Versjonsendringer FS8.2

Oppsummering av endringer som er gjort til FS versjon 8.2 (endringer fra versjon 8.1)

OPPSUMMERING

De viktigste endringene til versjon 8.2 er

 • FS klargjort for første utvikling av første versjon av Arbeidslivsportalen (ALP), med praksisavtaler, praksissteder og studenters plassering på disse. Dette er også en første fase for overgang til ny modell for undervisningsmodulen, der også campus nå er inkludert.
 • En del endringer for godkjenning for videreutvikling av Flyt, inklusive bedre støtte for arkivering.
 • En del prioriterte endringer i vurderingsmodulen

Detaljerte spesifikasjoner for strukturendringer; se FS-SD/001 Basisskjema. Alle nye felt er beskrevet, og denne beskrivelsen kommer frem i skjermbildene ved hjelp av funksjonstast F2, når skrivemerket står i det felt en ønsker beskrivelse for. Beskrivelse av tabellendringer finnes sist i dette dokumentet.

Spesielle punkter i forbindelse med oppgradering

 • Ved overgang til FS8.2 kjøres følgende konverteringsfunksjoner.
  • Fjernet karakterfordeling for vurderingskombinasjoner som ikke har bokstavkarakterer (FS8.1.1)
  • Fjernet karakterfordeling for vurderingskombinasjoner som ikke er helhet (FS8.1.1)
  • Tabell Aktivitet_Onske fylles med verdier for ny kolonne Aktivitetkode (ny primærnøkkel)
  • Tabell Student_Pa_Undervisningsparti fylles med verdier for ny kolonne Aktivitetkode (ny primærnøkkel)
  • Data for praksisperiode er konvertert til ny struktur
  • Data for praksisveiledning er konvertert til ny struktur
  • Vektingsreduksjonsregel: Dato-periode er konvertert til termin-periode
  • Campus er lagt inn på undervisningsenhet fra og med 2018
  • Campus er lagt inn på undervisningsmeldinger fra og med 2018

 

FS8.2 er basert på utviklingsverktøyet PowerBuilder – versjon 12.6. Denne har støtte for Windows XP SP3, Windows Vista Business Edition SP1, Windows 7 SP1, Windows 8 og 8.1, Windows Server 2008 SP2 og Windows Server 2012 R2. Klienten er fortsatt en 32bit klient, men kan også kjøres under 64bit Windows.

Denne versjonen er testet med Ghostscript 8.60.

Grå tekst angir at endringene er distribuert mellom versjon 8.1 og 8.2.

De fleste punktene er påført RT-nummer. Dette henviser til den sak som endringen er oppstått på grunnlag av. Disse numrene er linker direkte til vårt behandlingssystem, og alle institusjonene har en eller flere personer som har tilgang til dette. Mer info på siden Brukerveiledning RT

Noen saker er påført Jira-nr. Dette er saker som ligger i vårt system for å behandle utviklingssaker. Man må ha en Jira-bruker for å kunne se på saker i Jira. Dette tildeles utvalgte personer ved institusjonene. Lenke til Jira er https://utv.uio.no/jira/secure/Dashboard.jspa. Det finnes flere ulike prosjekter i Jira, og prefiks på saksnr forteller hvilket prosjekt saken ligger under. De aktuelle prosjektene er FS, SOKWEB (Søknadsweb), STWJS (Studentweb3), FPW (FagpersonWeb), NOM (Nomination).

 

Endringer som gjelder beta-versjonen

 • Beta-versjonen er generert med oppdatert versjon av Powerbulder (PB2017 R3). Denne inneholder en del rettelser som gjelder PDF-generering og rik tekst editor.
 • Den generelle sorteringsdialogen er rettet slik at valget for ascending er synlig og kan benyttes også når vertikal rullebar vises.
 • Ved lagring til PDF kan ulike versjoner av PDF/A velges.
 • I meldingsrapporten kom det et stort antall feilmeldinger, en for hvert flettefelt i brevet a la: "Feil ved registrering av data i felt {avssender_stednavn}" Dette er rettet. RT329912
 • Oppdatert versjon av Powerbuilder 2017 (R3). Nå er tekst-editoren rettet slik at den skal være kompatibel med tekst-editoren i den gamle versjonen. Dette betyr at etter en test-runde bør en kunne forlate den gamle versjonen. (Beta-versjon av powerbuilder 2019 er forøvrig under testing nå)

FS-system-klienten

FS-systemklienten er tatt vekk til FS8.2, og erstattet av modul i den ordinære FS-klienten. Modulvalget FS-system gir samme meny og funksjoner som var tilgjengelig i FS-systemklienten, med unntak av rapporteringskalenderen som er tatt vekk. Rapporteringskalenderen er i stor grad erstattet av bildet DBH--rapportering.

BILDER

Generelt

 • Ctrl-C fungerer nå i dialogen som viser kolonnebeskrivelser. RT254982
 • Riktekst-editoren er utvidet med funksjon for å sette inn lenke. For brevtype kan denne velges fra menyen øverst på siden. For info-tekster kan den velges fra menyen som kommer frem ved bruk av høyre musetast. RT258552
 • Databasejobber
  • Ny dialog som viser alle kjøringer for en bestemt type jobb. Denne nås ved å dobbeltklikke på en databasejobb. Gjelder alle visninger av databasejobber. Alle kjøringer siste 30 dager vises. Disse er spesielt nyttig dersom en databasejobb feiler.
  • Databasejobber som kjøres vises nå med grønn tekst.
  • Databasejobber som feilet i siste kjøring vises nå med rød tekst. Denne medfører at åpning av disse dialogene som viser databasejobber tar noe lengre tid enn tidligere (opp til 5 sekunder).
 • I bilder med funksjoner for lagring til XML og HTML vil lagringen gjøres på tegnsett UTF-8 i stedet for Latin1 i baser som er konvertert til UTF-8.
 • Varsling om sanksjoner som går ut innen en uke, eller har gått ut allerede vises i meldingsruten i velkommenbildet. Kun dem som har rettighet til å se denne informasjonen får disse meldingene. FS-712
 • Kursbevis er tilgjengelig fra alle bilder som viser kursprotokoll FS-660
 • Visning av merknader for student (som hittil har vært for student samlebilde) er nå tilpasset også for søknadsbilder og kursdeltakelsebilder.
 • Samtykke for innhenting av resultater fra hhv videregående skoler og høyere utdanning er tatt vekk. Funksjonene for opptak og godkjenning som gjør slik innhenting gjør dette for alle søkere/studenter. Endringen er gjort som følge av endring i UH-loven.

Varsellogg

Følgende funksjonalitet lagt til: (FS-578 RT232388)

 • Opprette Hake ved hver farge (vis frem fargen eller ikke)
 • Knapp bak hvert varsel «skjul» (skjule fremtidige varsler av denne typen for brukeren)
 • Knapp bak hvert varsel «abonner» (sende e-post til brukeren med varselet på fremtidige forekomster av varselet)
 • Knapp nederst/øverst «vis alle skjulte varsler»

PERSON-MENYEN

Generelt

 • Rutinen for endring av navn vil nå endre navn også på saksbehandler. RT259020

Student samlebilde

 • Kartotekkort Praksis: Rettelse slik at det er mulig å fjerne verdi for prosent av heltid. RT247694
 • Rettelse slik at feltet for statsborgerskap er søkbart. RT248194
 • Alle røde merknader er nå flyttet til en liste i øvre høyre hjørne av vinduet (på samme vis som i søknad samlebilde). Denne funksjonen vil bli oppdatert etter flis02, og da vil flere merknader kunne vises for samme student.
 • Endringsfunksjoner: Campus kan nå angis ved overgang til nytt program. RT322033 
 • Fane KvProt: Navnehistorikk for kvalifikasjon er tatt i bruk. RT252744
 • Visningen av meldinger oppe til høyre i bildet er utvidet med mer informasjon. Den kan nå vise flere merknader samtidig som gjelder utestenging. Fargekodingen er endret noe (flere røde merknader). RT323899
 • Visningen av sanksjoneri meldingsvinduet er justert slik at kun sanksjoner som er aktuelt for gitt studieprogram vises. FS-713
 • Ledeteksten "Intern merknad" vises nå også for sanksjoner importert fra Rust. FS-731
 • Fane Vurd.meld: Viser informasjon om hvem som har sensurert og hvem som har overført sensur til FS. FS-727

 • Fane Vurd.prot: I visningen som kommer frem ved klikk på emneid, vises nå  informasjon om hvem som har sensurert og hvem som har overført sensur til FS. Visningen av "Oppnådd ved" er flyttet opp til høyre i bildet. FS-727

 • Endringsfunksjoner: Ved overgang for ph.d.-studenter ble ikke verdi for stipendiatstilling kopiert. Dette er rettet. Videre blir også eksterne resultater kopiert til ny studierett. RT323717

 • Fane Finans: Ny felleskode - NFR-INSSEK (Stipend fra Norges Forskningsråd - Instituttsektor) er innført, og kan registreres sammen med institusjon 5901. FS-471

Person/Student

Feltet brukernavn er utvidet fra 30 til 100 tegn. FS-737

PersonId

Nytt bilde for søk på personid. Denne er innført for å behandle Europeisk eID, som er implementert i Søknadsweb og Studentweb.

Dokumentarkiv

Bildet er utvidet med et valg for om det er personer med fnr eller deltakere med deltakernr som skal søkes frem. FS-619

Jobb-logg

Nytt bilde som viser en generell jobblogg. Innholdet av denne viser resultatet av jobb-kjøringer. Denne er tatt i bruk for logging av automatisk beregning av samlet resultat for vurdering (FS571.001) og protokolloverføring (FS573.001).

Sanksjon

Bildet for Utestenging er gjort noe om, og har fått nytt navn. Kursdeltakelse (EVU) vises i bildet.

Sanksjonslogg

Bildet Utestengingslogg har fått nytt navn.

 

OPPTAK

Generelt

 • Ved import av vitnemål fra SO ble det ikke satt J for Ubehandlet NVB-resultat dersom det ikke eksisterte noen søknadsalternativ. Dette kunne skje dersom import av søknadsalternativ feilet av en eller annen grunn. Kravet om at søknadsalternativ eksisterer er tatt vekk når denne J'en settes. RT247559
 • Det er for NOM-søkere gitt mulighet i FS214.001 Send e-post å også sende disse meldingene til SOs meldingsboks. Dersom vi ikke har rukket å få produksjonssatt integrasjonstjenesten mot SO for denne meldingsutsendingen vil det komme en feilmelding.
 • Ved import av nye eksterne resultater for søkere vil ikke lengre ubehandlet resultat endres til J i følgende tilfeller: FS-640
  • Søker som enten er yngre enn 23 eller som har hake i kvalgrunnlag PRA OG
  • er kvalifisert for alle søknadsalternativ OG
  • høyere utdanningspoeng har verdi 2 ELLER det ikke er registrert manuellt utdanningspoeng
  • UNNTATT: Når det importeres resultater på nivå 40 eller 41
 • Rettet kolonnelengde for NVB-vitnemålsid i historikkbasen (utvidet til 19 tegn). RT253531
 • Søkernr-serien opp til 399.999 kan igjen brukes i FS. RT325707
 • Når søknadsalternativ blir oppdatert med tilbud vil søknadsvalg oppdateres med innvilget J dersom det kun finnes ett og bare ett søknadsvalg. FS-765

Søknad samlebilde NOM

 • Rammen nede til høyre i bildet er utvidet med en kolonne FSK for fagskolepoeng
 • Knappene Omgjøring til REA-søker og Omgøring til DSP-søkerer tatt vekk. Det kommer ny funksjonalitet på SO-sidene for å gjøre dette
 • Kartotekkort Dok: Det er lagt til et valg for å slette informasjon om at dokument er lest (rødt kryss til høyre for ledeteksten Åpnet). Dette valget vil også medføre at verdi N for ubehandlet dokument endres til J.
 • Visningen av sanksjoneri meldingsvinduet er justert slik at kun sanksjoner som er aktuelt for gitt studieprogram vises. FS-713
 • Privat e-postadresse kan ikke lengre oppdateres i bildet dersom verdien kommer fra kontakt- og reservasjonsregisteret.
 • Fane SøkAlt: Omgjort noe på rekkefølge av felter. Vilkårsstatus og Merknad er flyttet til venstre, Dato sendt info er flyttet til høyre for Dato opptaksbrev sendt, Møtt-lås og rolle-info er flyttet langt til høyre. Følgeskjema T-rolle er fjernet. FS-638
 • Overgangen til e-postutsending: Kun overgangen fra Søknad samlebilde NOM vil i rapporten FS214.001 Send e-post gi valget for om meldingen også skal sendes til SO-meldingsboks.

