Versjonsendringer FS8.1

Oppsummering av endringer som er gjort til FS versjon 8.1 (endringer fra versjon 8.0)

OPPSUMMERING

De viktigste endringene til versjon 8.1 er

 • Mye ble levert i FS8.0.9, så FS8.1 er en oppgradering for å få med endringer som har krevd mer synkron oppgradering av database og klient
 • FS er klargjort for NOM 2018, en del prioriterte endringer i opptaksmodulen
 • En del prioriterte endringer i vurderingsmodulen
 • FS er klargjort for testing av ROMS

Detaljerte spesifikasjoner for strukturendringer; se FS-SD/001 Basisskjema. Alle nye felt er beskrevet, og denne beskrivelsen kommer frem i skjermbildene ved hjelp av funksjonstast F2, når skrivemerket står i det felt en ønsker beskrivelse for. Beskrivelse av tabellendringer finnes sist i dette dokumentet.

Spesielle punkter i forbindelse med oppgradering

 • Ved overgang til FS8.1 kjøres følgende konverteringsfunksjoner.
  • Vurdkombklage - forberedelse til sletting av kolonner
  • Person: Omgjøring av emailadr til lowercase
  • Campus: Generering av campus_emne, campus_vurdkomb_campus_vurdkombenhet
  • Campus: Generering av campus for studieprogramstudent
  • Ekstilpasning: Flytting av ekstra eksamenstid til nye kolonner
  • Oppdatering av opptaksorgankoder (HIOA->OSLOMET)

 

FS8.1 er basert på utviklingsverktøyet PowerBuilder – versjon 12.6. Denne har støtte for Windows XP SP3, Windows Vista Business Edition SP1, Windows 7 SP1, Windows 8 og 8.1, Windows Server 2008 SP2 og Windows Server 2012 R2. Klienten er fortsatt en 32bit klient, men kan også kjøres under 64bit Windows.

Denne versjonen er testet med Ghostscript 8.60.

Grå tekst angir at endringene er distribuert mellom versjon 8.0 og 8.1.

De fleste punktene er påført RT-nummer. Dette henviser til den sak som endringen er oppstått på grunnlag av. Disse numrene er linker direkte til vårt behandlingssystem, og alle institusjonene har en eller flere personer som har tilgang til dette. Mer info på siden Brukerveiledning RT

Noen saker er påført Jira-nr. Dette er saker som ligger i vårt system for å behandle utviklingssaker. En kan se på saker som ligger i Jira uten å være logget inn. Link til Jira er https://utv.uio.no/jira/secure/Dashboard.jspa. Det finnes flere ulike prosjekter i Jira, og prefiks på saksnr forteller hvilket prosjekt saken ligger under. De aktuelle prosjektene er FS, SOKWEB (Søknadsweb), STWJS (Studentweb3), FPW (FagpersonWeb), NOM (Nomination).

 

BILDER

Generelt

 • Nytt valg for å redigere lokale tekster for tabell og kolonne i F2-dialogen. Forutsetter rollen FS_SYSEIER. RT208094 FS-478
 • Funksjonen som genererer XML-versjon av info-tekster kjører nå 10-20 gg raskere enn tidligere. Lagring av lange infotekster går adskillig raskere. RT224095
 •  
 • Innlogging: Feltene for brukernavn og passord er utvidet i bredden. RT235012
 • Endring av passord: Feltene for passord er utvidet i bredden. Det er lagt på lenke til regler for setting av passord.
 • Rettet på visning av antall tegn for kolonner i UTF-8-baser (F2-valget).
 • Dialogen for å søke etter institusjon vil nå huske siste søkekriterier som er satt. Dette vil huskes helt til en logger ut av FS. Det er også lagt på en knapp for å nullstille søket for å enklere starte et nytt søk. RT214069 FS-508
 • Utsending av meldinger: Dialogboksen for journalmerknad er endret slik at Enter gir linjeskift så lenge dette feltet har fokus. RT216315 FS-510
 • Rollenr ble utvidet til 5 sifre i flis01. Til FS8.0.5 er feltet utvidet i bredden og økt til 5 sifre i følgende bilder:
  • Fagperson samlebilde > personrolle
  • Kull samlebilde > personrolle
  • Emne samlebilde> personrolle
  • Etterutdanningkurs samlebilde > personrolle
  • Undervisningsenhet samlebilde> personrolle
  • Undervisningsaktivitet samlebilde> personrolle
  • Studieprogram samlebilde > personrolle
 • Kontering: Prosjekt er endret fra number til char (gjelder en rekke bilder). RT206620 FS-477
 • Kontering: Artnr er utvidet fra 4 til 5 sifre (gjelder en rekke bilder). RT206620 FS-477
 • Lagt til sync av spesialpensumtittel mellom vurdmelding og studprogstud_emne. RT221235
 • Det er lagt til rettelse for utsending av epost fra UTF8-baser.
 • Kolonnene dato_fra og dato_til er tatt vekk fra tabellen emne_i_studieprogram
 • Kolonnene dato_bekreftelse_formidlet, dato_begr_formidlet og dato_begr_bedt_om er tatt vekk fra tabellen Vurdkombklage.
 • Kolonnen Klokketall_Holdes er tatt vekk fra tabellen Dr_Proveforelesning
 •  
 • Kan søke etter personer med ' som del av navnet. RT236913
 • Tab-rekkefølgen i søkebildet for institusjon var noe vilkårlig, dette er rettet. RT237001
 • Vurdering: Feltene for meldt termin på vurderingsmelding og vurderingsprotokoll er tatt vekk. Ref mini-høring om dette i oktober.
 • Innlogging: Ved visning av feilmeldinger er valget for å varsle feil tatt vekk, da dette valget forutsetter at vellykket innlogging er foretatt. RT238480
 •  
 • Id for vitnemål fra videregående skole er utvidet fra 18 til 19 tegn
 • Lenken til Kjente feil (hjelp-menyen) er rettet. RT243091
 • Personinfo: Rettet tool-tip for mobiltelefon hentet fra kontakt- og reservasjonsregisteret (det stod e-postadresse) RT245505

Varsellogg

Følgende funksjonalitet lagt til: (FS-578 RT232388)

 • For varsellogg kan det styres om en i hovedmenyen skal se tall for hhv rød, orange, grønn og lilla varsler.
 • I varselloggen kan en styre om det enkelte type varsel skal vises. Det er lagt til et valg for å vise også varsler en har valgt å skjule.
 • I varselloggen er det mulig å abonnere pr email på type varsel

Kontaktinformasjon

 •  Rettet teksten som vises om at e-postadresse er hentet fra KORR ved ny innhenting fra KORR for de tilfeller adresse ikke allerede er hentet. RT245229
 • Tatt vekk valget for å hente info fra KORR for deltakere uten fnr. RT245231

PERSON-MENYEN

Generelt

 • Ved opprettelse av person blir alle tegn i navnefeltene "hvitevasket", dvs ulovlige tegn blir fjernet. RT222787
 • Det er ikke lengre anledning til å opprette person med personnr 00000. RT224830
 • Rettelse av import av GSK-konklusjon for tilfeller der det allerede var registrert en negativ konklusjon. RT233837

Student

Endring av semesteradresse blir nå logget i person- og opptaksloggen. RT239796

Student samlebilde

 • Utsending av e-post: Det gir nå kun et fødselsnr-valg i dialogen som kommer frem når en ønsker å sende e-post til studentene som er søkt frem. RT219260
 • Oppdatering av samarbeidsavtale er tilgjengeliggjort også for andre studentgrupper enn ph.d. Rollen FS_PLANSTUDENT1 er gitt rettighet til å oppdatere denne. RT214346 FS-507
 • Adresse: Lagt på lowercase-omgjøring i e-postfeltene i bildene Person/Student og Student samlebilde. RT234434
 • Vurd.prot: Lagt til feltet oppnådd ved (i dialogen som fremkommer ved klikking på emne). RT234645
 •  
 • Nytt felt: Campus RT236654
 • Kartotekkort Vurd.prot: Ved klikk på resultat vises detaljinformasjonen for protokollforekomsten. Her er campus tatt inn som felt. RT236654
 • Kartotekkort Bilde: Funksjonen Eksporter bilde sluttet å fungere ved blaing mellom studieretter for samme person. Dette er rettet. RT237105
 • Ved dobbeltklikk på fnr-feltene så åpnes bildet Person/Student. Nytt er at personen nå søkes frem automatisk i bildet Person/Student. RT237927
 • Kartotekkort Vurd.melding: Dersom campus er entydig for gitt enhet, så vil campus automatisk gis verdi. Campus er lagt inn i tab-rekkefølgen etter vurderingstid (da vurderingstid er påkrevd for å beregne denne). RT241423
 • Kartotekkort Vurd.prot.: I full-visningen av protokollforekomsten (som vises når en klikker på emneid) er felt for gruppeid tatt inn (gruppe student er medlem av på gruppeeksamen). Til høyre for feltet vises en knapp som gir visning av alle studentene som er medlem av gruppen. FS-574

Person/Student

 • Knappen Generer snr-bestilling vises ikke lengre for personer med reelt fnr. RT221115
 • Lagt på lowercase-omgjøring i e-postfeltene i bildene Person/Student og Student samlebilde. RT234434
 • Dialogen for generering av fødselsnr: OK-knappen blir først aktiv når et fnr er generert. Avbryt kan utføres med ESC-knappen. RT241994

Personrolle

Utenlandsk person samlebilde

 • Kartotekkort Rapportering: Nytt felt: "Vil det nye studiet klart øke studentens muligheter for senere doktorgradstudier eller senere arbeid som forsker". Feltet var allerede tatt inn i rapporten FS201.014. RT237991 
 • Kartotekkort Helse/bolig: Endret ledeteksten for Levert TB-sjekk (tatt vekk J/N/U, da U ikke er aktuelt lengre) RT238228
 • Rettet en kontroll som gitt på dato for når studiet er påbegynt ved institusjonen. Kontrollen gikk mot et felt som ikke lengre er i bruk. RT227396

Spesialtilpasning for person

Lagt til kontroll på dato-periode, slik at til-dato ikke kan være tidligere enn fra-dato. RT240659

