Versjonsendringer FS8.3

Oppsummering av endringer som er gjort til FS versjon 8.3 (endringer fra versjon 8.2)

OPPSUMMERING

De viktigste endringene til versjon 8.3 er

 • Versjonen inneholder runde 2 med restfunksjonalitet for Digitalt vitnemål. Nå er det lagt til funksjonalitet for digital signering, og all grunnfunksjonaliteten for et første digitale vitnemål, inklusive Diploma Supplement, er på plass. Se mer under beskrivelsen for FS670.001 Vitnemål.
 • Klargjøring for UHG-opptaket 2021
   
 • Da vi denne gangen ikke har ventet med oppgradering av databasen, men gjort dette fortløpende etter FS8.2, er det ikke så mange nyheter i denne oppgraderingen. Det er foretatt noe opprydding i bakgrunnen, og det er tatt noen endringer som har avventet en slik hovedoppdatering.

 

Detaljerte spesifikasjoner for strukturendringer; se FS-SD/001 Basisskjema. Alle nye felt er beskrevet, og denne beskrivelsen kommer frem i skjermbildene ved hjelp av funksjonstast F2, når skrivemerket står i det felt en ønsker beskrivelse for. Beskrivelse av tabellendringer finnes sist i dette dokumentet.

Spesielle punkter i forbindelse med oppgradering

 • Ved overgang til FS8.3 kjøres følgende konverteringsfunksjoner.
  • Oppdatert start-termin og kull-termin for gamle forekomster av oppnådd kvalifikasjon protokoll. Er gjort for å få til bedre bruk av navnehistorikk ved overføring til vitnemålsportalen.
  • Oppdatert status_vitnemal til J i tabellene merknad_i_gradprot og merknad_i_oppngrad for merknadstype VTM-MRK-SIDE3.
  • Oppdatert arstall_uke og ukenr for tabellen undfremmotestudent, der dette mangler og lot seg oppdatere.
  • Vask av personnavn: Oppdatert personnavn med store forbokstaver dersom de kun har store eller kun har små bokstaver. RT407834 FS-944
  • Konvertert opptaksorgankode ATH til AHS. 
  • Oppdatert fnr-endring - dato_foretatt for å unngå dubletter samme dato for samme person (gir problemer for FS-API). RT385611
  • Brevtyper for mal DIPLOMASUP er utvidet med et tredje avsnitt. Dette er et avsnitt som inneholder punktene 4.4-7.4 for digitalt signert Diploma Supplement.
  • Modulegenskap BIBSYS-FNR er fjernet, da fødselsnr ikke lengre skal rapporteres til bibliotekssystemet.
  • Akseptansetype FLR, med tilhørende personakseptanser er fjernet. Bibliotekssystemer vidererapporterer ikke lengre data til Felles låneregister.

 

FS8.3 er basert på utviklingsverktøyet PowerBuilder – versjon 2017 R3. Denne har støtte for Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 R2 og Windows Server 2016. Klienten er fortsatt en 32bit klient, men kan også kjøres under 64bit Windows.

Denne versjonen er testet med Ghostscript 9.52.

Grå tekst angir at endringene er distribuert mellom versjon 8.2 og 8.3.

De fleste punktene er påført RT-nummer. Dette henviser til den sak som endringen er oppstått på grunnlag av. Disse numrene er linker direkte til vårt behandlingssystem, og alle institusjonene har en eller flere personer som har tilgang til dette. Mer info på siden Brukerveiledning RT

Noen saker er påført Jira-nr. Dette er saker som ligger i vårt system for å behandle utviklingssaker. Man må ha en Jira-bruker for å kunne se på saker i Jira. Dette tildeles utvalgte personer ved institusjonene. Lenke til Jira er https://utv.uio.no/jira/secure/Dashboard.jspa. Det finnes flere ulike prosjekter i Jira, og prefiks på saksnr forteller hvilket prosjekt saken ligger under. De aktuelle prosjektene er FS, SOKWEB (Søknadsweb), STWJS (Studentweb3), FPW (FagpersonWeb), NOM (Nomination).

 

BILDER

Generelt

 • Alle spørringer og oppdateringer mot basen skjer nå via det som kalles bind-variable. Dette er slått av noen år nå pga en feil som oppstod ved oppdatering og søk på lange kolonnertekster. Denne feilen ser ut til å ha blitt utbedret i nyere versjoner av Oracle/Powerbuilder. Bruk av bind-variable gir oftest en raskere utførelse av spørringer. RT339185
 • Dialogen Lagring av rapportfil: Lagring til PDF er utvidet med nytt valg for PDF-standard (PDF/A).
 • Metode for lagring til PDF styres nå av modulvalget PDFGEN for applikasjon FS, modul RAPPORTER. Dersom denne gis verdi 2, så benyttes innebygd PDF-generering i Powerbuilder. Kun dette valget gir mulighet til å lagre PDF-filer som PDF/A.
 • De fleste hjelpedialoger har fått hvit i stedet for grå bakgrunn, med flate knapper.
 • Masker for dato og klokkeslett er oppdatert i bildene Undervisningsaktivitet, Undervisningsenhet og Student samlebilde. Når feltene ikke har verdi, så inneholder feltene hhv dd.mm.yyyy og hh:mm for hhv dato og klokkeslett. RT342734
 • Lagring til fil RT343059
  • Heading kan slås av og på for valget Kopi til klippebord
  • Valg av tegnsett kan gjøres for 
   * Kommeseparert fil
   * Tabulatorseparert fil
   * Data interchange format
   * HTML
 • Ikonet for søkemodus er nå det samme i alle bilder. RT344460
 • Redigering av e-postadresser: E-post-adressefelt omgjort til lowecase i bildene Søknad, Søknad NOM, Deltaker, Person/Fagperson, Fagperson og Fagperson Samlebilde. RT347243
 • Fagkoder er utvidet fra 10 til 20 tegn
 • Adresselinje 4 (land) er utvidet fra 30 til 40 tegn
 • Varsellogg: Lagt til kolonne for antall ganger en hendelse er oppstått (sammenhengende). Dette for å få litt bedre oversikt med færre rader der samme feil/hendelse oppstår en rekke ganger.
 • Ctrl-T for praksissted: Det er innført søkefunksjon for praksissted, med søk på navn, praksisstedtype og fylke. Dersom en søker fra fanen praksissted i bildet Praksisavtale vil søket kun gjøres innenfor stedhierarkiet for gitt avtale. FS-886
 • Alle bilder i programstudent-, undervisnings- og vurderingsmodulen er gjennomgått: Ved visning av emnenavn tas det hensyn til historikk i de tilfeller der visning kan knyttes til tid (kun få unntak til dette). Dette gjelder bildene Undervisningsenhet, Vurderingsenhet, Klage og begrunnelse, Visning av vurderingsprotokoll (ulike bilder), Plassering av kandidat på rom og Utdanningsplan.
 • I bildet logo og i rapporten FS670.001 Vitnemål er det innført varsling dersom filstørrelse overstiger en grense. Grensen er foreløpig satt til 1MB. Store dokumenter gir problemer i bl a Vitnemålsportalen og tjenester som skal motta disse dokumentene. Også produksjon av vitnemål kan få problemer dersom disse blir for store. Det er størrelse på logo  avsnitt-tekster for vitnemål og DS som er grunnlaget for dette. Og da spesielt logofiler i disse avsnittene. Det er viktig at disse blir minst mulig. Tilsvarende problemstilling gjelder også avsnitt som benyttes i brevproduksjon. For denne er det ikke lagt inn noen varsling enda.
 • Bildene for ISCED-kode er navnet om til ISCED-F 2013. Det vil antakelig komme støtte også for ISCED-2011 i FS (kobling til NUS-kode).
 • Alle bilder gjennomgått, og det er forsøkt satt samme navn i meny og i selve bildet. Alle bilder som er samlebilder (med faner) heter nå xxxx samlebilde (dersom ikke noe er oversett). RT410695

 

PERSON-MENYEN

Generelt

 • Fagperson, Fagperson samlebilde, Person fagperson:
  Det kommer nå et varsel dersom Sted ansatt oppdateres med et ikke-aktivt sted. Aktive fagpersoner som er tilknyttet et ikke-aktivt sted vises med rød tekst for stedkode, med en varseltrekant til høyre for stedkoden. Holdes musepeker over varseltrekant vises en melding om dette. 
  RT406721
 • Ordre EPOSTKØ kan benyttes for å åpne bildet E-post kø. RT379012

Student samlebilde

 • Viser merknad om utsatt studiestart T.
 • Fane Partipl.: Lagt til aktivitetkode. Ellers litt opprydding i felter.
 • Fane Mobilitet: Tidligere tabell der opphold kunne registreres for ph.d.-kandidater er tatt vekk, og erstattet av utvekslingsperson. Overgangen til bildet Opphold / Oppholdsfinans er fjernet. Fanen vises nå for alle studenter.  RT240105 FS-600
 • Fane Veiledning: Dobbeltklikk i feltet e-postadresse medførte at FS ble avsluttet, dette er rettet. RT371309
 • Fane Und.meld: Nytt felt Publiser opptak. Default verdi settes til N for feltet ved manuell registrering av melding. RT372672
 • Fane Finans: Feltet arbeidsgiver blir påkrevd (gul bakgrunn) dersom angitt finanskilde har verdi J for Krev arb.giver. RT368653 FS-940
 • Fane Grunnutdanning: Funksjonen Beregn grunnlag fra høyeste kvalifikasjon: Denne funksjonen for å sette inn eksisterende grader er rettet til FS8.3. Opprinnelig tok denne kun med master-nivå, men da dette ble endret til også å gjelde bachelor ble master hengende igjen som kode her.
 • Fane mobilitet: Det er nå anledning til å oppdatere informasjonen under denne fanen. Det er også lagt til en overgang til Utvekslingsperson samlebilde. Da vil samme avtale hentes frem der, i motsetning til overgangen fra nedtrekksmenyen som henter frem alle utvekslinger for gitt student. RT341216

 • Fane Vurd.prot: Emnenavn vises i stedet for forkortet navn. I resultatvisningen vises navn på resultatstatus fullt ut for resultater uten karakter. For oblig'er og andre vurderingskombinasjoner med karakterregel 5 (0.8), vises Ikke godkjent i stedet for Ikke bestått. RT408856

Person / Eksamensvakt

Lagt til funksjon for oppdatering av e-post og mobil fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. RT378170

Fagperson

 • Lagt til funksjon for oppdatering av e-post og mobil fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. RT378170
 • Dersom aktiv endret til N vil det komme en melding med hvilke personroller og sensoroppdrag som er aktive pr dags dato. RT343699 FS-979

Fagperson samlebilde

 • Lagt til funksjon for oppdatering av e-post og mobil fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. RT378170
 • Dersom aktiv endret til N vil det komme en melding med hvilke personroller og sensoroppdrag som er aktive pr dags dato. RT343699 FS-979

Person / Fagperson

 • Lagt til funksjon for oppdatering av e-post og mobil fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. RT378170
 • Dersom aktiv endret til N vil det komme en melding med hvilke personroller og sensoroppdrag som er aktive pr dags dato. RT343699 FS-979
 • Nytt felt: Skal tilskrives påRT401814

Dokumentarkiv

Ved sletting av mottatte dokumenter er det lagt til automatisk sletting av alle referanser til dette dokumentet. Det gis et varsel først om dokumentet virkelig vil slettes (ingen angremulighet). RT369674

Sanksjon

 • Dersom en sanksjon er importert fra RUST, så vises ikke feltene for opprettet og endret, men dato for når denne ble overført fra RUST.
 • Dato for overføring fra og til RUST er flyttet rett under feltet for om sanksjon er importert fra RUST.
  FS-871

Brevtype

Brevnavn er utvidet fra 40 til 100 tegn. RT338134

 

OPPTAK

Generelt

 • Søknadsalternativ: Møttstatus BET kan ikke kombineres med møttstatus T (behandles på samme måte som møtt-status R)

Søknad samlebilde NOM

 • Kartotekkort Dok: Det er lagt til visning av bilde av forsiden av det enkelte dokument (miniutgave). Denne vises dersom formatet lar seg benytte for å generere en slik forside. Dersom musepeker holdes over bildet vil en større utgave av dette vises. Merk at denne først trer i krav når WS-tjeneste for å generere dette minibildet er satt i produksjon.

 • Minibildet for dokument kan nå klikkes på for å få åpnet dokumentet i full utgave (på samme vis som i Søknad samlebilde).

 • Mulig å oppdatere feltet Tidlig opptak uten å gjøre valg fra nedrekksmenyen med lovlige koder. RT380231
 • Nytt valg for henting av NVB-vitnemål. Samme funksjon som i Søknad samlebilde lokal. Funksjonen er plassert i nedre høyre hjørne av vinduet, trykk på knappen Hele for å få frem valget.
 • For Unit-ASK: Datagrunnlag for omregningstabeller blir ved oppretting av søker hentet fra søknadshistorikk dersom søker har søkt tidligere år og har verdi for eksamensår. RT406728
 • Fane Dok: Dersom søker har søkt tidligere med samme dokumenter, vil dokumenttype oppdateres fra historikk. RT407411
 • I søkemodus vises nå feltene for e-postadresser i øver del av bildet, slik at det er mulig å søke på disse uten å måtte trykke på Hele-knappen. Feltene vil i spørremodus vises frem der vitnemålene vises i registreringsmodus. I registreringsmodus vises feltene fortsatt kun i nedre del av bildene - må trykke på Hele-knappen for å se disse. RT259688 FS-700 (fs8.3.0r1)

Søknad samlebilde

 • Ved godkjenning av vitnemål vil ikke rutinen lengre gjøre oppdatering av poeng som gjelder grunnlag VES/VPL. Disse oppdateringene vil kun skje for behandling av NOM-søkere. RT361970
 • Ved oppdatering av merknad (øvre del av bildet) gis det nå varsel om manglende lagring når bildet lukkes, eller det foretas nytt søk. RT337279
 • Fane Dok: Forbedret slik at forhåndsvisning av dokument forsvinner også når musepekeren raskt flyttes vekk fra ikonet for forhåndsvisning. RT377446
 • Dersom krav til opplastede dokumenter ikke er ivaretatt gis det en varseltrekant (fyllt rød - i stedet for den orange som vises når det er dokumenter en ikke har åpnet enda) på fanen Dok, med tilhørende tekst. FS-670
 • Nytt vis-valg: Vis kun fullførte søknader Når denne er valgt vil ikke søknader der det mangler påkrevde dokumenter, bli vist. Pr default er denne valgt. For søknader som mangler påkrevde dokumenter vil navn og opptakstype/termin vises med grå tekst. FS-670
 • I søkemodus vises nå feltene for e-postadresser i øver del av bildet, slik at det er mulig å søke på disse uten å måtte trykke på Hele-knappen. Feltene vil i spørremodus vises frem der vitnemålene vises i registreringsmodus. I registreringsmodus vises feltene fortsatt kun i nedre del av bildene - må trykke på Hele-knappen for å se disse. RT259688 FS-700 (fs8.3.0r1)

Søknad resultatgrunnlag

 • I dialogen som viser resultater som inngår i grunnlaget er det innført noen nye funksjoner:

  • Mulighet for å hake av det enkelte resultat som skal slettes
  • Mulighet for å hake av alle resultater ved en institusjon for sletting
  • Funksjon for å slette alle resultater som det er haket av for
  • Nye ikoner for markering, sletting og editering
   FS-662
 • Resultater som ikke er med i siste import vises med rød tekst, og mouseover vil vise en tekst om at resultatet ikke var med i siste import fra insitusjonen. RT364944
 • Emnenavn i listen over resultater: Lagt til mouseover-visning av emnenavn (da emnenavn i mange tilfeller blir kuttet).