Søknad samlebilde

 • Kartotekkort Valg: Rettet tabulatorrekkefølge for feltene i bildet. RT247475
 • Kartotekkort Dok: Det er lagt til et valg for å slette informasjon om at dokument er lest (rødt kryss til høyre for ledeteksten Åpnet). Dette valget vil også medføre at verdi N for ubehandlet dokument endres til J.
 • Det er lagt til mulighet innsettingsvalg for merknader (øvre del av bildet). FS-635
 • Ny snarvei (Ctrl-M) for å legge til nye merknader. FS-636
 • Høyre musetast menyvalg fungerer nå også for merknader. RT251069
 • Sortering av merknader endret slik at den tar hensyn til sorteringsrekkefølge angitt på merknadstype. Det er ikke satt noen verdier på denne enda, så i første omgang gir dette ingen endring.
 • Visningen av sanksjoneri meldingsvinduet er justert slik at kun sanksjoner som er aktuelt for gitt studieprogram vises. FS-713
 • Privat e-postadresse kan ikke lengre oppdateres i bildet dersom verdien kommer fra kontakt- og reservasjonsregisteret.
 • Fane SøkAlt: Omgjort noe på rekkefølge av felter. Vilkårsstatus og Merknad er flyttet til venstre, Dato sendt info er flyttet til høyre for Dato opptaksbrev sendt, Møtt-lås og rolle-info er flyttet langt til høyre. Følgeskjema T-rolle er fjernet. FS-638
 • Rettet slik at ekstern e-postadresse ikke kan oppdateres dersom det kommer fra kontakt- og reservasjonsregisteret. RT328079
 • Kartotekkort Dok: Det er lagt til visning av bilde av forsiden av det enkelte dokument (miniutgave). Denne vises dersom formatet lar seg benytte for å generere en slik forside. Dersom musepeker holdes over bildet vil en større utgave av dette vises.
 • Kartotekkort Dok: Visning av dokument (mouseover) justerer nå bredde ut fra formatet på dokumentet. RT334683

Søknad samlebilde Historikk

Ny overgang til bildet Dokumentarkiv. RT323693

Søknad resultatgrunnlag

Ny poengalgoritme RES100. Denne beregner snittet av resultater som inngår og multipliserer dette med 100. RT335159

Opptakstype

Bildet har fått en ny fane for Dokumenttype. Her kan krav til søker om visse typer dokumenttyper angis. Dette for å klargjøre for videreutvikling av Søknadsweb, for tilpasning til ph.d.-opptak.

 

GODKJENNINGSSAKER

Generelt

 • Resultatimport fra andre institusjoner: Rettelse i håndtering av kvalifikasjoner og emnesamlinger som har samme kode. RT254991
 • Kontrollen av eksisterende godkjenning er rettet slik at den håndterer godkjenninger som manuelt er ugyldiggjort. RT321561

Godkjenningssak samlebilde

 • Nytt søkefelt: Flyt-id
 • Det skal nå ikke være mulig å endret behandlingsstatus uten rollen FS_GODKJ3 når data er rapportert til lånekassa. RT323378
 • Svar på spørsmål er lagt til i eksisterende fane Søknad (høyre side av bildet). Søknadsfeltet er fjernet fra hovedbildet (vises under fanen Søknad). FS-782

Person ekstern studium

 • Ny fane: Importkontroll. Dersom studenten har lastet opp resultater fra EMREX, og det er tvil om identifikasjon, så vil denne kontrollfunksjonen komme frem. Dette oppstår dersom studentens fødselsdato eller navn avviker mellom karakterutskriften og det som er registrert i FS. Navn og fødselsdato fra importdataene vil vises under fanen, og det er lagt til mulighet for å enten godkjenne eller avvise importen av denne informasjonen.
 • Feltene for navn på resultat er utvidet fra 200 til 400 tegn.

Eksternresultat-logg  

Ny kolonne for resultatløpenr, for å kunne identifisere klarere hvilket resultat det er utført endringer for.

 

PROGRAMSTUDENT

Utdanningsplan

 • Oppdatering av vekting-kvalifikasjon for emne i utdanningsplan: Dersom studenten har et gyldig resultat vil kontrollen av antall vekting gjøres relatert til redusert vekding for dette resultatet. RT250250
 • Ved oppdatering av "Erstattet av annet emne" for et emne som inngår som forkunnskapskrav for et annet emne i utdanningsplan så gis det et varsel om dette. Det gis da også et forslag om at det bør vurderes registert en "Godkjenning av forkunnskapskrav" i Godkjenningssak samlebilde. RT242015 FS-616
 • Dersom nytt søk på student og det ikke gir noe treff ville innlegging av emner i plan medføre at FS feilet. Dette er rettet. RT321593

 • Campus er lagt til som for felt for studieprogramstudenten (søking og fremvisning).

 

UTVEKSLING

Utvekslingsperson

Kan nå slette utvekslingspersoner uten å få meldingen Kan ikke fjerne eier før alle medlemmer er fjernet. RT255134

 

SEMESTERREGISTRERING

Akseptansetype

Nytt felt: Sekvensnr EVUweb. Gjelder EVUweb3. FS-708

Bestilling

Radene sorteres nå etter bestillingsdato (siste bestillinger først). Nytt filteringsvalg: Vis kun ikke-produserte. RT261425

 

UNDERVISNING

Generelt

 • For aktivitetsønske og student på undervisningsparti er feltene disiplin, undervisningsform og partinr tatt vekk og erstattet av aktivitetskode. Dette er del av en opprydding for overgang til ny modul - der praksistabeller nå innføres. Denne endringen har ført til en del tekniske endringer i bilder og rapporter. I registreringsdialoger er det nå aktivitetskode og ikke de tre tidligere feltene som skal oppdateres.
 • Med FS8.2 kommer også tabeller for praksisplassbehov, kobling av behov mot avtale og avtale om praksisplasser. Dialogene for å oppdatere og vise denne informasjonen er ikke implementer i FS8.2. Det arbeides med bruken av denne informasjonen i Arbeidslivsportalen (ALP).

Undervisningsmelding

 • Nytt felt: Campus.
 • Aktivitetsønsker registreres nå i form av aktivitetskode, ikke disiplin, form og partinr. Nedtrekksliste med lovlige aktivitetskoder kan brukes ved manuell registrering. Tilhørende disiplin, form og partinr vises i dialogen.

Undervisningsenhet samlebilde

 • Fjernet feltene for felles undervisning kurs (etter høring - EVU-modulen).
 • Defaultverdi for feltet Lukket kan nå styres av modulegenskap ENH-LUKKET i modul UNDERVISN. FS-787
 • Nytt felt: Campus valgbart (Studentweb)
 • Ny fane: Campus. Her kan lovlige campus for meldinger til denne undervisningsenheten angis
 • Fane Und.melding: Ny kolonne Campus. Mer informasjon vises om den enkelte meldingen, det er satt av mer plass til visning av informasjonen.

Undervisningsaktivitet samlebilde

 • Hovedbildet for visning av aktivitet er laget på nytt. En del felter er tatt vekk, og gjenstående felter er i stor grad gruppert sammen i rammer. Hele-knappen er tatt vekk da all informasjon nå vises i øvre del av bildet.
 • Følgende felter er tatt vekk: Tidsromtekst, E-post, URL, Førstegangstekst, Innledningskommentar, Timetall per uke, Antall partier, Faglærer behov, Fjernundervisning, Publiser egen webside, Språk, Foregående aktivitet, Akode og År-termin-nr.
 • Nye felter for referanse til praksisavtale
 • Mouseover for stednavn for Und.sted viser kontaktperson for sted.
 • Fane Student på parti: Feltene Disiplin, Form og partinr er erstattet med aktivitetkode (ingen funksjonell endring)
 • Fane Praksisperiode: Ny tabell overtatt for tidligere tabell. Praktisk forskjell er at det er innført dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad, i tillegg til kalendervalg for datoer.
 • Fane Veiledningspraksis: Ny tabell overtatt for tidligere tabell. Praktisk forskjell er at det er innført dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad, i tillegg til kalendervalg for datoer. I tillegg endringer i felt-oppsett

Plassering av student på undervisningsparti

Nye tabeller innført for praksisperiode og veiledning. Feltene for disiplin, form og partinr er erstattet av aktivitetskode. Noen forbedringer i funksjonalitet, spesielt ved sletting av plassering.

Plassering av student på undervisningsparti - 2

Dette bildet er tatt vekk.

Praksissted samlebilde

Nytt bilde for vedlikehold av praksissteder. Dette erstatter bruken av sted-tabellen for praksis. Kan med dette angi struktur for praksissted-organisasjonen (hierarki vises i bildet). Kontaktpersoner kan angis og hvilke avtaler stedet omfattes av.

Praksisavtale samlebilde

Nytt bilde for vedlikehold av praksisavtaler. Dette er en helt ny funksjon i FS. Avtalene kan knyttes til praksissteder, kontaktpersoner, studieprogram og dokumenter. Dokumentvisning (avtaler) er ikke implementert enda.