Brevtype

 • Nytt felt: Aktiv. Brevtyper som ikke lengre skal brukes kan oppdateres med N i feltet. Da vil de ikke lengre være valgbare i ulike brev/meldingsrapporter. FS-550
 • Kolonnen valgbart (for avsnitt) er tatt vekk (ikke i bruk)

Brevjournal

Fanen avsnitt er tatt vekk (ikke i bruk)

 

OPPTAK

Generelt

 • Oppdatering av protokoll genererer markering på søknader om at nye resultater er kommet inn. Dette gjøres nå kun dersom opptaket er i saksbehandlerfase. RT237112

Søknad samlebilde NOM

 • Dersom det kommer frem diagnosevarsel fra SO i meldingsboksen oppe til høyre i bildet er denne nå omgjort til en lenke til SOs websider. Der vil selve diagnosen vises. Denne lenkevisningen forutsetter at feltet URL diagnose (NOM) i bildet Opptak er oppdatert med verdien "https://soda.uio.no/diagnose/".
 • Rettet lenke for diagnosevisning (SO). Kun lenke for første søker i søkere som er hentet frem fungerte. RT228419
 • Ved åpning av dokumenter (kartotekkort Dok) kommer det ikke lengre spørsmål om det skal lagres at dokumentet er sett på. Dette blir nå alltid registrert som åpnet. RT236982
 • Nytt valg i søkemodus: Kun 1. prioritets søkere. Dersom det angis en studietype og det krysses av for denne, så vil kun søkere med denne studietypen som førstevalg søkes frem FS-519
 • Nytt valg i søkemodus: Diagnose. Kan søke frem søkere med en gitt diagnose. Dette forutsetter at FS149.001 er kjørt. FS-519
 • Merknad om høyeste grad endret dette slik at termin vises i stedet for dato dersom det er eksternresultat dette hentes fra. I tillegg vil institusjonsnavnet vises slik at det blir klarere hvor denne kommer fra. RT221229

Søknad samlebilde

 • Kartotekkort Dok: Lagt til ny kolonne for om dokument inngår i sak (tabell soknad_dokarkiv). Dermed vil dokumenter som er koblet til en søknad, og senere angis som "ikke inngår" ikke lengre slettes men markeres som ikke inngår. RT208019
 • I øvre del av bildet (under feltet Ønsket progresjon) er det lagt til nytt felt "Trukket av søker". Feltet (med ledetekst) vises kun dersom det har verdi. Dersom verdien er J, så vises ledetekst og feltinnhold med rød tekst. Den kan endres til N, og da blir feltet stående i bildet, men med sort tekst. RT234087
 • Kartotekkort Dok: Funksjonen for å låse alle dokumenter og åpen alle dokumenter kunne medføre feil som avsluttet FS. RT235992 RT236302
 • Ved åpning av dokumenter (kartotekkort Dok) kommer det ikke lengre spørsmål om det skal lagres at dokumentet er sett på. Dette blir nå alltid registrert som åpnet. RT236982
 • Det er innført en ny akspetansetype NVBBRUK, og denne er tatt i bruk i Søknadsweb. Ny knapp hent NVB vitnemål og tilhørende vis-knapp er lagt til.
 • For søkere som har akseptert henting av vitnemål fra NVB så vil det i Søknad samlebilde (lokalopptak) vil dette valget være aktivt. For søkere som ikke har akseptert dette, så vil ikke vitnemål eller knappen for godkjenn VM vises.  Knappen for overgang til FS803.001 er flyttet ned i nedtrekkslisten med ulike overgangsvalg. FS-525
 •  
 • Nytt valg i søkemodus: Kun 1. prioritets søkere. Dersom det angis en studietype og det krysses av for denne, så vil kun søkere med denne studietypen som førstevalg søkes frem FS-519
 • Nytt valg i søkemodus: Diagnose. Kan søke frem søkere med en gitt diagnose. Dette forutsetter at FS149.001 er kjørt. FS-519
 • Kartotekkort Valg: Nye felt: Prioritet og Innvilget (J/N). Ved oppretting av student vha FS159.001 vil kun valg med verdi J for innvilget bli opprettet på studenten. FS-583
 • Fullfør-funksjonen oppdaterer nå også Ubehandlet NVB-resultat til N (slik tilsvarende funksjon i NOM-bildet gjør). Dermed vil denne markeringen kunne tas i bruk av rapporten FS101.014 også for lokale opptak.
 • Det er lagt på status-visning for bestilling av NVB-vitnemål (nye tabeller med flis FS8.0.4)
 • Merknad om høyeste grad endret dette slik at termin vises i stedet for dato dersom det er eksternresultat dette hentes fra. I tillegg vil institusjonsnavnet vises slik at det blir klarere hvor denne kommer fra. RT221229
 • Ctrl-L blanker nå også ut søkefeltet for diagnose. RT245616
 • Feltene All utdanning ved institusjon, Fadderordning, Primær, Antall skjema, Følgeskjema sendt og Ettersending er tatt vekk.
 • Feltene Morsmål, Egenregistrert og Ønsket progresjon er flyttet til nedre del av bildet (Hele-knappen).
 • Det er lagt inn felt i øvre del av bildet med merknad. Denne erstatter merknad-søker, Vurdering og generell merknad. Fanen for merknad er beholdt inntil videre. FS-517

Søknad samlebilde Historikk

 • Nytt kartotekkort for merknad
 • Merknadsfeltene i øvre del av bildet er åpnet for full visning RT217758
 • Funksjonen Lim inn nøkkel rettet, slik at den kopierer inn hele nøkkelen (måtte utføre funksjonen i hvert enkelt felt). FS-
 • Kan nå søke på navn uavhengig av bruke av store/små bokstaver. RT246708

Søknad - resultatgrunnlag

 • Dersom det eksisterer vurderingsklage for et resultat, med resultatsperre, vises resultatet med rød tekst for studiepoeng og karakter. Mouseover på emnekode, emnenavn, studiepoeng og karakter viser en tekst om at vurderingsklage eksisterer.
 • Ved valg av kvalifikasjon får en spørsmål om all innhold i kvalifikasjonen skal tas inn i resultatgrunnlaget. Dette gjelder også for eksterne kvalifikasjoner (eksternresultater). FS-520
 • Ved endring av studiepoeng for emner som er inkludert i resultatgrunnlag vil dette nå tas hensyn til i snitt-beregningen. FS-520
 • Beregning av poeng tar nå hensyn til antall desimaler angitt for poengtype. RT245918

Opptak samlebilde

Kartotekkort Opptakstudieprogram: Nye felt: Studierettperiode. Dersom det gis verdi for denne periode vil FS159.001 benytte den ved oppretting av student, såfremt det ikke er angitt annen periode på søknadsalternativet FS-565

Opptakstudieprogram samlebilde

 • Nytt felt: Vis ventelistenr. Dersom J angis for feltet vil ventelistenr vises i søknadsweb for søkere som står på venteliste. FS-569
 • Kartotekkort Opptakstermin: Nye felt: Studierettperiode. Dersom det gis verdi for denne periode vil FS159.001 benytte den ved oppretting av student, såfremt det ikke er angitt annen periode på søknadsalternativet FS-565

Kravelement

Nye felt for å styre publisering av fagprofil i Søknadsweb, inklusive tekster som skal kunne vises med fagprofilinformasjonen. Krever noe videreutvikling i Søknadsweb for ferdigstilling. Det er også lagt til felter for saksbehandler og dato for oppretting og siste endring. RT216697 FS-512

 

GODKJENNINGSSAKER

Godkjenningssak samlebilde

To nye funksjoner lagt til:

 • Send sak til ROMS (kun aktiv dersom ikke sak allerede er lagt i ROMS)
 • Vis sak i ROMS (overgang til ROMS med visning av gitt sak)

Funksjonene vises kun dersom modul ROMS i applikasjon FS er aktivert.

Person ekstern studium

 • Det er åpnet for å redigere navn også for importerte resultater

Initier overføring til ROMS

Ny dialog for å overføre systemverdier, stedhierarki, brukere og saker til ROMS.

 

PROGRAMSTUDENT

Utdanningsplan

 • Rettet feil som gav mulighet til å "slette" studenten fra øvre del av bildet. Dette medførte at FS ble avsluttet når andre operasjoner ble forsøkt gjort i dialogen, f eks ved innlegging av nye emner i planen. RT218345
 • Lagt på litt bedre plass mellom tid og studiepoeng slik at det blir plass til prioritetsmerket (venstre vindu). RT234253

Kullklassestudent

Nedtrekkslisten for klasser fylles nå avhengig av studieprogram/kull. RT231403

Veiledningsforhold / Møter

Rettet slik at personnavn vises igjen i bildet. RT246172 RT247131

 

UTVEKSLING

Utvekslingsavtale

 • Kartotekkort Koordinator: E-postadresse omgjøres til små bokstaver (pga krav ved oppretting av nominator). RT217276
 • I trestrukturen til høyre i bildet vil nå kun partnere som ikke er deaktivert pr dags dato tas med når en søker frem kun aktive avtaler. RT237

Utvekslingsperson

 • Lagt til funksjonalitet for å endre avtaleid. RT228032
 • Overgangsknappen Utvekslingsavtale fungerer ikke optimalt da avtalen ikke hentes frem i bildet Utvekslingsavtale. Denne feilen er rettet i siste versjon av verktøyet, som vil tas i bruk senere i 2018. RT221766 RT207529 FS-475

 

SEMESTERREGISTRERING

WebApplikasjon - Initier kopieringsjobb

Nedlasting for Søknadsweb tas da også med Modulvalg, Tekster og Silingsskjemaer. RT208045

 

UNDERVISNING

Undervisningsenhet samlebilde

Bildet er utvidet med felter for administrativ ansvarlig enhet. Feltene kan benyttes for søk. RT213679 FS-504

Undervisningsaktivitet samlebilde

 • Kartotekkort Timeplan: Rettet beregning av startuke der ukedag er angitt og startdato er senere enn denne ukedagen. RT221909
 • Kartotekkort Timeplan: Menyvalget kopier rad skal nå fungere for å kopiere timeplanelementer. RT238899
 • Kartotekkort Timeplan: Feltet som viser id fra TP-systemet er utvidet i bredden. RT242505

Undervisningsenhet-logg

Nytt bilde med logg av endringer for undervisningsenhet og undervisningsaktivitet. RT235543 FS-595