Opptak samlebilde

 • Nye felter for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT340831
 • Nytt felt: Svar kan endres til (dato). FS-989

 

GODKJENNING

Godkjenningssak samlebilde

 • Fane Søknad: Spørsmål sorteres nå etter nr angitt på spørsmål for type godkjenningssak (bildet Godkjenningssaktype). RT338656
 • Knappen Oppdater sak i Flyt er tatt vekk for saker som er overført til Flyt. Det er opprettet en ny modulegenskap FLYT innenfor applikasjon FS, der lenke til Flyt-applikasjonen kan legges inn. Dette er en forutsetning for at knappen Vis sak i Flyt skal komme frem. RT338660
 • For studenter med personnr større enn 90000 ble status for klargjøring for rapportering til Lånekassa feil. Det kom frem at disse ikke ville bli rapportert, men de ble likevel riktig rapportert. Meldingen er rettet. RT367132

Person ekstern studium

 • Fanen Importkontroll skjules i de tilfeller det ikke er hentet inn noen saker.Fanen vil også være skjult slik at den heller ikke vises når bildet åpnes. RT369685

Resultatbestilling

Ny funksjon for å slette logg for en person. RT344010

Initier jobb for overføring til Flyt

For valget Tvangskjør overføring av nye saker kan det nå oppgis en dato for hvor tidlig sakene skal kan være opprettet for å bli overført til Flyt. ROMS-608

 

PROGRAMSTUDENT

Utdanningsplan

 • Dialogen til venstre i bildet inkluderer nå emnekategori også for eksterne resultater. RT336972

 • Den røde merknadsteksten for studentprogramstudent gir nå samme informasjon som merknadene i Student samlebilde. Dersom det er flere merknader, må en holde musepeker over teksten for å få frem hele teksten.
 • Varselteksten som kommer når saksbehandler legger til emne i plan som student ikke har studierett på er endret til Merk at <emnekode> krever at emnet ligger i utdanningsplanen for at studenten skal få studierett til emnet. Legger du emnet i planen, gir du studenten studierett. Vil du det? RT344611
 • Fane Interne emner utenom plan:
  • Alle ikke-beståtte resultater vises med rød tekst
  • Resultater som er ugyldiggjort manuelt vises med en mouseover-tekst for dette. Også disse resultatene vises med rød tekst
  • Nytt vis-valg: Vis ikke-beståtte resultater. Denne er pr default valgt på (slik at visningen blir som før)
   FS-889 RT363333

 

UTVEKSLING

Utvekslingsavtale samlebilde

 • Fane Betingelser: Ved nyregistrering kommer det nå defaultverdier (N) for alle status-feltene for opptak. RT338209

 • Fane info: Nye felter for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. Vises når en krysser av for Vis detaljer. 

 • Fane partner: Norsk/original navn vises nå for institusjon/sted i stedet for engelsk. RT374829

 • Endringer for fanene Partnere, Betingelser og Koordinator:

 • Rader som er utgått til dato (til-dato tidligere enn dagens dato) vises med grå tekst
 • Det er lagt til et "Kun aktive"-valg som for disse tre fanene kun vises aktive rader
 • RT236076
 • Fane Studieprogram: Nye J/N-kolonner som styrer om det er opptak hhv vår og/eller høst for utveksling på gitt program innenfor denne avtale. RT368365 FS-935

 

SEMESTERREGISTRERING

Oppdateringssperre

Ny kolonne: Sperr vitnemålstekster. RT333751 FS-819

Denne påvirker oppdatering av

 1. Tekst - DS / Vtm (Studieprogram)
 2. Tekster - DS / Vitnemål (Kvalifikasjon)
 3. Vitnemål (Kvalifikasjon)
 4. Fag - DS (Studieprogram)
 5. Språk - DS (Studieprogram)
 6. Kvalifikasjon/Studieprogram-kvalifikasjon (studieprogram og kvalifikasjon, samme tabell)
 7. Navnehistorikk (studieprogram)
 8. Navnehistorikk (kvalifikasjon)

Det er for studieprogram ikke lagt på kontroll for kull pr nå.
Beregning av kull-periode utføres på grunnlag av normert varighet for hhv studieprogram og kvalifikasjon. Dersom varighet ikke er angitt beregnes denne ut fra studiepoeng.

WebApplikasjon - Feillogg

Nytt bilde for søking og visning av feillogg.FS-990

 

UNDERVISNING

Generelt

 • Undervisningsmelding: Det er ikke lengre mulig å endre kolonner som inngår i nøkkel for undervisningsmelding i de tilfeller studenten er meldt til aktiviteter innenfor samme undervisningsenhet. RT324777
 • Poengalgoritme PLAN1 for undervisning: Dersom student har flere studieretter med utdanningsplan, så kunne det i få tilfeller gis ekstrapoeng basert på en tidligere ikke-aktiv utdanningsplan. Dette er rettet. RT402398
 • Automatisk oppretting av campus for vurderingsenhet og undervisningsenhet tar hensyn til termin-periode oppgitt for campus for emne. FS-930
 • Ny poengalgoritme for undervisningsopptak: PLAN4. Beregningen baseres på utdanningsplan. RT371331

Student undervisning samlebilde

 • Fane Und.melding: Ryddet opp i felter, større plass til overskrifter. Valget Opptaksopplysninger er tatt vekk, nå vises alle felter.
 • Fane Und.parti: Feltet Undervisningsaktivitet lagt inn, erstatter oppdateringsfeltene Disiplin, Form og Parti. Ryddet i feltene, større plass til overskrifter.
 • Fane Und.meld: Default verdi settes nå til N for publiser opptak ved manuell registrering av melding. RT372672

Undervisningsmelding

Default verdi settes nå til N for publiser opptak ved manuell registrering av melding. RT372672

Undervisningsenhet samlebilde

 • Fane personrolle: Tatt vekk automatisk dato-setting ved nyregistrering. RT340995
 • Ved visning av emnenavn tas det hensyn til navnehistorikk

Undervisningsaktivitet samlebilde

 • Fane Und.timeplan: Ny kolonne: Oblig (J/N).Defaultverdi for kolonnen kan angis ved hjelp av modulegenskap FS - UNDERVISN - TPLAN-OPPM. FS-872
 • Fane Und.timeplan: Ny sortreing: Dato-fra, Ukedagnr, Klokkeslett-Fra. Frem til nå har denne vært sortert etter løpenr. FS-950
 • Nytt felt: ALP id. Feltet er id for aktiviteten som benyttes internt i ALP, er her benyttet for søk/visning.

Plassering av student på undervisningsparti

Dersom undervisningsaktivitet er knyttet til et praksisavtale, så vises navnet på praksissted i stedet for navnet på undervisningssted.

Plassering av student på undervisningsparti - 2

.Bildet er gjeninnført etter at det ble tatt vekk til FS8.2. RT338399

Praksissted samlebilde

 • Nytt avkrysningsfelt for om listen (hierarkiet) skal oppdateres automatisk. RT340560
 • Land kan nå søkes frem på landnavn i tillegg til landnr. RT341070
 • Feltet Aktivt er nå påkrevd.
 • Kodesettet består nå kun av felleskoder som ikke kan endres ved den enkelte institusjon.
 • Nytt felt: E-postdomene.
 • Organisasjonsnr er nå en unik kode.
 • Ny fane: Stedtype. Erstatter tidligere felt i øvre del av bildet for stedtype. Kan dermed registrere flere stedtyper for samme praksissted.
 • Fane Kontaktperson: Ny struktur for kontaktperson. Kontaktpersoner registreres i egen tabell, kobles deretter til praksissted, og til sist til praksisavtale.
 • Ny overgangsknapp til bildet Praksisavtale. Den vil da hente frem alle avtaler som er koblet til gitt praksissted. FS-884
 • Visning av overordnet praksissted som navn (ikke kode). FS-886

 • Navnefelt er plassert til venste i bildet, med overordnet sted sist. Har beholdt visning av kode til høyre i bildet. FS-886

 • Feltet eier er lagt til. Dette inneholder kode for det praksisstedet som er overliggende praksissted i organisasjonshierarkiet. Til venstre for hierarkiet er det lagt til en knapp som viser en pil opp. Ved å klikke på denne vil eierstedet bli hentet frem.
 • Feltet Kode er søkbart.

Praksisavtale samlebilde

 • Viser totalt antall praksisplasser for alle tilhørende steder under avtalen.
 • Nytt felt: Antall praksisplasser (omfang for hele avtalen)
 • Feltet Aktiv er nå søkbart
 • Valglisten for praksissteder er endret slik at den inkluderer alle praksissteder, ikke bare dem på høyeste nivå i hierarkiet.
  For praksissteder som inngår i avtalen er denne listen nå begrenset til praksissteder innenfor hierarkiet som gjelder for avtalen. Videre er det lagt til visning av praksisstedhierarki til høyre i bildet, der alle praksissteder som inngår i avtalen vises i fet tekst. 
  RT368886
 • Praksistype refererer nå til ny kodetabell som kun omhandler praksis for undervisning.
 • Fane Kontaktperson: Ny struktur for kontaktperson. Kontaktpersoner registreres i egen tabell, kobles deretter til praksissted, og til sist til praksisavtale.
 • Ny overgangsknapp til bildet Praksissted. Dersom øvre vindu har fokus så vil overgangen gå til dette praksisstedet. Dersom fane Praksissted er aktivt så vil overgangen gå til praksissted for aktiv rad i dette undervinduet. FS-885
 • Avtalested er omgjort slik at navnet vises først. I nedtrekkslisten vises også navnet først. Kode er flyttet til høyre. FS-886

 • Som følge av dette er det gjort litt om på plassering av andre felter. FS-886

 • Fane Praksissted: Navn vises først, deretter kode. Også her vises navnet først i nedtrekkslisten. FS-886

 • Ny fane Dokument, med visning av dokumenter som er tilknyttet en avtale. Det er også anledning til å legge inn nye dokumenter.
 • Det er lagt på en kontroll på at et praksissted under en avtale inngår i hierarkiet under avtalens praksissted. FS-992
 • Fane kontaktperson: Når en dobbeltklikker i feltet kontaktnr åpnes bildet Kontaktperson - praksis. Når en så kom tilbake til bildet Praksisavtale samlebilde kom det frem en dialog for å oppdateres argumenter. Denne dialogen er tatt vekk. RT413634
 • Rettet visning av kode i feltet for praksistype. Navn for koden vises nå til høyre for feltet. RT413712

Kontaktperson - praksis

 • Nytt bilde for registrering av kontaktpersoner for praksis.
 • Rettelse: Feltet for telefonnr var tilsynelatende skrivbart, feltet er nå lukket mot skriving. RT416098

Oppmøte på undervisning

Nye felt for ukenr (Årstall-Uke). Feltene er obligatoriske. RT333046

 

VURDERING

Generelt

 • Det er lagt på full synkronisering mellom ekstilpasning og eksavviklingperson. Dette inkluderer også sletting av rom. FS-605
 • Det er kun lov til å bli plassert på et rom for en vurderingsenhet. Primærnøkkel for eksavviklingrom er endret (bygningskode og romkode fjernet fra primærnøkkel). FS-605
 • Ved sletting av vurderingsenhet vil evt rader fra fpw_sensurkladd tilknyttet denne vurderingsenheten automatisk bli slettet. FS-918
 • Beregning av gyldig-status for vurderingsprotokoll tar nå hensyn til mange-til-mange-ekvivalenser mellom vurderingsenheter. Denne beregningen tar ikke hensyn til karakter - siste beståtte gruppe blir stående gyldig. Det arbeides med endringer for å ta hensyn til resultat. 
 • Visning av hvem som har overført sensur og hvem som har sensurert er endret i alle bilder dette vises. Nå vises personnavn i disse feltene. Gjelder vurderingsmelding, vurderingsprotokoll og klage på vurdering.
 • Klage på vurdering: Automatisk setting av sensurfrist for klage på sensur: Modulegenskap FS - VURDERING - KSENSFRIST er innført. Denne modulegenskapen må være aktiv, og det må oppgis en antall dager etter registrering for beregning av frist-dato. Funksjonen setter inn dagens dato + antall dager oppgitt. FS-898
 • Automatisk oppretting av campus for vurderingsenhet og undervisningsenhet tar hensyn til termin-periode oppgitt for campus for emne. FS-930
 • Det er lagt til logging av endringer for eksamenstilpasninger. Dette logges i logg for vurderingsmeldinger. RT408886
 • Det er lagt til logging av endring av kommisjonsnr for vurderingsmelding. RT366790

Vurderingsenhet samlebilde

 • Ny fane Kommisjon. Denne viser kommisjoner med tilhørende sensorer for vurderingsenheten. Dette er ikke mulig å gjøre oppdateringer under fanen, men det er lagt på valg for overgang til bildet Kommisjon med sensorer. Da vil alle kommisjoner for vurderingsenheten hentes frem ved overgang. Dersom vurderingsenheten ikke har noen kommisjon gis det et valg for å generere den første kommisjonen. FS-655
 • Nytt felt: Datasystem - begrunnelse. FS-625
 • Det gis et varsel i bildet Vurderingsenhet ved sletting av en enhet der det eksisterer rader i fpw_sensurkladd (fagpersonweb).Disse vil bli slettet automatisk. FS-918
 • Nytt felt: Datasystem - klage(sensur): FS-969
 • Ved visning av emnenavn tas det hensyn til navnehistorikk.
 • Ved nyregistrering av rad blir nå også system for klage og begrunnelse hentet fra vurderingskombinasjonen. Dette er også ordnet i selve bildet slik at disse kodene kommer frem når emnekode og vurderingskombinasjonskode oppdateres. RT410931
 • Fane Begrunnelse/Klage: Nye status-kolonner for e-post om begrunnelse-sak til hhv intern og ekstern sensor. Styringen av dette kan dermed skilles fra tilsvarende funksjonalitet for klagesaker.
 • Fane Vurd.prot: For oblig'er og andre vurderingskombinasjoner med karakterregel 5 (0.8), vises Ikke godkjent i stedet for Ikke bestått. RT408856

Student vurdering samlebilde

 • Fane ekstilpasning: Det er lagt på en grønn V til høyre for rominfo når eksamensplan er oppdatert med samme rom som tilpasningen. Ellers vises rød ! Begge deler har en forklarende tekst ved mouseover. FS-605
 • Fane ekstilpasning: Samme eksamenstilpasning kunne i noen tilfeller vises som flere rader i bildet. Dette er rettet.

Begrunnelse og klage

 • Ved nyregistrering av klagesensur blir nå også kommisjonsinformasjon fra protokoll hentet frem på nytt og vist frem i bildet.
 • Designet av bildet er gjort om. Spesielt gjelder dette visningen av resultathistorikk med kommisjonsinformasjon. FS-766
 • Kommisjonsnavnet for kommisjonene i tabellen over resultater vises nå for "mouse-over" (header i denne visningen). RT359543
 • For saker som er TRUKKET vil ikke lengre knappen Registrer klagesensur vises. RT355342
 • Innholdet i nedtrekksliste for vedtak styres nå av om dette er en formell klage eller klage på sensur. FS-704
 • Feltet ferdigbehandlet er nå påkrevd. Ved manuell nyregistrering vil feltet få verdi N. RT378201
 • Viser frem personlister med sensorer overført fra sensursystemet. Dersom dette er oppgitt vil det vises i stedet for navneliste for kommisjon. Dersom musepeker holdes over feltet som viser sensorer, vises også hvem som har overført sensur.
 • Nytt felt: Midlertidig svar (dato). RT336654 FS-847
 • Ny overgang til bildet Kommisjon med sensorer. RT407169
 • Feltet for ny klagefrist kan ikke lengre oppdateres. Her vises en beregnet frist som fungerer på samme måte som visningen i Studentweb. RT407047
 • Rettet visning av medlemmer av opprinnelig kommisjon. Her ble kun den som overført dataene vist frem, ikke sensorene. RT408254
 • Kolonnen status_ferdigbehandlet er blitt obligatorisk, default verdi N. RT378201

Sensoroppnevning

Viser J/N for aktiv for fagperson. Dersom fagperson ikke er aktiv, vil denne vises som rød (N), med "mouse over - tekst" om at ikke-aktive fagpersoner ikke kan benytte digitale sensursystemer. Eget varsel gis ved nyregistrering av sensoroppnevning dersom fagperson er markert som ikke-aktiv. RT343699

Kommisjon med sensor

Viser rød tekst om fagperson ikke er aktiv, med "mouse over - tekst" om at ikke-aktive fagpersoner ikke kan benytte digitale sensursystemer. Eget varsel gis ved nyregistrering av sensoroppnevning dersom fagperson er markert som ikke-aktiv. RT343699

Vaktplan med eksamensvakt

Ny kolonne for visning av eksamenssystem for rom. Bildet er økt i bredden, mer plass til visning av plasserte vakter til venstre i bildet, og det er lagt på overskrifter for antall vakter utført. RT240350 FS-606

Plassering av kandidat på rom

Varsel som kontrollerer studentens campustilhørighet tar nå hensyn til tonivå-campus. RT338941

 

DOKTORGRAD

Innlevering

 • Fane Prøveforelesning: Det er nå mulig å legge inn flere prøveforelesninger av samme type. 
 • Nye felt: Dato og resultat av kommisjonsvurdering, Dato og resultat av institusjonsvurdering.