Fagperson und.semester

Rettelse av nedtrekksliste for til-termin (fagkoder ble vist i stedet for terminkode). RT254370

Lisens- / attest-type for studieprogram

Lisenstypekode refererer nå til en generell kodetabell for lisenstyper, som ikke er koblet til studieprogram (bildet Lisenstype). FS-463

 

VURDERING

Generelt

 • Forbedringer i test av ekvivalenser ved kontroll av forkunnskapskrav. RT256501
 • Beregner desimaltall for utvidet tid basert på nye kolonner med eksplisitt angivelse av timer og minutter
 • Beregning av karakterfordeling gjøres ikke lengre dersom det for en vurderingsenhet kun eksisterer bestått/ikke-bestått-resultater.  I oppgraderingen fjernes karakterfordeling fra alle vuderingsenheter som kun har karakter bestått/ikke-bestått (der karakterregelen også inneholder A-F) RT260685
 • Endring av kandidatnr logges nå for vurderingsmelding. RT322551
 • Endring av eksamenssystem og sensursystem blir nå logget for vurderingsenheter. RT322961
 • Det er lagt til automatisk oppdatering av kommisjon for studenter med gruppeid. FS-682

Vurderingsenhet samlebilde

 • Funksjonen Beregn antall er fjernet og erstattet av en permanent visning av tall fordelt på campus.
 • Ved oppdatering av eksamensdato eller innleveringsdato kommer det et varsel om en ønsker å oppdatere disse verdiene. En må trykke Enter for å få beholde ny verdi. RT254498
 • Rettet plassering av Detaljer-valget. RT255556
 • Nytt søkefelt for campus.
 • Fane Begrunnelse/Klage: Nytt felt: E-postadresse klage (for å muliggjøre at e-post om begrunnelse og klage kan gå til ulike adresser i studieadm). Feltet Samlet klage for gruppe er tatt vekk pga endringer i UH-lov. FS-515 FS-686
 • Avkrysningsvalget for visning av inaktive vurderingskombinasjoner er tilbake i bildet. RT328421
 • Fane begrunnelse og klage: Feltet e-postadresse for klage lar seg nå lagre. RT328881

Student vurdering samlebilde

 • Fane Melding: Viser informasjon om hvem som har sensurert og hvem som har overført sensur til FS. FS-727
 • Fane Protokoll: Viser informasjon om hvem som har sensurert og hvem som har overført sensur til FS. Visningen av "Oppnådd ved" er flyttet opp til høyre i bildet. FS-727

Begrunnelse og klage

 • Noen av word-dokumentene som var lastet opp som vedlegg for formelle feil lot seg ikke åpne direkte fra klienten. Dette er rettet. RT251898
 • Nytt søkefelt: Flyt-id
 • For begrunnelse: Nytt felt for hvilken form begrunnelse er gitt på (muntlig / skriftlig). FS-690
 • Det er mulig å søke i feltet Sperr mot visning på karakterutskrift. Feltet vises når klagetype SENSUR er valgt. RT323588
 • Ny klagefrist for begrunnelsesaker blir nå beregnet og vist frem i bildet.
 • Det er lagt på nye felter for ny klagebehandling, som inkluderer resultat fra klagesensur, kommisjon for 2. gangs sensurering og resultat fra 2. gangs sensurering. Feltene vises kun for saker som skal ha ny klagebehandling. I søkemodus er det mulig å søke frem saker som skal ha ny behandling.
 • Kan søke på feltet Vedtak. RT328829
 • Feltet for merknad er tatt vekk i spørremodus da det overlappet feltet for sperre på karakterutskrift. Gjelder ved søk på formelle feil. Denne overlappingen skyldes en feil i utviklingsverktøyet som er meldt til leverandør. FS-741
 • Rettet beregning av klagefrist. RT329100 RT329548
 • Ny funksjon for å slette siste registrerte klagesensur for en sak. RT329491
 • Ny funksjon for å slette dokument med begrunnelse for en sak. RT329491
 • For klagesaker er det kun anledning til å knytte til kommisjoner som har J for klagekommisjon. RT327751
 • Ved angivelse av nytt resultat ble ferdigbehandlet kun satt for karakterskala A-F. Dette gjøres nå også for karakterskala bestått/godkjent. RT332423
 • Rettet visning av kommisjonsmedlemmer i opprinnelig kommisjon (kommisjon fra protokoll ble vist).
 • Ved søk på sensorer ved resultatregistrering vil kun fagpersoner kunne søkes fre. RT335013

Vaktplan med eksamensvakt

 • Campus vises nå for rom, og det er mulig å søke på campus
 • Campus vises for den enkelte eksamensvakt, og personer som er knyttet til en annen campus enn rommets campus blir sortert sist. Ved forsøk på fordeling av kandidat på et rom med annen campus enn bygningen gis det et varsel. FS-669
 • Bildet er utvidet i bredden slik at vakten presenteres på en linje. Det er også satt av mer plass til presentasjon av den enkelte eksamensvakt. RT254415
 • Lagt til ledetekst for campus-kolonnen

Plassering av kandidat på rom

 • Bildet endret navn fra Plassering av kandidat i timeplan
 • Beregning av klassetilhørighet er nå identisk med beregningen som gjøres i bildet Sensurregistrering (var noen mindre forskjeller). RT250432
 • Campus vises nå for rom, og det er mulig å søke på campus
 • Campus vises for den enkelte melding, og meldinger som gjelder annet campus enn rommets campus blir sortert sist. Ved forsøk på fordeling av kandidat på et rom med annen campus enn bygningen gis det et varsel. RT251290
 • Lagt til ledetekst for campus-kolonnen

 

DOKTORGRAD

Innlevering

 

KVALIFIKASJON

Generelt

 • Visningen av høyeste kvalifikasjon (ulike bilder) tar nå hensyn til navnehistorikk for studieprogram og kvalifikasjon. RT324289

Kvalifikasjon

 • Feltet for beskyttet tittel er delt i to felt:
  • Grad-tittel: Denne vises i punkt 2.1 av Diploma Supplement
  • Yrkestittel: Denne kan vises på side 1 av vitnemålet.
 • Nytt felt: Kvalifikasjonsnormering. Feltet må fylles inn for alle aktive kvalifikasjoner som skal rapporteres til lånekasse (via DBH).
 • Fane Navnehistorikk: Nye felt for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT331490

Oppnådd kvalifikasjon

 • Rettelse av overgangen til protokoll: Denne tar nå med studieprogramkoden over til rutinen. Videre er det ikke krysset av for at rutinen skal kjøres kun for en person. RT252414
 • Fane Merknad: Merknadsfeltene er utvidet fra 500 til 1500 tegn.

Oppnådd kvalifikasjon protokoll

 • Fane Merknad: Merknadsfeltene er utvidet fra 500 til 1500 tegn.
 • Lagt til logging av endring av oppnådd dato. RT333409

Beskyttet tittel

Nye kolonner: Gradtittel (J/N) og Yrkestittel (J/N)

ETTERUTDANNING

Generelt

 • Dersom Status_Opptak_Evuweb3 setter J må kolonnene for periode opptak, frist søknad, trekkfrist ha verdi. Dersom kurssøknad ikke automatisk gis verdi J for svar så kreves også svarfrist. FS-728
 • Ved oppdatering av GSK for deltaker blir nå studentgrunnlag slettet dersom dette eksisterer fra tidligere av. RT257981

Deltaker

 • Ny fane Kursprotokoll (kun fremvisning) FS-660
 • Ny fane Kursdeltakelse (kan oppdatere) FS-660

Etterutdanningskurs samlebilde

 • Rettet visning av funksjonen for å generere avgifter. Bruk av Hele-knappen rotet det til for denne funksjonen. RT251100
 • Fane deltakere: Både merknadstekst for kursdeltakelse og deltaker (person) vises nå, og kan oppdateres. FS-589
 • Fjernet felter etter høring:
  • Antall gjennomført totalt, kvinner
  • Dato utarbeidet budsjett, godkjent budsjett
  • Utgifter og inntekter, budsjett og regnskap
  • Antall årsverk
  • Felles undervisningsemner
  • NUSkode
 • Nye felter for å styre opptak via Evuweb3
  • Opptak Evuweb3 (J/N). Dersom denne settes J blir feltene periode opptak, frist søknad og trekkfrist påkrevd. Dersom automatisk jasvar har verdi N så vil også svarfrist bli påkrevd. FS-687
  • Periode opptak Evuweb3 FS-687
  • Frist ettersending (dato) FS. FS-691
 • Nye felter for GSK-krav (J/N) og andre krav (fritekst). FS-646
 • Fane Deltakere: Nytt meldingsvindu som viser meldinger om deltakere som er opprettet som studenter. Fungerer på samme vis som i Student samlebilde. FS-713
 • Fane Deltakere: Fjernet feltene for kursbevis
 • Fane Spørsmål: Viser verdi for Fritekst-svar for kursspørsmål. J for denne vil i Evuweb3 gi et fritekst-valg, N vil gi et Ja/Nei-valg. FS-729
 • Fane Spørsmål: Ny kolonne: Sekvensnr - for sortering i Evuweb3. FS-732
 • Ny fane Kursprotokoll FS-660
 • Nytt felt: Samlingsbasert. FS-792

Kursdeltakelse

 • Ny overgang til Dokumentarkiv. FS-619
 • Nytt meldingsvindu som viser meldinger om deltakere som er opprettet som studenter. Fungerer på samme vis som i Student samlebilde. FS-713
 • Nytt felt: Frist ettersending. FS-691
 • Nytt felt Ubehandlet dokument (J/N) i kursdeltakelsebidlet som kan settes til J når søker laster opp nytt dokument knyttet til kurset i EVUweb, eller når et dokument knyttet til kurset settes tilbake til ulest, og som settes til N når alle dokumenter er åpnet. Bildet er forberedt for visning av ubehandlede resultater fra høyere utdanning og videregående utdanning, men dette er ikke vist frem enda da det ikke er lagt på koblinger for å vise denne informasjonen enda. FS-651
 • Nytt felt: Beh.status. Må settes KO før resultat kan overføres til protokoll. FS-660
 • Felt Vurdering er endret til "Meldes til vurdering" FS-660
 • Felt Godkjent er endret til "Godkjent gjennomføring" FS-660
 • Felter for kursbevis-utstedelse er grået ut - kun for visning av eksisterende data (erstattet av tilsvarende felter i kursprotokoll) FS-660
 • Fane Svar: Ny kolonne: Svar som fritekst. J/N- eller fritekst-kolonnen vises avhengig av verdi for status_fritekst for spørsmål. FS-729
 • Ny fane Dok. Denne har samme funksjonalitet som i Søknad samlebilde. FS-650
 • Ny fane Mangel. Har samme funksjon som i Søknad samlebilde. FS-221
 • Kursdeltakelse er utvidet med overgang til Mangelbrev (ny rapport) FS-221
 • Fjernet feltet Mangler dok. FS-221
 • Nytt filtreringsvalg: 'Vis kun fullførte søknader'. Pr default er denne krysset av. Dersom krysset fjernes vil også søknader som ikke er fullført (og som ikke kan behandles enda) vises. Disse vil vises med grå tekst for id og navn, og med rød merknad IKKE FULLFØRT SØKNAD.
 • Ved åpning av bildet vises kun fullførte søknader. FS-743
 • Dobbeltklikk på e-postadresse får nå med seg e-postadressen over til FS214.001 Send e-post, også for deltakere uten fnr. RT332506
 • Nytt felt Svarfrist. Dette er en individuell svarfrist, frist for kurset vises med grå tekst til høyre. FS-720
 • Nye felt for fakturaadresse, organisasjonsnr og e-postadresse for fakturamottaker. Dersom fortakkode er angitt, så vil adresse, orgnr og emailadresse for foretak vises, og da vil ikke fakturaadresse kunne oppgis for deltakeren. FS-790

Kursprotokoll

Nytt bilde for visning av kursprotokoll for deltakere. En kan i dette bildet søke frem protokoll på alle felter, og gjøre oppdatering FS-660