Plassering av student på undervisningsparti

Rettelse slik at kun aktive utvekslingspersoner teller med i kontroll av om student er på utveksling RT238582

 

VURDERING

Generelt

 • Det er innført kolonner for vurderingsmelding og vurderingsprotokoll for å ta i mot informasjon om hvem som har overført sensur fra sensursystemet. Informasjonen bygges nå først inn i integrasjonen mot sensursystem slik at dataene oppdateres i FS. Vises foreløpig ikke i FS-klienten. FS-620
 • Det er innført kolonner for vurderingsmelding og vurderingsprotokoll for å ta i mot informasjon fra sensursystemet om hvem som har foretatt sensuren. Informasjonen bygges nå først inn i integrasjonen mot sensursystem slik at dataene oppdateres i FS. Vises foreløpig ikke i FS-klienten. FS-621
 • Det er innført kolonner 
 • for vurderingsmelding og vurderingsprotokoll for å ta i mot informasjon fra sensursystemet med url til begrunnelse. Informasjonen bygges nå først inn i integrasjonen mot sensursystem slik at dataene oppdateres i FS, og deretter tas inn i Studentweb for visning. Vises foreløpig ikke i FS-klienten. FS-622

Vurderingsenhet samlebilde

 • Kartotekkort Melding: For feltene Innleveringsfrist, Utsatt frist og Uttak er det åpnet for å oppgi klokkeslett. RT217154 RT217642
 • Kartotekkort Rom: Ved nyregistrering gis kolonnen Kun for spes.tilpasn. verdi N. RT218484
 • Bildet er utvidet med felter for administrativ ansvarlig enhet. Feltene kan benyttes for søk. RT213679 FS-504
 • Endret tab-rekkefølgen i spørremodus slik at feltene for admin-ansvarlig kommer senere i rekkefølgen (ikke etter versjonskode). RT236606
 • Nytt kartotekkort: Campus RT236654
 • Kartotekkortene Melding og Kandidat: Felt for campus er tatt inn. RT236654
 • Nytt kartotekkort: Sensorvarsling: Kan her angi om intern og/eller ekstern sensor skal ha varsling pr e-post om begrunnelse/klage/sensur. FS-572 Merk at selve jobben for utsending ikke kommer før i databaseversjon 8.04 av FS, dvs. antakelig februar/mars. 
 • Kartotekkort Vurd.melding: Dersom campus er entydig for gitt enhet, så vil campus automatisk gis verdi. Campus er lagt inn i tab-rekkefølgen etter vurderingstid (da vurderingstid er påkrevd for å beregne denne). RT241423
 • Kartotekkort Sensorvarsling er omnavnet til Begrunnelse/klage. Nytt felt for samlet klage for gruppeeksamen. FS-574
 • Kartotekkort Melding: Felt for gruppeid er tatt inn (gruppe student er medlem av på gruppeeksamen). Til høyre for feltet vises en knapp som gir visning av alle studentene som er medlem av gruppen. FS-574
 • Eksamensperiode vises nå kun for vurderingskombinasjoner for vurderingsform som har verdi J for eksamensperiode. RT235439 FS-563

Student vurdering samlebilde

 • Kartotekkort Melding: For feltene Innleveringsfrist, Utsatt frist og Uttak er det åpnet for å oppgi klokkeslett. RT217154 RT217642
 • Kartotekkort Vurd.prot: Feltet for opprinnelig institusjon er skrivbart RT217663
 • Kartotekkort Melding, Kandidat, Protokoll: Felt for campus er tatt inn. RT236654
 • Kartotekkort Ekstilpasning: Feltet for ekstra tid (timer) er splittet i to felt for hhv timer og minutter. RT238306
 • Kartotekkort Melding: Felt for gruppeid er tatt inn (gruppe student er medlem av på gruppeeksamen). Til høyre for feltet vises en knapp som gir visning av alle studentene som er medlem av gruppen. FS-574
 • Kartotekkort Vurd.prot.: Felt for gruppeid er tatt inn (gruppe student er medlem av på gruppeeksamen). Til høyre for feltet vises en knapp som gir visning av alle studentene som er medlem av gruppen. FS-574

Godkjenning av obligatorisk aktivitet

Ny overgang fra "Godkjenning av obligatorisk aktivitet" til FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger. FS515.001 preutfylles med emneid, tid og registreringstermin. Registreringstermin baseres på reell tid for vurderingsenheten. RT241424

Begrunnelse og klage

 • For klagetype SENSUR og BEGRUNN gråes feltet Frist for klage på vedtak ut. FS-497
 • Bildet er omstrukturert, og en del av feltene fremkommer avhengig av verdi for klagetype FS-502
  • BEGRUNN
   • Ny klagefrist
   • Dokument med begrunnelse (importert fra sensursystem)
  • SENSUR
   • Sperr mot visning på karakterutskrift
   • Ny kommisjon
   • Dato sendt ny kommisjon
   • Frist for sensurering
   • Vedtak
   • Merknad vedtak
  • FORMELL
   • Frist for klage på vedtak
   • Klage (student) og evt dokument opplastet av student på Studentweb
   • Merknad vedtak
  • Utgåtte felter
   • Bekreftelse formidlet
   • Begrunnelse bedt om (erstattes av feltet Mottatt)
   • Begrunnelse formidlet (erstattes av feltet Vedtak formidlet)
 • Nye felter: Reell tid RT224305
 • Kommisjonsmedlemmer for ny kommisjon for student ble vist frem slik at det overlappet andre felter. Dette er rettet. Det er lagt på mouseover-funksjon på feltet slik at den da viser hele innholdet. RT225084
 • Utvidet til visningen av inntil 5 sensorer (mouseover vil vise alle). RT229160
 • Bildet er klargjort for visning av fil med begrunnelse (importert fra sensursystem. RT234163
 • Rettet visning av kommisjonsinformasjon for de tilfeller kommisjonsnavnet ikke er gitt verdi. RT236765
 • Feltet for vedtak er gjeninnført for type FORMELL. RT237124
 • Ved endring av klagetype fra SENSUR til noe annet, der Sperr for visning på karakterutskrift har verdi J, så vil denne endres til N. Det gis et varsel om at dette gjøres.
 • Feltene for opprinnelig resultat og kommisjon er gjort om til visningsfelter. Ved nyregistrering av klage på sensur vil disse feltene automatisk oppdateres ut fra innholdet i vurderingsprotokollen. Feltet for merknad for opprinnelig kommisjon er tatt vekk
 •  
 • Det gis varsel dersom emne inngår i en kvalifikasjon (rød tekst nederst på siden). FS-577 RT228371
 • Dersom student er deltaker i studentgruppe for vurdering vil gruppeid for gruppen vises i bildet. Da vil det vises en liten knapp til høyre for feltet som gir oversikt over alle studentene som inngår i gruppen og om også disse har klaget på sensur. Det vil også vises en tekst for om det er krav om at alle studentene i gruppen må klage på vurdering før denne skal behandles. FS-574
 • To nye funksjoner lagt til:
  • Send sak til ROMS (kun aktiv dersom ikke sak allerede er lagt i ROMS.
  • Vis sak i ROMS (overgang til ROMS med visning av gitt sak)
  • Funksjonene vises kun dersom modul ROMS i applikasjon FS er aktivert.

Kommisjon med sensorer

 • Nye felter: Reell tid. RT224305
 • Feltet Sensorrolle er nå påkrevd i bildet. RT237146
 • Nye felt for adresse for sensor. FS-316

Vaktplan med eksamensvakt

Det er innført en strenger kontroll slik at det ikke lengre er mulig å lagre vaktplaninformasjonen dersom eksamensvakten allerede er plassert på annet rom på et overlappende tidspunkt. RT219171

Plassering av kandidat i timeplan

 • Rettet visning av restkapasitet for rom. Rettet beregning av antall som kan plasseres på rom (ved plassering av alle). RT214781

 

DOKTORGRAD

Innlevering

 • Kartotekkort Prøveforelesning: Datofeltet er utvidet med klokkeslett, det gamle feltet for klokkeslett er fjernet. RT215777
 • Rettet sjekk av dato for prøveforelesning relatert til innleveringsdato i tilfeller med flere innleveringer fra samme kandidat. RT220591

 

KVALIFIKASJON

Kvalifikasjon

 • Kartotekkort Navnehistorikk er gjeninnført i bildet. RT217125
 • Kartotekkort Studieprogram fører til: Felter for periode er lagt til. RT212112

Oppnådd kvalifikasjon protokoll

 • Feltet for opprinnelig institusjon er skrivbart RT217663

Beskyttet tittel

 • Omnavnet fra gradtittel.
 • Ny kolonne: Aktiv. Ikke-aktive koder vises ikke i nedtrekkslister.