Avtaleforhold

Endret slik at den har samme funksjonalitet som fane Finansiering i Student samlebilde. Verdi for finansieringstype styrer om feltene for arbeidsgiver er påkrevd. Feltet terminkode er rettet slik at det gjør om små til store bokstaver ved registrering. RT403580

Opphold / Oppholdsfinansiering

Bildet er tatt vekk. RT240105 FS-600

 

KVALIFIKASJON

Kvalifikasjon

 • Fanen Tekster - DS / Vitnemål: Dersom tekst endres, og det eksisterer kvalifikasjonsoppnåelse med kulltilhørighet som refererer til denne teksten/disse dataelementene, vil meldingen "Merk at det allerede er produsert vitnemål som benytter denne teksten. Endringer som gjøres vil kunne påvirker presentasjon i Vitnemålsportalen." komme frem. RT333764 FS-821
 • Fanener Tekster - DS / Vitnemål og Vitnemål:

  Lagt til valget "Vis detaljer". Når denne er krysset av, vises informasjonen som i dag. Når den ikke er avkrysset, vil kun termin-koden for tekstene vises, sammen med dato og saksbehandler for oppretting og siste endring. Dermed får en enklere oversikt over hvilke rader som eksisterer. Pr default vil denne være krysset av når fanen åpnes. RT331490 FS-822

 • Nytt J/N-felt: Kun side 3 for vitnemål. RT376746
 • Fane Vitnemål: Nye felt for digitalt vitnemål Avsnitt for vitnemål side 1 - digitalt. Feltene har orange tekstfarge da ikke all funksjonalitet er på plass for å generere digitalt vitnemål. Se merknad.
 • Fane Vitnemål: For digitalt vitnemål er det på side 1 lagt til mulighet for å legge til feltet DIGITAL-SIGNATUR. Dette skal benyttes i avsnittene med ledetekst Avsnitt for vitnemål side 1 - digitalt. Se mer under beskrivelse for FS670.001 Vitnemål.

 

ETTERUTDANNING

Generelt

Etterutdanning: Funksjonen for henting av GSK fra SO er utvidet med å også forsøke å beregne GSK basert på NVB-vitnemål som er hentet inn. FS-837

Etterutdanningskurs samlebilde

 • Nye felt: Automatisk venteliste, Steng automatisk. FS-815
 • Trekkfrist er ikke lengre påkrevd når Opptak EVUweb3 har verdi J. Det kommer det et varsel dersom trekkfrist er satt tidligere enn dato-frist-soknad. Men det vil da være lov å lagre dette. FS-850 FS-586 FS-817
 • Ny fane: Krav. Alle felter som omhandler krav for opptak er flyttet hit. Inkluderer også noen nye felter: Krav om praksis, Krav om høyere utdanning, Andre krav, Url til beskrivelse av krav (bokmål, nynorsk, engelsk), Beskrivelse av opptakskrav (bokmål, nynorsk, engelsk). FS-839
 • Ny fane: Tekst (tilbudstekst og kvitteringstekst). FS-835
 • Fane info: Nye felter for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. Vises når en krysser av for Vis detaljer. 
 • Nytt felt: Innhent fakturaadresse (J/N) FS-882
 • Nytt felt: Adressetype faktura. Erstatter tidligere felt om fakturaadresse skal benyttes for faktura. FS-791
 • Nytt felt: Navn faktura. FS-876
 • Fane Foretak: Nye kolonner: Godkjenningsfrist og Maks antall deltakere. FS-877 FS-893
 • Funksjonen Hent GSK fra SO er utvidet med å også beregne GSK på bakgrunn av NVB vitnemål. FS-837
 • Fane Tekst: Feltene for tekster er begrenset til 300 tegn. FS-873
 • Nytt felt: Frist fakturaadresse. FS-894

 • Felter for dato-periode for søking - EVUweb2 er tatt vekk.

Kursdeltakelse

 • Visning av dokumenter har begrenset seg til dokumenter som er koblet til deltakernr. Disse dokumentene var kun registrert med fødselsnr. Denne begrensningen er tatt vekk. RT347484
 • Nye felt: Kvalifisert (J/N) og Rangeringspoeng. FS-827
 • Nytt felt: Trekkfrist (individuell). Frist for kurset vises i grå tekst dersom individuell frist ikke er angitt. FS-813
 • Feltet Benytt fakturaadresse er ikke lengre påkrevd. FS-833
 • Nytt felt: Fakturaadresse er kontrollert (J/N). FS-834
 • Ny fane: Praksis FS-838
 • Ny fane: Sekvens. FS-806
 • Fane Praksis: Lagt til mulighet for at samme praksisregistrering kan benyttes på tvers av kurs. Det er dermed mulig å velge om praksisregistrering skal inngå i sak dersom dette er registrert tidligere på person. FS-838
 • Fane Praksis: Nye felt for arbeidsgiver og stillingstittel. FS-892
 • Nytt felt: E-post arbeid FS-588
 • I feltet Påmeldt vises nå også klokkeslett i tillegg til dato.
 • Praksis: Dokumentikonet ikke lengre vises dersom det ikke er knyttet et dokument til praksis. RT370885
 • Visninger ikke lengre "Hent ekstern norsk utdanning" når bildet åpnes - denne skal kun vises når Hele-knappen brukes
 • Ny funksjon for bestilling av Snr for kursdeltakere med FS-generert fnr. Denne vises i nedre del av bildet - trykk på knappen Hele. FS-913
 • Ved overgang til rapporten FS214.001 Send e-post er fremhenting av e-postadresser for deltaker rettet (fakturaadresse ble valgt i stedet for intern adresse når fakturaadresse hadde verdi). RT411141

Deltaker

 • Nytt felt: E-post arbeid FS-588
 • Feltet e-postadresse arbeid er gjort om til lowercase, og testing av adresseformat er lagt til for alle e-postfelt (samme test som i bildet person/student). RT371036

Foretak

Fane registrator: Fødselsnr og personløpenr vises for den enkelte registrator. FS-961

Foretakregistrator

Personløpenr vises for den enkelte registrator. FS-961 

 

  BETALING

  Fakturareskontro

  • Fane Detaljer: Feltet Transaksjonsid er økt til 20 tegn. RT369831
  • Fane Postering: Feltet tekst utvidet fra 50 til 70 tegn. RT385203

   

  STUDIEELEMENTER

  Generelt

  Oppdatering av emne etter import fra EpN: Rettelse slik at saksbehandlerinitialer oppdateres ved senere endring. RT367479

  Emne samlebilde

  • Fane Infotermin: Viser dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT355500
  • Fane Navnehistorikk: Viser dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT355500
  • Fane Fag: Viser hvordan koden benyttes i sammenheng med DBH-rapportering (høyere utdanning, videreutdanning for lærer i barnehage, videreutdanning for lærer i grunnskole).
  • Praksistype refererer nå til ny kodetabell som kun omhandler praksis for undervisning.
  • Fane campus: Nye felt for periode (fra - til termin).FS-930 

  Vurderingskombinasjon

  • Endring av kandidatnrtype og startnr for nummerering blir logget i emnelogg. RT252751 FS-673

  • Ny fane Ekvivalens innført.

   Ved første gangs nyregistrering vil det legges inn to rader, en for vurderingskombinasjonen som er aktiv i øvre vindu, og en rad for å oppgi hvilken vurderingskombinasjon denne er ekvivalent med. Kode for ekvivalens blir foreslått, og gruppenr 1 og 2 legges inn automatisk. Ved senere nyregistrering vil ekvivalenskoden for den raden som er aktiv bli kopiert til ny rad, og max gruppenr + 1 innenfor denne ekvivalenskoden legges inn som gruppenr for ny rad.

   Dersom ny ekvivalensrekke skal legges inn, foreslås at siste siffer i ekvivalenskoden økes med 1 for den nye raden. Da dette antakelig er relativt sjelden er det ikke laget egen funksjonalitet for å hjelpe på denne registreringen. RT310681 FS-238 FS-373

  • Feltene for ekvivalens (øvre del av bildet) er tatt vekk. RT368605

  • Nytt felt: Datasystem - begrunnelse. FS-625
  • Nytt felt: Datasystem - klage(sensur): FS-969
  • Feltet Resultatimport til protokoll var i noen tilfeller grået ut når det ikke skulle være det. Dette er rettet, det skal være grået ut når feltet Vurdering har verdi N. RT410350
  • Fane Begrunnelse/Klage: Nye status-kolonner for e-post om begrunnelse-sak til hhv intern og ekstern sensor. Styringen av dette kan dermed skilles fra tilsvarende funksjonalitet for klagesaker.

  Emnekombinasjon

  Fane Emnekombinasjon: Nye felt for "Siste semester". Tilsvarende funksjonalitet som for emne i emnekombinasjon. RT356327

  Studieprogram samlebilde

  • Fjernet kolonnene for studierettalgoritme (overgang og inndragning) fra bildets datagrunnlag. FS-470
  • Fane Avgift: Kdim5 kan nå oppdateres med inntil 12 tegn (var en grense på 5). RT337906
  • Fanene Tekst - DS / Vtm, Fag - DS, og Språk _ DS: Dersom tekst endres, og det eksisterer kvalifikasjonsoppnåelse med kulltilhørighet som refererer til denne teksten/disse dataelementene, vil meldingen "Merk at det allerede er produsert vitnemål som benytter denne teksten. Endringer som gjøres vil kunne påvirker presentasjon i Vitnemålsportalen." komme frem. RT333764 FS-821
  • Fane Tekst - DS / Vtm:

   Nytt valg "Vis detaljer". Når denne er krysset av, vises informasjonen som i dag. Når den ikke er avkrysset, vil kun termin-koden for tekstene vises, sammen med dato og saksbehandler for oppretting og siste endring. Dermed får en enklere oversikt over hvilke rader som eksisterer. Pr default vil denne være krysset av når fanen åpnes. RT331490 FS-822

  • Fane Infotermin: Viser dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT355500
  • Fane campus: Nye felt for periode (fra - til termin).FS-930

  Studieprogram - studieretning

  Fane Tekster Diploma Supplement og vitnemål: Nytt valg for visning av detaljer. RT408482

  Fag

  Viser hvordan koden benyttes i sammenheng med DBH-rapportering (høyere utdanning, videreutdanning for lærer i barnehage, videreutdanning for lærer i grunnskole).

   

  KODER

  Institusjon (Felles)

  Nytt felt: Aktiv (J/N). Koder som ikke er aktiv vil ikke komme frem i nedtrekkslister med institusjoner. I søkedialogen for institusjon vil disse presenteres med grå tekst, med en merknad om at koden ikke er aktiv.

  Sted (Felles)

  • Nytt felt: Landnr RT404629

  • Nye status-kolonner for e-post om begrunnelse-sak til hhv intern og ekstern sensor. Styringen av dette kan dermed skilles fra tilsvarende funksjonalitet for klagesaker.

  BIBSYS Bestillingssted (Felles)

  Nytt felt: Campus RT323209

  Logo (Felles)

  • Det varsles i bildet dersom logofil er over 1MB. Det kan komme endringer på denne grensen.
  • Lagt til visning av filtype for logo-fil. Det er nå mulig å laste opp png-filer.

  Vurderingstid (Felles)

  Nye felter for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad.

  Adressetype (Felles)

  Nytt kodebilde. Benyttes i første omgang for etterutdanning - der kursdeltaker kan velge hvilken adresse som skal velges for faktura. FS-791

  Datasystem (Opptak)

  • Ny kolonne: Krev aktiv fagperson (for overføring fra sensursystem)
  • Nye felt: Url Innlogging - student og Url innlogging admin/fagperson. Alle url-felt kan dobbeltklikkes for å åpne angitt url i nettleser. RT370597

  Arkivhjemmel (Godkj)

  Ny kodetabell FS-925

  Arkivstatus (Godkj)

  Ny kodetabell FS-925

  Godkjenningssaktype (Godkj)

  • Fane Spørsmål: Spørsmål sorteres nå etter nr. RT338656
  • Ny kolonne: Vises i liste i Studentweb. RT340677 FS-852
  • Default verdi for Flyt er endret fra J til N. RT355461
  • Nye arkivfelt: Hjemmel (sak), Hjemmel (dokument), Tilgangskode (dokument), Tilgangsgruppe (dokument), Arkivstatus (dokument). FS-925

  Kontakttype (Utveksling)

  Nye felt for nynorsk og engelsk navn. FS-844

  NSD Fagtype (ProgStud)

   

  Nye kolonner:

  • Videreutdanning - førskole (J/N): Angir om dette gjelder en videreutdanning for førskole-/barnehagelærere i barnehage.
  • Videreutdanning - grunnskole (J/N): Angir om dette gjelder en videreutdanning for lærere i grunnskolen.
  • Fagvalg GLU

  Studierettalgoritme (Progstud)

  Dette bildet er tatt vekk. FS-470

  Praksisstedtype (Und)

  Kodesettet består nå kun av felleskoder som ikke kan endres ved den enkelte institusjon.

  Praksistype - undervisning (Und)

  Ny kodetabell, utskilt fra tidligere praksistypetabell som i det videre kun skal brukes for opptak og studieprogram. Denne nye kodetabellen vil gjelde praksis for undervisning.

  Undervisningsdisiplin (Undervisning)

  Ny J/N-kolonne: Praksis

  Klagetype (Vurd)

  • Nye felter for arkivering: Tilgangskode, Tilgangsgruppe, Arkivdel, Arkivkode. Nytt felt for overføring til Flyt (J/N). FS-849
  • Default verdi for Flyt er endret fra J til N. RT355461
  • Nye arkivfelt: Hjemmel (sak), Hjemmel (dokument), Tilgangskode (dokument), Tilgangsgruppe (dokument), Arkivstatus (dokument). FS-925

  Sensorrolle (Vurdering)

  Nye felt for nynorsk og engelsk navn. FS-808

  Vurderingsform (Vurdering)

  Ny J/N-kolonne: Overfør tittel fra del ved protokollføring. FS-970

  Vurderingsklagevedtaktype (Vurdering)

  Nye status (J/N) - kolonner for om kode gjelder klage på sensur og/eller formell klage. Nye koder for formell klage - AVSLAG og INNVILGET - vil innføres når denne oppgraderingen legges ut. FS-704

  Finanskilde (DrGrad)

  Ny kolonne Krav arb.giver. RT368653 FS-940

  Institusjonsvurdering (DrGrad)

  Nytt bilde

   

  RAPPORTER/RUTINER

  Generelt

  • Brev/Meldingsrapporter: Nytt valg for adressetype: Arbeid - kursdeltaker FS-588

  • Bildene er endret slik at fanene kun er aktiv dersom gitt medium er valgt. Dersom de ikke er valgt vil det på mouseover for disse vises at de kan velges via menyvalg Rapport - Meldingsinformasjon (Ctrl-I). RT370961

  • Det er innført en endring i hvordan campus-parameter i rapporter og rutiner behandles. Dette gjelder tilfeller der institusjonen har hierarki av campus. Dersom campus-parameteret oppgis med en verdi som angir eier-campus, så vil rapporten få treff på eier-campus og på campus som ligger under denne. Dersom campus-parameter oppgis med en verdi som ikke angir en eier-campus, så vil kun dette campus gi treff.

   I denne oppgraderingen er det de nye rapportene som har fått campus-parameter dette er utført for. For alle andre rapporter/rutiner kommer endringen i neste klientoppgradering.