Akseptanse for deltaker

Nytt bilde. FS-709

Foretakregistrator

Nytt visningsfelt for fnr for foretakregistrator. FS-793

Kursavbruddstatus

Nye felt for nynorsk og engelsk navn. FS-685

Kursspørsmål

Fane Spørsmål: Ny kolonne: Fritekst-svar. J for denne vil i Evuweb3 gi et fritekst-valg, N vil gi et Ja/Nei-valg. FS-729

  STUDIEELEMENTER

  Generelt

  • Ved endring av navn for emnekombinasjon som er veivalg, vil studentveivalg oppdateres for studieprogramstudenten. RT265565
  • Ved endring av kode for emnekombinasjon med J for opptatt i utdanningsplan vil studentveivalg beregnes på nytt for studenten. RT265565

  Emne samlebilde

  • Nytt felt: Praksistype.
  • Defaultverdi for feltet Lukket kan nå styres av modulegenskap ENH-LUKKET i modul UNDERVISN. FS-787

  Emneinfo

  • Funksjonen "Vis samlet" er innført. Denne vil generere en html-visning basert på alle radene som er hentet frem, med deloverskrifter for Emne/Studieprogram og språk. RT249087 FS-639

  Vurderingskombinasjon

  • Feltene for sted og campus er tatt vekk (erstattes av ny campus-struktur i FS8.1, der campus nå er flyttet ned til kartotekkort Campus). Lagt til visning av Admin. ansvarlig enhet (kan også søke på dette).
  • Ved nyregistrering av vurderingskombinasjon vil default verdi for Eksport LMS være N. Denne var tidligere J. RT242572 FS-618
  • Kolonnen for ekstra eksamenstid for spesialtilpasning er gjort om til timer og minutter-felt.
  • Fane Begrunnelse/Klage: Nytt felt: E-postadresse klage (for å muliggjøre at e-post om begrunnelse og klage kan gå til ulike adresser i studieadm). Feltet Samlet klage for gruppe er tatt vekk pga endringer i UH-lov. FS-515 FS-686
  • Nytt felt: Beregn samlet resultat automatisk. Denne benyttes av ny jobb for sammenslåing av resultater, som utføres umiddelbart før automatisk protokollføring - Se Initier jobb for etterbehandling av resultater. FS-807

  Emnekombinasjon

  • Feltene for fargedefinisjon er tatt ut av bildet.
  • Fane Emnevalg: Feltet Studierettkrav får verdi J ved nyregistrering. RT334925

  Studieprogram samlebilde

  • Fane Rapportering: Nytt felt for Fagskole: Støtte fra Helsedirektoratet (J/N). Inngår i rapporten FS013.004 Fagskole: Aktive studenter.
  • Fane Tekst - DS /Vtm: Nye felt for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT331490
  • Fane Fag - DS: Nye felt for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT331490
  • Fane Språk - DS: Nye felt for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT331490
  • Fane Navnehistorikk: Nye felt for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT331490

  Studieprograminfo

  Funksjonen "Vis samlet" er innført. Denne vil generere en html-visning basert på alle radene som er hentet frem, med deloverskrifter for Emne/Studieprogram og språk. RT249087 FS-639

  Forkunnskapskrav

  Ny fane: Lisens. Det er nå mulig å angi krav om tildelt lisens for oppmelding til emne. FS-463

  Vektingsreduksjonsregel

  Dato-periode for vektingsreduksjonsregel er erstattet med termin-periode. Denne erstatningen er gjort i bilde Vektingsreduksjonsregel og i rapportene FS220.010 Emneopplysninger og FS225.001 Vektingsreduksjonsregler. Rutinen for vektingsreduksjoner er endret slik at den tar hensyn til denne termin-perioden. FS-617 RT242334

   

  KODER

  Sted (Felles)

  • Nye felt: Dato og saksbehandler for oppretting og siste endring.
  • Nytt felt: E-postadresse klage (for å muliggjøre at e-post om begrunnelse og klage kan gå til ulike adresser i studieadm). Feltet Samlet klage for gruppe er tatt vekk pga endringer i UH-lov. FS-515 FS-686

  Campus (Felles)

  Nytt felt: Overliggende campus. Det er dermed mulig å lage en struktur av campus, men det er lagt på en begrensning slik at det kun er lov med inntil to nivåer. Det er ikke på plass noe funksjonalitet enda for denne nivåinndelingen. Inndelingen er satt opp for å kunne bruke ulike campus på undervisning og vurdering, der campus på undervisning f eks kan være mer detaljert enn campus på vurdering. Strukturen som er registrert vises til høyre i bildet.

  Land (Felles)

  Nytt felt: Nynorsk landnavn.

  RUST-Studieklassifikasjon

  • Ny kolonne: Gjelder alle utdanninger med praksis FS-751
  • Ny kolonne: Gjelder et studieprogram FS-734

  Sanksjonstype

  Nye J/N-kolonner: Gjelder opptak, godkjenning, undervisning, vurdering. Styrer hvor ulike typer sanksjoner skal vises i FS. FS-713

  Sanksjonstype for lovhjemmel (Felles)

  Nytt kodebilde for å koble lovhjemmel til sanksjonstype.

  Godkjenningsinstans (Godkj)

  Ny kolonne: NSD-kode for fagskole. NSD-kode for UH-inst er ikke lengre påkrevd da UH-inst og Fagskoler har ulike kodesett.

  Koblingstype (Undervisning)

  Nytt kodebilde. Benyttes for praksisavtaler.

  Praksisstedtype(Undervisning)

  Nytt kodebilde. Benyttes for praksissteder.

  Undervisningsform (Undervisning)

  Kodetabellen er erstattet med ny kodetabell for undervisningsform. Nytt er status-felt som angir en praksisaktivitet, og felter for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av raden. Den nye tabellen er tatt i bruk for undervisningsaktivitet, kursaktivitet og undervisningstimeplan.

  Merknadtype (Progstud)

  Ny kolonne: Sortering. Denne benyttes for å styre sorteringen av merknadstyper i Søknad samlebilde. Kun felleskoder i denne tabellen, ekspertgruppen for opptak må enes om verdier for denne.

  Planinformasjonstype (Studelem)

  Lagt på sperre mot å ha overlappende perioder for samme språk. RT333665

  Lisenstype (Studelem)

  Nytt bilde med lisenstyper, som refereres fra Lisens- / attest-type for studieprogram. FS-463

  Fargedefinisjon

  Kodebildet er tatt vekk.

  Arkivnøkkel (Godkj)

  Nytt bilde for registrering av arkivnøkler. I første omgang til bruk for type godkjenningssaker. FS-781

  Arkivtilgang (Godkj)

  Nytt bilde for registrering av arkivtilgang. I første omgang til bruk for type godkjenningssaker. FS-803

  Arkivtilganggruppe (Godkj)

  Nytt bilde for registrering av arkivtilganggruppe. I første omgang til bruk for type godkjenningssaker. FS-803

  Arkivdel (Godkj)

  Nytt bilde for registrering av arkivdel. I første omgang til bruk for type godkjenningssaker. FS-803

  Godkjenningssak-Spørsmål (Godkj)

  Nytt bilde for spørsmål som kan kobles til godkjenningssaktyper. FS-779

  Godkjenningssaktype (Godkj)

  • Bildet omgjort til et samlebilde med faner.
  • En fane lagt til: Spørsmål. Men dette kan spørsmål som skal stilles i Studentweb settes opp for den enkelte type godkjenningssak. FS-780
  • Nye felt for beskrivelse (bokmål, nynorsk, engelsk), til bruk i Studentweb.
  • Nye felt for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad.
  • Nytt felt: Arkivnøkkel. FS-781
  • Nye felt: Arkivtilgang, Arkivtilganggruppe, Arkivdel. FS-803
  • Nye felt for om studenter som søker denne type godkjenning kan laste opp resultater via EMREX og/eller laste opp dokumenter.
  • Nytt felt - Flyt - for å angi om saker av en gitt type skal overføres til Flyt. FS-803
  • Fjernet feltet Spørreundersøkelse. FS-803

  Begrunnelseform (Vurdering)

  Nytt bilde med former for begrunnelse (se Begrunnelse og klage). FS-690

  Kvalifikasjonsnormering (Kval)

  Nytt kodebilde.

   

  RAPPORTER/RUTINER

  Generelt

  • De gamle karakterutskriftene FS601.001, FS601.002 og FS601.004 er fjernet fra rapportmenyen.
  • Dialogen for utsending av meldinger: Publisér meldingen på Studentweb er endret til Publisér meldingen på Studentweb og SøknadswebRT253595
  • Parameterinnfylling for sted, emne og kvalifikasjon: Dersom bruker ikke har angitt defaultverdi for institusjon, vil institusjonsnr pr default settes til egen institusjon.
  • Parameterinnfylling for emne: Ved angivelse av emnekode vil versjonskode settes automatisk dersom denne er entydig ut fra emnekode.
  • Lagring på format MS Excel 2007 XML er tatt vekk da den tall-kolonner minimeres ved lagring når kolonneheader ikke er valgt. Formatet MS Excel 2007 inneholder ikke denne feilen og kan fortsatt benyttes.
  • I brevrapporter er språk for subject for e-post rettet (kom på bokmål). RT328076

  PERSON

  FS200.001 Endring av fødselsnr

  Funksjonen Slett opptaksdata, inkl historikk sletter nå også fra merknadstabellen. RT248417

  FS200.032 Inaktivere student / fagperson

  Rettet oppdatering av godkjenningssak. Det ble satt inn en merknad om dødsfall - denne er tatt vekk. Videre til saken oppdateres med J for ferdigbehandlet (sammen med status HENLAGT). RT334922

  FS201.001Studentopplysninger

  KvProt: Navnehistorikk for kvalifikasjon er tatt i bruk. RT252744

  FS201.003 Studenter med sanksjoner

  • Rapporten over utestengte studenter har fått nytt navn. Nytt vis-valg: Sanksjoner ved egen institusjon.
  • Sortering av rapporten forbedret, lagt til sanksjonsstatus og aktivitetstype. Nye separate visvalg for den enkelte type aktivitet (søknad, studierett, vurderingsmelding, undervisningsmelding). RT329339

  FS201.004 Personer med erstatningsnummer ( duplikatkontroll)

  • Numre med personnr > 90000 som har riktig fødselsdato er tatt ut av kontrollen (tidligere FS-genererte nr). RT250717
  • Rettet lagring til fil for Erstatningsnr-bruk (FS ble avsluttet). RT261360

  FS201.006 Studentopplysninger - med utdanningsplan

  KvProt: Navnehistorikk for kvalifikasjon er tatt i bruk. RT252744

  FS201.014 Utenlands person - Rapport til UDI

  Merknadsteksten for utdanningsplan kom ved utskrift kun frem med første linje. Dette er rettet. RT252265

  FS214.001 Send e-post

  • Dersom personene i datautvalget gjelder NOM-søkere vil det komme frem et nytt parameter der en kan velge å sende meldingene også til SOs meldingsboks slik at søker kan se denne i søkerportalen. Dersom alle i datautvalget er NOM-søkere vil denne pr default bli krysset av. Dersom noen, men ikke alle, i utvalget er NOM-søkere vil denne ikke være krysset av, men det gis mulighet for å gjøre dette. FSWS-163
  • Kun overgangen fra Søknad samlebilde NOM vil i rapporten FS214.001 Send e-post gi valget for om meldingen også skal sendes til SO-meldingsboks. Import av filer som inneholder NOM-søkere vil fortsatt gi dette valget.

