Klientendring FS8.0.5

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs80_5.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever databaseoppgradering FS8.0.2 (flis02)

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder endringer for rapporteringen 15. oktober. Har videre en rekke løsninger for prioriterte ønsker.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

BILDER

Generelt

 • Innlogging: Feltene for brukernavn og passord er utvidet i bredden. RT235012
 • Endring av passord: Feltene for passord er utvidet i bredden. Det er lagt på lenke til regler for setting av passord.
 • Rettet på visning av antall tegn for kolonner i UTF-8-baser (F2-valget).
 • Dialogen for å søke etter institusjon vil nå huske siste søkekriterier som er satt. Dette vil huskes helt til en logger ut av FS. Det er også lagt på en knapp for å nullstille søket for å enklere starte et nytt søk. RT214069 FS-508
 • Utsending av meldinger: Dialogboksen for journalmerknad er endret slik at Enter gir linjeskift så lenge dette feltet har fokus. RT216315 FS-510
 • Rollenr ble utvidet til 5 sifre i flis01. Til FS8.0.5 er feltet utvidet i bredden og økt til 5 sifre i følgende bilder:
  • Fagperson samlebilde > personrolle
  • Kull samlebilde > personrolle
  • Emne samlebilde> personrolle
  • Etterutdanningkurs samlebilde > personrolle
  • Undervisningsenhet samlebilde> personrolle
  • Undervisningsaktivitet samlebilde> personrolle
  • Studieprogram samlebilde > personrolle
 • Kontering: Prosjekt er endret fra number til char (gjelder en rekke bilder). RT206620 FS-477
 • Kontering: Artnr er utvidet fra 4 til 5 sifre (gjelder en rekke bilder). RT206620 FS-477
 • Lagt til sync av spesialpensumtittel mellom vurdmelding og studprogstud_emne. RT221235
 • Det er lagt til rettelse for utsending av epost fra UTF8-baser.
 • Kolonnene dato_fra og dato_til er tatt vekk fra tabellen emne_i_studieprogram
 • Kolonnene dato_bekreftelse_formidlet, dato_begr_formidlet og dato_begr_bedt_om er tatt vekk fra tabellen Vurdkombklage.
 • Kolonnen Klokketall_Holdes er tatt vekk fra tabellen Dr_Proveforelesning

Student samlebilde

 • Oppdatering av samarbeidsavtale er tilgjengeliggjort også for andre studentgrupper enn ph.d. Rollen FS_PLANSTUDENT1 er gitt rettighet til å oppdatere denne. RT214346 FS-507
 • Adresse: Lagt på lowercase-omgjøring i e-postfeltene i bildene Person/Student og Student samlebilde. RT234434
 • Vurd.prot: Lagt til feltet oppnådd ved (i dialogen som fremkommer ved klikking på emne). RT234645

Person/Student

Lagt på lowercase-omgjøring i e-postfeltene i bildene Person/Student og Student samlebilde. RT234434

Personrolle

Nytt bilde. RT222777 FS-531

Søknad samlebilde NOM

Rettet lenke for diagnosevisning (SO). Kun lenke for første søker i søkere som er hentet frem fungerte. RT228419

Søknad samlebilde

 • Kartotekkort Dok: Lagt til ny kolonne for om dokument inngår i sak (tabell soknad_dokarkiv). Dermed vil dokumenter som er koblet til en søknad, og senere angis som "ikke inngår" ikke lengre slettes men markeres som ikke inngår. RT208019
 • I øvre del av bildet (under feltet Ønsket progresjon) er det lagt til nytt felt "Trukket av søker". Feltet (med ledetekst) vises kun dersom det har verdi. Dersom verdien er J, så vises ledetekst og feltinnhold med rød tekst. Den kan endres til N, og da blir feltet stående i bildet, men med sort tekst. RT234087

Kravelement

Nye felt for å styre publisering av fagprofil i Søknadsweb, inklusive tekster som skal kunne vises med fagprofilinformasjonen. Krever noe videreutvikling i Søknadsweb for ferdigstilling. Det er også lagt til felter for saksbehandler og dato for oppretting og siste endring. RT216697 FS-512

Utvekslingsperson

Overgangsknappen Utvekslingsavtale er midlertidig tatt vekk pga en feil i utviklingsverktøyet som medførte at denne ikke fungerte som den skulle. Denne feilen er rettet i siste versjon av verktøyet, som vil tas i bruk antakelig fra februar 2018. RT221766

Person eksternstudium

Det er åpnet for å redigere navn også for importerte resultater.

