
 • Nytt felt Ubehandlet dokument (J/N) i kursdeltakelsebidlet som kan settes til J når søker laster opp nytt dokument knyttet til kurset i EVUweb, eller når et dokument knyttet til kurset settes tilbake til ulest, og som settes til N når alle dokumenter er åpnet. Bildet er forberedt for visning av ubehandlede resultater fra høyere utdanning og videregående utdanning, men dette er ikke vist frem enda da det ikke er lagt på koblinger for å vise denne informasjonen enda. FS-651
 • Nytt felt: Beh.status. Må settes KO før resultat kan overføres til protokoll. FS-660
 • Felt Vurdering er endret til "Meldes til vurdering" FS-660
 • Felt Godkjent er endret til "Godkjent gjennomføring" FS-660
 • Felter for kursbevis-utstedelse er grået ut - kun for visning av eksisterende data (erstattet av tilsvarende felter i kursprotokoll) FS-660
 • Fane Svar: Ny kolonne: Svar som fritekst. J/N- eller fritekst-kolonnen vises avhengig av verdi for status_fritekst for spørsmål. FS-729
 • Ny fane Dok. Denne har samme funksjonalitet som i Søknad samlebilde. FS-650
 • Ny fane Mangel. Har samme funksjon som i Søknad samlebilde. FS-221
 • Kursdeltakelse er utvidet med overgang til Mangelbrev (ny rapport) FS-221
 • Fjernet feltet Mangler dok. FS-221
 • Nytt filtreringsvalg: 'Vis kun fullførte søknader'. Pr default er denne krysset av. Dersom krysset fjernes vil også søknader som ikke er fullført (og som ikke kan behandles enda) vises. Disse vil vises med grå tekst for id og navn, og med rød merknad IKKE FULLFØRT SØKNAD.

Kursprotokoll

Nytt bilde for visning av kursprotokoll for deltakere. En kan i dette bildet søke frem protokoll på alle felter, og gjøre oppdatering FS-660

Akseptanse for deltaker

Nytt bilde. FS-709

Kursavbruddstatus

Nye felt for nynorsk og engelsk navn. FS-685

Kursspørsmål

Fane Spørsmål: Ny kolonne: Fritekst-svar. J for denne vil i Evuweb3 gi et fritekst-valg, N vil gi et Ja/Nei-valg. FS-729

Deltaker

 • Ny fane Kursprotokoll (kun fremvisning) FS-660
 • Ny fane Kursdeltakelse (kan oppdatere) FS-660

Vurderingskombinasjon

 • Kolonnen for ekstra eksamenstid for spesialtilpasning er gjort om til timer og minutter-felt.
 • Fane Begrunnelse/Klage: Nytt felt: E-postadresse klage (for å muliggjøre at e-post om begrunnelse og klage kan gå til ulike adresser i studieadm). Feltet Samlet klage for gruppe er tatt vekk pga endringer i UH-lov. FS-515 FS-686

Vurderingsenhet

Fane Begrunnelse/Klage: Nytt felt: E-postadresse klage (for å muliggjøre at e-post om begrunnelse og klage kan gå til ulike adresser i studieadm). Feltet Samlet klage for gruppe er tatt vekk pga endringer i UH-lov. FS-515 FS-686

Sted

Nytt felt: E-postadresse klage (for å muliggjøre at e-post om begrunnelse og klage kan gå til ulike adresser i studieadm). Feltet Samlet klage for gruppe er tatt vekk pga endringer i UH-lov. FS-515 FS-686

Sansksjonstype

Nye J/N-kolonner: Gjelder opptak, godkjenning, undervisning, vurdering. Styrer hvor ulike typer sanksjoner skal vises i FS. FS-713

RAPPORTER

Generelt

 • Parameterinnfylling for sted, emne og kvalifikasjon: Dersom bruker ikke har angitt defaultverdi for institusjon, vil institusjonsnr pr default settes til egen institusjon.
 • Parameterinnfylling for emne: Ved angivelse av emnekode vil versjonskode settes automatisk dersom denne er entydig ut fra emnekode.