  FS216.001 Lagre dokumenter til disk

  • Rettet feilmelding om dokumenter som ikke blir lagret (selv om de blir lagret). RT247558

   

  OPPTAK

  Generelt

  • Generering av ventelistenr for opptak: Denne er rettet slik at den fungerer på samme vis som FS462.001 Undervisningsopptak (laveste loddnr best). RT322101

  FS101.001 Søkerliste

  • Nye parametere for hvilke typer merknader som skal vises i rapporten. Alle merknader vil vises i samme felt i rapporten. Vis-valget Merknad avgjør om disse skal vises i rapporten, dette er pr default valgt. Vis-valget Intern vurdering er kun valgbar for NOM-søknader. Vis-valget Merknad-søkweb er tatt vekk da dette nå styres av hvilke typer merknader som skal med i rapporten. FS-637

  FS101.002 Rangeringsliste

  • Visvalget for merknad viser kun merknader av type MERKNAD. FS-637
  • Nytt parameter "Inkludér søkere som ikke er kvalifisert". Dersom denne krysses av vil dere kunne oppgi en rekke kravelement søker må ha bestått for å bli tatt med i rapporten. Alle søkere som er beregnet kvalifisert allerede vil uansett tas med. RT329523

  FS101.003 Søkerliste

  Nye parametere for hvilke typer merknader som skal vises i rapporten. Alle merknader vil vises i samme felt i rapporten. Vis-valget Merknad avgjør om disse skal vises i rapporten, dette er pr default valgt. Vis-valget Merknad-søkweb er tatt vekk da dette nå styres av hvilke typer merknader som skal med i rapporten. FS-637

  FS101.011 Søkerliste med studieprogramvalginformasjon

  Nye parametere for hvilke typer merknader som skal vises i rapporten. Alle merknader vil vises i samme felt i rapporten. Vis-valget Merknad avgjør om disse skal vises i rapporten, dette er pr default valgt. FS-637

  FS101.014 Behandlingsdokumenter (NOM) / Mottatte dokumenter (lokal)

  • Rapporten fanget ikke opp eksternresultater som kun inneholdt kvalifikasjon (ingen emner). Dette er endret. RT261463
  • Rapporten varsler ikke lengre om søkere med ny delresultater/oblig'er. RT330586

  FS120.001 Mangelbrev til søker

  Nytt valg for NOM-søkere: Send e-post også til SO-meldingsboks.

  FS120.003 Tilbudsbrev

  Kun merknad av type TILBUDSBREV tas med i brevet.

  FS156.001 Beregning av studiepoeng, poeng og kvotesvar for alle søkere

  Tatt vekk feilaktiv varsel om manglende algoritmer for utgåtte poengtyper (HØY). RT253388

  FS159.001 Opprette søkere som student

  • Rettet oppretting av klassemedlemskap (ble ikke utført etter FS8.1-installasjon) RT248329
  • Rutinen er endret slik at campus og klassetilhørighet oppdateres dersom studenten får et nytt tilbud på annen campus. RT265958
  • Rettet setting av periode for studentutveksling - basert på periode angitt for opptaket (fane Opptakstermin). RT331870

  FS160.004 Innstilling av opptakstudieprogram

  Rettet språkvalg i rapporten, alle fikk bokmål-tekst. Rettet setting av søkernr som referanse (brukes dersom journalnr ikke er angitt). RT329925

  FS160.005 Sletting av kvoterunde

  Ny rutine som sletter kvoterunder for et opptak. Kan kjøres for en bestemt opptaksrunde. RT247581 FS-627

   

  PROGRAMSTUDENT

  FS250.002 Fullføring av studierett

  Rutinen er utvidet med parameter "Gyldig til-dato for begrenset studierett (ikke påkrevd)". Denne kan settes når krysset for "Oppdater begrenset-studierett for studenter uten oppnådd kvalifikasjon" er avkrysset. RT325480

  FS301.010 Studenter i studiekull

  • Rettet visning av telefonnr. Personer uten telefonnr kunne bli vist med telefonnr som gjelder annen student. RT323031
  • Nytt parameter: Campus. Campuskode er inkludert i datagrunnlaget for rapporten (vises ikke).

  FS350.004 Personakseptanse

  Ny rapport. RT323057 FS-725

  Rapporten har utplukk på

  • Studieprogram (valgbart kull og klasse)
  • Sted for studieprogram (valgbart kull)
  • Kurs (i Evuweb3 kan akseptansetype også brukes i kursmodulen)

  Rapporten kan kjøres for en bestemt alle alle akseptansetyper
  Rapporten har visvalg for 

  • Alle studenter
  • Svart Ja
  • Svart Nei
  • Ikke svart

  FS718.001 Generering av studieprogramstudent

  Nytt parameter: Campus

  FS718.002 Generering av emner i utdanningsplan

  Nytt parameter: Campus (for utplukk Kull)

  FS718.003 Sletting/bytting av emner i utdanningsplan

  Nytt parameter: Campus

  FS718.006 Generering av veivalg for kull, studieretning eller klasse

  Rettet slik at aktiv-status på klassetilhørighet kontrolleres. RT259721

  FS727.004 Studenter tilknyttet emne (utdanningsplan)

  Nytt parameter: Campus

   

  SEMESTERREGISTRERING

  FS350.001 Svar på spørreundersøkelse

  Nytt utplukk:Studenter på sted. Dette henter frem studenter på studieprogram ved oppgitt sted, og kan begrenses til kull-termin. FS-652

  FS350.002 Spørreskjemabesvarelse

  Nye utplukk:

  • Studenter på sted. Dette henter frem studenter på studieprogram ved oppgitt sted, og kan begrenses til kull-termin.
  • Studenter på studieprogram/kull
  • Deltakere på kurs

  FS-652

  FS350.004 Personakseptanse

  Nytt parameter: Campus. RT328038

  FS352.001 Semesterkvittering

  Feltene for trans-serie vises ikke lengre når rapporten åpnes (gjelder kun valget Alle). RT253148

  FS357.001 Oppdatering av registerkortopplysninger

  Rettet feil som gav melding "Termin planlagt eksamen kan ikke være tidligere enn termin eksamensmeldt". RT331961

  FS357.002 Generering av registerkort

  Ny funksjon lagt til: Slett transaksjoner. Denne sletter alle transaksjoner som er lastet inn. RT329771

   

  UNDERVISNING

  FS408.001 Oppretting av undervisningsaktiviteter

  • Ved oppretting av undervisningsaktivitet blir også campuskode kopiert inn. FS-668 RT251077
  • Rettet feil som gav feilmelding om brudd på integritetsregel Undaktivitet_Personrolle. RT324768
  • Defaultverdi for feltet Lukket kan nå styres av modulegenskap ENH-LUKKET i modul UNDERVISN. FS-787
  • Når rutinen kjøres for en campus vil undervisningsenheten kun knyttes til denne campusen.

  FS408.002 Undervisningsenheter

  Nye kolonner: Enkeltemneopptak (J/N) og dato/klokkeslett start enkeltemneopptak (vises på linje to under start påmelding. FS-601

  FS408.003 Kopiering av undervisningsaktiviter fra enhet til enhet

  • Ved oppretting av undervisningsaktivitet blir også campuskode kopiert inn. FS-668 RT251077
  • Verdi for kolonnen Eksport LMS blir også kopiert over til ny enhet. RT332053

  FS456.001 Påmelding av klasse til undervisning / partiplassering

  Valget krev undervisningsmelding er utvidet med parameter for "Krev innvilget plass på undervisning". RT325848

  FS460.001 Poengtildeling - und.påmeldte

  • Algoritme NTNUR1: Ved poenglikhet rangeres de påmeldte etter alder (fødselsdato). RT241175
  • Algoritme PLAN1: Algoritmen er endret slik at kun planforslag med verdi J for "Publisér på Studentweb" tas hensyn til ved beregning. RT328369

  FS462.001 Undervisningsopptak

  Endret sortering slik at den følger rangnr (som igjen er det samme som ventelistenr-sortering). RT322101

   

  VURDERING

  Generelt

  • E-post til sensorer/faglærer om begrunnelse og klage på sensur: Nytt modulvalg for modul VURDERING: AVSMAILSEN: Avsenderadresse for automatisk e-post til sensor om begrunnelse og klagesak. RT330397

  Initier jobb for etterbehandling av resultater

  • Ny rutine (menyvalg Rutine - Protokoll) som  foretar automatisk overføring til protokoll av meldinger som er klarert for overføring. Dette forutsetter at det på vurderingskombinasjonen er angitt verdi J for "Resultatimport til protokoll". Rutinen er laget for resultater som importeres fra sensursystemer, men kan også benyttes for emner der sensur registreres manuelt i FS. FS-468
  • Jobben er utvidet med automatisk beregning av samlet resultat for vurdering. For at denne endringen skal tre i krav må eksisterende jobb slettes, og ny jobb initieres.

  FS502.002 Generering av eksamensvaktplan

  Rettet slik at når rutinen kjøres for et campus vil den kun ta med bygninger som gjelder gitt campus.

  FS504.001 Brev til eksamensvakt

  Nytt parameter: Campus. FS-669

  FS504010 Lønningsliste - eksamensvakt

  Nytt parameter: Campus. FS-669

  FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter

  • Rutinen vil generere vurderingsenhet også når emne avholdes uregelmessig på gitt tid, når rutinen kjøres for undervisningsenhet. FS-667 RT252177
  • Rettet oppretting av oblig'er for tilfeller der oblig inngår i flere vurderingsordninger, der en av disse er deaktivert. I noen slike tilfeller ble ikke oblig'en opprettet med vurderingsenhet. RT323515
  • Også undervisningsuttrekket tar hensyn til vurderingstid. RT328280

  FS510.001 Oppmelding av studiekull til vurdering

  • Nytt parameter: Campus
  • Kontrollen for om studenter er på utveksling tar ikke lengre med opphold som har en utvekslingsstatus som angir avbrudd. RT324579

  FS510.002 Oppmelding av kull til vurdering/undervisning på grunnlag av utdanningsplan

  Nytt parameter: Campus

  FS513.001 Kopiere meldinger fra en vurderingsenhet til en annen

  Nytt parameter: Campus

  FS515.002 Oppdatere resultatstatus

  • Nytt parameter: Campus
  • Rettet to feilsituasjoner ved kjøring på utplukk tid. RT325172

  FS520.001 Vurderingsmeldte studenter

  Visning av emnenavn tar hensyn til navnehistorikk. RT323534

  527.002 Frivillig gjentak

  Rettet visning av første bestått (kunne i ettertid vise resultater som var oppnådd samme semester). RT230125

  FS529.002 Vurderingsordninger for emne/termin

  Nytt valg, Vis kun tabell (muliggjør lagring til fil), for å muliggjøre lagring av datainnhold til fil. RT247594

  FS530.004 Spesialtilpasninger for vurderingsenhet - datofordelt

  Nytt felt: Campus RT248003

  FS550.001 Kandidatnummerering

  • Rutinen er endret slik at også emner med deler nummereres i de tilfeller ikke helheten skal nummereres. RT237687
  • Rutinen kunne feile i nattkjøringen ved videre nummerering av emner med tilfeldig nummerering. RT248511

  FS566.001 Vurderingsprotokoll

  • Utplukket på klagesaker i rapporten FS566.001 er endret slik at kun saker av type SENSUR kommer med. FS-706 RT260879
  • Ny kommisjon fra klagesak vises i rapporten dersom denne er oppgitt. RT332151

  FS571.001 Beregning av samlet karakter for vurdering

  • Nytt parameter: Campus
  • Foretar nå også samlet beregning (til stryk)  beregning dersom stryk-karakter inngår fra annen kombinasjon. RT325196 RT325255
  • Stryk-resultat fra tidligere termin vil nå kunne inngå i beregningen. RT325967
  • Ny funksjon for automatisk beregning av samlet resultat. Denne gjør beregning for vurderingskombinasjoner med verdi J for "Generer samlet resultat automatisk". 