WebApplikasjon - Initier kopieringsjobb

Nedlasting for Søknadsweb tas da også med Modulvalg, Tekster og Silingsskjemaer. RT208045

Kullklassestudent

Nedtrekkslisten for klasser fylles nå avhengig av studieprogram/kull. RT231403

Utdanningsplan

Lagt på litt bedre plass mellom tid og studiepoeng slik at det blir plass til prioritetsmerket (venstre vindu). RT234253

Undervisningsenhet

Bildet er utvidet med felter for administrativ ansvarlig enhet. Feltene kan benyttes for søk. RT213679 FS-504

Vurderingsenhet

Bildet er utvidet med felter for administrativ ansvarlig enhet. Feltene kan benyttes for søk. RT213679 FS-504

Begrunnelse og klage

 • Felter som kommer frem avhengig av verdi for klagetype fungerte ikke i spørremodus. Dette er rettet. Videre er det lagt til mulighet for å søke på feltet kandidatnr fra protokoll - feltet var ikke åpen for skriving i spørremodus. RT226392
 • Utvidet til visningen av inntil 5 sensorer (mouseover vil vise alle). RT229160
 • Bildet er klargjort for visning av fil med begrunnelse (importert fra sensursystem. RT234163

Innlevering

Kartotekkort Prøveforelesning: Datofeltet er utvidet med klokkeslett, det gamle feltet for klokkeslett er fjernet. RT215777

Kvalifikasjon

Kartotekkort Studieprogram fører til: Felter for periode er lagt til. RT212112

Kursdeltakelse

Det er lagt til et nytt felt for visning/oppdatering av foretak som baseres på foretaksnavn i stedet for kode. Denne er sortert på foretaksnavn og burde gjøre det enklere å finne riktig kode. Feltet for foretakskode er beholdt. RT213669 FS-506

Emne samlebilde

 • Kartotekkort Språk: Nye felt: Periode (termin), saksbehandler og dato for oppretting og siste endring RT207983
 • Kartotekkort Vurd.enhet: Endret sorteringsrekkefølge. RT234226

Studieprogram samlebilde

 • Bildet er utvidet med kartotekkort for Utv.avtale.Oversikt over parter i avtalen er inkludert i visningen. En kan velge å kun vise aktive avtaler (dem som ikke er gått ut pr dags dato). RT221151
 • Kartotekkort Kvalifikasjon: Felter for periode er lagt til (det er også lagt til felter som mangler - navn for kvalifikasjon og dato/saksbehandler opprettet/endret). RT212112

Datasystem

Ny kolonne Sensur (system). Nedtrekkslistene for sensursystem i bildene Vurderingskombinasjon og Vurderingsenhet viser kun datasystem med verdi J i denne kolonnen.

Emnevalgstatus

Utvidet navnefelt fra 40 til 80 tegn. RT208063

Klagetype

Nye felter for saksbehandler og dato for oppretting og siste endring.

 

RAPPORTER

FS101.011 Søkerliste med studieprogramvalginformasjon

Rapporten FS101.011 er rettet slik at de nye merknadene kommer med. RT216872

FS120.003 Tiludsbrev

Rettet setting av feltet FODSELSDATO for personer født 2000 eller senere. RT228727

FS159.001 Opprette søkere som student

Endret beregning av studierettintervall for utvekslingsperson. Benyttes primært intervall angitt på avtale, deretter intervall beregnet ut fra studienivå for studieprogram.

FS200.001 Endring av fødselsnummer

Rettelser for oppdatering av fnr for LK_ABONNEMENT_STUDSTAT. RT233630

FS200.015 Publisering av emner og studieprogram

Kolonneoverskriften er endret fra Tabell til Emne/studieprogram avhengig av utplukk. Videre er Publiser eksternt endret til Publiser utdanning.no. RT234630

FS202.001 Fagperson

Rapporten er laget på nytt for å gjøre det mulig å legge på en del ekstra funksjonalitet.

 • Rapporten kan for personrolle kjøres for enkeltemne, enkelt studieprogram, enkelt kurs, emner ved sted, studieprogram ved sted eller kurs ved sted.
 • Når rapporten kjøres for personrolle kan en velge å få vist frem personrollene som danne utplukket.
 • Adresse/telefoninformasjon er samlet til venstre i rapporten. FS-415

FS208.002 Slette siste eksporterte bunt

Ny rutine for å slette siste eksporterte bunt til økonomisystem. Rutinen krever samme rolle som FS208.001, med en liten advarsel før den kjøres. Bilagsnr blir tilbakestilt for hvert firma som er involvert i bunten, og informasjon om at posteringene er overført til hovedbok blir blanket ut. RT225378
 

FS300.002 Aktive studiekull/klasser

Utvidet med vis-valg for Klasser. RT210231 FS-482

FS352.001 Semesterkvittering

Default valg er omgjort til "Bestilling". Valget Alle er flyttet nederst i listen. RT209648 FS-481

FS439.001 Oppretting av kursdeltaker som student

 • Lagt til beskrivelse i overskrift om hva - og * betyr. RT210900 FS-487
 • Termin for undervisning beregnes ut fra und-termin-forekomster for emne. Med to ulike und.enheter for en termin ble det tilfeldig hvilken som ble valgt. Rutinen er endret slik at den velger und.enhet som eksisterer. RT232199
   