Initier jobb for etterbehandling av resultater

Ny rutine (menyvalg Rutine - Protokoll) som  foretar automatisk overføring til protokoll av meldinger som er klarert for overføring. Dette forutsetter at det på vurderingskombinasjonen er angitt verdi J for "Resultatimport til protokoll". Rutinen er laget for resultater som importeres fra sensursystemer, men kan også benyttes for emner der sensur registreres manuelt i FS. FS-468 

FS160.005 Sletting av kvoterunde

Ny rutine som sletter kvoterunder for et opptak. Kan kjøres for en bestemt opptaksrunde. RT247581 FS-627

FS207.001 Fakturaoppretting

Nytt parameter: Campus. Gjelder utplukk på sted, kull og vurdmeldt - emne.

FS250.002 Fullføring av studierett

Rutinen er utvidet med parameter "Gyldig til-dato for begrenset studierett (ikke påkrevd)". Denne kan settes når krysset for "Oppdater begrenset-studierett for studenter uten oppnådd kvalifikasjon" er avkrysset. RT325480

FS301.010 Studenter i studiekull

Nytt parameter: Campus. Campuskode er inkludert i datagrunnlaget for rapporten (vises ikke).

FS350.004 Personakseptanse

Ny rapport. RT323057 FS-725

Rapporten har utplukk på

 • Studieprogram (valgbart kull og klasse)
 • Sted for studieprogram (valgbart kull)
 • Kurs (i Evuweb3 kan akseptansetype også brukes i kursmodulen)

Rapporten kan kjøres for en bestemt alle alle akseptansetyper
Rapporten har visvalg for 

 • Alle studenter
 • Svart Ja
 • Svart Nei
 • Ikke svart

FS431.002 Kursdeltakere - kurs-spørsmål og svar

Rapporten viser også fritekstsvar.

FS431.003 Mottatt dokumentasjon

Ny rapport. Rapporten bygger på samme funksjonalitet som FS101.014 i opptaksmodulen, men er noe enklere mht utplukks-kriterier. Den håndterer også mottatte resultater fra videregående og høyere utdanning. FS-661

FS432.001 Bekreftelse på mottatt kurspåmelding

Verdilisten for parameter Tilbud er utvidet med valget Venteliste. FS-689

FS432.002 Mangelbrev kurssøker

Ny rapport. FS-221

FS435.001 Kursbevis

 • Henter sine data fra kursprotokoll i stedet for fra kursdeltakelse. Det er innført en kolonne for dato_kursbevis i kursprotokoll
 • Ved arkivering av pdf vil også referanse til kurs bli lagret i dokumentarkiv. FS-660

FS439.002 Overføring fra kursdeltakelse til kursprotokoll

Ny rutine. Merknader til denne: Kolonnen Vurdbehstatkode må ha verdi KO for at kursresultatet overføres til protokoll. Det gjøres ingen sletting fra kursdeltakelse etter overføring. FS-660

FS456.001 Påmelding av klasse til undervisning / partiplassering

Valget krev undervisningsmelding er utvidet med parameter for "Krev innvilget plass på undervisning". RT325848

FS502.002 Generering av eksamensvaktforekomster

Rettet slik at når rutinen kjøres for et campus vil den kun ta med bygninger som gjelder gitt campus.

FS510.001 Oppmelding av studiekull til vurdering

Nytt parameter: Campus

FS510.002 Oppmelding av kull til vurdering/Undervisning på grunnlag av utdanningsplan

Nytt parameter: Campus

FS513.001 Kopiere meldinger fra en vurderingsenhet til en annen

Nytt parameter: Campus

FS515.002 Oppdatere resultatstatus

Nytt parameter: Campus

FS571.001 Beregning av samlet karakter for vurdering

Nytt parameter: Campus

FS573.001 Overføring av vurderingsmelding til vurderingsprotokoll

Nytt parameter: Campus

FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – Utdanningsplanbasert

Nytt parameter: Campus

FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll

Nytt parameter: Campus

FS661.001 Korrekturliste oppnådd kvalifikasjon

Rettet visning av karakter for hovedoppgave. RT324744

FS718.002 Generering av emner i utdanningsplan

Nytt parameter: Campus (for utplukk Kull)

FS718.003 Sletting/bytting av emner i utdanningsplan

Nytt parameter: Campus

FS727.004 Studenter tilknyttet emne (utdanningsplan)

Nytt parameter: Campus

FS990.001 Kandidatrapport, opplæringsoversikt

Rettet summering av studiepoeng. Eksterne resultater fra to ulike institusjoner med samme emnekode ble bare summert inn en gang. RT325183

  FS-system

   

  Publisert 22. okt. 2018 11:37 - Sist endret 13. nov. 2018 15:51