   Meldings/brev-rapporter: Nytt menyvalg: Rapport - Vis e-post kø RT375586 FS-967
  • Utsendelse av SMS: Det logges nå antall tegn for hver SMS som sendes ut, slik at rapport over antall meldinger kan bli mer presis (da en melding avhengig av lengde på tekst teknisk sett kan bli flere meldinger). RT410004

  PERSON

  Generelt

  • Ved oppdatering av navn eller hjemstedsadresse for person vil dato for siste import fra folkeregisteret av navn/adresse nullstilles FS-893
  • Ved registrering av eIAS personid vil denne automatisk omgjøres til uppercase. FS-908
  • Ved nyregistrering av person der etternavn eller fornavn kun inneholder små eller kun inneholder storebokstaver, så settes stor forbokstav i alle navn. RT373941 FS-944

  FS200.001 Endring av fødselsnr

  •  

  • Fnr-endrings-rutinen er endret slik at den også legger på klokkeslett på dato_foretatt. Dette for å unngå dubletter i FS-API'et for fnr-endringer. RT385611
  • Funksjonen Slett logger vil nå også slette rader fra undervisningsmeldingsloggen. RT339605

  • Nytt utplukk: Folkeregister. Denne kan kjøres etter vasking av adresser - folkeregisteret. For søkere som har NOM-søknad vil det komme en varsel om at disse må meldes til SO (endringene blir ikke utført). RT233643 RT216512 RT235161
  • Når to personforekomster slås sammen kan det nå velges om personløpenr skal hentes fra gammel eller ny personforekomst. Dette har betydning for integrasjoner som benytter personløpenr som personidentitet. RT402758
  • Vising i rutinen er endret slik at personløpenr vises for begge fødselsnr ved sammenslåing, og det vises også hvilket nr som beholdes. Og det kommer også et varsel ved andre gangs oppdatering mot samme fødselsnr dersom personløpenr som beholder er et annet enn ved forrige kjøring. RT407625
  • Rutinen er endret slik at den etter kjøring med oppdatering viser frem riktige personløpenr (dersom disse er byttet). Rapporten vil da også vise hvilket personløpenr som blir liggende igjen på nytt fnr. Dermed kan også meldingen om evt bytte ved mer enn en kjøring for samme person bli riktig. RT410740

  FS200.033 Vasking av adresser - folkeregisteret

  • Nytt vis-valg for transaksjoner som er ubehandlet av folkeregisteret (treff-status 95, 96, 98 og 99)
  • Ny fane som viser transaksjoner som må etterbehandles. De transaksjonene som trenger etterbehandling har følgende status-verdier:
   • AVVIST (samme som under det nye vis-valget) - manuell behandling
   • DOD: Må behandles av FS200.034 - skal se om det kommer en mulighet for å få resultatet fra FS200.033 som input her.
   • FNR_ENDRING: Må behandles av FS200.001, som til FS5.2.5 har fått et nytt valg for folkeregister-endringer.
    RT233643 RT216512
  • Valget Slett transaksjoner er utvidet med et ekstra spørsmål om også radene for avvistbehandling skal slettes. RT371694

  FS200.034 Registrering av dødsfall

  • Nytt utplukk: Folkeregister. Denne kan kjøres etter vasking av adresser - folkeregisteret. RT233643 RT358346
  • Utplukk Folkeregister: Lagt til rød tekst Datoen brukes kun dersom det ikke kommer en dato fra Folkeregisteret RT370917 

  Vask - Folkeregisteret - avvistbehandling

  Ny dialog (personmeny - personrapporter) for å hente frem og behandle returmeldinger som er avvist av folkeregisteret. Det er lagt på dialog for å legge inn navneendring og for å angi at transaksjoner er (manuelt) ferdigbehandlet. RT233643

  FS200.060 Eksport av personinfo - studieprogramsamarbeid

  Ny rutine for å eksportere datafil til andre institusjoner. For bruk i studieprogramsamarbeid. Filen inkluderer person- og semesterregistrering/betalingsinformasjon. RT208066 RT390232 FS-392 FS-699

  FS200.061 Import av personinfo - studieprogramsamarbeid

  Ny rutine for å importere datafil fra andre institusjoner, produsert av FS200.060. For bruk i studieprogramsamarbeid.

  Rutinen kjøres stegvis:

  1. Hent inn fil
  2. Importer studenter
   Dette betyr at person og student lagres i FS. Dersom person allerede finnes vil evt studentgrunnlag/GSK bli oppdatert dersom dette mangler. Pr nå blir ingen andre felter oppdatert for eksisterende personer.
   Telefonnr (mobil) blir lagt inn evt oppdatert.
   Registerkort blir oppdatert med semesterregistrering og betaling (type ekstern)

  3. Kjør rutinen FS718.001 Oppretting av studieprogramstudent for den gruppen studenter som er importert.

  RT208066 RT390232 FS-392 FS-699

  FS201.014 Utenlands person - Rapport til UDI

  • PDF-genereringen for rapporten har basert seg kun på ghotscript, noe som har gitt en del problemer etter oppgradering til nytt operativsystem.
  • Rapporten er endret slik at den følger valget som er angitt for modul RAPPORTER - modulvalg PDFGEN. RT410746

  FS202.001 Fagperson

  Nytt visvalg: Merknad - personrolle. RT239305 FS-614

  FS201.005 Brev til student med PINkode- og E-post-informasjon

  Rapporten endret slik at utplukkene på sted og kull og klasse lager melding til studenter dersom PINkodebrev ikke er sendt ut de siste tre måneder. FS-786 RT330336

  FS214.001 Send e-post

   • Knapp "Sett som default" er innført for å ta vare på avsender-adresse til neste gang rapporten kjøres. RT343509 FS-861
   • Nytt valg for adressetype: Arbeid - kursdeltaker FS-588
   • Nytt parameter: 6: Tidsforsinkelse før utsendelse av e-post (minutter).
   • Ny funksjon: Vis e-post kø
    RT375586 FS-967

   FS214.002 Send SMS

   I visningen av antall tegn vil nå også antall meldinger som teknisk sett sendes ut vises frem (dersom det er mer enn en melding). En kort hjelpetekst om dette vises ved å trykke på spørsmålknappen til høyre for denne teksten. RT410004 

    FS200.060 Ekport av personinfo - studieprogramsamarbeid

    Nytt valg for studentutplukk: Fil. Dette må være en tekstfil som inneholder feltene fødselsdato, personnr og studieprogramkode. Feltene skal være separert med tabulatortegn. Dersom dette er en UTF-8-fil, så må den inneholde BOM (start-tegn som angir tegnsettet for en fil). Alternativ kan det være en ANSI-fil (7-bit ASCII).RT410557

    FS200.061 Import av personinfo - studieprogramsamarbeid

    Dersom importfil inneholder ukjente koder for studentgrunnlag så vil dialogen gi beskjed om dette. Studenter med ukjent grunnlag som ikke allerede er opprettet som student, vil ikke kunne opprettes av rutinen. RT408670

    FS202.007 Fagperson med N som aktiv, som har aktive personroller eller sensoroppdrag

    • Ny rapport. Viser fagpersonrader som er endret etter en gitt dato (pr default siste to døgn), som har N for aktiv og samtidig har aktiv personrolle eller sensoroppdrag. FS-979
    • Utvidet plass for visning av personløpenr. Nytt vis-valg for fødselsnr. RT408253 RT409217

     

    OPPTAK

    FS101.001 Søkerliste

    Også merknader vises frem ved utplukk på historikk. RT377328

    FS101.002 Rangeringsliste

    Rapporten åpnes nå mye raskere. Det var listene som benyttes for 'Inkludér søkere som ikke er kvalifisert' som fylles med verdier, og det tar lang tid. Disse vil nå fylles først når en krysses av for 'Inkludér søkere som ikke er kvalifisert'. RT364942

    FS101.003 Søkerliste

    • Effektivisert åpning av rapporten (tar litt lengre tid å velge utplukk på kompetanseregelverk og kravelement). Tatt vekk en liste med kravelement som var noe malplassert i vinduet. RT337789
    • Nytt parameter: Campus
    • Også merknader vises frem ved utplukk på historikk. RT377328

    FS101.005 Søkerliste - venteliste

    Nytt parameter: Campus

    FS101.006 Søkerliste - JaSvar/Møtt/Reservert

    Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år). RT362055

    FS101.011 Søkerliste med studieprogramvalginformasjon

    FS101.012 Søkerliste med studieprogramvalginformasjon

    • To nye kolonner for studieprogramvalg: Prioritet og Innvilget (J/N)
    • Parameter for verdi for innvilget
     • Kun søkere med innvilget valg
     • Kun søkere med ikke-innvilget valg
     • Uansett innvilget eller ikke (default)
    • Ryddet litt i rapportheading for visning av parametervalg for studieprogramvalg
    • Rettelse: Rapporten tok ikke hensyn til hvilke studieprogram et studieprogramvalg gjelder. Alle studieprogramvalg ble vist frem for alle søknadsalternativ for søker.

    RT407149

    FS101.014 Behandlingsdokumenter (NOM) / Mottatte dokumenter (lokal)

    • Ny kolonne: Sum SP (sum studiepoeng - interne og eksterne). FS-567
    • Nytt parameter: Kun søkere som har lastet opp alle typer dokumenter som kreves. Vises kun når rapporten kjøres for opptakstyper som har slikt krav. FS-670
    • Nytt parameter: Kun søkere som har lastet opp alle typer dokumenter som kreves. Vises kun når rapporten kjøres for opptakstyper som har slikt krav. FS-670
    • Nytt vis-valg: Status for dokumentasjonskrav. Dersom denne krysses av så vil også dokumenttyper som er påkrevd, men som søker ikke har lastet opp, vises i rapporten. Disse vises med før tekst, med teksten "Dokument mangler" til høyre. Andre typer dokumenter som søker har lastet opp vises med endringsdato til høyre etterfulgt av "- OK". Valget vises kun når rapporten kjøres for opptakstyper som har slikt krav. FS-670

    FS120.003 Tilbudsbrev

    Rapporten tar nå kun med søknadsvalg med J for innvilget. RT389586

    FS141.001 Krysstabell søknadsalternativ / prioritet

    Nytt parameter: Campus

    FS149.001 Diagnose - NOM

    • Diagnose FFP01 kjøres nå når rapporten kjøres for alle søkere. Er tidligere utelatt da denne tar mye tid. RT338123

    • Diagnose FSA9 - Dersom Møttstatus har verdien "R" eller "T", så bør Tilbudsvar ha verdien "J": Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år).

    FS150.001 Import fra SO

    Statsborgerskap settes til 990 (ukjent) i stedet for 0-Norge, da dette er informasjon som ikke mottas fra SO. RT407499

    FS154.001 Import av eksterne resultater

    • Utvidet med resultatutveksling også for kursdeltakere. Dette forutsettes at det settes inn J for aktiv for modulegenskap RESIMPORT i modul ETTERUTD.
    • Rutinen vil gjennomgå kurs med J for krav om høyere utdanning. Dette gjør den etter dato for start for opptak og tidligere enn frist for ettersending. Dersom frist ettersending ikke er angitt vil rutinen senest kjøres dato for søknadsfrist. FS-881

    FS159.001 Opprette søkere som student

    • Dato-periode for utvekslingsstudent er endret som følger RT347483

     • Benytter periode for studierett angitt på søknadsalternativet
     • Benytter periode for utveksling angitt på opptakstermin
     • Benytter samme periode som beregnet for studierett. Dersom til-dato for studierett ikke er angitt, vil denne beregnes ut fra til-termin for utveksling.
    • Rutinen vil nå legge til klassetilhørighet også for eksisterende studieprogramstudenter som er opprettet i en tidligere termin. RT342420
    • Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år). Dvs dem som har fått møtt-status T blir opprettet som student, og får trukket sin studierett (om den er opprettet). 
    • Tar hensyn til campus for automatisk fordeling til klasse. RT395779 
    • Rutinen kontrollerer sanksjoner for verdiene UTESTENGL, KARANTENEL og USKIKKET. Alle disse vil gi sperre mot oppretting som student.
     Rutinen kontrollerer sanksjoner for verdiene INFOUTV. Denne vil kun gi en merknad i rapporten. 
     RT402221
    • Rutinen rettet slik at den først sletter praksisperiode før den sletter praksisplassering. RT401166

    FS161.001 Beregning av møtt

    Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år). Dvs dem med møtt-status T blilr ikke beregnet av rutinen.

    FS170.001 Søkere til utveksling

    Rapporten er utvidet med

    • Mulighet for å kjøres for flere interne institusjoner

    • Studieprogramkode vises i rapporten

    • I nedtrekkslisten for opptakstype er det lagt til et valg [fritekst]. Dersom denne velges, så er det mulig å feltet å legge inn tekst med jokertegn (%).

    RT221236 FS-518 (fs8.3.0r1)

    FS180.001 Overføring til søknadshistorikk / ugyldiggjøring av fagprofil

    • Valget “Ugyldiggjør fagprofil” er endret til “Ugyldiggjør eller slett fagprofil”. Her er det lagt på et nytt parameter for å slette fagprofil. Pr default er denne ikke valgt slik at funksjonaliteten blir som før dersom denne ikke krysses av. FS-540
    • Det er nå anledning til å overføre SOM-opptak til historikk etter 1.10 samme år (måtte tidligere vente til 1.1 påfølgende år). RT410316
    • Rettet overføring av opptakstudieprogram til historikk. Kun studieprogram ved egen institusjon ble tatt med, noe som medførte at utvekslingsopptak ikke fikk et komplett datasett. RT414145
    • Lagt til overføring av data for søkerdokument for UHG-opptak. Kun metadata om dokumentet tas var på, ikke selve dokumentet. Dersom samme søker søker senere vil dokumenttype oppdateres på ny dokumenter som gjenbrukes. RT407411

    FS192.002 Fordeling - fylke, alder, kjønn

    Utplukk på Møtt R er endret til Møtt R/T.

    FS195.001 Opptakstudieprogram

    Nytt parameter: Campus

     

    GODKJENNING

    Generelt

    Flyt-id er inkludert som vis-valg i rapportene FS800.001, FS800.002, FS800.003, FS802.001 og FS579.001. RT347217

    FS804.001 Emneerstatninger med tilhørende godkjenningssak

    Ny rapport. Rapporten kan kjøres for et enkelt emne, og viser alle forekomster der dette emnet er markert som erstattet i utdanningsplan. For hver student vises fnr, studentnr, navn, studieprogram, kull og evt saknr emneerstatningen er koblet til. Videre er det lagt på et vis-valg for alle eksterne resultater i utdanningsplanen for den enkelte student. Også for disse vises saknr. RT223010 FS-530

     

    UTVEKSLING

    FS270.001 Utvekslingspersoner

    • Nytt parameter: Oppholdstype
    • Oppholdstype er tatt inn i datagrunnlaget for rapporten (vises ikke i rapporten)
    • Bynavn for ekstern institusjon lagt til i datagrunnlag slik at denne kan filteres på
    • Mobilnr hentes i stedet for hjemsted/semester-telefon. Dette vises i rapporten når en velger å vise adresse
     RT237877

     

    PROGRAMSTUDENT

    FS154.011 Import av eksterne resultater for aktive studenter i kull

    Ny rutine for å bestille resultatimport for aktive studenter innenfor et kull. Rutinen finnes i rutinemenyen for Programstudent. FS-705

    FS250.001 Inndragning av studierett

    • Testen Utelat studenter med betalingsfrist senere enn vil nå kun kontrollere om det finnes faktura med krav som har verdi J for semesteravgift. RT361383
    • Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år).
    • Rutinen tar hensyn til at utvekslingsperioden må snitte studierettperioden. RT389338
    • Merknadsteksten som legges inn på studieprogramstudenten etter inndragning er forbedret. Dersom rutinen kjøres for en periode og det stilles krav til mer enn et semesters varighet for manglende registrering vil også det komme frem i teksten. RT365961
    • Nye parametere lagt til for å styre om hhv permisjon, utveksling, lavere planlagt progresjon og/eller sanksjon skal medføre nedjustering av antall terminer det skal testes for. FS-802 RT334490
    • Nytt parameter innført for beregningen "Manglende studieprogresjon pr termin": Inkludér studiepoeng vurderingsmeldt i utdanningsplan denne termin. FS-594 RT235558

    • Rutinen oppdaterer dato-gyldig-til til slutt-dato for studierett for alle lisenser og attester som ikke har slik dato/har en dato senere enn ny slutt-dato for studierett. FS-942
    • Ved oppdatering av til-dato for tildelt lisens til samme verdi som til-dato for studierett gis det ikke lengre feilmelding om minimum varighet for lisensen. RT413868 

    FS301.006 Klassebilder

    Nytt parameter: Campus FS-783

    FS727.001 Utdanningsplan for student

    Det er lagt til fornote om at alle resultater for studenten er tatt inn i rapporten. RT386061

    FS727.004 : Studenter tilknyttet emne (utdanningsplan)

    Ny kolonne: Campus for studieprogramstudent FS-573

    FS718.001 Generering av studieprogramstudent

    Rutinen har fått et nytt utplukk som gjelder studenter som er importert via rutinen FS200.061 (se ovenfor). RT208066 RT390232 FS-392 FS-699