 

ETTERUTDANNING

Deltaker

Rettet oppdatering av bankkontonr. RT240963

Kursdeltakelse

Det er lagt til et nytt felt for visning/oppdatering av foretak som baseres på foretaksnavn i stedet for kode. Denne er sortert på foretaksnavn og burde gjøre det enklere å finne riktig kode. Feltet for foretakskode er beholdt. RT213669 FS-506

 

BETALING

Fakturareskontro

 • Kartotekkort Detaljer: Feltet Kdim4 er utvidet i bredden for å vise hele inneholdet RT223012
 • Konteringsfeltene Art og prosjekt er utvidet i bredden slik at de kan vise hele datainnholdet. RT235335 RT236179
 • Funksjonen Frafall:
  • Dersom kravet skal inntektsføres vil det komme opp spm om kreditnota som opprettes skal oppdateres som sendt eller ikke. Default verdi er at den ikke skal angis som sendt. RT236767
  • Hele oppdateringen gjøres nå i databasen. Hittil har deler av oppdateringen blitt gjort i klienten, noe som kunne avbrytes. Dermed kunne en ende opp med en delvis registrert transaksjon. RT236767
  • Etter bruk av funksjonen frafall vil ikke knappen lengre ha fokus. RT236767

 • Rettelse i funksjonen for refusjon av innbetaling: Denne feilet dersom konteringsstreng inneholdt noe annet enn tall. RT221417
 • Rettelse i funksjonen for frafall - detaljbeskrivelse forkortet til 70 tegn (som er maks). RT244781

Firma

 • For regnskapskontering OF: Nytt felt: Stednr - uplassert. Denne skal benyttes i rutinene FS206.001 og FS208.001 ved kontering er innbetalinger som ikke lar seg matche mot faktura. Merk at endringen i de to rutinene ikke er installert enda - feltet må for UiO gis verdi før endringen installeres. Når verdi ikke oppgis vil verdi 0 benyttes (som tidligere). RT240187

 

  STUDIEELEMENTER

  Emne samlebilde

  • Kartotekkort Språk: Nye felt: Periode (termin), saksbehandler og dato for oppretting og siste endring RT207983
  • Kartotekkort Vurd.enhet: Endret sorteringsrekkefølge. RT234226
  • Kartotekkort Språk: Innsettingsvalget for språkkode var blitt borte, denne er gjeninnført. RT236360
  • Rettet setting av saksbehandler for opprettet og sist endret forekomst. Denne ble i en periode satt uten verdi. Manglende verdier er gjenskapt. RT244418

  Emneinfo

  • Ved sletting av alle rader som er søkt frem, fkom følgende feilmelding: Invalid DataWindow row/column. Denne er rettet. RT218330
  • Søk på enkelt anførselstegn i tekst feilet. Denne er rettet RT224047
  • Ved lagring til fil inkluderes nå også tekst (html og xml-versjoner) RT223554
  • Det er lagt på en søke-dialog (Finn-knapp) for å søke i teksten. Dersom rader er søkt frem ut fra en tekst, så vil denne teksten komme frem som default i søkedialogen (pop-up) og en kan bare trykke på enter for å søke frem teksten. RT242993

  Vurderingskombinasjon

  • Nytt kartotekkort: Campus RT236654
  • Nytt kartotekkort: Sensorvarsling: Kan her angi om intern og/eller ekstern sensor skal ha varsling pr e-post om begrunnelse/klage/sensur. FS-572 Merk at selve jobben for utsending ikke kommer før i databaseversjon 8.04 av FS, dvs. antakelig februar/mars
  • Kartotekkort Sensorvarsling er omnavnet til Begrunnelse/klage. Nytt felt for samlet klage for gruppeeksamen. FS

  Studieprogram samlebilde

  • Bildet er utvidet med kartotekkort for Utv.avtale.Oversikt over parter i avtalen er inkludert i visningen. En kan velge å kun vise aktive avtaler (dem som ikke er gått ut pr dags dato). RT221151
  • Kartotekkort Kvalifikasjon: Felter for periode er lagt til (det er også lagt til felter som mangler - navn for kvalifikasjon og dato/saksbehandler opprettet/endret). RT212112

  Studieprograminfo

  • Søk på enkelt anførselstegn i tekst feilet. Denne er rettet RT224047
  • Ved lagring til fil inkluderes nå også tekst (html og xml-versjoner) RT223554
  • Det er lagt på en søke-dialog (Finn-knapp) for å søke i teksten. Dersom rader er søkt frem ut fra en tekst, så vil denne teksten komme frem som default i søkedialogen (pop-up) og en kan bare trykke på enter for å søke frem teksten. RT242993

   

  KODER

  Sted (Felles)

  • Nye felt for Sensorvarsling: Kan her angi om intern og/eller ekstern sensor skal ha varsling pr e-post om begrunnelse/klage/sensur. FS
  • Nytt felt for samlet klage for gruppeeksamen. FS-574
  • Rettet hurtigåping via Ctrl-O, og ordre Sted. Dette åpnet det gamle sted-bildet, nå vil det nye bildet åpnes. RT228383

  Datasystem (Oppt)

  Ny kolonne Sensur (system). Nedtrekkslistene for sensursystem i bildene Vurderingskombinasjon og Vurderingsenhet viser kun datasystem med verdi J i denne kolonnen

  Merknadtype (Progstud)

  Nytt felt for om merknadstypen kan benyttes for søknader (opptaksmodulen).

  Emnevalgstatus (Studelem)

  Utvidet navnefelt fra 40 til 80 tegn. RT208063

  Klagetype (Vurd)

  Nye felter for saksbehandler og dato for oppretting og siste endring.

  Vurderingsform (Vurd)

  Ny kolonne - eksamensperiode. Angi med denne om eksamensperiode kan angis for den enkelte vurderingsform. RT235439 FS-563

  Vurderingskombinasjonstype (Vurd)

  Nye felter for nynorsk og engelsk navn. RT242097

   

  RAPPORTER/RUTINER

  Generelt

  Alle rapporter og rutiner i vurderingsmodulen som har campus som parameter er skrevet om slik at de forholder seg til strukturendringene for campus. Dette inkluderer rutinene som fordeler enheter og studenter på rom

  Rapporter for utsending av brev/meldinger

  • SMS'er kan sendes ut med inntil 640 tegn. RT219220
  • Dersom det lages brev, e-post eller SMS vil teksten på disse kartotekkorten bli blå. RT207899 RT210850
  • Dersom antall tegn for e-post overstiger 4000 eller SMS overstiger 640 vil teksten for kartotekkortet bli rød, og et advarsel-ikon viser at teksten er for lang. Mouseover på denne teksten viser informasjon om at teksten er for lang. RT207899
  • Ved utskrift vil det også gis et varsel dersom e-post er lengre enn 4000 tegn eller SMS er lengre enn 640 tegn, med mulighet til å avbryte jobben. RT207899
  • Innhenting av avsnitt er endret til FS8.0.2-klienten slik at en for SMS-avsnitt kun henter tekst som eksplisitt er laget for SMS (bildet brevtype). RT210850
  • I brevrapporter er det ikke lengre mulighet til å endre brevtype mens meldinger genereres. RT224898
  • Ved setting av verdi for flettefeltet SAKSBEH_STEDNAVN settes engelsk versjon av stednavn ved generering av engelsk brev. RT241602
  • Brevtyper som er deaktivert kan ikke lengre velges i brev/meldingsrapporter. FS

   

  PERSON

  FS200.001 Endring av fødselsnr

  • Rettelser for oppdatering av fnr for LK_ABONNEMENT_STUDSTAT. RT233630

  • Endret slik at den håndterer dubletter av personpoeng i historikk. RT228291 RT228606
  • Rutinen er endret slik at personroller fra gml fnr legges etter personrolle for nytt fnr ved sammenslåing. RT236826
  • Det gis et varsel ved sammenslåing dersom begge er registrert som deltaker. Da bør FS200.007 kjøres først, og varselet gir et valg for overgang til "FS200.007 Sammenslåing av deltaker", som da kan kjøres før FS200.001. RT246155

  FS200.009 Endring av koder

  Kode vurderingskombinasjon: Lagt til oppdatering av campus_vurdkomb og campus_vurdkombenhet. RT242014

  FS200.033 Vask av adresser - folkeregisteret

  Test av om id er studentnr krever nå at etterfølgende fem tegn er blanke (slik at det ikke blir kollisjon med et fnr). RT235752

  FS200.034 Registrering av dødsfall

  Rutinen er endret slik at den setter SLUTTET for kursdeltakelse dersom tilbudstatus har verdi I eller S, ellers settes verdien TRUKKET. Dersom status_eksamen har verdi J endres denne til N. Rutinen endrer dette kun for kurs der til-dato ikke har verdi eller er senere enn dagens dato, og verdi J for aktivt. RT242898

  FS201.014 Utenlands person - Rapport til UDI

  • Utvidet plass for emnenavn og termin-visning for vurderingsprotokoll. RT218348
  • Rettet stavefeil i fellesverdier for vurderingsstatus. RT218348

  FS202.001 Fagperson

  Rapporten er laget på nytt for å gjøre det mulig å legge på en del ekstra funksjonalitet.

  • Rapporten kan for personrolle kjøres for enkeltemne, enkelt studieprogram, enkelt kurs, emner ved sted, studieprogram ved sted eller kurs ved sted.
  • Når rapporten kjøres for personrolle kan en velge å få vist frem personrollene som danne utplukket.
  • Adresse/telefoninformasjon er samlet til venstre i rapporten. FS-415

  FS214.001 Send e-post

  • Denne viser antall tegn som skrives inn. Det er kun plass til 4000 tegn i dialogen, men en får frem en rød tekst for antall tegn når en nærmer seg 4000 tegn. Dette vil fungere på samme vis som i FS214.002 (SMS). RT207899
  • Varsel om e-post med mer enn 4000 tegn kommer nå kun en gang, og ikke en gang pr e-post. RT222352
  • Nytt valg: Språk. Dette avgrenser utplukket av personer til dem som er registrert med valgt språk/målform. Dersom BOKMÅL velges vil dette utvalget også inkludere dem som mangler verdi for "Skal tilskrives på". Default verdi for parameteret er ALLE. FS-575 RT221728

  FS215.001 Adresselapper fra flettefil

  Rettelse i dialogen for etikettformater, der bredde eller høyde 0 medførte at FS ble avsluttet. RT227168

  FS216.001 Lagre dokumenter til disk

  • Visningen av personer har feilet pga sikkerhetsinnstillinger i browsere. Det er innført en endring slik at visningen nå skal fungere i IE, Edge og Firefox. Chrome (uten spesielle innstillinger) vil ikke vise frem informasjonen. RT218931
  • Dokumentlagringen tar nå også med dokumenter importert fra SO. RT224274
  • Det er lagt til en feilmelding dersom fil ikke lar seg lagre. Også visningen av filene vil indikere at lagringen feilet dersom dette ikke oppdates ved lagring. Det er en grense på 260 tegn i windows for å angi filnavn (ansi) inklusive path ved åpning av fil. RT245927

   

  OPPTAK

  FS101.001 Søkerliste

  • Nytt parameter: Campus
  • Nytt vis-valg: Intern vurdering
  • Campuskode inkludert i datagrunnlaget for filtering og eksport til fil (vises ikke i rapporten)

  FS-584

  FS101.006 Søkerliste - JaSvar/Møtt/Reservert

  • Nytt parameter: Campus
  • Campuskode inkludert i datagrunnlaget for filtering og eksport til fil (vises ikke i rapporten)

  FS-584

  FS101.011 Søkerliste med studieprogramvalginformasjon

  Rapporten er rettet slik at de nye merknadene kommer med. RT216872

  FS101.014 Behandlingsdokumenter (NOM) / Mottatte dokumenter (lokal)

  Status (J/N) for ubehandlede NVB-resultater blir nå også oppdatert for lokale søknader, og kan hentes ut i denne rapporten. RT242223

  FS120.003 Tilbudsbrev

  • Nytt felt for avsnitt 3: utvprogramnavn RT222458
  • Rettet setting av feltet FODSELSDATO for personer født 2000 eller senere. RT228727

  FS141.001 Krysstabell søknadsalternativ/prioritet

  • Campusnavn er inkludert i venstrekolonnen -lagt til etter studieprogramnavnet. FS-584
  • Studieprogrammets fulle navn vises i stedet for kortnavnet. FS-566 RT243005

  FS150.001 Import fra SO

  Det er lagt til varsel-ikon på fødselsnummer-fanen dersom det eksisterer fnr-endringer som ikke er utført enda. RT228606

  FS154.003 Import av vitnemål fra NVB

  Ny rutine/jobb som henter vitnemål fra NVB for aktive søknader (opptak som er i saksbehandlerfase). Rutinen består av to jobber, en som går hver lørdag og henter vitnemål for alle søkere, en som går andre dager i uken og kjøres for nye søkere. FS-538

  Merk at oppdatering av status for import - som vises i Søknad samlebilde - først kommer med ved installasjon av flis04.