  FS573.001 Overføring fra vurderingsmelding til vurderingsprotokoll

  • Nytt parameter: Campus
  • Automatisk protokolloverføring logges nå til den nye jobbloggen (meny Person-bilder).

  FS574.001 Oppretting av oppnådd emnesamling

  Rettet kontroll av forbedringer i de tilfeller forbedring ble gjort i samme år som opprinnelig oppnåelse. RT334008

  FS578.001 Ikke ferdigbehandlede vurderingsenheter

  • Nye parametere: Kun vurderingsenheter som delvis er overført til protokoll og Kun vurderingskombinasjoner som skal overføres automatisk til protokoll. Disse er innført for å kunne få oversikt over emner med automatisk protokolloverføring, der ikke alle kandidater er gitt resultat.
  • Datagrunnlaget er utvidet med datasystem for eksamen og for sensurering, for å kunne filtrere på denne informasjonen. FS-643

  FS579.001 Begrunnelse og klage

  • Tatt vekk duplikatvisning av sensorer i kommisjon
  • Ved lagring til fil tas også kommisjonsmedlemmer med (sist i filen) for klagetype BEGRUNN (opprinnelig) og SENSUR (opprinnelig og ny). RT248126
  • Nytt vis-valg for å kun vise saken som ikke er trukket eller avvist. Pr default vil disse saken ikke vises. RT261689

  FS579.002 Klage og begrunnelse - fordeling

  • Tall for begrunnelse tellet også med klagesaker der det ikke eksplisitt var registrert en begrunnelsesak. Disse er nå fjernet fra tellingen slik at kun eksplisitte registeringer telles med. RT249189
  • Det er lagt på totalsummering for alle tall-kolonner. RT208030 FS-702

  FS579.003 Ikke-ferdigbehandlede begrunnelse- og klagesaker

  • Denne rapporten danner også grunnlag for e-post til sensorer og administrasjon om begrunnelsesaker og klagesaker. De nye kolonnene for e-postadresse for klagesaker er tatt i bruk i rapporten. FS-515
  • Rettet feil som gav feilmelding "en LONG-verdi kan bare findes til innsetting i en LONG-kolonne". RT330252
  • Saker som er TRUKKET er nå fjernet fra alle datauttrekk i rapporten. Dette inkluderer også jobber som sender ut e-post til sensorer og saksbehandlere. FS-758

  FS600.003 Karakterutskrift - Digitalt signert PDF

  Det er lagt til rette for at denne nå kan kjøres fra FS-klienten. Denne fungerer på samme vis som i Studentweb. Den signerte karakterutskriften lagres i dokumentarkivet etter at signeringsprosessen er fullført, dette kan ta opptil to minutter. Dokumentet vil også være tilgjengelig for studenten på Studentweb. RT252283

   

  DOKTORGRAD

  FS916.001 Kandidatrapport - avtale og arbeidsforhold

  Rapporten er utvidet med informasjon om veiledningsforhold. Rapporten viser inntil fem veiledere, med navn, rollenavn og ekstern epostadresse. Alle disse feltene kommer også med ved eksport til excel. FS-680

  FS918.001 Kandidatrapport - framdriftsrapportering

  Ny rapport som viser informasjon om framdriftsrapportering, planbekreftelse, semesterregistrering og permisjoner for aktive ph.d.-kandidater. FS-457

  FS925.001 Samarbeidsrapport, samarbeidsavtaler

  • Nytt parameter: Kun aktive studieretter. Dersom det er krysset av for denne vil kun studieretter som er aktive pr dags dato komme med.
  • Nye visvalg, og nye kolonner i rapporten: Fødselsnr og Studentnr FS-494

  FS933.001 Adresseliste kreering

  Nytt visvalg: Fakultetsnavn (for studentens studieprogram). Ved lagring til fil kommer også institusjonsnr og fakultetsnr med for gitt fakultet. RT247134 FS-624

  FS990.001 Kandidatrapport, opplæringsoversikt

  • Navn for veilederkategori presenteres i stedet for kode. RT247249
  • Rettet summering av studiepoeng. Eksterne resultater fra to ulike institusjoner med samme emnekode ble bare summert inn en gang. RT325183
  • Rapporten justert slik at den viser alle veiledere (ble i noen tilfeller ikke plass til all informasjon om veiledere). RT332968

   

  KVALIFIKASJON

  FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert

  • Nytt parameter: Campus
  • Det gis nå en merknad i rapporten dersom oppnådd dato er senere enn dagens dato. RT261450

  FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll

  • Det er igjen mulig å manuelt sette dato for kvalifikasjonsoppnåelse RT322815
  • Nytt parameter: Campus

  FS661.001 Korrekturliste oppnådd kvalifikasjon

  Rettet visning av karakter for hovedoppgave. RT324744

  FS670.001 Vitnemålsdokumenter

  • De ulike dokumentene håndterer nå navnehistorikk for kvalifikasjon. RT254892
  • Rettet linjebrekking for merknader i vitnemålsgrunnlaget for merknader som inngår. RT260947 
  • Når kun engelsk oppgavetittel er registrert vil denne nå vises på norske vitnemål. RT258735
  • Funksjonen som oppdaterer vitnemål og DS produsert setter nå også dato sist endret. RT322536
  • Nytt parameter: Campus. FS-784

  FS670.002 Vitnemål

  • For side 1 hentes nå beskyttet tittel fra det nye feltet Yrkestittel på kvalifikasjon. RT248280
  • Side 3 tok ikke hensyn til navnehistorikk for kvalifikasjon. Dette er rettet. RT246893
  • Verdi for beskyttet tittel hentes fra det nye yrkestittel-feltet i bildet Kvalifikasjon
  • For beta-versjonen: Rettet marg for side 2

  • Krav om tidinformasjon er tatt vekk for kvalifikasjoner med verdi FRI for drgradtype. RT332040

  FS670.003 Diploma Supplement

  Ny versjon av kapittel 8 er levert av Nokut og implementert i DS. Denne kan sees her

   

  ETTERUTDANNING

  FS431.001 Kursdeltakere

  • Nytt filtreringsvalg: Kun venteliste
  • For variant 1 av rapporten vises nå ventelistenr dersom dette er angitt. Denne vises etter tilbudsstatus, og kun dersom tilbudsstatus har verdi V. FS-611

  FS431.002 Kursdeltakere - kurs-spørsmål og svar

  • Rapporten viser også fritekstsvar.
  • Viser kun fullførte søknader. FS-746

  FS431.003 Mottatt dokumentasjon

  • Ny rapport. Rapporten bygger på samme funksjonalitet som FS101.014 i opptaksmodulen, men er noe enklere mht utplukks-kriterier. Den håndterer også mottatte resultater fra videregående og høyere utdanning. FS-661
  • Viser kun fullførte søknader. FS

  FS431.010 Kurstall

  • Ikke-fullførte søknader telles ikke lengre med for påmeldte, trukket, tilbud, ja-svar.
  • Egen tall-kolonne for ikke-fullførte søknader.  FS-744

  FS432.001 Bekreftelse på mottatt kurspåmelding

  • Verdilisten for parameter Tilbud er utvidet med valget Venteliste. FS-689
  • Listen med fagansvarlige som vises i meldingen begrenses nå til dem som har IMS-rolle 1 (learner) og 2 (instructor). RT328005

  FS432.002 Mangelbrev kurssøker

  Ny rapport. FS-221

  FS435.001 Kursbevis

  • Henter sine data fra kursprotokoll i stedet for fra kursdeltakelse. Det er innført en kolonne for dato_kursbevis i kursprotokoll
  • Ved arkivering av pdf vil også referanse til kurs bli lagret i dokumentarkiv. FS-660

  FS439.002 Overføring fra kursdeltakelse til kursprotokoll

  Ny rutine. Merknader til denne: Kolonnen Vurdbehstatkode må ha verdi KO for at kursresultatet overføres til protokoll. Det gjøres ingen sletting fra kursdeltakelse etter overføring. FS-660

   

  BETALING

  FS207.001 Fakturaoppretting

  Nytt parameter: Campus. Gjelder utplukk på sted, kull og vurdmeldt - emne.

  FS208.001 Hovedbokføring - rapportering til økonomisystemer

  • Ved valg av tidligere beregning vil avkrysning for "Oppdater innbetaling bokført" og "Automatisk overføring til økonomisystem" bli tatt vekk. RT248983 FS-654
  • Visma Global: Alle transaksjonene i samme eksport får nå samme bilagsnr. Dagens dato er lagt inn som entry date. Noen mindre justeringer av formatet. RT329664

   

  STUDIEELEMENTER

  FS200.040 Eksport av studieinformasjon - XML-format

  Rettelse av feil som gav melding "strengkonstant stemmer ikke med formatstreng". RT328431

  FS200.015 Publisering av emner og studieprogram (infotermin)

  Nytt parameter "Opprett kun for første termin undervisning" er lagt til. Når det krysses av for denne så må det i bildet emne være registrert en rad for Und.termin for den terminen rutinen kjøres for, med terminnr 1. Rutinen tar også hensyn til registreringer gjort i Und.termin periode (på samme vis som rutinen FS408.001). RT336965

  FS222.001 Vurderingskombinasjon

  Utplukk på sted gav kun emneinformasjon i overskriften på rapporten. Dette er flyttet ned til den enkelte vurderingskombinasjon (over første vurderingskombinasjon for hvert emne). RT252901

   

   FSsystem.exe

   Brukeradministrasjon

   • Rollen FS_UND4 er gitt rettighet til å oppdatere lmslopenr for emne
   • Tabellen nvb_bestilling kan leses av dem med rollen FS_LES1 og slettes av dem med rollen FS_SYSEIER
   • Rollen FS_PERSONINFO kan oppdatere tabellen Navn_Endring
   • Rollen FS-PERSONNR har nå rettighet til å utføre alle slettefunksjonene i rutinen FS200.001 Endring av fødselsnummer FS-696 RT252614
   • Rollen FS-EKS2 har rettighet til å oppdatere tabellen campus_vurdkombenhet. RT325675
   • Ny rolle FS-ETTERUTD3
    • Med rettighet til å endre i kursprotokoll (ny tabell) FS-660
   • Sletting av begrunnelsesak/klagesak kan ikke lengre gjøres av rollene FS_EKS2 og FS_EKSKLAGE, kun av FS_EKS3.Det er ikke lengre mulig å slette saker som er opprettet via Studentweb. FS-653 RT248018
   • Det er ikke lengre mulig å sende ut SMS uten rollen FS_SMS. RT322741
   • Rollene FS_STUDENTWEB og FS_OPPTAK1 vil nå opprettholde sin funksjonalitet relatert til innlogging i hhv Studentweb og Søknadsweb når disse inngår i en lokal rolle. RT248735
   • Ny rolle FS_GSK. Denne har rettighet til å oppdatere GSK-konklusjon og Studentgrunnlag. FS-546 RT234605
   • Ny rolle FS_PERSON. Denne har rettighet til å legge inn nye personer og slette personer. I tillegg kan den oppdatere personer, med unntak av GSK-konklusjon og studentgrunnlag. For å gjøre denne oppdateringen må en ha rollen FS_GSK eller FS_PERSON_GSK. FS-694 RT251144
   • Rollen FS_PERSON_GSK har ikke lengre mulighet til å registrere nye personer eller slette personer. FS-694 RT251144
   • Ny rolle FS_PRAKSIS1. 
   • Ny rolle FS_PRAKSIS2.