    FS718.002 Generering av emner i utdanningsplanen

    • Ved registrering av emneerstatning kontrolleres nå om emnet inngår i en kvalifikasjon allerede. RT362166
    • Når rutinen finner at studenten har bestått et emne som er ekvivalent til det emnet som skal inngå i planen, vil ikke det opprinnelige emnet lengre tas inn i planen som erstattet så fremt dette emnet ikke er obligatorisk. Videre er det lagt til en rettelse av kontroll av om ekvivalent emne inngår i planen fra tidligere av. RT378541 FS-974

    FS718.005 Oppdatering for emne i utdanningsplan

    • Nytt valg: Oppdater emnekategori iht emnekombinasjon. Denne kan kjøres for en gitt emnekombinasjon. RT341710 FS-859
    • For utplukkene på studieprogram og person er fyllingen av listen for emnekombinasjoner endret lik at det begrenses til gitt studieprogram / kull. For utplukk på sted vises alle frem. Fyllingen av listen for sted gjøres først når sted velges, dermed går det mye raskere å åpne rapporten. Men valg av sted første gang vil ta noe tid. RT362908

    FS724.001 Adresseliste studieprogramstudenter

    Nytt parameter: Campus. FS-783

    FS728.002 Veivalg for utdanningsplan

    • Nytt parameter: Campus FS-783
    • Ny kolonne: Campus FS-783
    • Ny kolonne: Studentnr

    FS740.003 Sensurprotokoll for avsluttende vurdering

    Rettet visning av studiepoeng for eksterne resultater der dette er redusert (Vekting kvalifikasjon) i gitt utdanningsplan. RT402242

    FS754.001 Gjennomføringsfakta - emne

    Nytt visvalg: Kontaktinformasjon (for fagpersoner). Mobiltelefonnr er tatt vekk fra rapporten. RT342761 FS-862

     

    SEMESTERREGISTRERING

    Initier jobb for oppdatering fra Kontakt- og reservasjonsregisteret

    Ny jobb som for alle aktive studenter foretar en spørring mot Kontakt- og reservasjonsregisteret for oppdatering av adresseinformasjon. Denne anbefales kun brukt av institusjoner som har behov for å hente inn oppdatert informasjon der FS er kilde for andre systemer. FS henter i dag selv ut oppdatert informasjon før utsending av SMS eller e-post. FS-939

    FS359.001 Generering av registerkort

    • Rutinen setter verdi OPPDRAG i stedet for FRITAK der for beregningen Studieprogram med fritak. Også eksisterende vedi FRITAK vil bli overskrevet med OPPDRAG. RT412754 FS-981
    • Nytt vis-valg: Kunoppdaterte rader. RT412754

    FS371.001 Navneliste - semesterregistrerte

    Utplukket på sted bruker nå studentens studieprogramkobling - ikke emne. Emneutplukket tok svært lang tid å kjøre.

    FS371.002 Navneliste - kullstudenter

    • Nytt parameter: Campus. FS-783
    • Parametere for geografisk sted er tatt vekk.
    • Nytt parameter: Campus. FS-783
    • Parametere for geografisk sted er tatt vekk.

     

    UNDERVISNING

    FS202.006 Praksishistorikk

    • Termin for når emne er bestått er lagt til. RT367194
    • To nye vis-valg: Fødselsnr og studentnr. For engelsk variant vil kun fødselsdato vises. RT367719
    • Nytt parameter: Vis kun praksisaktiviteter. RT368182 

    FS408.001 Oppretting av undervisningsaktiviteter

    • Valget "Ta med personroller fra siste år" er nå et aktivt valg også når en ikke krysser av for "Ta med undervisningsaktiviteter fra siste år". "Opprett aktiviteter etc. kun for nye und.enheter" er også aktivt når en krysser av kun for "Ta med personroller fra siste år". 

     Dermed kan personroller blir kopiert fra forrige år også i de tilfeller en kun ønsker å kjøre rutinen for undervisningsenheter, uten å opprette aktiviteter. FS-825

    • Nytt parameter for å kunne begrense utplukket av emner til en bestemt emnetype. FS-868
    • Nytt parameter for om rom-mal skal arves fra forrige års undervisningsenhet. Pr default er denne valgt. Dersom denne ikke krysses av for, så vil manglende verdi for rom-mal fra forrige år medføre at ny enhet får rom-mal som er angitt som parameterverdi i bestilling av rutinen.
     For undervisningsaktiviteter vil rutinen alltid arve verdier fra forrige år (som tidligere). 
     FS-825
    • Rutinen er utvidet med parameter for om rom-mal skal arves fra forrige års undervisningsenhet. Pr default er denne valgt. Dersom denne ikke krysses av for, så vil manglende verdi for rom-mal fra forrige år medføre at ny enhet får rom-mal som er angitt som parameterverdi i bestilling av rutinen.
     For undervisningsaktiviteter vil rutinen alltid arve verdier fra forrige år (som tidligere).

     FS-825

    FS408.002 Undervisningsenheter

    Nytt parameter: Campus

    FS408.005 Sletting av undervisningsenheter og -aktiviteter

    Rutinen er endret slik at den også sletter campus knyttet til enhet. RT365881

    FS451.001 Undervisningspåmeldte studenter

    • Ny kolonne: Campus for undervisningsmelding FS-573
    • Nytt parameter: Campus FS-783

    FS455.001 Påmelding av vurderingsmeldte til undervisning

    Rutinen viser frem merknad om evt sanksjon. FS-871

    FS456.001 Påmelding av klasse til undervisning / partiplassering

    • Rutinen viser frem merknad om evt sanksjon. FS-871
    • Oppretting av aktivitetsønske er tatt vekk. Oppdatering av student-pa-undervisningsparti er endret slik at aktivitetskode oppdateres direkte (ikke partinr, disiplin, form). RT412462

    FS456.002 Kopiering av partiplasserte fra und.enhet til und.enhet

    • Rutinen viser frem merknad om evt sanksjon. FS-871
    • Lagt til visning av aktivitetsnavn i rapporten. RT403897

    FS470.001-004: Tilbud/vente/avslagsliste/oppmøteliste

    Nytt parameter: Inkludér emner med samkjørt undervisning. Når denne krysses av vil også meldinger til emner som har minst en undervisningsaktivitet som er samkjørt med emnet rapporten kjøres for, tas med. Emnekode for samkjørt emne vil vises i parentes til høyre i rapporten. RT399063 FS-980

    FS474.001 Deltakerliste for undervisningsparti

    • Ny kolonne: Campus for undervisningsmelding FS-783
    • Viser i heading campus for den enkelte undervisningsaktivitet FS-783
    • Nye parametere: Campus und.aktivitet og Campus und.melding FS-783

    FS474.002 Partifordeling

    • Ny kolonne: Campus for undervisningsmelding FS-573
    • Ny kolonne: Studentnr
    • Lagt til visning av ansvarlig fagperson for emne

    FS474.003 Deltakere - undervisningsparti - med veilederinformasjon

    Rettet visning der veileder mangler e-postadresse (ble da vist e-postadresse for en annen veileder). RT403451

    FS474.007 Oppmøteoversikt - undervisning

    Nytt parameter: Vis kalenderuke i overskrift.  RT238015 FS-582

    FS475.001 Behandling av oppmøte

    Ny rutine, i første omgang til test i demomiljøet. RT409251 (fs8.3.0r2)

    FS490.002 Gyldig lisens gitt studieprogram

    Periode må angis dersom en settes kryss for Kun gyldig i periode RT209926

     

    VURDERING

    Generelt

    • Resultatstatus A inngår ikke lengre i stryk-tabellene eller strykberegning i følgende rapporter: RT329102
     • FS580.001
     • FS581.001
     • FS582.001
     • FS754.001
     • Visning i Studentweb av strykprosent

    Initier jobb for etterbehandling av resultater

    • Jobben er utvidet med funksjonalitet for nyberegning av samlet karakter for vurdering der resultat av klagebehandling på del er registrert. For at denne skal tre i kraft må jobben for etterbehandling slettes og initieres på nytt. Dette gjøres i vurderingsmodulen, menyvalg Rutiner - Protokoll - Initier jobb for etterbehandling av resultater.
     Mer konkret så gjennomgår rutinen alle klagesaker av type SENSUR som er ferdigbehandlet, der resltatet i protokoll har endringsstatus 'KLAGE'. Dersom dette resultatet inngår i en helhet som er registrert med en vekting (emnekombinasjon) og helheten har et resultat med uten verdi for Endringsstatus, så vil resultat bli beregnet på nytt. Også deler som har fått uendret resultat etter klage vil bli beregnet på nytt (forhåpentligvis med samme resultat som før). 
     RT356458
    • Jobben som beregner samlet resultat for vurdering er endret slik at den vil vente i to dager med å forsøke å beregne resultat på nytt dersom rutinen allerede har forsøkt å beregne resultat (og ikke hvert 5. minutt tidligere).
    • Jobben som foretar protokolloverføring vil ikke lengre forsøke å overføre meldinger som mangler J for status-kandidat der kandidatnummerering kreves (disse vil ikke rutinen overføre).
    • Jobben som foretar protokolloverføring vil nå etter overføring foreta umiddelbar statistikkberegning for Studentweb og Fagpersonweb. FS-776
    • Endret slik at jobblogg ikke fylles med informasjon dersom ingen kandidater behandles. RT356458
    • Automatisk overføring til protokoll for godkjenning har nå en times forsinkelse (for å unngå overføring mens oppdatering pågår). RT342054
    • Sammenslåing av resultat vil bli forsøkt på nytt dersom det er foretatt en endring på en vurderingsmelding etter forrige kjøring av rutinen (ellers vil denne forsøkes hvert 3. døgn). RT372909

    FS501.002 Kommisjon for eksamen

    • Rapporten viser eksamens- og sensursystem
    • Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-711
    • Nytt parameter: Campus. FS-783
    • Utplukk av vurderingsenhet gøres nå på reell tid, ikke tid. RT416283 (fs8.3.0r1)

    FS501.005 Brev til sensor om sensoroppdrag

    Utplukk av vurderingsenhet gøres nå på reell tid, ikke tid. RT416283 (fs8.3.0r1)

    FS503.001 Vaktplan for eksamensvakt

    Nytt parameter for eksamensystem. Ny kolonne for visning av eksamenssystem. FS-711

    FS503.002 Vaktplan for rom

    Nytt parameter: Campus. Viser campus for den enkelte bygning i rapportoverskrift. FS-783

    FS503.003 Eksamensvaktplan

    Nytt parameter: Campus. FS-783

    FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter

    Utplukk på undervisningsenhet: Dersom det for oppgitt terminkode ikke eksisterer vurderingstid for en vurderingskombinasjon vil rutinen gi melding om dette. For VÅR har rutinen i noen tilfeller opprettet vurdering på HØST i slike tilfeller, denne oppdateringen er tatt vekk. RT409427

    FS508.002 Vurderingsenhet

    • Rapporten viser eksamens- og sensursystem
    • Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-711
    • Dersom flere campus er knyttet til vurderingsenhet vil disse i fil komme frem som kommaseparert liste. FS-866
    • Opptelling av kandidater tar hensyn til campus når rapporten kjøres for et bestemt campus. FS-866
    • Rettet slik at roller med IMSkode 0 også vises i rapporten. RT337290

    FS508.004 Oppdatering av frister for vurderingsenhet

    Rutinen er utvidet med mulighet for å kjøres for reell tid som alternativ til termin. Pr default er det reell tid som er valgt. RT343647

    FS511.001 Oppmelding av undervisningspåmeldte til vurdering

    • Ny kolonne: Campus for undervisningsmelding FS-783
    • Nytt parameter: Campus FS-783

    FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger

    • Når rutinen for obligatoriske aktiviteter, vil den ta utgangspunkt i melding til hver enkelt vurderingsenhet, ikke bare helhet. Beregningen tar nå hensyn til strukturen for oblig’er. RT329205 FS-910
    • Rettet slik at rutinen ikke lengre oppdaterer oblig'er med verdi Ø for vurderingsstatus (kun andre typer vurderingskombinasjoner) RT408570

    FS515.002 Oppdatere resultatstatus

    Rutinen  kan kjøres for en enkelt vurderingsenhet som er knyttet til en oblig. aktivitet. FS-910 

    FS519.001 Vurderingsmeldingstall

    • Rapporten viser eksamens- og sensursystem
    • Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-711

    FS520.001 Vurderingsmeldte studenter

    • Nytt parameter: Campus FS-783
    • Utplukk på campus forbedret (gjelder nå også visninger av meldinger i listen). FS-783

    FS521.001 Arbeidsliste 1 - Vurderingsmelding

    FS521.002 Arbeidsliste 2 - Vurderingsmelding

    FS521.003 Arbeidsliste 3 - Vurderingsmelding

    FS527.004 Studenter berørt av vektingsreduksjonsregel

    Rapporten tar nå hensyn til termin-intervaller oppgitt for vektingsreguksjonsregel. RT394669

    FS529.002 Vurderingsordninger for emne/termin

    Nye kolonner for visning av eksamens- og sensursystem. FS-711

    FS530.001 Spesialtilpasninger for vurdering

    Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-711

    FS530.002 Spesialtilpasninger for student meldt til vurderingsenhet

    • Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-711
    • Nytt vis-valg for kandidatnr. RT407830

    FS530.004 Spesialtilpasninger for vurderingsenhet - datofordelt

    Rapporten er endret slik at den for vurderingsenheter som går over en periode presenterer spesialtilpasninger for hver enkelt dato i denne perioden. RT341414

    FS533.002 Eksamensplankollisjoner

    Rapporten er utvidet med parametere for datoperiode. RT252745 FS-677

    FS537.001 Arbeidsliste 1 - Eksamensplan

    • Rapporten viser eksamens- og sensursystem
    • Nytt visvalg for eksamenssystem. FS-711
    • Nytt parameter: Campus

    FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato

    Ny kolonne for visning av eksamenssystem. FS-711

    Nye visvalg:

    • Merknad vurderingsenhet. Pr default er denne ikke valgt.
    • Hjelpemiddel. Pr default er denne ikke valgt.
    • Skillelinje

    FS-294

    FS551.001 Kommisjonsfordeling

    Rutinen er endret slik at den håndterer en gruppe som en oppgave. Når en person plasseres på kommisjon, og denne er medlem av en gruppe, så vil alle de andre i samme gruppe (via trigger) plasseres i samme kommisjon. Rapporten FS551.001 viser denne plasseringen, men teller gruppen kun som en oppgave.

    Merk at dersom det er lagt restriksjoner på kommisjonen, f eks at studentene skal være fra et bestemt program, så vil likevel gruppetilhørighet overstyre denne restriksjonen dersom studentene i samme gruppe er fra ulike programmer. Men det kan da bli litt tilfeldig hvilken kommisjon de havner i mht slike restriksjoner. FS-682

    FS551.002 Generering av kommisjoner for kull

    Nye parametere for om rutinen skal kjøres for tid eller reell tid. Rutinen kan nå kjøres uten oppdatering og vise frem hvilke kommisjoner som blir opprettet. RT326381 FS-738

    FS555.002 Godkjenningsliste - obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger

    Nytt visvalg: Ansvarlig faglærer. RT338477

    FS563.001 Sensuroversikt

    Nytt parameter: Campus. FS-783

    FS563.002 Sensurfrist-oversikt

    Dersom frist for sensur er satt for studenten (på melding eller i protokoll) så benyttes denne i stedet for frist angitt for vurderingsenheten. RT339244 FS-843

    FS565.001 Kandidatlister

    • Nytt parameter: Campus FS-783
    • Ny kolonne i rapportgrunnlaget (vises ikke i rapporten): Campus FS-783
    • Valget for sideskift er aktivert for alle tre rapportvariantene. Videre er valg av campus lagt til for rapporten, til erstatning for geografisk sted. RT370090

    FS566.001 Vurderingsprotokoll

    • Utplukk på klagesaker inkluderer ikke lengre saker som er trukket.
    • Utplukk på klagesaker kan nå begrenses til 2. gangs behandling. FS-805
    • Nytt parameter: Campus FS-783
    • Ny kolonne i rapportgrunnlaget (vises ikke i rapporten): Campus FS-783

    FS568.001 Resultatliste vurdering

    • Nytt parameter: Campus FS-783
    • Ny kolonne i rapportgrunnlaget (vises ikke i rapporten): Campus FS-783

    FS571.001 Beregning av samlet karakter for vurdering

    Det er lagt på kontroll på at vekting summeres opp til 1 før samlet resultat beregnes. RT338957

    FS573.001 Overføring fra vurderingsmelding til vurderingsprotokoll

    • Rutinen viser frem merknad om evt sanksjon. FS-871
    • Når rutinen kjøres for en helhet, og denne inkluderer en del som inneholder oppgavetittel (bokmål/engelsk), og det for denne vurderingsformen er angitt at tittel skal overføres til helhet, så vil tittel fra denne delen kopieres over til helhet. Dersom tittel allerede finnes på helhet, vil denne overskrives dersom det på del også er registrert tittel (dersom disse er forskjellig). FS-970

    FS578.001 Ikke ferdigbehandlede vurderingsenheter

    Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-643

    FS579.001 Begrunnelse og klage

    • Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-711

    • Nytt parameter: Sak mottatt i periode (erstatter Sak mottatt før)

     For begrunnelse: Vis-valg for Kommisjon protokoll

     For sensur: Dersom ny behandling vises teksten NY etter saksnr. Da vil også kommisjonsinformasjon for ny behandling vises i rapporten.