  FS159.001 Opprette søkere som student

  • Endret beregning av studierettintervall for utvekslingsperson. Benyttes primært intervall angitt på avtale, deretter intervall beregnet ut fra studienivå for studieprogram
  • Ved oppretting av student vil studierettperiode tildeles i følgende prioriterte rekkefølge FS-565
   1. Dersom studierettperiode er angitt på søknadsalternativet, benyttes dette
   2. Dersom studierettperiode er angitt på termin for opptakstudieprogram, benyttes dette
   3. Parametere for studierettperiode som er angitt ved kjøring av rutinen
  • Ved oppretting av student vil kun valg med verdi J for innvilget bli opprettet på studenten (instrument, emne, etc). FS-583
  • Beregningen av studienivåintervall for utvekslingsperson er endret slik at den primært bruker nivåintervallet registrert på selve avtalen. Dersom dette ikke er registrert på avtalen vil intervall beregnes på grunnlag av studieprogrammets studienivå. Også denne er endret slik at dersom flere nivåintervall overlapper studieprogrammets nivå, så vil det mest presise intervallet (det minste) velges. Hittil at det vært litt tilfeldig hvilken verdi som ble valgt når flere intervall kunne brukes. RT222465

  FS180.001 Overføring til søkadshistorikk/ugyldiggjøring av fagprofil

  • Karaktertall for fagprofil er utvidet i historikk-basen slik at det har samme antall sifre som i FS-basen. RT237636

  FS190.002 Dokumentstatus-fordeling

  • Ny gruppering: Utdanningsland RT208106

  FS192.002 Fordeling - fylke, alder, kjønn

  Nytt parameter: Campus FS-584

   

  GODKJENNINGSSAKER

  FS800.003 Godkjenningssak - saksbehandling

  Nytt dataelement er lagt til i grunnlaget for rapporten: dato_ferdigbehandlet. Kan benyttes for filtering etc. RT238215

  FS803.001 Ekstern studium - Personrapport

  For utplukket på person er fødselsnummer fjernet fra rapportering heading. RT239049

  FS803.002 Importerte utenlandske resultater (EMREX)

  Ny rapport som gir oversikt over utenlandske resultater importert vha EMREX. Rapporten kan kjøres for en periode

   

  PROGRAMSTUDENT

  FS250.001 Inndragning av studierett

  Studieprogramkode og studieretningkode vises i rapporten. Studieretningnavn er også inkludert i datagrunnlaget for rapporter. FS-591 RT237817

  FS300.002 Aktive studiekull/klasser

  Utvidet med vis-valg for Klasser. RT210231 FS-482

  FS301.010 Studenter i studiekull

  Vis-valgene er fordelt i to grupper med valg:
  Vis kun studenter som:
  - har betalt sem.avgift
  - har semesterregistert seg
  Vis ikke studenter som:
  - har fullført studiet
  - har sluttet
  - er utestengt
  - er på utveksling
  - er i permisjon
  De siste "ikke-valgene" er avkrysset ved åpning av rapporten. 
  RT242616 RT243222

  Når rapporten kjøres for en klasse vil det nå være mulig å få vist også dem som ikke har en aktiv klassetilhørighet lengre (avhengig av vis-valgene). RT242616

  FS718.007 Sletting eller oppdatering av emne med prioritering, uten opptak

  Rutinen er endret slik at en kan velge om emne skal slettes eller oppdateres med N for opptatt. RT2100883 FS-488

  FS728.003 Utdanningsplanelementer i utdanningsplan

  • Endret slik at en kan generere adresselapper fra denne. RT208098
  • Rapporten er lagt til rette for lagring av flettefil
  • Rapporten er utvidet med kolonner for GSK-info (og studentgrunnlag), Epostadresser og Mobilnr. RT224617

  FS729.001 Semesterregistreringsopplysninger for studieprogramstudenter

  Filtreringsvalget for Sem.reg er erstattet med en nedtrekksliste med følgende alternativer:

  • Ikke betalt, ikke registrert
  • Kun betalt
  • Kun registrert
  • Betalt og registrert
  • Uansett betaling eller registrering (default)

  Filtreringsvalget for permisjon er erstattet med en nedtrekksliste med følgende alternativer:

  • Ikke permisjon
  • Permisjon
  • Uansett permisjon

  RT207527 FS-476

   

  UTVEKSLING

  FS280.001 Utvekslingsavtaler

  • Kun partnere som  er aktive i oppgitt avtaleperiode tas med i rapporten (ikke alle partnere). RT237730
  • Rettet programgruppert rapport, fikk feilmelding om "Nest arguments are incorrectly specified" RT243797

   

  SEMESTERREGISTRERING

  FS009.002 WebApplikasjon - Diagnose - bakgrunnsdata

  Rettelse for diagnose FSEK6 (Emnekombinasjon inneholder obligatoriske emner som har innbyrdes vektingsreduksjon mot hverandre): Kontrollen er nå begrenset til regler med to emner. RT210165

  FS352.001 Semesterkvittering

  • Default valg er omgjort til "Bestilling". Valget Alle er flyttet nederst i listen. RT209648 FS-481
  • Funksjonen Lagre fil er fjernet. RT245960

  FS357.001 Oppdatering av registerkortopplysninger

  • F1-knappen fungerer nå i denne rutinen. RT237554
  • "Semesterkort" er endret til "Semesterkvittering. FS231992 FS-579

   

  UNDERVISNING

  FS408.001 Oppretting av undervisningsaktiviteter

  • Nytt parameter: Campus RT218913
  • Alle dato-parametere er utvidet med valg for overskriving av eksisterende dato FS-462
  • Nytt parameter for rom-mal FS-462
  • Nytt parameter for eksport til timeplansystem FS-462
  • Rettet feil som gave feilmelding om brudd på entydig nøkkel undaktivitet-emnekomb. RT236681
  • Timeplanoppdatering gav feilmelding som gjelder referanse til andre timeplanelementer. Dette er rettet. Det er også gjort en rettelse av fremskriving av dato for personrolle et år (feil i første uke). RT244087

  FS508.002 Vurderingsenhet

  Rettet utplukk på campus. RT246430

  FS508.005 Sletting av undervisningsenheter- og aktiviteter

  Rutinen sletter nå også rader fra tabellen undaktivitet_emnekomb. RT237715

  FS471.003 Overføring av undopptakinformasjon til StudentWeb

  Rutinen er fjernet. RT234501

  FS474.003 Deltakerliste for undervisningsparti - med veilederinformasjon

  • To nye vis-valg: E-post veileder og Telefon veileder FS-495

  FS474.007 Oppmøteoversikt - undervisning

  • Alle lærere vises i overskriften (blir fullstendig implementert med FS8.1-oppgraderingen) FS-453
  • Dato og uke vises også for refererte timeplanforekomster FS-453
  • Teksten Studenter som fremkommer med rød tekst har møtt på undervisningspartier de ikke er registrert på er lagt til i overskriften FS-453
  • Rettet test på undervisningsfrie uker for de tilfeller der ukedag er angitt og startdato i første uka er senere enn denne ukedag RT221909
  • Lagt til visning av klokkeslett i tillegg til dato. RT235667
  • Følgende endret (sak FS-453)
   • Overskrift: Alle lærere vises. Dersom det er registrert ulike dato-invervaller på disse, så vil også dato-intervall vises for hver lærer

   • Dato og uke vises også for refererte rader

   • Teksten "Studenter som fremkommer med rød tekst har møtt på undervisningspartier de ikke er registrert på." er lagt til i rapportheading

  • Rettet maks lengre på partiløpenr i rapporten (fra 2 til 3). RT236390

  FS490.002 Gyldig lisens gitt studieprogram

  Parameter Kun gyldig i periode er pr default haket av. RT220626

   

  VURDERING

  Generelt

  Følgende rapporter og rutiner er utvidet med campus-parameter. Rapportene kan kjøres for alle eller for en bestemt campus. For vurderingsenheter er utplukket basert på registrering på vurderingskombinasjon, evt informasjon utledet entydig fra emne eller stedhierarki. Unntaket er rapporten FS503.001 der campus utledes fra bygning, og FS503.004 der campus utledes fra stedtilhørighet for eksamensvakt. RT217493 

  • FS503.001 Vaktplan for eksamensvakt
  • FS503.004 Eksamensvakter ved sted
  • FS508.002 Vurderingsenhet
  • FS508.004 Oppdatering av frister for vurderingsenhet
  • FS530.002 Spesialtilpasninger for student meldt til vurderingsenhet
  • FS530.004 Spesialtilpasninger for vurderingsenhet - datofordelt
  • FS533.001 Kollisjonsmatrise - vurderingsmeldte
  • FS533.002 Eksamensplankollisjoner
  • FS536.001 Oppdatere eksamensdato ut fra foreslått eksamensdato
  • FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato
  • FS578.001 Ikke ferdigbehandlede vurderingsenheter
  • FS579.001 Klage og begrunnelse

