Klientendring FS8.1.2

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs81_2.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever databaseoppgradering FS8.1.1 (flis01)

Viktighet av oppgraderingen: Middels Viktigste endring er for godkjenningsinstans der gradtittel og yrkestittel er skilt. Inneholder også forberedelse for to-nivå campusinndeling. Også noen prioriterte ønsker er ferdigstillet til denne versjonen.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Funksjonen for å sende e-postmeldinger også til SOs meldingsboks er dessverre ikke klar enda. Integrasjonen mot SO er ikke ferdigstillet pga andre prioriteringer. Når dette valget hukes av for i FS201.014 vil denne gi feilmelding når e-postene sendes ut.

BILDER

Søknad samlebilde

 • Det er lagt til mulighet innsettingsvalg for merknader (øvre del av bildet). FS-635
 • Ny snarvei (Ctrl-M) for å legge til nye merknader. FS-636
 • Høyre musetast menyvalg fungerer nå også for merknader. RT251069
 • Sortering av merknader endret slik at den tar hensyn til sorteringsrekkefølge angitt på merknadstype. Det er ikke satt noen verdier på denne enda, så i første omgang gir dette ingen endring.

Utdanningsplan

Ved oppdatering av "Erstattet av annet emne" for et emne som inngår som forkunnskapskrav for et annet emne i utdanningsplan så gis det et varsel om dette. Det gis da også et forslag om at det bør vurderes registert en "Godkjenning av forkunnskapskrav" i Godkjenningssak samlebilde. RT242015 FS-616

Begrunnelse og klage

Noen av word-dokumentene som var lastet opp som vedlegg for formelle feil lot seg ikke åpne direkte fra klienten. Dette er rettet. RT251898

Plassering av kandidat på rom

 • Bildet endret navn fra Plassering av kandidat i timeplan
 • Beregning av klassetilhørighet er nå identisk med beregningen som gjøres i bildet Sensurregistrering (var noen mindre forskjeller). RT250432
 • Campus vises nå for rom, og det er mulig å søke på campus
 • Campus vises for den enkelte melding, og meldinger som gjelder annet campus enn rommets campus blir sortert sist. Ved forsøk på fordeling av kandidat på et rom med annen campus enn bygningen gis det et varsel. RT251290

Vaktplan med eksamensvakt

 • Campus vises nå for rom, og det er mulig å søke på campus
 • Campus vises for den enkelte eksamensvakt, og personer som er knyttet til en annen campus enn rommets campus blir sortert sist. Ved forsøk på fordeling av kandidat på et rom med annen campus enn bygningen gis det et varsel. FS-669

Oppnådd kvalifikasjon

Rettelse av overgangen til protokoll: Denne tar nå med studieprogramkoden over til rutinen. Videre er det ikke krysset av for at rutinen skal kjøres kun for en person. RT252414

Kvalifikasjon

Feltet for beskyttet tittel er delt i to felt:

 • Grad-tittel: Denne vises i punkt 2.1 av Diploma Supplement
 • Yrkestittel: Denne kan vises på side 1 av vitnemålet.

Beskyttet tittel

Nye kolonner: Gradtittel (J/N) og Yrkestittel (J/N)

Vurderingskombinasjon

Ved nyregistrering av vurderingskombinasjon vil default verdi for Eksport LMS være N. Denne var tidligere J. RT242572 FS-618

Campus

Nytt felt: Overliggende campus. Det er dermed mulig å lage en struktur av campus, men det er lagt på en begrensning slik at det kun er lov med inntil to nivåer. Det er ikke på plass noe funksjonalitet enda for denne nivåinndelingen. Inndelingen er satt opp for å kunne bruke ulike campus på undervisning og vurdering, der campus på undervisning f eks kan være mer detaljert enn campus på vurdering. Strukturen som er registrert vises til høyre i bildet.