     Dersom sensor-liste er importert fra eksamenssystem så vil denne vises i stedet for kommisjonsmedlemmer.

     FS-804

    • Default verdi for klagetype er SENSUR (ikke FORMELL)
    • Nytt parameter: Vis kun saker med ny behandling
     RT368616

    FS579.002 Klage og begrunnelse - fordeling

    Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-711

    FS579.003 Ikke-ferdigbehandlede begrunnelse- og klagesaker

    • Nytt vis-valg: Kun ny behandling. FS-775
    • For saker der frist er gått ut vises fristdato med rød tekst.
    • Nytt vis-valg: Kun saker med utgått frist FS-761 RT329757
    • Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-711
    • Default verdi for klagetype er SENSUR (ikke FORMELL)
    • Valget for kun vis ny behandling kan krysses av allerede når rapporten åpnes
     RT368616
    • Når rapporten kjøres for klagetype SENSUR eller FORMELL vises antall dager side registrering i stedet for frist-dato. FS-914

    FS580.001 Resultatfordeling vurderingsenhet

    Endret visningen av strykprosent slik at den ikke lengre refererer til tallene for stryk og avbrudd (kun stryk).

     

    DOKTORGRAD

    FS912.001 Drgradkandidat-opplysninger

    Fnr er tatt vekk for veiledere. RT352146

    FS918.001 Kandidatrapport - framdriftsrapportering

    Lagt til informasjon om kull. RT337262

    FS933.001 Adresseliste kreering

    Kolonner for landnr og landnavn for personens hjemland er tatt med. Det er lagt på et vis-valg for visning av hjemland i rapporten, pr default er denne ikke valg. RT408501

    FS935.001 Innleveringer uten gjennomført disputas

    • Nytt vis-valg: Kun aktive student
    • Nytt vis-valg: 1: Venter på innstilling / godkjent innstilling, 2: Underkjent
    • Ny kolonne: Studentnr

    RT368381 FS-936

    FS944.004 Disputerte kandidater i periode

    Ny rapport.

    Rapporten er bygd opp med samme type visning som FS944.003 (grid).
    Rapporten kan kjøres med følgende parametere:

    • Stedkode (studieprogramstudent sin stedkode)
    • Studieprogram (ALLE eller et bestemt)
    • Datointervall for disputas
    • Intervall for studienivå (begrenset valg til serien 980-990)

    Kan også benyttes for utsending av epost/SMS/brev til student som for andre rapporter. RT253063 FS-679

    FS990.001 Kandidatrapport, opplæringsoversikt

    Eksterne resultater: Rapporten viser vekting nå oppgitt for kvalifikasjon dersom dette er oppgitt. RT371441 FS-941

    FS999.001 Avslutnig - drgrad

    Beregningen av studiepoeng for pensumemne er rettet. Rutinen brukte redusert vekting fra protokoll i stedet for fra plan. Nå henter den dette fra planen. RT342629
     

    KVALIFIKASJON

    Generelt

    Rapportene FS601.020 Karakterutskrift vitnemålsvedlegg, FS610.001 Vitnemål, FS611.001 Diploma Supplement/Vitnemålstillegg er alle fjernet fra modulen. FS-480

    FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert

    • Når rutinen kjøres uten oppdatering vil den ikke lengre "testoppdatere" tabeller. Dette er tatt vekk da rutinen for store utplukk kunne medføre blokkering for andre oppdateringer. RT321567
    • For sted er det mulig å kjøre rutinen for studenter som har endringer i utdanningsplan (emne) eller i vurderingsprotokoll etter en gitt dato. RT252603 FS-697
    • Nytt valg for om studentstatus skal oppdateres til UTDPLANOK for studenter som oppnår kvalifikasjon. FS-366

    FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll

    Rutinen oppdaterer dato-gyldig-til til slutt-dato for studierett for alle lisenser og attester som ikke har slik dato/har en dato senere enn ny slutt-dato for studierett. FS-942

    FS670.001 Vitnemålsdokumenter

    • Funksjonen Oppdater vitnemål og DS produsert setter ikke lengre dato for DS for kvalifikasjoner det ikke skal lages DS for. RT372130
    • Rapporten er tilrettelagt for å kun skrive ut side 3 (karakterutskrift/vitnemålsgrunnlag). Dette styres av det nye J/N-feltet på kvalifikasjon Kun side 3 for vitnemålRT376746
    • Plassering av fotnote-referansen for forbedret resultat er rettet for tilfeller der nytt resultat ikke er en bokstavkarakter (men Bestått). RT390936
    • Metode for generering av pdf for vitnemålsgrunnlaget styres nå av modulvalget PDFGEN under modul RAPPORTER. Dette betyr at måten denne generes på vil bli på samme vis som for lagring av ordinære rapporter til PDF. Hittil har vitnemålsgrunnlaget blir generert vha ghostscript. For de fleste institusjoner er det valgt powerbuilder for denne rapportgenereringen. Det kan være mindre forskjeller mellom disse to i hvordan rapporten tegnes opp.
    • Det gis varsel dersom vitnemål eller DS overstiger en maxgrense på størrelse. Foreløpig er denne satt til 1MB
    • Nytt parameter Medium
     • Papir: Rapporten fungerer som tidligere
     • Digitalt: Rapporter benytter det nye avsnittet for side 1 (Avsnitt for vitnemål side 1 - digitalt) oppgitt for kvalifikasjonen. Videre blir alle signeringsfelt tatt vekk både fra vitnemålet og fra Diploma Supplement.
    • Merk at modulegenskap DIGVITN under modul VITNEMÅL må oppdateres med J for aktiv for å få frem dette valget.
    •  
    • Til FS8.3 er det i demo-miljøet lagt til funksjonalitet for å digitalt signere vitnemål og Diploma Supplement. Videre testing av denne funksjonaliteten baseres på det som er levert tidligere med eget tekstavsnitt for vitnemål side 1, og endringer i Diploma Supplement. For å teste dette må modulegenskap DIGVITN slås på. I første omgang bør dette kun gjøres i demo-miljøet.

    FS670.002 Vitnemål

    • Rettet plassering av fotnote-henvisning om forbered resultat for tall-karakterer. RT341706
    • Dersom institusjonsnr for emne i kvalifikasjonsprotokoll er identisk med emnekategori, fjernes parentes etter emnenavnet. Oppstod som en problemstilling med joint degree-vitnemål. RT330258 FS-785
    • Dersom det eksisterer flere resultater markert med J for oppgave i kvalifikasjonsoppnåelsen vil nå oppgavetittel for emnet på høyeste studienivå komme frem på side 1. RT406029
    • For digitalt vitnemål er det på side 1 lagt til mulighet for å legge til feltet DIGITAL-SIGNATUR. Denne skal plasseres nederst på side 1, og i feltet vil det flettes inn en standard tekst som beskriver at dokumentet er digitalt signert. Til høyre for feltet vil det ved signering bli limt inn et signeringsikon.  Det er viktig å teste denne funksjonen, spesielt slik at plasseringen av feltet blir riktig.

    FS670.003 Diploma Supplement

    • Rapporten følger valgt oppsett for generering av PDF (ghostscript eller powerbuilder). Hittil har rapporten kun støttet ghostscript, som er et utgående valg).
    • For malen for Diploma Supplement (DIPLOMASUP) er det lagt til et tredje avsnitt som vil bli benyttet for digitalt signert Diploma Supplement. Oppgraderingen til FS8.3 forsøker å generere denne automatisk, basert på eksisterende brevtyper for Diploma Supplement. På lik linje med digitalt versjon av vitnemål er det behov for testing av denne. 
     For digitalt DS er det under punkt 7 lagt inn samme tekst som vil flettes inn på side 1 av vitnemålet. Vi ønsker både tilbakemelding på denne teksten, og plasseringen under punkt 7. Det eksisterer pr i dag ingen retningslinjer for hvordan et digitalt signert DS skal fremkomme for punkt 7.

     

    ETTERUTDANNING

    FS431.001 Kursdeltakere

    Rapporten er utvidet med kolonner for e-postadresse arbeid og fakturaadresse. Også kolonnene for om fakturaadresse er kontrollert og type adresse for fakturering er tatt med. Kolonnene kan lagres til excel, men vises ikke i selve rapporten. RT238012 FS-588

    FS431.004 Deltakere med flere kurspåmeldinger

    Ny rapport. Viser kurspåmeldinger som overlapper i tid. RT236037 FS-587

    FS432.001 Bekreftelse på mottatt kurspåmelding

    • Rapporten er utvidet med parameter for trekkfrist. Ved angivelse av parameterverdier for svar- og/eller trekkfrist vil disse verdiene bli oppdatert på kursdeltakelsen dersom brevrapporten kjøres med kryss for oppdatering. FS-814
    • To nye flettefelt: Tilbudstekst, Kvitteringstekst. FS-835

    FS432.002 Mangelbrev kurssøker

    Nytt felt i brevmal MANGELBREV: frist_ettersending RT370442

    FS435.001 Kursbevis

    Nytt felt for avsnitt av type kursbevis: saksbeh_navn. I dette flettes inn navnet på saksbehandler som er innlogget. RT407064

    FS439.003 Generering av Snr for kurssøkere

    Ny rutine, tilsvarer rutinen FS159.002 i opptaksmodulen. Denne kan kjøres for et bestemt kurs eller alle kurs med en bestemt tidkode. Rutinen bestiller Snr for kurssøkere som har tilbudsstatus I eller S og har takket Ja til plassen. FS-913

     

    BETALING

    FS205.001 Faktura

    • Utplukk Opptak: Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år). Dvs disse blir det ikke laget faktura for.
    • Byttet font på raden med kidkode, beløp og kontonr, fra OCR-B til Courier. Dette for å unngå problemer med manglende spesialfont. RT414535 (fs83.0r2)

    FS205.002 eFaktura

    Utplukk Opptak: Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år). Dvs disse blir det ikke laget faktura for.

    FS206.003 Frafall av krav

    Utplukk Nei-svar eller ikke møtt etter opptak: Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år).

    FS207.001 Fakturaoppretting

    Utplukk Opptak: Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år). Dvs disse blir det ikke opprettet krav for.

     

    STUDIEELEMENTER

          FS200.009 Endring av koder   

    • Nytt valg: Praksissted

    FS200. 010 Kopiering av infotekster

    • Rutinen er utvidet med valg for tabell Sted. Kan med denne nå kopiere infotekster for et eller flere steder fra en termin til en annen. RT334621
    • Rutinen rettet hos dere slik at den tar hensyn til periode en studieretning gjelder for et studieprogram. RT407891

    FS200.011 Regenerering av infotekster

    Rutinen er utvidet med utplukk på infotekster for Sted. RT325664

    FS220.001 Emnetabell

    Nytt visvalg: Campus. Viser med dette liste over alle campus knyttet til emne.

    FS226.003 Emnekombinasjoner emne/emnekombinasjon inngår i

    Ny kolonne for kullbegrensning ("Studenter med startperiode kull" fra emnekombinasjon i emnekombinasjon). For emner vises også siste undervisningstermin. RT341999 FS-860

    FS227.001 Forkunnskapskrav

    Nytt parameter Hent emner som dette emnet er forkunnskapskrav for. RT382817 FS-971

    FS230.003 Studieprogramtabell

    • Nytt visvalg: Campus FS-783
    • Nytt parameter: Campus FS-783

     FS-system

     Generelt

     Denne modulen er nå kun tilgjengelig for saksbehandlere med rollene FS_KODER eller FS_SYSEIER.

     Brukeradministrasjon

     • Rollen FS-EKSKLAGE har nå rettighet til å utføre FS571.001 og FS579.001 RT340653

     • Rollen FS-STUDIE2 har rettighet til å slette fra tabellen studieprogramlogg.
     • Rollen FS-SYSEIER har rettighet til å slette fra tabellen resultatbestilling.
     • Rollen FS_PERSON_GSK har ikke lengre rettigheter til å legge til eller slette personer. Brukere som skal opprette eller slette personer må ha rollen FS_PERSON. RT339982
     • FS670.010 Test av vitnemål side 2  kan kjøres av alle som har leserettighet (fs_les1) FS-820
     • Rollen FS_ROMS_FORDELER har er omnavnet til FS_FLYT_FORDELER FS-763
     • Funksjonen Ny resultatberegning krever nå rollen FS_EKS2 eller FS_EKSKLAGE for å kjøres (krevde tidligere FS_EKS3). RT365728

     • Rollen FS_LES1 er gitt rettighet til å kjøre rapporten FS501.003 RT369237
     • Rollen FS_EKS2 er gitt rettighet til å kjøre rutinen FS510.001 RT369009 
     • Rollen FS_GSK er gitt rettighet til å kjøre funksjonen for oppdatering av GSK for enkeltperson (til erstatning for FS_PERSON_GSK). RT369879
     • Tabellene grad og studieprogramgrad krever rollen FS_STUDIE2 i stedet for FS_GRAD1 for oppretting, endring og sletting (Rettighet for Vitnemålgenerering er beholdt innen rollen FS_GRAD1) RT333753 FS-820 FS-934
     • Rutinen FS154.002 kan utføres av rollen fs_opptakles1

     • FS_LES1 har rettighet til å lese tabellen fpw_sensurkladd (trengs i vurderingsmodulen ved sletting av vurderingskombinasjon)

     • FS_EKS1 har ikke lengre rettighet til å oppdatere tabellen person (rettighet som lå inne i noen baser)

     • Rettighet for oppdatering av praksissted er tatt vekk fra FS_KODE. Tabellen vil kun inneholde felleskoder.

     • Rapporten FS270.001 Utvekslingspersoner kan kjøres med rollen FS_LES1. RT405049
     • Rollen FS_BETAL1 har nå rettighet til å kjøre rutinen FS207.001 Fakturaoppretting med fil som utplukk. RT410717

     FS002.001 Nedlasting av felleskoder

     • Lagt til nynorsk og engelsk navn for kontakttyper. FS-844

     • Lagt til nynorsk og engelsk navn for sensorrolle. FS-808
     • Nye status-kolonner for vurdklagevedtaktype. FS-704
     • Nye felleskoder for personidtype (Facebook, LinkedIn, Twitter)
     • Ny felleskodetabell: Adressetype. FS-791
     • Ny felleskodetabell: Praksissted
     • Ny felleskode “UTDPLANOK - Fullført utdanningsplan” er innført. Denne sperrer mot at studenten kan oppdatere planen, men studieretten er fortsatt aktiv.  FS-366
     • For alle studentstatus-verdier er det lagt på nynorsk og engelsk navn. Evt lokale verdier for nynorsk og engelsk navn for studentstatus vil da bli overskrevet. FS-366
     • Felleskoder for Praksissted innført.
     • To nye felleskoder innført for videreutdanningsstatus:

      • FØRSKOLE: Skal benyttes for å merke studieprogrammer som skal rapporteres til NSD som videreutdanning for førskole-/barnehagelærere i barnehage.
      • GRUNNSKOLE: Skal benyttes for å merke studieprogrammer som skal rapporteres til NSD som videreutdanning for lærere i grunnskolen
     • Ny felleskode “UTDPLANOK - Fullført utdanningsplan” er innført for studentstatus. Denne sperrer mot at studenten kan oppdatere planen, men studieretten er fortsatt aktiv. FS-366
     • Ny modulegenskap: FS - VURDERING - KSENSFRIST
     • Ny verdi for Personidtype: PASS. RT370287
     • Nye verdier for NSD fagkode: FRIBLOMST og INFOMED. RT412902

     FS002.004 Konvertering av institusjonskoder

     • Dialogen er skrevet om slik at den viser hvilke institusjoner det endres koder for og evt feilmeldinger dersom det må foretas manuell oppryddiing i bruken av disse kodene. Konvertering av institusjonskoder kjøres når det er foretatt endringer av felleskoder, f eks på grunnlag av fusjoner.
     • Rutinen er nylig benyttet for kommunesammenslåingene som ble gjort ved nyttår og noen tidligere (144 konverteringer). Nå vil den også kunne kjøres for andre konverteringer som hovedsakelig gjelder utenlandske institusjoner. RT208021

     Kontroll av databaseaktiviteter og automatisk rutiner

     • Funksjonen for publisering av karaktersnitt i Studentweb vil ikke lengre gjøre oppdateringen så lenge det eksisterer klagesaker med J for sperr karakterutskrift. RT355356

     • Funksjonalitet for utsending av e-post når student har trukket sin klage er på plass.