  FS502.001 Eksamensvaktfordeling

  • Lagt til summeringslinje i rapporten. RT218729
  • Nytt parameter: Campus RT218913

  FS502.002 Generering av eksamensvaktplan

  Nytt parameter: Campus RT218913

  FS503.001 Vaktplan for eksamensvakt

  Lagt til visning av campusnavn etter bygningsnavn RT220451

  FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter

  Nytt parameter: Campus RT218913

  FS508.002 Vurderingsenhet

  Rapporten FS508.002 er endret slik at den for vurderingsform M viser frem eksamensperiode når denne har verdi (og eksamensdato ikke har verdi). RT235439 FS-652

  FS510.001 Oppmelding av studiekull til vurdering

  Rutinen er endret slik at de ikke lengre melder opp til vurdering dem som allerede har brukt opp sine forsøk. I begge tilfeller kommer de frem i rapporten med info om at maks antall forsøk er benyttet. RT235457

  FS510.002 Oppmelding av kull til vurdering/undervisning på grunnlag av utdanningsplan

  Utplukkene på enkeltperson og kull kontrollerer ikke lengre om det eksisterer registerkort. Utplukket på sted gjør imidlertid det fortsatt. RT241273

  FS510.003 Oppmelding av utdanningsplanemner til undervisning og vurdering

  Ny rutine som melder opp studenters emner i utdanningsplan til undervisning og vurdering. Rutinen kan begrenses til emner som er prioritert. FS-489 RT210882 RT246207

  FS511.001 Oppmelding av undervisningspåmeldte til vurdering

  Rutinen er endret slik at de ikke lengre melder opp til vurdering dem som allerede har brukt opp sine forsøk. I begge tilfeller kommer de frem i rapporten med info om at maks antall forsøk er benyttet. RT235457

  FS513.001 Kopiere meldinger fra en vurderingsenhet til en annen

  • Rutinen er laget på nytt, og gir en oversikt med informasjon om meldinger som kopieres
  • Rapporten er utvidet med detaljopplysninger, med info om oppretting av und- og vurd.meldinger, samt spesialtilpasning. Har rettet oppdatering av ref-vitenarkiv. Parametertekst for sletting av melding spesifiserer at det er und. og vurd.meldinger som blir slettet. RT235445 FS-564

  FS521.003 Arbeidsliste 3 - Vurderingsmelding

  Datasystem hentes fra vurderingsenhet i stedet for fra vurderingskombinasjon. RT240335

  FS525.001 Kontroll av manglende studierett

  • Rapporten er utvidet med parameteret "Inkluder undervisningsmelding/utdanningsplan ved kontroll av studierett". Denne er pr default krysset av, slik at rapporten da fungerer som tidligere. Tar krysset bort så vil ikke forekomst av undervisningsmelding eller emne i utdanningsplan bli tatt hensyn til. RT238275 FS-590
  • Ny kolonne: Studentnr

  FS536.001 Oppdatere eksamensdato ut fra foreslått eksamensdato

  Det er nå lagt til en ny kontroll på at ikke foreslått eksamensdato og periode for eksamen er angitt samtidig. RT239349

  FS537.001 Arbeidsliste 1 - Eksamensplan

  • Har endret denne funksjonen slik at punktum kun legges til merknad dersom merknaden ikke avsluttes med punktum. RT234117
  • Nytt vis-valg: Kandidatnr (i stedet for studentnr). FS-597 RT238375

  FS540.001 Eksamensdager fordelt på emne

  For muntligeksamener som går over en datoperiode vil nå emnet vises i alle datoer i perioden. RT217484

  FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato

  • Rettet slik at systemkode hentes fra vurderingsenhet i stedet for fra vurderingskombinasjon. RT236607
  • For muntligeksamener som går over en datoperiode vil nå emnet vises i alle datoer i perioden. RT217484

  FS550.001 Kandidatnummerering

  Rapporten etter kjøring viser nå kun aktive vurderingskombinasjoner. RT242217

  FS551.001 Kommisjonsfordeling

  Prosentvis fordeling er rettet for kommisjoner der det ikke er tilstrekkelig med kandidater til å fylle opp disse kommisjonene (ble tidligere skjevt fordelt): RT219480

  FS555.002 Godkjenningsliste - obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger

  FS563.001 Sensuroversikt

  Kunngjøringsdato er skilt ut i egen kolonne i rapporten. RT240609

  FS565.001 Kandidatlister

  Tid-parameteret har fått ledetekst Reell tid i stedet for Tid. RT222254

  FS566.001 Vurderingsprotokoll

  • Ledetekst for parameter Tid er endret til Reell tid. RT236756
  • Rettet skrivefeil i vis-parameter kolonne. RT236947

  FS568.001 Resultatliste vurdering

  Ved kolonnevis presentasjon av deler ble deler med nr 5 og høyere plassert på samme sted i rapporten. Dette er rettet, det er plass til inntil 10 deler. FS-441

  FS573.001 Overføring fra vurderingsmelding til vurderingsprotokoll

  • Ved overføring til protokoll skal ikke lengre deler med verdi for ref_vitenarkiv bli slettet automatisk. RT224628 FS-528
  • Oppdatering av protokoll genererer markering på søknader om at nye resultater er kommet inn. Dette gjøres nå kun dersom opptaket er i saksbehandlerfase. RT237112

  FS578.001 Ikke ferdigbehandlede vurderingsenheter

  Rapporten brukte svært lang tid på å beregne campus-tilhørighet. Campusinformasjon er derfor tatt vekk fra rapporten. Parameter for Campus er fortsatt med i rapporten, og bruk av dette medfører at rapporten tar svært lang tid å kjøre. Rapporten bør derfor i hovedsak kjøres med verdi ALLE for Campus (som er default verdi). Det vurderes endring for campus i vurderingsmodulen. Denne er på høring nå, og vil løse bl a dette problemet med tidsbruk ved beregning av campus. RT224517

  FS579.001 Begrunnelse og klage

  • Rapporten fremstår nå i tre versjoner, avhengig av klagetype rapporten kjøres for. Feltene som vises i rapporten avhenger av oppgitt klagetype - se tilsvarende endringer i bildet for begrunnelse og klage
  • For utplukk på vurderingsenhet er ledetekst for parameter Tid endret til Reell tid. RT237955

  FS579.003 Ikke-ferdigbehandlede begrunnelse- og klagesaker

  Ny rapport som gir oversikt over saker som ikke er ferdigbehandlet. Fungerer i første omgang for BEGRUNN, men vil bli bygget ut. Rapporten har også et valg som viser tekst i varsel-e-post til sensor. FS-514

  FS580.001 Resultatfordeling vurderingsenhet

  Nye valg for gruppering lagt til i rapporten RT207977

  • Ingen gruppering
  • Klasse
  • Utdanningsplan
  • Vurderingskombinasjon
  • Vurderingskombinasjon og klasse
  • Vurderingskombinasjon og utdanningsplan

  FS600.001 Karakterutskrift

  • Rettet sorteringsfeil for vurderinger som går over flere terminer for samme emne. RT208015

  FS740.003: Sensurprotokoll for avsluttende vurdering

  Beregning av veking for emne i plan tar nå initielt data fra vekting angitt i plan. RT207417 FS-460

   

   

  DOKTORGRAD

  FS911.001 Kandidatrapport, opptaksgrunnlag

  • Under 'Arbeidsplass(er):' Lagt til visning av institusjonen kandidaten skal ha arbeidsplass ved.
  • Under 'Finansiering av arbeidsforhold:' Lagt til visning av årstall i dato.
  • Under 'Finansiering av arbeidsforhold:' Overskriftee endret til Finansieringskilde, Finasieringsinstitusjon og Finansieringstype. RT208088

  FS916.001 Kandidatrapport - avtale og arbeidsforhold

  Rettet visning av landnavn for arbeidsplass. RT240391

  FS944.003 Data for analyse av frafall og gjennomstrømming

  • Endret parametertekst (For AKTIVE studenter er brutto- og nettotid basert på "beregnet slutt-dato", eller "innleveringsdato" dersom den er lagt inn) RT236215
  • I datagrunnlaget for rapporten er det lagt til kolonner for detaljert stedinformasjon. RT235369

  FS990.001 Kandidatrapport, opplæringsoversikt

  For engelsk rapportutgave ble norsk stillingstittel vist frem - dette er rettet. Rettet stor forbokstav til liten i andre ord i stillingstittel. RT239368

   

  KVALIFIKASJON

  FS651.001 Beregning av oppnådd kvalifikasjon

  Rutinen er utvidet med kontroll av om kombinasjonen av kvalifikasjon og studieprogram gjelder for studentens kull. Da kommer det varsel i rapporten, og kvalifikasjonsoppnåelse blir ikke registrert. RT212112

  FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert

  • Rutinen er utvidet med kontroll av om kombinasjonen av kvalifikasjon og studieprogram gjelder for studentens kull. Da kommer det varsel i rapporten, og kvalifikasjonsoppnåelse blir ikke registrert. RT212112
  • Det er innført overgang til rutinen FS655.001. For utplukkene studieprogram og person vil parametere for grad, studieprogram og evt fnr komme med over til FS655.001. RT236471 FS-593
  • Overgang til "Oppnådd kvalifikasjon" tar nå med seg parametersettingen for utplukkene som gjelder person og studieprogram. For sted vil overgangen fungere som før (sette bildet i spørremodus). RT236541 FS-592

  FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll

  Resultatrapporten etter kjøring av FS655.001 er utvidet med merknad-kvalifikasjon. FS-426

  FS670.001 Vitnemålsdokumenter

  • Dersom det eksisterer aktiv klagesak av type SENSUR for et av emnene som inngå i grad, vil det komme varsel om dette ved kjøring av rapporten. Pr default vil det for en slik kvalifikasjonsoppnåelse ikke bli generert vitnemål, men det er mulig å krysse av for at det likevel skal lages vitnemål. FS-466 RT208100

  FS670.002 Vitnemål

  • Ph.d.-vitnemål side 3: Overskriften "Trial examination and Public defense" er endret til "Trial examination and public defense". RT235157
  • Tatt vekk karakterfordeling fra fellesgradvarianten. RT228416
  • Side 3 for ph.d.-vitnemål: Det er lagt inn noe mer luft mellom linjene for den delen som gjelder doktorgradsprøve. RT235157
  • Kvalifikasjonsnavn-feltet på side 3 av vitnemålet er utvidet noe i bredden. RT242577
  • Feltet beskyttet-tittel er lagt til som lovlig felt på vitnemålets side 1