FS471.003 Overføring av undopptakinformasjon til StudentWeb

Rutinen er fjernet. RT234501

FS537.001 Arbeidsliste 1 - Eksamensplan

Har endret denne funksjonen slik at punktum kun legges til merknad dersom merknaden ikke avsluttes med punktum. RT234117

FS580.001 Resultatfordeling vurderingsenhet

Nye valg for gruppering lagt til i rapporten RT207977

 • Ingen gruppering
 • Klasse
 • Utdanningsplan
 • Vurderingskombinasjon
 • Vurderingskombinasjon og klasse
 • Vurderingskombinasjon og utdanningsplan

FS600.001 Karakterutskrift

Rettet sorteringsfeil for vurderinger som går over flere terminer for samme emne. RT208015

FS651.001 Beregning av oppnådd kvalifikasjon

Rutinen er utvidet med kontroll av om kombinasjonen av kvalifikasjon og studieprogram gjelder for studentens kull. Da kommer det varsel i rapporten, og kvalifikasjonsoppnåelse blir ikke registrert. RT212112

FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert

Rutinen er utvidet med kontroll av om kombinasjonen av kvalifikasjon og studieprogram gjelder for studentens kull. Da kommer det varsel i rapporten, og kvalifikasjonsoppnåelse blir ikke registrert. RT212112

FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll

Resultatrapporten etter kjøring av FS655.001 er utvidet med merknad-kvalifikasjon. FS-426

FS670.002 Vitnemål

 • Ph.d.-vitnemål side 3: Overskriften "Trial examination and Public defense" er endret til "Trial examination and public defense". RT235157
 • Tatt vekk karakterfordeling fra fellesgradvarianten. RT228416

FS718.007 Sletting eller oppdatering av emne med prioritering, uten opptak

Rutinen er endret slik at en kan velge om emne skal slettes eller oppdateres med N for opptatt. RT2100883 FS-488

FS728.003 Utdanningsplanelementer i utdanningsplan

 • Endret slik at en kan generere adresselapper fra denne. RT208098
 • Rapporten er lagt til rette for lagring av flettefil
 • Rapporten er utvidet med kolonner for GSK-info (og studentgrunnlag), Epostadresser og Mobilnr. RT224617

FS803.002 Importerte utenlandske resultater (EMREX)

Ny rapport som gir oversikt over utenlandske resultater importert vha EMREX. Rapporten kan kjøres for en periode. 

FS911.001 Kandidatrapport, opptaksgrunnlag

 • Under 'Arbeidsplass(er):' Lagt til visning av institusjonen kandidaten skal ha arbeidsplass ved.
 • Under 'Finansiering av arbeidsforhold:' Lagt til visning av årstall i dato.
 • Under 'Finansiering av arbeidsforhold:' Overskriftee endret til Finansieringskilde, Finasieringsinstitusjon og Finansieringstype. RT208088

FS-system

Brukeradministrasjon

 • Ny rolle: FS_PERSONNR. Kan kjøre FS200.001 endring av fødselsnr. RT210994 FS-483
 • Ny rolle: FS_OPPTAK4. Kan oppdatere merknader, intern vurdering og avslagsårsak for søknader. RT210993 FS-484
 • Ny rolle: FS_REGISTERKORT. Kan oppdatere tabellen Registerkort. RT212815
 • Ny rolle: FS_SEMREG2: Kan oppdatere tabellen Semesterregistrering. RT212815
 • Rollen FS_EMNE1 og FS_EMNEINFO kan oppdatere feltet Behandles av EpN. RT216316 FS-511
 • Rollen FS_PLANSTUDENT1 kan oppdatere tabellen Drkand_Samarb_Avtale. RT214346 FS-507

Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner

 • Sensurvarsel: Endret bruk av e-postadresse, som nå prioriteres i følgende rekkefølge: 1: KORR-adresse, 2: Intern adresse, 3: Ekstern adresse.
 • Lagt til sletting av PDF-bestillinger som er et år eller eldre.

FS002.001 Nedlasting av felleskoder

 • Felleskode Vurdresstatus: Overskriver lokale navn med fellesverdier. RT207974
 • Felleskode Utvekslingsprogram: Overskriver lokale navn med fellesverdier. RT208057

FS011.012 Oppdatering av fødselsnummer

Ny kolonne: Personid

FS012.003 Avlagte doktorgrader

Rapporten utvidet med grunnlagsinformasjon slik at NSD kan vidererapportere til NIFU. Direkterapporteringen til NIFU vil dermed kunne utgå i nest omgang.

Informasjon om "fratrekk" tatt ut av rapporteringen.

Oppdatert beskrivelse av rapporteringskravet.

Publisert 31. aug. 2017 20:06 - Sist endret 31. aug. 2017 20:18