Etterutdanningskurs samlebilde

 • Rettet visning av funksjonen for å generere avgifter. Bruk av Hele-knappen rotet det til for denne funksjonen. RT251100
 • Fane deltakere: Både merknadstekst for kursdeltakelse og deltaker (person) vises nå, og kan oppdateres. FS-589

Kursdeltakelse

Fjernet et meldingsboks som kom frem ved lagring. RT250611

Emneinfo

Funksjonen "Vis samlet" er innført. Denne vil generere en html-visning basert på alle radene som er hentet frem, med deloverskrifter for Emne/Studieprogram og språk. RT249087 FS-639

Studieprogram

Fane Rapportering: Nytt felt for Fagskole: Støtte fra Helsedirektoratet (J/N). Inngår i rapporten FS013.004 Fagskole: Aktive studenter.

Studieprograminfo

Funksjonen "Vis samlet" er innført. Denne vil generere en html-visning basert på alle radene som er hentet frem, med deloverskrifter for Emne/Studieprogram og språk. RT249087 FS-639

Godkjenningsinstans

Ny kolonne: NSD-kode for fagskole. NSD-kode for UH-inst er ikke lengre påkrevd da UH-inst og Fagskoler har ulike kodesett.

Merknadtype

Ny kolonne: Sortering. Denne benyttes for å styre sorteringen av merknadstyper i Søknad samlebilde. Kun felleskoder i denne tabellen, ekspertgruppen for opptak må enes om verdier for denne.

 

RAPPORTER

FS156.001 Beregning av studiepoeng, poeng og kvotesvar for alle søkere

Tatt vekk feilaktiv varsel om manglende algoritmer for utgåtte poengtyper (HØY). RT253388

FS201.004 Personer med erstatningsnummer ( duplikatkontroll)

Numre med personnr > 90000 som har riktig fødselsdato er tatt ut av kontrollen (tidligere FS-genererte nr). RT250717

FS208.001 Hovedbokføring - rapportering til økonomisystem

Ved valg av tidligere beregning vil avkrysning for "Oppdater innbetaling bokført" og "Automatisk overføring til økonomisystem" bli tatt vekk. RT248983 FS-654

FS201.014 Utenlandsk person - Rapport til UDI

Merknadsteksten for utdanningsplan kom ved utskrift kun frem med første linje. Dette er rettet. RT252265

FS222.001 Vurderingskombinasjon

Utplukk på sted gav kun emneinformasjon i overskriften på rapporten. Dette er flyttet ned til den enkelte vurderingskombinasjon (over første vurderingskombinasjon for hvert emne). RT252901

FS350.001 Svar på spørreundersøkelse

Nytt utplukk:Studenter på sted. Dette henter frem studenter på studieprogram ved oppgitt sted, og kan begrenses til kull-termin. FS-652

FS350.002 Spørreskjemabesvarelse

Nye utplukk:

 • Studenter på sted. Dette henter frem studenter på studieprogram ved oppgitt sted, og kan begrenses til kull-termin.
 • Studenter på studieprogram/kull
 • Deltakere på kurs

FS-652

FS352.001 Semesterkvittering

Feltene for trans-serie vises ikke lengre når rapporten åpnes (gjelder kun valget Alle). RT253148

FS408.002 Undervisningsenheter

Nye kolonner: Enkeltemneopptak (J/N) og dato/klokkeslett start enkeltemneopptak (vises på linje to under start påmelding. FS-601

FS431.001 Kursdeltakere

 • Nytt filtreringsvalg: Kun venteliste
 • For variant 1 av rapporten vises nå ventelistenr dersom dette er angitt. Denne vises etter tilbudsstatus, og kun dersom tilbudsstatus har verdi V. FS-611

FS504.001 Brev til eksamensvakt

Nytt parameter: Campus. FS-669

FS504010 Lønningsliste - eksamensvakt

Nytt parameter: Campus. FS-669

FS670.002 Vitnemål

Verdi for beskyttet tittel hentes fra det nye yrkestittel-feltet i bildet Kvalifikasjon

 

  FS-system

   

  Publisert 27. apr. 2018 13:11 - Sist endret 14. mai 2018 18:03