   

  ETTERUTDANNING

  FS439.001 Oppretting av kursdeltaker som student

  • Lagt til beskrivelse i overskrift om hva - og * betyr. RT210900 FS-487
  • Termin for undervisning beregnes ut fra und-termin-forekomster for emne. Med to ulike und.enheter for en termin ble det tilfeldig hvilken som ble valgt. Rutinen er endret slik at den velger und.enhet som eksisterer. RT232199
  • Rettet oppmelding til undervisning for fler-terminsemner. RT232199

   

  BETALING

  FS205.001 Faktura

  • Nedtrekkslisten med målform er utvidet med ENGELSK. Merk at denne beskriver utplukket, ikke språket rapporten skal komme på. Det er derfor også innført et nytt parameter for engelsk versjon av faktura (uavhengig av hvilken målform/språk som er registrert på personen). RT210925
  • Rapporten håndterte kun 10 tegn i dim5, dette er rettet. RT238609 

  FS206.001 Innlasting av betalingstransaksjoner fra bank

  • Ved kjøring av rutinen blir en betalingsform som ikke gir semesterkvittering overskrevet med GIRO. RT239367
  • Kontering av uplasserte beløp - stednr: Henter verdi fra firma (nytt felt): RT240187

  FS207.001 Fakturaoppretting

  Utplukket for enkeltperson tok ikke hensyn til angivelse av foretak for studenten. Dette er rettet. RT237093

  FS208.001 Hovedbokføring - rapportering til økonomisystemer

  Kontering av uplasserte beløp - stednr: Henter verdi fra firma (nytt felt): RT240187

  FS208.002 Slette siste eksporterte bunt

  Ny rutine for å slette siste eksporterte bunt til økonomisystem. Rutinen krever samme rolle som FS208.001, med en liten advarsel før den kjøres. Bilagsnr blir tilbakestilt for hvert firma som er involvert i bunten, og informasjon om at posteringene er overført til hovedbok blir blanket ut. RT225378

   

  STUDIEELEMENTER

  FS200.011 Regenerering av infotekster

  <p>-elementer som omsluttet en lenke forsvant ved omgjøring til xml. Dette er rettet. RT214560

  FS200.015 Publisering av emner og studieprogram (infotermin)

  Kolonneoverskriften er endret fra Tabell til Emne/studieprogram avhengig av utplukk. Videre er Publiser eksternt endret til Publiser utdanning.no. RT234630

  FS201.005 Brev til student med PINkode- og E-post-informasjon

  Nytt flettefelt (og vis-valg): Brukernavn. RT224059

  FS220.010 Emneopplysninger

  Ved lagring til excel kommer nå personrolle med sist i filen, med komma som skilletegn mellom hver rolle (alle roller i en celle)

  FS222.001 Vurderingskombinasjon

  Nytt utplukk: Sted. RT239311

  FS226.002 Emnekjeder

  • Lagring til fil vil nå også inneholder koder for emner og emnesamlinger som inngår i emnesamling. Endret kolonnenavn til emnekjedekode/emnekjedenavn i stedet for emnesamlingskode/emnesamlingsnavn i datafiler. RT222562
  • Ved eksport til fil er nå versjonskode for det enkelte emne inkludert. RT222562

   

   FSsystem.exe

   Generelt

   • Menybildet er for demobaser gitt samme bakgrunnsfarge som for menybildet i FS-klienten. RT221413
   • Rapporteringskalender: For høst-rapportering er det lagt til at DBH-emne skal rapporteres både for vår og høst samme år. RT237608

   Brukeradministrasjon

   • Ved nyoppretting av bruker eller fjerning av lås ble endringene synlig for andre først ved lukking av FS-system-klienten. Dette er rettet. RT218454
   • Det er lagt til mulighet for å redigere lokal rollebeskrivelse i den fremvisningen av rollen en får når en dobbeltklikker på en rolle i bruker Brukeradministrasjon
   • Ny rolle: FS_PERSONNR. Kan kjøre FS200.001 endring av fødselsnr. RT210994 FS-483
   • Ny rolle: FS_OPPTAK4. Kan oppdatere merknader, intern vurdering og avslagsårsak for søknader. RT210993 FS-484
   • Ny rolle: FS_REGISTERKORT. Kan oppdatere tabellen Registerkort. RT212815
   • Ny rolle: FS_SEMREG2: Kan oppdatere tabellen Semesterregistrering. RT212815
   • Rollen FS_EMNE1 og FS_EMNEINFO kan oppdatere feltet Behandles av EpN. RT216316 FS-511
   • Rollen FS_PLANSTUDENT1 kan oppdatere tabellen Drkand_Samarb_Avtale. RT214346 FS-507
   • Rollen FS_REGISTERKORT kan nå kjøre rutinen FS352.001
   • Ny rolle FS_UND4. Rollen har rettighet til å oppdatere alle lms-felter i de tabellene disse eksisterer (sted, studieprogram, kull, kullklasse, undervisningsenhet, undaktivitet, vurderingskombinasjon, etterutdkurs, kursaktivitet). I tillegg kan den oppdatere personrolle og feltene for fellesundervisning for undervisningsenhet. RT216314 FS-509
   • Ny rolle FS_STEDINFO er innført til FS8.1. Denne har rettighet til å oppdatere tabellen stedinfo. RT241422 FS-615
   • Ny rolle FS_ROMS_FORDELER er innført. Tildeles saksbehandlere som i ROMS skal opptre som fordeler.

   FS002.001 Nedlasting av felleskoder

   • Felleskode Vurdresstatus: Overskriver lokale navn med fellesverdier. RT207974
   • Felleskode Utvekslingsprogram: Overskriver lokale navn med fellesverdier. RT208057
   • Sakstyper: Det er lagt inn nynorsk-navn for alle sakstyper. RT239316
   • Ny felleskode for betalingsform: OPPDRAG. RT240742
   • Felleskodene SIVING og SIVØK lagt til for beskyttet tittel

   Kontroll av databaseaktiviteter og automatisk rutiner

   • Sensurvarsel: Endret bruk av e-postadresse, som nå prioriteres i følgende rekkefølge: 1: KORR-adresse, 2: Intern adresse, 3: Ekstern adresse.
   • Lagt til sletting av PDF-bestillinger som er et år eller eldre
   • Nye rutiner tatt inn:
    • SENSORVARSELMAIL - Automatisk varsling pr e-post til sensor av nyregistrert begrunnelse eller klage FS-499 FS-514
    • Varsel SENSURVARSELMAIL er utvidet med e-post om at begrunnelse er tilgjengelig i Studentweb FS-499
   • Automatisk oppretting av kursdeltakere som student feilet dersom kursdeltaker var påmeldt til mer enn et kurs. Denne er rettet. RT234862
   • Valget RYDD_STUDWEBLOGG er erstattet med RYDD_WEBLOGG, og loggen fra EVUweb er tatt inn i tillegg til loggen fra Studentweb og Søknadsweb. Loggene tas vare på i 12 måneder.

   Konvertering av institusjonskoder

   Lagt til oppdatering av tabell soknad_resultatgrunnlag. RT241668

   FSWS Overføring til Canvas

   • Ny dialog for overføring av studentinformasjon til Canvas

   E-post kø

   • Funksjonen Oppdater e-postadresser oppdaterer nå adresser også for kursdeltakere som ikke har fødselsnr. RT218674

    

    RAPPORTERING

     

    DBH

    FS011.003 Emneoppmeldte studenter

    Rapporteringen tar ikke lengre med emner av type ADMIN. RT236208

    FS011.012 Oppdatering av fødselsnr

    Ny kolonne: Personid

    FS012.001 Personer i doktorgradsprogrammer

    Rapportene er endret slik at studieprogramkategori med N for rapportering NSD ikke blir rapportert. RT235562

    FS012.002 Personer i doktorgradsprogrammer - SSB

    Rapportene er endret slik at studieprogramkategori med N for rapportering NSD ikke blir rapportert. RT235562

    FS012.003 Avlagte dr.grader

    Rapporten utvidet med grunnlagsinformasjon slik at NSD kan vidererapportere til NIFU. Direkterapporteringen til NIFU vil dermed kunne utgå i nest omgang.

    Informasjon om "fratrekk" tatt ut av rapporteringen

     

    Lånekassa

    FS031.001 Opplysninger til Lånekassa - Eksamensbase

    Endret rapportering av emne slik at koder for XGOD-emner alltid rapporteres. RT241980

    Lånekassa - studentstatustransaksjoner

    Lagt til visning av om informasjonen er rapportert til Lånekassa (kolonnen Rapportert, helt til venstre). RT239771

     

    BIBSYS

    FS040.001 Studentopplysninger til BIBSYS

    Nye kolonner lagt til i eksporten til BIBSYS: Campus, Stedkode, Institusjonsnr, Personløpenr. RT238121

    Rapportering - BIBSYS - Studenttransaksjoner

    Nye kolonner: Campus, Studentnr, Institusjonsnr, Personløpenr. RT238121

     

    Helsedirektoratet

    FS041.001 Kvalifikasjonsoppnåelser til Helsedirektoratet

    • Rettet formatering av dato-kolonnen. Ny kode for autorisasjon/lisens innført. RT221327
    • Det er nå mulig å angi søkeparametere i bildet. Videre sorteres informasjonen etter personens navn. RT236682

     

    Datastruktur

    En mer detaljert beskrivelse av endringer i databasen til FS8.0
     
    Tabell Endringsbeskrivelse
    Behandlingdokument Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    Brevtpe Ny kolonner: Status_Aktiv (FS8.0.4)
    Campus_Vurdkomb

    Ny tabell (FS8.0.2)

    Ny kolonner: Campus_Vurdkomb (FS8.0.3)

    Campus_Vurdkombenhet

    Ny tabell (FS8.0.2)

    Ny kolonner: Campus_Vurdkomb (FS8.0.3)

    Datasystem

    Ny kolonne: Status_Sensur (FS8.0.2)

    Nye kolonner: Institusjonsnr_Eier (VPD), Url (FS8.0.3 - FS-514)