      Alle saker av type SENSUR, med verdi TRUKKET for vedtak blir behandlet. Det sendes ut en e-post pr student som har trukket sin klage.

      Det logges at e-post om trukket-melding er sendt for studenten.

      Tekstkode SENSURKLAGETREKK_TEKST benyttes for selve teksten. FS-799

     • E-post til student om ny sensur på bakgrunn av klage har fått ny tekst (annen enn den generelle som gjelder ordinær sensur): Det er innført en ny felles tekstkode: SENSURVARSELKLAGE_TEKST
      Ved varsling av sensur til student, så vil denne koden benyttes dersom det for dette resultatet eksisterer en klagesak med
      Klagetype: SENSUR
      Ferdigbehandlet: J
      Vedtak forskjellig fra TRUKKET. 
      FS-768

     • Ny jobb: RYDD_DOKARKIV - Sletter dokumenter fra dokumentarkivet etter angitt slettedato. FS-848
     • Funksjonen Slett sanksjon gjør nå også oppdatering av sanksjoner som er i ferd med a gå ut - disse settes til ikke ferdigbehandlet en uke før det går ut. FS-871
     • Koden slett_relegering er omnavnet til slett_sanksjon. FS-871
     • Jobben som sender ut e-post om begrunnelse og klage er endret som følger:
      • Jobben sender alltid ut ny e-post dersom ny begrunnelse eller klage er kommet til siden forrige gang jobben ble kjørt.
      • Rettet valg av språkvariant av emnenavn og vurderingskombinasjonsnavn. Denne følger nå språket til sensor og ikke student. Tidligere kunne samme emne komme flere ganger i e-posten med ulik språk. FS-946
     • Jobben som sender ut e-post om begrunnelse og klage er endret som følger:
      • Det er lagt til et nytt modulvalg for om purre-e-post skal sendes ut. Pr default er denne valgt, dvs dette fungerer som tidligere. Modulvalget har kode BEGRPURRE under modulen VURDERING.
      • Rettelse i hvilken kommisjon e-post sendes til for begrunnelse, i de tilfeller klage er sendt inn og ny kommisjon er på plass før begrunnelse for opprinnelig kommisjon er gitt. RT372788
     • Roms-jobber er navnet om til Flyt-jobber.
     • Jobben som sender ut e-post om begrunnelse er nå endret slik at den også henter url for begrunnelse som er lagt i protokoll dersom denne ikke er oppgitt på vurderingsklage. RT370579
     • Ny kontroll: FAGPERSONVARSEL. Denne gir varsel om fagperson-rader er oppdatert siste døgn, og har N for aktiv, og samtidig har minst en aktiv rolle (inkl sensorrolle). Varselet refererer til rapporten FS202.007 for hvem dette gjelder. FS-979
     • SENSORVARSELMAIL: Ny tekstkode SENSORKLAGESENSUR_TEKST_AVSFPW, som benyttes når Fagpersonweb er oppgitt som systemkode for klage på sensur. Det er egen tekst for denne da besvarelser ikke fremkommer i Fagpersonweb. RT408630 

     FS001.102 SMS-bruk

     Skiller mellom antall meldinger og antall SMSer, der det siste er en beregning avhengig av antall tegn i den enkelte melding. Prisen vil baseres på antall SMS'er. RT410004

     Systemverdier - student

     Tatt vekk parameteret "Tilby overføring av data til nasjonalt lånetakerregister", da BIBSYS ikke lengre overfører disse dataene.

     Systemverdier - opptak

     Rettet årstall-feltet for NOM-opptak slik at det er mulig å legge inn årstall større enn 2020.

     E-post kø

     • Dialogen for oppdatering e-post kø er lagt på nytt, og kan enten åpnes for en enkelt bruker (Epost - kø - for innlogget bruker) eller med visning av alle e-poster (Epost - kø). Dialogen kan også åpnes fra alle brev/meldings-rapporter (menyvalg Rapport - Epost - kø) og fra FS214.001 Send e-post. I disse tilfellene vil en kun se e-poster en selv har laget (innlogget bruker).
      Dialogen er forenklet og har følgende funksjoner:
      • Slett e-post (med spørsmål om kun valgt e-post skal slettes eller alle e-poster i samme forsendelse)
      • Forsinke utsendelse av e-post med et døgn (med spørsmål om kun valgt e-post skal slettes eller alle e-poster i samme forsendelse)
      • Send e-post nå (fjerne forsinkelse) (med spørsmål om kun valgt e-post skal slettes eller alle e-poster i samme forsendelse)
       Alle funksjoner kan for alle brukere kjøres for de e-poster de selv har sendt ut. 
       RT375586 FS-967
     • Gruppeoppdatering fungerte kun når en åpnet dialogen for e-poster en selv har sendt ut. Dette er rettet slik at disse tre valgene for sletting, forsinkelse og redigering også fungerer for gruppeoppdatering når en gjør dette for e-poster andre har satt i kø. RT412451 RT412938

     SMS-arkiv

     Det er nå mulig å slette rader fra SMS-arkivet.

      

     RAPPORTERING

     FS009.001 Diagnose - Rapportering

     ADMIN-emner er utelatt fra rapporten. NSD-nivå AR godtas for emne-rapportering. RT366150

     BIBSYS - Studenttransaksjoner

     Det er nå mulig å slette rader i bildet. RT413536

     DBH

     Generelt

     Nummerering av rapporter er endret for studentdata slik at den stemmer overens med nummereringen i DBH-oversikten.

     FS010.005 Studieplasser

     Rettet uthenting av data for de tilfeller der opptakstype på opptakstudieprogram har en annen verdi enn det som er registrert for oppgitt termin. RT417253 (fs8.3.0r2)

     FS011.001 Søknadsdata - kompetanse og poeng

     • Kommunenr er erstattet av fylkesnr.
     • For lokale søknader der søknadsalternativet har verdi L for tilbudsstatus vil søknadsalternativet bli rapportert som tilbud. Dette gjøres i de tilfellene det ikke eksisterer et tilbud på en høyere prioritet. Årsaken til dette er at opptaksrutinen FS160.001 omgjør tilbud til L også i de tilfellene søker har takket nei til studieplass. (Å endre opptaksrutinen blir et for omfattende arbeid i denne omgang.) RT368754

     FS011.002 Registrerte studenter

     • Postnr er tatt ut av rapporteringen.
     • Kommunenr er erstattet av fylkesnr.

     FS011.003 Registrerte studenter

     For at studenter i permisjon skal rapporteres kreves det at de har en aktiv studierett (evt studentstatus PERMISJON). RT379535 

     FS011.005 Oppnådde kvalifikasjoner

     Nullstiller ikke lengre NSD-rapporteringstermin for kvalifikasjon med nivå høyere enn 900 (ph.d.-nivået).

     FS011.008 Uteksaminerte PPU-kandidater

     Nye verdier for NSD fagkode: FRIBLOMST og INFOMED. Mer info på siden for denne DBH-tabellenRT412902

     FS011.009 Uteksaminerte grunnskolelærere - fagvalg

     Ny rapport FS-403

     FS011.010 Videreutdanning for førskole-/ barnehagelærere i barnehage

     Rapporten tatt ut, denne skal fra våren 2021 ikke lengre rapporteres.

     FS011.011 Videreutdanning for lærere i grunnskolen

     Rapporten tatt ut, denne skal fra våren 2021 ikke lengre rapporteres.

     FS012.001 Personer i doktorgradsprogrammer

     Postnr er tatt ut av rapporteringen.

     FS012.002 Personer i doktorgradsprogrammer - SSB

     Postnr er tatt ut av rapporteringen.

     FS012.003 Avlagte doktorgrader

     Lagt til oppdatering av at kvalifikasjonsoppnåelse er rapportert. RT368139

     FS013.003 Fagskole: Avsluttende vurdering

     Datagrunnlaget er utvidet med resultater som etter siste rapportering er endret som følge av klage. Rapporten vil her kun gjennomgå resultater som ble rapportert sist semester.

     FS013.005 Fagskole: Bestått utdanningstilbud

     Rapporten er utvidet med kolonnen Dato avbrutt. Datagrunnlaget for rapporten inkluderer med denne også studenter som innenfor rapporteringssemesteret har avbrutt studiet. Det er studenter med studentstatus SLUTTET som rapporteres, og det er gyldig-til-dato for studierett som rapporteres som dato avbrutt.

     BIBSYS

     FS040.001 Studentopplysninger til BIBSYS

     • Campuskobling for student kan nå påvirke valg av bestillingssted. RT323209
     • Gammel lånetakerid blir ikke lengre rapportert. RT373784
     • Tatt vekk visningen verdi av "Overføring av fødselsnr for student", da dette fnr ikke lengre skal rapporteres til BIBSYS.
     • Lagt til visning av verdi for Krev betalt semesteravgift for registrerte

     Lånekassa

     FS031.002 Studentstatus

     Rettelse slik at den takler transaksjonsnr med 5 sifre. RT365683

      

     Datastruktur

     En mer detaljert beskrivelse av endringer i databasen til FS8.1
      
     Tabell Endringsbeskrivels
     Generelt
     • Alle tabeller med kolonne fagkode: Fagkode er utvidet fra 10 til 20 tegn (fs8.2.2)
     • Adresselinje4 (adresseland) er utvidet fra 30 til 40 tegn i alle tabeller der adresse inngår (fs8.2.2)
     • Alle tabeller med kontering: Stednr er utvidet fra 6 til 8 sifre i forbindelse med endring av økonomisystem for BOTT'ene. (fs8.2.6)
     Adressetype

     Ny tabell. FS-791 (fs8.2.3)

     Aktivitetskrav Ny tabell (relatert til praksis) (fs8.2.4)
     API_MQ_Abonnement Ny tabell. FSWS-1992 (fs8.2.7)
     API_MQ_RessursTabell Ny tabell. FSWS-1992 (fs8.2.7)
     API_Ressurs Ny tabell. FSWS-1992 (fs8.2.7)
     Arkivdel Utvidet kolonner Arkivdelkode, Arkivtilgangkode, Arkivtilgangkode_Dok, Arkivtilganggruppekode, Arkivtilganggruppekode_Dok til 50 tegn (fs8.2.5)
     Arkivhjemmel Ny tabell (fs8.2.4)
     Arkivstatus Ny tabell (fs8.2.4)
     Arkivtilgang Utvidet kolonner Arkivdelkode, Arkivtilgangkode, Arkivtilgangkode_Dok, Arkivtilganggruppekode, Arkivtilganggruppekode_Dok til 50 tegn (fs8.2.5)
     Bibsysbeststed Ny kolonne Campuskode. RT323209 (fs8.2.4)
     Brevtype Kolonnene Brevnavn, Brevnavn_Nynorsk og Brevnavn_Engelsk er utvidet fra 40 til 100 tegn. RT338134 (fs8.2.2)
     Campus_Vurdkomb Fremmednøkkel for campuskode går direkte til tabellen Campus i stedet for Campus_Emne (fs8.2.1)
     Datasystem
     • Ny kolonne Status_Krev_Aktiv_Sensor. RT365422 (fs8.2.3)
     • Nye kolonner:  Url_Innlogging_Student, Url_Innlogging_Adm. Kolonner Url økt til 200 tegn. RT37059 (fs8.2.4)
     DBH_Stud_Lerer_Fagvalg Ny tabell (fs8.2.2)
     DBH_Stud_GLU_fagvalg_Ktrl Ny tabell (fs8.2.2)
     Dbh_Stud_Registrert_Ind Kolonne Fylkesnr ikke lengre påkrevd (blir ikke lengre rapportert) (fs8.2.4)
     Dbh_Stud_Sokere
     • Kolonne Fylkesnr ikke lengre påkrevd (blir ikke lengre rapportert) (fs8.2.4)
     • Kommunenr ikke lengre påkrevd (rapporteres ikke lengre) (fs8.2.5)

     DBH_Stud_Vid_Lerer Ny tabell (fs8.2.2)
     DBH_Stud_Vid_Lerer_Ktrl Ny tabell (fs8.2.2)
     Deltaker Ny kolonne Emailadresse_Arbeid FS-588 (fs8.2.3)
     Dokumentarkiv Ny kolonne Status_Thumbnail (fs8.2.4)
     Dr_Proveforelesning Nye kolonner: (fs8.2.1)
     • ProveforelesningLopenr (ny ID)
     • Dato_Komm_Vurdering
     • Kommvurdkode
     • Dato_Inst_Vurdering
     • Instvurdkode
     Eksavviklingperson Kolonnene Bygningskode og Romkode er tatt ut av primærnøkkel for tabellen. Dette betyr at en student for en vurderingsenhet kun kan plasseres på et rom. FS-605 (fs8.2.2)
     Emne Kolonne: Praksistypekode omgjort til Undpraksistypekode (refererer til ny kodetabell) (fs8.2.4)
     Emneinfo Ny kolonne: Dato_Gen_Xml (fs8.2.4)
     Emnekomb_I_Emnekomb Nye kolonner Arstall_Valg_Til og Terminkode_Valg_Til. RT356327 (fs8.2.3)
     Emnevalg_I_Emnekomb Kolonnen Status_Srett_Krav er påkrevd, med J som default verdi (fs8.2.1)
     Emne_Navnhist Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT355500 (fs8.2.2)
     Etterutdkurs
     • Nye kolonner: Status_Aut_Venteliste, Status_Aut_Steng_Pameld  FS-815 (fs8.2.1)
     • Nye kolonner: Status_Krav_Praksis, Status_Krav_Hoyere_Utd, Status_Krav_Andre, Url_Krav_Bokmal, Url_Krav_Nynorsk, Url_Krav_Engelsk, Merknad_Krav_Bokmal, Merknad_Krav_Nynorsk, Merknad_Krav_Engelsk FS-839 (fs8.2.1)
     • Nye kolonner: Tekst_Tilbud_Bokmal, Tekst_Tilbud_Nynorsk, Tekst_Tilbud_Engelsk, Tekst_Kvittering_Bokmal, Tekst_Kvittering_Nynorsk, Tekst_Kvittering_Engelsk FS-835 (fs8.2.1)
     • Endret krav til setting av Dato_Frist_Ettersend relatert til periode for kurs. FS-816 (fs8.2.1)
     • Endret krav til setting av kolonner når en angir J for bruk av EVUweb3.  FS-586 (fs8.2.1)
     • Fjernet restriksjon på at dato_frist_trekk må være senere enn dato_frist_soknad (fs8.2.1)
     • Fjernet restriksjon på at dato-frist_trekk må være senere enn dato_svarfrist. (fs8.2.1)
     • Ny kolonne Status_Innhent_Fakturaadr. FS-882 (fs8.2.3)
     • Ny kolonne Dato_Frist_Fakturaadr. FS-894 (fs8.2.4)
     Etterutdkursforetak Nye kolonner: Dato_Frist_Godkjenning og Tall_Ant_Maks_Deltaker. FS-875 FS-880 (fs8.2.3)
     Fag Kolonne NSDfagtypekode er utvidet fra 12 til 20 tegn (fs8.2.2)
     Fakturareskontro
     • Nye kolonner: Adrlin1, Adrlin2, Postnr, Adrlin3, Adresseland FS-791 (fs8.2.1)
     Fakturareskontrodetalj