   FS002.001 Nedlasting av felleskoder

   • Ny felleskode-tabell - begrunnelseform (SKRIFTLIG, MUNTLIG). Refereres fra vurdkombklage, slik at sensor kan angi hvilken form begrunnelse er gitt på. FS-630 FS-690 RT248006

   Kontroll av databaseaktiviteter og automatisk rutiner

   • Jobbene for utsending av e-post til sensor i forbindelse med begrunnelse og klagesensur: Tekstene er gjennomgått og forbedret. FS-752
   • Jobben for utsending av e-post til administrasjon i forbindelse med innkommet klage har tatt i bruk den nye e-postadressen: Annen adresse for varsel om klage. FS-686
   • Jobben som setter studentstatus til UTGÅTT gjør dette også for studentstatus DELTID når perioden går ut. FS321451
   • Jobb VURDKLAGEVARSEL: E-post til sensorer/faglærer om begrunnelse og klage på sensur: Nytt modulvalg for modul VURDERING: AVSMAILSEN: Avsenderadresse for automatisk e-post til sensor om begrunnelse og klagesak. RT330397
   • Ny jobb: RYDD_SMSARKIV: Sletter SMS fra SMS-arkivet etter angitt slettedato. RT333775
   • Jobb SENSURVARSELMAIL: Denne sender ikke lengre ut e-post til studenter med klagesak der det er angitt at resultatet er sperret. RT335420
   • Jobb VEDLIKEHOLD_STUDENTSTATUS3: Denne setter studentstatus UTGÅTT også for ph.d.-nivået. FS-665

    

   RAPPORTERING

   FS009.001 Diagnose - Rapportering

   Diagnosene FDG1: ph.d.-studenten er ikke oppdatert med verdi for sted og FDG2: ph.d.-studenten er ikke oppdatert med verdi for grad vises kun for studieprogram med nivå over 900RT331242

   DBH

   FS010.001 Studieprogram

   Rettet kolonneoverskrift fra Kandidatkode til Kvalifikasjonskode. RT333897

   FS010.002 Emner

   Rettet vår-rapporteringen slik at ikke emner som har start på høsten kommer med (ble tatt med dersom studenter var koblet til disse allerede i høst-semesteret). RT324484

   FS010.003 Kvalifikasjoner

   To nye kolonner: Kvalifikasjonsnormering og Studiepoeng normering.

   FS010.006 Studieretning

   Studieretningnavn utvidet fra 80 til 100 tegn.

   FS011.001 Søknadsdata - kompetanse og poeng

   Ny kolonne: Studentens lokale identifikator

   FS011.002 Registrerte studenter

   Kolonner fjernet: C/O-adresse, Gateadresse, Poststedadresse, Land-adresse, E-postadresse, Studentens e-postadresse, Studentens telefonnummer

   FS011.003 Emneoppmeldte studenter

   • Ny kolonne: Studentens lokale identifikator
   • Rapporten tar ikke lengre med emne-dette-semester med start-termin frem i tid. RT325469

   FS011.004 Eksamen

   Ny kolonne: Studentens lokale identifikator

   FS011.005 Oppnådde kvalifikasjoner

   • Nye kolonner: Studiepoeng fra egen institusjon, Studiepoeng fra ekstern norsk institusjon, Nye studiepoeng, Studiepoeng fra ekstern institusjon som tidligere er benyttet i en grad, Studentens lokale identifikator
   • Kolonner fjernet:Studiepoeng internt, Studiepoeng eksternt
   • Endret beregning av nye studiepoeng slik at den ikke tar hensyn til kvalifikasjoner med N for grad. RT333689
   • Ved nygenerering av resultatdata for en termin blankes termin rapportert for alle kvalifikasjonsoppnåelser gitt semester. Dette gjøres innenfor normal rapporteringsperiode. Dersom genereringen kjøres noe måneder etter at rapporteringen skulle vært gjort, så skjer ikke denne utblankingen. RT325471

   FS011.006 Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

   Ny kolonne: Studentens lokale identifikator

   FS011.007 Gjennomføring iht avtalt utdanningsplan

   • Ny kolonne: Studentens lokale identifikator
   • Rettet feil som gav feilmelding "verdier er større enn presisjonsangivelsen som er tillatt for denne kolonnen". Emner med resultat "Fritatt" teller ikke med i beregningene av sum studiepoeng. RT331504

   FS011.008 Uteksaminerte PPU-kandidater

   Ny kolonne: Studentens lokale identifikator

   FS012.001 Personer i doktorgradsprogrammer

   • Kolonner fjernet: C/O-adresse, Gateadresse, Poststedadresse, Land-adresse, E-postadresse
   • Ny kolonne: Studentens lokale identifikator

   FS012.002 Personer i doktorgradsprogrammer - SSB

   • Kolonner fjernet: C/O-adresse, Gateadresse, Poststedadresse, Land-adresse, E-postadresse
   • Ny kolonne: Studentens lokale identifikator

   FS012.003 Avlagte drgrader

   Ny kolonne: Studentens lokale identifikator

   FS013.001 Fagskole: Utdanningstilbud

   • Rettelse slik at fagskolepoeng hentes frem
   • Rettelse av NSD-kode for godkjenningsinstans da denne aviker fra tilsvarende koder for UH-institusjoner
   • FS013.002 Fagskole: Emne

   • Rettelse slik at fagskolepoeng hentes frem.

   FS031.003 Fagskole: Avsluttende vurdering

   • Dato-vurdering hentes fra innleveringsdato dersom eksamensdato ikke har verdi.
   • Rettelse av koding av karakterer.
   • Lagt til felt for innpass/fritak (inntil videre uten verdi).

   FS013.004 Fagskole: Aktive studenter

   • Rettelse i fylling av adressekolonner
   • Nytt felt for støtte fra Helsedirektoratet (kommer senere som felt i studieprogram-rapportering)
   • Nytt felt: Mobilnr
   • Kolonnene med adresse, e-postadresse og mobilnr er tatt ut av rapporteringen

   Lånekassa

   FS031.002 Studentstatus

   Filoverføring med studentstatus til Lånekassa er skrudd av for alle. Men jobben skal fortsatt kjøres for å generere datagrunnlaget som benyttes for å levere de samme dataene via WebService.

   FS031.003 Opplysninger til Lånekassa – Studieprogram

   Ved lagring til lokal disk vil filen nå lagres som UTF-8. RT331167

    

   Datastruktur

   En mer detaljert beskrivelse av endringer i databasen til FS8.1
    
   Tabell Endringsbeskrivelse
   Akseptansetype Ny kolonne Sekvensnr_Evuweb. For å tilgjengeliggjøre akseptansetyper i Evuweb3 FS-708 (FS8.1.3)
   Aktivitet_onske Ny kolonner: Aktivitetkode - inngår i nøkkel i steder for undformkode, disiplinkode og undpartilopenr. (FS8.2)
   Arkivdel Ny tabell (for integrasjon arkivsystem) (FS8.2) FS-803
   Arkivnokkel Ny tabell (for integrasjon arkivsystem) (FS8.2) FS-781
   Arkivtilgang Ny tabell (for integrasjon arkivsystem) (FS8.2) FS-803
   Arkivtilganggruppe Ny tabell (for integrasjon arkivsystem) (FS8.2) FS-803
   Automail

   Ny tabell for logging av automatisk e-postutsending - for å unngå flere e-poster om samme sak (FS8.1.2)

   Begrunnelseform  Ny tabell. Refereres fra vurdkombklage, slik at sensor kan angi hvilken form begrunnelse er gitt på. FS-630 FS-690 RT248006 (FS8.1.2)
   Campus Nye kolonner: Status_Aktiv og Campuskode_Eier (for to-nivå struktur). RT217883 (FS8.1.1)
   Campus_Undervisningsenhet Ny tabell - for hvilke campus en undervisningsenhet gjennomføres på (FS8.2)
   Campus_Vurdkomb Tatt vekk krav om at campus for denne må være oppgitt på emnenivå (FS8.1.1)
   DBH_FS_RegStudent Nye kolonner: Stotte_Helsedir og Mobilnr (FS8.1.1)
   DBH_FS_Vurdering Ny kolonne: Innpass (FS8.1.1)
   DBH_Kurs_Kvalifikasjon Nye kolonner Gradnormeringkode og Studiepoeng_Normering (FS8.1.2)
   DBH_Kurs_Studieretning Kolonne Studieretningnavn utvidet fra 80 til 100 tegn (FS8.2)
   Deltakerakseptanse

   Ny tabell. For å lagre akseptansesvar fra Evuweb3. Denne er synkronisert med Personakseptanse. FS-709 (FS8.1.3)

   Dokumentarkiv

   Nye kolonner Etterutdkurskode og Kurstidsangivelsekode. Referanse til kursprotokoll for kursbevis. FS-660 (FS8.1.3)

   Ekstreslogg Ny kolonne Lopenr (FS8.1.2)
   Emne Ny kolonne Praksistypekode (FS8.2)
   Etterutdanningskurs Nye kolonner (FS8.1.3)
   • For å styre om kurs skal ut på EVUweb3: Status_Opptak_Evuweb3, Dato_Opptak_Fra_Evuweb3, Dato_Opptak_Til_Evuweb3 FS-687
   • Ettersendringsfrist: Dato_Frist_Ettersend FS-691
   • Angi krav for kvalifikasjon: Status_GSK_Krav, Merknad_Andre_Krav FS-646

   Ny kolonne (FS8.2)

   • Status_Samlingsbasert FS-792
   Etterutdkurssporsmal Nye kolonner Sekvensnr og Status_Oblig. FS-732 (FS8.1.3)
   Etterutdkurssvar Ny kolonne: Fritekst. For forenklet spørreskjemafunksjonalitet i Evuweb3. FS-729 (FS8.1.3)
   Fag_I_Studieprog Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring (FS8.2)
   Foretakregistrator Ny kolonne: Fnr_Registrator FS-793
   Godkjenningsinstans Ny kolonne: Nsdgodkjenninginstanskode_Fsk. Kolonnen Nsdgodkjenninginstanskode er gjort om fra Not null til Null (for fagskolerapportering) (FS8.1.1)
   GodkjsakSporsmal Ny tabell (FS8.2) FS-779
   GodkjsakSvar Ny tabell (FS8.2) FS-782
   Godkjsaktype

   Nye kolonner Beskrivelse_Bokmal, Beskrivelse_Nynorsk, Beskrivelse_Engelsk (FS8.2)

   Nye kolonner Arkivnokkelkode, Status_Emrex og Status_Opplasting_Dok (FS8.2)

   Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring (FS8.2)

   GodkjsaktypeSporsmal Ny tabell (FS8.2) FS-780
   Grad
   • Ny kolonne Gradtittelkode_Yrke (FS8.1.1)
   • Ny kolonne Gradnormeringkode (FS8.1.2)
   GradNormering Ny tabell. For rapportering til Lånekassa (FS8.1.2)
   Gradtittel Lagt på to status-kolonner: Status_Yrkestittel og Status_Gradtittel. For kvalifikasjon er det nå to felter for beskyttet tittel: Grad- og yrkestittel. RT248280
   Grad_Navnhist Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring (FS8.2)
   Institusjon Nye kolonner: Status_Akkreditert, Arstall_Akkreditert_Fra, Arstall_Akkreditert_Til og Kilde_Akkreditert (FS8.1.1)
   Jobblogg_Master Ny tabell (FS8.2)
   Jobblogg_Detail Ny tabell (FS8.2)
   Koblingstype Ny tabell (FS8.2)
   Kursavbruddstatus Nye kolonner for nynorsk og engelsk navn. FS-685 (FS8.1.3)
   Kursdeltakelse Nye kolonner (FS8.1.3):
   • Individuell ettersendringsfrist: Dato_Frist_Ettersend FS-691
   • Varsling av dokumentopplasting: Status_Ubehandlet_Dok, Status_Ubehandlet_UHres, Dato_Ubehandlet_UHres, Status_Ubehandlet_Vdgres, Dato_Ubehandlet_Vdgres FS-651
   • For klargjøring til protokolloverføring: Vurdbehstatkode FS-660
   • Status_Soknad_Fullfort FS-736

   Nye kolonner (FS8.2):

   • Dato_Svarfrist
   • Status_Fakturaadr, Adrlin1_Faktura, Adrlin2_Faktura, Postnr_Faktura, Adrlin3_Faktura, Adresseland_Faktura, Orgnr_Faktura, Emailadresse_Faktura FS-790
   Kursdeltakelse_Dokarkiv

   Ny tabell. For å knytte dokumenter til kursdeltakelse (opplasting Evuweb3) FS-650 (FS8.1.3)

   KursdeltakelseMangel
   • Ny tabell. For å lagre mangler for kursdeltakelse (søknad). FS-221 (FS8.1.3)
   • Rettet primærnøkkel (manglet deltakernr) (FS8.2)
   Kursprotokoll

   Ny tabell. For å langtidslagre resultat av kursdeltakelse. FS-660 (FS8.1.3)

   Kurssporsmal Ny kolonne: Status_Fritekst. For forenklet spørreskjemafunksjonalitet i Evuweb3. FS-729 (FS8.1.3)
   Land Ny kolonne Landnavn_Nynorsk (FS8.1.2)
   Lisens_Forutsatt

   Ny tabell. Kan kreve lisenser før studenter får meldt seg til vurdering (FS8.1.2)

   Lisenstype Ny tabell (FS8.1.2)
   Merknad_I_Oppngrad Merknadtekst_Norsk og Merknadtekst_Engelsk utvidet fra 500 til 1500 tegn (FS8.1.2)
   Merknad_I_Gradprot Merknadtekst_Norsk og Merknadtekst_Engelsk utvidet fra 500 til 1500 tegn (FS8.1.2)
   Merknadtype Ny kolonne Sortrekkefolge (FS8.1.1)
   Midlertidig_Lisens

   Lisenstypekode refererer til ny lisenstypetabell (FS8.1.2)

   Opptakstype_Dokumenttype Ny tabell for krav om dokumenttype for opptakstype (FS8.1.2)
   Person Kolonne brukernavn utvidet fra 30 til 100 tegn (FS8.2) FS-737
   Personid Kolonne landnr omgjort fra Not Null til Null. (FS8.2)
   Personidtype Kolonne landnr omgjort fra Not Null til Null. (FS8.2)
   Person_Ekstresultat Kolonnene Studnavn_Original og Studnavn_Engelsk er utvidet fra 200 til 400 tegn (FS8.1.2)
   Pdf_Dokument Nye kolonner for å referere dokument til kursdeltakelse (og senere arkivering i dokumentarkiv):
   Deltakernr, Etterutdkurskode, Kurstidsangivelsekode. (FS8.1.3)
   Praksisavtale Ny tabell (FS8.2)
   Praksisavtale_Praksissted Ny tabell (FS8.2)
   Praksisavtale_Studieprogram Ny tabell (FS8.2)
   Praksisavtaleperson Ny tabell (FS8.2)
   Praksisavtaleplassberegning Ny tabell (FS8.2)
   Praksisdokument Ny tabell (FS8.2)
   Praksisplassberegning Ny tabell (FS8.2)
   Praksisplassresultat Ny tabell (FS8.2)
   Praksissted Ny tabell (FS8.2)
   PraksisstedKobling Ny tabell (FS8.2)
   Praksisstedperson Ny tabell (FS8.2)
   Praksisstedtype Ny tabell (FS8.2)
   Rust_Studieklassifikasjon Nye kolonner Status_Utd_Praksis og Status_Studprog (FS8.2) FS-751 / FS-734
   Sokerdokument Ny kolonne Innhold_Thumbnail. For å vise en minibilde i FS-klienten for dokumenter opplastet fra SO
   Sprak_I_Studieprog Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring (FS8.2)
   Sted
   • Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring (FS8.1.2)
   • Ny kolonne for e-postadresse for melding om klagesak (for å skille fra e-postadresse for begrunnelsesak): Emailadresse_Klagemail_Annen FS-515 (FS8.1.3)
   Student_Pa_Undervisningsparti Ny kolonner: Aktivitetkode - inngår i nøkkel i steder for undformkode, disiplinkode og undpartilopenr. (FS8.2)
   Studentpraksperiode_M Ny tabell - erstatter tabellen Praksisperiode (FS8.2)
   Studentvurdkombprotokoll Lagt til manglende fremmednøkler mot studieprogram for Studieprogramkode_Utdplan og Studieprogramkode_Grad (FS8.2)
   Studieprogram_DS Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring (FS8.2)
   Studieprogram_Navnhist Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring (FS8.2)
   Studieprogram_Rapportering Ny kolonne: Status_Stotte_Helsedir (for fagskolerapportering) (FS8.1.1)
   Undaktivitet
   • Kolonne Undformkode refererer ny tabell Undform som erstatter tabellen Undervisningsform (FS8.2)
   • Nye kolonner Praksisstedkode_Avtale, Avtalenr og Praksisstedkode_Omfattes_Av - referanse til praksisavtale_praksissted (FS8.2)
   Undervisningsmelding Ny kolonne Campuskode (FS8.2)
   Undervisningsenhet Ny kolonne Status_Campus_Valgbar (FS8.2)
   Undervisningsenhetlogg
   • Endret kolonne Brukerid_Endring fra 16 til 30 tegn (FS8.1.1)
   • Ny kolonne. Terminnr (FS8.1.2)
   Undform Ny tabell - erstatter tabell Undervisningsform (FS8.2)
   Utestenging

   Ny kolonner: Status-behandlet og merknadtekst (FS8.1.2)

   Utestengstatus

   Nye kolonner for å styre hvilke sammenhenger ulike sanksjoner skal fremkomme i:
   Status_Opptak, Status_Godkj, Status_Und, Status_Vurd. FS-713 (FS8.1.3)

   Utestengstatus_Lovhjemmel Ny tabell. Kobling mellom utestengingsstatus og lovhjemmel (FS8.1.2)
   Veiledningspraksis_M Ny tabell. Erstatter tabellen Veiledningpraksis (FS8.2)
   Vektredregel Nye kolonner Arstall_Fra, Terminkode_Fra, Arstall_Til, Terminkode_Til. Erstatter Dato_Fra og Dato_Til (FS8.2)
   Vurderingskombinasjon
   • Nye kolonner Timer_Ekstra_Eksamenstid og Minutter_Ekstra_Eksamenstid (vil erstatte eksisterende felt for ekstra tid i neste omgang) (FS8.1.2)
   • Ny kolonne for e-postadresse for melding om klagesak (for å skille fra e-postadresse for begrunnelsesak): Emailadresse_Klagemail_Annen FS-515 (FS8.1.3)
   • Lagt til manglende fremmednøkkel mot karakterregel (FS8.2)
   Vurdkombenhet

   Ny kolonne for e-postadresse for melding om klagesak (for å skille fra e-postadresse for begrunnelsesak): Emailadresse_Klagemail_Annen FS-515 (FS8.1.3)

   Vurdkombklage
   • Ny kolonne begrunnelseformkode, slik at sensor kan angi hvilken form begrunnelse er gitt på. FS-630 RT248006 (FS8.1.2)
   • Nye kolonner for behandling av 2.gangs klagesensur (endring UH-lov): Karaktertall_Ny, Vurdresstatkode_Ny, Status_Behandling2, Kommislopenr_Ny2, Karaktertall_Ny2, Vurdresstatkode_Ny2, Personliste_Sensur og Personliste_Sensuroverfor. FS-721 (FS8.1.3)
   Vurdkombmelding Lagt til manglende fremmednøkler mot studieprogram for Studieprogramkode_Utdplan og Studieprogramkode_Grad (FS8.2)
    

   Ny kolonne: Campuskode (FS8.0.2)

   Endret kolonner Arstall_Meld_Foretatt og Terminkode_Meld_Foretatt til Not Null (ikke påkrevd) (FS8.0.3)

   Ny kolonner: GruppeId (FS8.0.4)

   Nye kolonner: Personliste_SensurOverfor, Personliste_Sensur, Url_Begrunnelse (FS8.1)

     Nye kolonner: Vurdkombtypenavn_Nynorsk, Vurdkombtypenavn_Nynorsk (FS8.0.4 - RT242097)
   Tabeller og kolonner utgått til FS8.2  
   Aktivitet_Onske Kolonnene Disiplinkode, Undformkode og Undpartilopenr utgår (omnavnes i senere oppgradering)
   Forbudtaktoverlapp Omnavnet til X_Forbudtaktoverlapp_81 (FS8.2)
   Godkjentaktivitet Omnavnet til X_Godkjentaktivitet_81 (FS8.2)
   Praksisperiode Erstattet av tabell Studentpraksperiode_M (omnavnes i senere oppgradering)
   Student_Pa_Undervisningsparti Kolonnene Disiplinkode, Undformkode og Undpartilopenr utgår (omnavnes i senere oppgradering)
   Studentgodkjentaktivitet Omnavnet til X_Studentgodkjentaktivitet_81 (FS8.2)
   Undervisningsform Erstattet av tabell Undform (omnavnes i senere oppgradering)
   Veiledningpraksis Erstattet av tabell Veiledningspraksis_M (omnavnes i senere oppgradering)
   Vekdredregel Kolonnene Dato_Fra og Dato_Til utgår (omnavnes i senere oppgradering)
   FS_HIST  
   h_fagprofil Kolonne Vmnr utvidet til 19 tegn (FS8.1.2)
   h_personpoeng Kolonne Vmnr utvidet til 19 tegn (FS8.1.2)
   h_soknadgenstudkomp Kolonne Vmnr utvidet til 19 tegn (FS8.1.2)
   Publisert 27. feb. 2019 12:41 - Sist endret 29. mars 2019 13:28