    DBH_Drgrad_Avlagt_Ind Nye kolonner: Arstall_Grunnutd, Inst_Grunnutd, Nuskode_Grunnutd og Gradnavn_Grunnutd (FS8.0.2)
    DBH_Stud_FnrEndring Ny kolonne: Personid (FS8.0.2)
    Ekstilpasning Nye kolonner: Timer_Ekstra_Eksamenstid, Minutter_Ekstra_Eksamenstid (FS8.0.3 - RT238306)
    Emne_Sprakvalg Nye kolonner: Arstall_Fra, Terminkode_Fra, Arstall_Til, Terminkode_Til, Dato_Opprettet, Saksbehinit_Opprettet, Dato_Endret, Saksbehinit_Endret (FS8.0.2)
    EmneFakturadetaljtype Artnr utvidet til 5 sifre, Prosjektnr omgjort til 8 tegn (FS8.0.2)
    Emnevalgstatus Emnevalgstatnavn_* utvidet  til 80 tegn (FS8.0.2)
    EQFLevel Ny tabell (FS8.1)
    Fakturadetaljtype Artnr utvidet til 5 sifre, Prosjektnr omgjort til 8 tegn (FS8.0.2)
    Fagprofil Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    Fakturareskontrodetalj Artnr utvidet til 5 sifre, Prosjektnr omgjort til 8 tegn (FS8.0.2)
    Fakturareskontropostering Artnr utvidet til 5 sifre, Prosjektnr omgjort til 8 tegn (FS8.0.2)
    Firma_Betal Ny kolonner: Stednr_Uplassert (FS8.0.4)
    Godkjsak Ny kolonne: Romsid (FS8.0.2)
    Grad_yrkesgodkjenning Ny tabell (FS8.0.1)
    Gradtittel Ny kolonne: Status_Aktiv (FS8.1)
    GSKVedtak Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    H_Fagprofil

    Karaktertall_Stpkt og Karaktertall_Eks utvidet til 6 sifre.

    Vgdoknr_Aut_Beregning utvidet til 19 tegn (FS8.1)

    H_Opptaksperson Nye kolonner: Etternavn_Uppercase, Fornavn_Uppercase (FS8.1)
    H_Personpoeng Vgdoknr_Aut_Beregning utvidet til 19 tegn (FS8.1)
    H_Soknadvalg Nye kolonner: Status_Innvilget, Prioritetsnr (FS8.0.4)
    hdir_godkjenningstype Ny tabell (FS8.0.1)
    hdir_yrkesgodkjenning Ny tabell (FS8.0.1)
    hdir_yrkesgruppe Ny tabell (FS8.0.1)
    Infotype Ny kolonne: Status_Sted (FS8.0.1 - RT217058)
    Institusjon

    Ny kolonne: Status_Fusjonert (FS8.0.2)

    Ny kolonner: RUSTVedtaktypekode_Begr (FS8.0.4)

    Institusjonnavnhist Institusjonsnavn økt til 200 tegn. (FS8.0.1)
       
    Klagetype

    Ny kolonne:Status_Klageadgang (FS8.0.1)

    Nye kolonner: Dato_Opprettet, Saksbehinit_Opprettet, Dato_Endret, Saksbehinit_Endret (FS8.0.2)

    Kontoplan Artnr utvidet til 5 sifre, Prosjektnr omgjort til 8 tegn (FS8.0.2)
    Kravelement Nye kolonner: Status_Publiser_Sokweb, Tekst_Sokweb_Bokmal, Tekst_Sokweb_Nynorsk, Tekst_Sokweb_Engelsk, Dato_Opprettet, Saksbehinit_Opprettet, Dato_Endret, Saksbehinit_Endret (FS8.0.2)
    Kullfakturadetaljtype Artnr utvidet til 5 sifre, Prosjektnr omgjort til 8 tegn (FS8.0.2)
    Kursavgift Artnr utvidet til 5 sifre, Prosjektnr omgjort til 8 tegn (FS8.0.2)
    Merknadtype Ny kolonner: Status_Soknad (FS8.0.4 - FS-517)
    Nus_Enkeltutdanning

    Nye kolonner: Dato_Opprettet, Dato_Endret (FS8.0.3)

    Ny kolonner: Status_Aktiv (FS8.1)

    NSDUtvekslingsprogram NSDUtvprogramnavn utvidet til 120 tegn (FS8.1)
    NVBbestilling Ny tabell (FS8.0.4)
    NVB_Kontrollresultat Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    NVB_VGdok Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    NVB_VGdokAnnullering Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    NVB_VGdokFag Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    NVB_VGdokMerknad Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    NVB_VGdokPrOmr Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    Opptakstudieprogram Ny kolonner: Status_Vis_Venteliste_Sokweb (FS8.0.4)
    Opptakstudieprogramtermin Nye kolonner: Dato_Studierett_Fra og Dato_Studierett_Til (FS8.0.4)
    PDF_Bestilling Ny kolonne: Status_Signer (FS8.0.2)
    PDF_Dokument PDFdoksendtstatuskode økt til 30 tegn. Nye kolonner: SignId, Resultat_Signert, Dokumentnr (FS8.0.2)
    Person  
    Person_Ekstresultat Nye kolonner: Spesialpensumtittel, Spesialpensumtittel_Engelsk (FS8.0.3)
    Personpoeng Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    Personrolle Rollenr økt til 5 siftre (FS8.0.1)
    Poengvariantvitnemal Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    Sensoroppdrag Nye kolonner: Adrlin1, Adrlin2, Postnr, Adrlin3, Adresseland (FS8.0.4)
    Soknad_Diagnose Ny tabell (FS8.0.4)
    Soknad_dokarkiv Ny kolonne: Status_Inngar (FS8.0.2)
    Soknad_Merknad Ny kolonne: Merknadtypekode (FS8.0.4 - FS-517)
    Soknad_Organ Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    Soknadgenstudkomp Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    Soknadvalg Nye kolonner: Status_Innvilget, Prioritetsnr (FS8.0.4)
    Sted

    Nye kolonner: Status_Sensurmail_Intern, Status_Sensurmail_Ekstern, Emailadresse_Sensurmail_Annen (FS8.0.3 - FS-514)

    Ny kolonne: Status_Samlet_Klage_Gruppe (FS8.0.4 - FS-574)

    Studentkrav Artnr utvidet til 5 sifre, Prosjektnr omgjort til 8 tegn
    Studentvurdkombprotokoll

    Ny kolonner: GruppeId (FS8.0.4)

    Nye kolonner: Personliste_SensurOverfor, Personliste_Sensur, Url_Begrunnelse (FS8.1)

    Studieniva Ny kolonner: Eqflevelkode (FS8.1)
    Studieprogram Ny kolonner: STATUS_EKSPORTERT_EPN (FS8.1)
    Studieprogramavgift Artnr utvidet til 5 sifre, Prosjektnr omgjort til 8 tegn
    Studieprogramgrad Nye kolonner: Arstall_Fra, Terminkode_Fra, Arstall_Til, Terminkode_Til (FS8.0.2)
    Studieprogramstudent Ny kolonne: Campuskode (FS8.0.2)
    Systemverdier_Dok_Emneord Ny kolonne: FSmodul (FS8.0.2)
       
    Tilleggvariant Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
       
    Undervisningsenhetlogg Ny tabell (FS8.1)
    Utenlandsk_Person Ny kolonne: Status_Nytt_Studium_forsk (FS8.0.1 - RT217451)
    Utvekslingsprogram Kolonnene Utvprogramnavn og Utvprogramnavn_Engelsk utvidet til 120 tegn (FS8.1)
       
    Varsellogg Ny kolonne: Varselkode (FS8.0.4 - FS-578)
    Vgdok_Fagforbedring Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    Vgdok_Gskfag Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    Vitnemalfagkjoring Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    Vitnemalkravpoengkjoring Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    Vitnemalnvblogg Kolonnen Vmnr_* og Vgdoknr_* utvidet til 19 tegn (FS8.0.4)
    Vurderingsform Ny kolonner: Status_Eksamensperiode (FS8.0.3)
    Vurderingskombinasjon

    Ny kolonne: Status_Campus_Valgbar (FS8.0.2)

    Nye kolonner: Status_Sensurmail_Intern, Status_Sensurmail_Ekstern, Emailadresse_Sensurmail_Annen (FS8.0.3 - FS-514)

    Ny kolonne: Status_Samlet_Klage_Gruppe (FS8.0.4 - FS-574)

    Vurdkombenhet

    Nye kolonner: Status_Sensurmail_Intern, Status_Sensurmail_Ekstern, Emailadresse_Sensurmail_Annen (FS8.0.3 - FS-514)

    Ny kolonne: Status_Samlet_Klage_Gruppe (FS8.0.4 - FS-574)

    Vurdkombklage

    Nye kolonner: Dokument_Klage og Dokument_Begrunnelse (FS8.0.1).

    Nye kolonner: Content_Type_Klage, Content_Type_Begrunnelse og Romsid (FS8.0.2)

    Ny kolonne: Url_Ekssystem (FS8.0.4)

    Vurdkombmelding

    Ny kolonne: Campuskode (FS8.0.2)

    Endret kolonner Arstall_Meld_Foretatt og Terminkode_Meld_Foretatt til Not Null (ikke påkrevd) (FS8.0.3)

    Ny kolonner: GruppeId (FS8.0.4)

    Nye kolonner: Personliste_SensurOverfor, Personliste_Sensur, Url_Begrunnelse (FS8.1)

    Vurdkombtype Nye kolonner: Vurdkombtypenavn_Nynorsk, Vurdkombtypenavn_Nynorsk (FS8.0.4 - RT242097)
    Tabeller og kolonner utgått til FS8.1  
    Dr_Proveforelesning Kolonne Klokketall_Holdes utgått (omnavnet til x_Klokketall_Holdes) (FS8.0.2)
    Emne_I_Studieprogram Kolonnene dato_fra og dato_til utgått (omnavnet til x_dato_fra og x_dato_til) (FS8.0.2)
    Vurdkombklage Kolonnene dato_begr_formidlet og dato_begr_bedt_om utgått (omnavnet til x_dato_begr_formidlet og x_dato_begr_bedt_om) (FS8.0.2)

     

    Publisert 28. feb. 2018 12:53 - Sist endret 8. mars 2018 19:13