     Kolonne Transaksjonsid utvidet fra 10 til 20 tegn. RT369831 (fs8.2.4)

     Fakturareskontropostering

     Kolonnen Tekst utvidet fra 50 til 70 tegn. RT385203 (fs8.2.6)

     Finanskilde Tabellen er utvidet med kolonne status_krev_arbgiv. Dersom denne har verdi J, så må sted for arbeidsgiver være satt for finansiering. Denne kontrolleres ved en trigger. Alle finanskilder med unntak av EGEN og KVOTE har J i den nye kolonnen. Ny verdi UTDSTIP innføres med flis05, med N i kolonnen status_krav_arbgiv. RT368653 FS-940 (fs8.2.5)
     Flyt_overforing Ny tabell (fs8.2.4)
     Flyt_overforing_resultat Ny tabell (fs8.2.4)
     Foretakregistrator Ikke lengre unik indeks for fnr. FS-961 (fs8.2.7)
     Forskerskoleinfo
     • Ny kolonne: Dato_Gen_Xml (fs8.2.4)
     • Ny kolonne Status_Trenger_Konvertering. Benyttes for å automatisere xml-generering (fs8.2.5)
     Godkjsaktype
     • Ny kolonne Status_Studentweb_Vis RT340677 (fs8.2.1)
     • Default verdi for Status_Flyt er endret fra J til N. RT355461 (fs8.2.2)
     • Nye kolonner: ArkivHjemmelkode, ArkivHjemmelkode_Dok, Arkivtilgangkode_Dok, Arkivtilganggruppekode_Dok, Arkivstatuskode_Dok. FS-925 (fs8.2.4)
     • Utvidet kolonner Arkivdelkode, Arkivtilgangkode, Arkivtilgangkode_Dok, Arkivtilganggruppekode, Arkivtilganggruppekode_Dok til 50 tegn (fs8.2.5)
     Grad Ny status-kolonne (J/N) for om vitnemål kun skal inneholde side 3 RT376746 (fs8.2.6)
     Grad_Vitnemal Nye kolonner: Breveierkode_S1_Dig, Avsnittkode_S1_Dig. Benyttes for å kunne definere forside for digitalt vitnemål (fs8.2.7)
     Infotermin_Emne
     • Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT355500 (fs8.2.2)
     Infotermin_Studieprogram
     • Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT355500 (fs8.2.2)

     Institusjon
     • Kolonnen institusjonstype utgår (er tidligere erstattet av institusjonstypekode). Kolonnen navnes om til x_institusjonstype (fs8.2.7)
     • Ny kolonne: Status_Aktiv (J/N) (fs8.2.7)
     Inst_Vurdering Ny tabell. Kodeverdier for institusjonens vurdering av prøveforelesning (fs8.2.1)
     JobbLogg_Detail
     • Ny tabell. (fs8.2.1)
     • Kolonne Merknad utvidet fra 100 til 500 tegn (fs8.2.2)

     • Nye kolonner: ArkivHjemmelkode, ArkivHjemmelkode_Dok, Arkivtilgangkode_Dok, Arkivtilganggruppekode_Dok, Arkivstatuskode_Dok. FS-925 (fs8.2.4)
     JobbLogg_Master Er i første omgang tatt i bruk for å få innsyn i hva jobbene for protokolloverføring og sammenslåing av resultater har gjennomført. (fs8.2.1)
     Klagetype
     • Nye kolonner: Arkivnokkelkode, Arkivtilgangkode, Arkivtilganggruppekode, Arkivdelkode, Status_Flyt FS-849 (fs8.2.1)
     • Utvidet kolonner Arkivdelkode, Arkivtilgangkode, Arkivtilgangkode_Dok, Arkivtilganggruppekode, Arkivtilganggruppekode_Dok til 50 tegn (fs8.2.5)
     Klagetype Default verdi for Status_Flyt er endret fra J til N. RT355461 (fs8.2.2)
     Kontaktperson Ny tabell (praksisrelatert) (fs8.2.4)
     Kontakttype 

     Tabellen er utvidet med kolonner for nynorsk og engelsk navn. FS-844 (fs8.2.2)

     Kursdeltakelse
     • Ny kolonne Dato_Frist_Trekk FS-831 (fs8.2.1)
     • Nye kolonner: Status_Kvalifisert og Poengtall. FS-827 (fs8.2.1)
     • Status_Fakturaadr endret fra Not Null til Null. FS-833 (fs8.2.1)
     • Ny kolonne Status_Fakturaadr. FS-834 (fs8.2.1)
     • Nye kolonner Navn_Faktura og Adressetypekode_Faktura. FS-791 FS-876 (fs8.2.3)
     Kursdeltakerpraksis  Ny tabell  FS-838 (fs8.2.3)
     Kursdeltakelse_Praksis  Ny tabell  FS-838 (fs8.2.1)
     Kursdeltakelse_Sekvensstatus

     Ny tabell FS-806 (fs8.2.1)

     Kursinfo
     • Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT335673 (fs8.2.1)
     • Ny kolonne: Dato_Gen_Xml (fs8.2.4)
     • Ny kolonne Status_Trenger_Konvertering. Benyttes for å automatisere xml-generering (fs8.2.5)
     Mail_Arkiv Ny kolonne: Sprakkode (fs8.3)
     Mail_Ko
     • Ny kolonne MailId (primærnøkkel) (fs8.2.7)
     • Ny kolonne: Sprakkode (fs8.3)
     NSDfagtype
     • Kolonne NSDfagtypekode er utvidet fra 12 til 20 tegn (fs8.2.2)
     • Ny kolonne: Status_Glu_Fagvalg (fs8.2.2)
     Oppdateringssperre

     Det er lagt på ny status-kolonne for oppdateringssperre: Sperre mot endring av vitnemålstekster. (fs8.2.2)

     Denne påvirker oppdatering av
     1. Tekst - DS / Vtm (Studieprogram)
     2. Tekster - DS / Vitnemål (Kvalifikasjon)
     3. Vitnemål (Kvalifikasjon)
     4. Fag - DS (Studieprogram)
     5. Språk - DS (Studieprogram)
     6. Kvalifikasjon/Studieprogram-kvalifikasjon (studieprogram og kvalifikasjon, samme tabell)
     7. Navnehistorikk (studieprogram)
     8. Navnehistorikk (kvalifikasjon)

     Det er for studieprogram ikke lagt på kontroll for kull pr nå.
     Beregning av kull-periode utføres på grunnlag av normert varighet for hhv studieprogram og kvalifikasjon. Dersom varighet ikke er angitt beregnes denne ut fra studiepoeng. RT333751 FS-819

     Opptak
     • Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT340831 (fs8.2.1)
     • Ny kolonne: Dato_Frist_Endring_Svar (fs8.3)
     PDF_Bestilling Ny kolonne: Dato_Slett. Denne for å kunne få inn slettedato for dokumenter i dokumentarkiv (fs8.2.1)
     Person Ny kolonne Emailadresse_Arbeid FS-588 (fs8.2.3)
     Personid
     • Kolonnen Personidverdi er utvidet til 256 tegn (fs8.2.1)
     • Fjernet uppercase-krav for personidverdi (fs8.2.4)
     Personreg Nye kolonner Dato_Siste_Import_Dsf, Dato_Siste_Import_Dsf_Navn, Dato_Siste_Import_Dsf_Adr, Dato_Siste_Import_Dsf_Land. FS-877 FS-893 (fs8.2.3)
     Praksisavtale
     • Ny kolonne: Antall_Periode (fs8.2.1)
     • Kolonne: Praksistypekode omgjort til Undpraksistypekode (refererer til ny kodetabell) (fs8.2.4)
     Praksisavtaleperson Tabellen opprettet på nytt med ny struktur som refererer til ny tabell Praksisstedperson. Tidligere tabell omnavnet til X_Praksisavtaleperson_82 (fs8.2.4)
     Praksisplassberegning Kolonne: Praksistypekode omgjort til Undpraksistypekode (refererer til ny kodetabell) (fs8.2.4)
     Praksisplassresultat Kolonne: Praksistypekode omgjort til Undpraksistypekode (refererer til ny kodetabell) (fs8.2.4)
     Praksissted
     • Default verdi for Status_Aktiv er endret fra N til J. (fs8.2.1)
     • Omgjort til "global" tabell (ikke VPD), med kun felles koder.
      Ny kolonne: Emaildomene.
      Orgnr er omgjort til sekundærnøkkel (entydig verdi). (fs8.2.4)
     • Nye kolonner: PSInfoKildekode, Kildereferanse, Kildereferanse_Eier. FSWS-2742 (fs8.2.6)
     • Endret kolonne Praksisstedkode_Eier til Nullable. FSWS-3001 (fs8.2.7)
     Praksissted_Aktkrav Ny tabell (fs8.2.4)
     Praksissted_Praksisstedtype Ny tabell (fs8.2.4)
     Praksisstedinfo Ny tabell (fs8.2.4)
     PraksisstedInfoKilde

     Ny tabell (felleskoder) FSWS-2742 (fs8.2.6)

     Praksisstedperson Tabellen opprettet på nytt med ny struktur som refererer til ny tabell Kontaktperson. Tidligere tabell omnavnet til X_Praksisstedperson_82 (fs8.2.4)
     Praksisstedtype Omgjort til "global" tabell (ikke VPD), med kun felles koder (fs8.2.4)
     SMS_Arkiv Ny kolonne: Sprakkode (fs8.3)
     SMS_Ko Ny kolonne: Sprakkode (fs8.3)
     SMSlogg Ny kolonne: Tall_Tegn (fs8.3)
     Sensorrolle

     Tabellen Sensorrolle er utvidet med kolonner for nynorsk og engelsk navn. FS-808 (fs8.2.2)

     Sokerdokument Ny kolonne Status_Thumbnail (fs8.2.4)
     Sted
     • Lagt til constraints for å sjekke at alle eller ingen av kolonnene for referanse til erstatningssted og geografisk sted har verdi. (fs8.2.1)
     • Ny kolonne: Praksisstedkode_Konv (fs8.2.4)
     • Nye kolonner: Status_Begrmail_Intern og Status_Begrmail_Ekstern (fs8.3)
     Stedinfo
     • Ny kolonne: Dato_Gen_Xml (fs8.2.4)
     • Ny kolonne Status_Trenger_Konvertering. Benyttes for å automatisere xml-generering (fs8.2.5)
     StudentVurdkombprotokoll Forbedret beregning av Antall_Tellende_NGang og Antall_Tellende for emner som inngår i emnekjeder (ekvivalenser). RT341206 RT343838 (fs8.2.1)
     Student_Pa_Undervisningsparti Rettelse: Innført fremmednøkkel mot undaktivitet. (fs8.2.7)
     Studieprograminfo
     • Ny kolonne: Dato_Gen_Xml (fs8.2.4)
     • Ny kolonne Status_Trenger_Konvertering. Benyttes for å automatisere xml-generering (fs8.2.5)
     Studieretninginfo
     • Ny kolonne: Dato_Gen_Xml (fs8.2.4)
     • Ny kolonne Status_Trenger_Konvertering. Benyttes for å automatisere xml-generering (fs8.2.5)
     StudUndparti_Aktkrav_M Ny tabell (fs8.2.4)
     Undaktivitet

     Ny kolonne ALP_ID (internt bruk mot ALP) FSWS-2742 (fs8.2.6)

     Undervisningsdisiplin Ny kolonne: Status_Praksis FSWS-2742 (fs8.2.6)
     Undervisningsenhet

     Default verdi for Status_Campus_Valgbar er endret fra J til N. (fs8.2.1)

     Undervisningsmelding Forbedret automatisk setting av campus der dette ikke er angitt. RT341887 (fs8.2.1)
     Undervisningstimeplan

     Ny kolonne Status_Oblig_Oppmote FS-872 (fs8.2.5)

     Undfremmotestudent

     Kolonnene: Arstall_Uke og Ukenr er nå begge obligatoriske. RT333046 (fs8.2.4)

     Undpraksistype Ny tabell (fs8.2.4)
     Undpraksistype_Aktkrav Ny tabell (fs8.2.4)
     Utvavtaleinfo
     • Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT335673 (fs8.2.1)
     • Ny kolonne: Dato_Gen_Xml (fs8.2.4)
     • Ny kolonne Status_Trenger_Konvertering. Benyttes for å automatisere xml-generering (fs8.2.5)
     Utvavtalestudieprogram

     Nye kolonner Status_Opptak_V og Status_Opptak_H. Angir om det tilbys opptak hhv vår og/eller høst for et studieprogram på en utvekslingsavtale. FS-935 RT368365 (fs8.2.7)

     Varsellogg Ny kolonne Antall. FSWS-2335 (fs8.2.3)
     Vurderingsform Ny kolonne (J/N): Status_Oppgtittel_Til_Helhet. FS-970 (fs8.2.6)
     Vurderingskombinasjon
     • Ny kolonne: Datasystemkode_Begrunn. FS-625 (fs8.2.4)
     • Ny kolonne: Datasystemkode_Klagesensur FS-969 (fs8.2.6)
     • Nye kolonner: Status_Begrmail_Intern og Status_Begrmail_Ekstern (fs8.3)
     Vurderingstid
     • Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. (fs8.2.1)
     • Det er lagt til kontroll av verdi for rekkefølgenr slik at denne må ha verdier som følger rekkefølgen på terminer innenfor samme år. En kan ikke lengre f eks ha rekkefølgenr på høst som er lavere enn et nummer på våren. (fs8.2.1)
     Vurdklagevedtaktype Nye kolonner for om kode gjelder for sensur og/eller formell klage. RT260870 FS-704 (fs8.2.2)
     Vurdkomb_Ekv

     Ny tabell for å registrere ekvivalenser for vurderingskombinasjoner. Kontrollen for om vurderingskombinasjon er bestått er endret til å håndtere ny struktur. Strukturen håndterer at grupper av vurderingskombinasjoner til sammen er ekvivalent med andre grupper av vurderingskombinasjoner. (fs8.2.2)

     Kun kombinasjoner under en vurderingsordning kan inngå i en ekvivalens. Topp-kombinasjoner og kombinasjoner med vurderingsordning kan ikke inngå i en ekvivalens. En må i slike tilfeller må bruke emnekjeder.

     Eksisterende ekvivalenser (som gjelder underliggende vurderingskombinasjoner) er konvertert til ny modell.

     RT310681 FS-238 FS-373

     Vurdkombenhet
     • Ny kolonne: Datasystemkode_Begrunn. FS-625 (fs8.2.4)
     • Ny kolonne: Datasystemkode_Klagesensur FS-969 (fs8.2.6)

     • Nye kolonner: Status_Begrmail_Intern og Status_Begrmail_Ekstern (fs8.3)

     Vurdkombklage
     • Ny kolonne: Url_Begrunnelse (fs8.2.1)
     • Ved nyregistrering av begrunnelsessak blir nå kommisjon og resultat kopiert fra protokoll (som for klage). RT342174 (fs8.2.1)
     • Nye kolonner: Personliste_Sensur_Oppr, Personliste_Sensuroverfor_Oppr, Personliste_Sensur_Ny, Personliste_Sensuroverfor_Ny, Personliste_Sensur_Ny2, Personliste_Sensuroverfor_Ny2. RT365519
      Kolonne Klagetypekode er nå obligatorisk. (fs8.2.4)
     • Kolonne status_ferdigbehandlet default N ved nyregistrering. RT378201 (fs8.2.5)
     • Ny kolonne: Dato_Midlertidig_Svar. FS-847 (fs8.2.7)
     VurdmeldDel Ny tabell for å kunne koble eksplisitt angi hvilke deler som inngår i en helhet (fs8.2.7)
     VurdprotDel Ny tabell for å kunne koble eksplisitt angi hvilke deler som inngår i en helhet. (fs8.2.7)
     Tabeller og kolonner utgått til FS8.3  
     Praksisperiode Tabellen fjernet (fs8.2.1)
     Undervisningsform Tabellen fjernet (fs8.2.1)
     Studieprogramstudent Kolonnene Studienivakode_Fom og Studienivakode_Tom er fjernet (fs8.2.1)
     Studierettalgoritme Tabellen fjernet (fs8.2.1)
     Veiledningpraksis Tabellen fjernet (fs8.2.1)
     FS_HIST  
     H_Soknad_Merknad Ny kolonne: Merknadtypekode. FS-517 (fs8.2.5)
     Publisert 2. feb. 2021 15:26 - Sist endret 19. feb. 2021 12:02