Versjonsendringer FS8.0

Oppsummering av endringer som er gjort til FS versjon 8.0 (endringer fra versjon 7.9)

OPPSUMMERING

De viktigste endringene til versjon 8.0 er

 • FS er klargjort for NOM 2017. Det er gjort omfattende endringer i de to søknad samlebildene.
 • En del prioriterte endringer i vurderingsmodulen
 • FS er klargjort for sending av brev til digital postkasse

Detaljerte spesifikasjoner for strukturendringer; se FS-SD/001 Basisskjema. Alle nye felt er beskrevet, og denne beskrivelsen kommer frem i skjermbildene ved hjelp av funksjonstast F2, når skrivemerket står i det felt en ønsker beskrivelse for. Beskrivelse av tabellendringer finnes sist i dette dokumentet.

Spesielle punkter i forbindelse med oppgradering

 • Ved overgang til FS7.9 kjøres følgende konverteringsfunksjoner.
  • Brukernavn for person omgjort til kun å inneholde små bokstaver. RT2241535
  • Emne_I_Studieprogram: Endret fra dato-periode til termin-periode
  • Dr_Avhandl_Vurder: Sett ny kolonne verdi 1
  • Setter spesialtilpasningstype.status_praksis (ny kolonne)
  • Setter verdi for kolonne h_opptaksperson.Landnr_Vdg_Opplaring
  • Dropper jobber som gjelder FS357.001 (må startes på nytt manuelt - nye parametere)
  • Dropper jobber som gjelder FSSWLOAD (gammel Studentweb)
  • Oppdaterer soknad_merknad
  • Oppdater studieprogramstudent.studentveivalg (kjøres etter oppgradering)

 

FS7.9 er basert på utviklingsverktøyet PowerBuilder – versjon 12.6. Denne har støtte for Windows XP SP3, Windows Vista Business Edition SP1, Windows 7 SP1, Windows 8 og 8.1, Windows Server 2008 SP2 og Windows Server 2012 R2. Klienten er fortsatt en 32bit klient, men kan også kjøres under 64bit Windows.

Denne versjonen er testet med Ghostscript 8.60.

Grå tekst angir at endringene er distribuert mellom versjon 7.9 og 8.0.

De fleste punktene er påført RT-nummer. Dette henviser til den sak som endringen er oppstått på grunnlag av. Disse numrene er linker direkte til vårt behandlingssystem, og alle institusjonene har en eller flere personer som har tilgang til dette. Mer info på siden Brukerveiledning RT

Noen saker er påført Jira-nr. Dette er saker som ligger i vårt system for å behandle utviklingssaker. En kan se på saker som ligger i Jira uten å være logget inn. Link til Jira er https://utv.uio.no/jira/secure/Dashboard.jspa. Det finnes flere ulike prosjekter i Jira, og prefiks på saksnr forteller hvilket prosjekt saken ligger under. De aktuelle prosjektene er FS, SOKWEB (Søknadsweb), STWJS (Studentweb3), FPW (FagpersonWeb), NOM (Nomination).

 

BILDER

Generelt

 • Redigering av tekster for Vitnemål og Diploma Supplement: Dialogene for dette er gjort om til responsdialoger slik at de må lukkes før en kan gå tilbake å gjøre andre ting i FS. Ellers kunne det oppstå feil i lagringen av disse endringene som ble gjort her. De får dermed samme type funksjonalitet som andre dialoger av samme type. RT208079
 • Menyvalg Hjelp – Varselmeldinger: Rettet lenken (ble sendt til en side som ikke lengre eksisterer)

Bildebehandling

Det er lagt på kontroll av maksimal filstørrelse ved opplasting av bilde. Er satt til 0,5MB. RT1930867 FS-408

Kontaktinformasjon

 • Dersom e-post eller mobilnr er hentet fra kontakt og reservasjonsregisteret, så vises det et lite symbol til høyre for feltene. Dersom en klikker på disse, får en melding om når dataene ble oppdatert og verifisert med mulighet til å laste ned data på nytt.

PERSON-MENYEN

Generelt

 • Brukernavn for person kan nå kun inneholde små bokstaver. RT2241535
 • Feltene for ekstern e-postadresse kan igjen markeres og kopieres fra, også når feltene er sperret mot oppdatering pga koblingen mot kontakt- og reservasjonsregisteret. RT212240

Student

Feltet Bibsys bestillingssted utvidet fra 7 til 10 tegn.

Student samlebilde

 • Funksjonen Generer faktura er tatt vekk. Den benyttet kode som var del av Studentweb2, og som nå utgår.
 • Ny overgang til Søknad samlebilde historikk. RT2115658
 • Ny overgang til Søknad samlebilde historikk (nedtrekkslisten med overganger) RT2115658
 • Kartotekkort Endr.VM er endret til Endr.meld.
  Også undervisningsmeldinger vises da i bildet, med lilla tekst. I venstre kolonne vil det stå VURD. eller UND. avhengig av om det er snakk om en vurderings- eller undervisningsmelding.
  Når det ikke er haket av for valget «Vis hele loggen» vil kun sletting av undervisningsmeldinger vises. 
  RT2014152 FS-420
 • Det er lagt på kontroll av maksimal filstørrelse ved opplasting av bilde. Er satt til 0,5MB. RT1930867
 • Kartotekkort Samarb.avt: Feltet Med på vitnemål er tatt vekk (ikke i bruk i ny vitnemålsløsning). RT2245950
 • Kartotekkort Adr: Lagt til visning av mobilnr og telefonnr-hjem. RT2272742
 • Kartotekkort Endr.meld: Informasjonen sorteres nå etter oppmeldingstermin og ikke endringsdato. RT2283615
 • Kartotekkort Kv.prot: Viser nå om kvalifikasjonsoppnåelse er ugyldiggjort. RT210452
 • Kartotekkort Adr: Ekstern e-postadresse kan nå oppdateres fra kontakt- og reservasjonsregisteret, med sperre mot endring. RT209900
 • Det er innført en ny kolonne i basen - studieprogramstudent.studentveivalg - for å effektivisere fremhenting av studenter i dette bildet. Studentveivalg oppdateres automatisk når studenter tas opp på veivalg (emnekombinasjoner). I bilder med kompliserte emnekombinasjoner kunne fremhenting av et helt kull kunne medføre flere millioner spørringer. Fremhenting av studenter vil med dette bli adskillig raskere. RT208036
 • Kartotekkort Lisens: Viser dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av raden. RT212182
 • Kartotekkort Lisens: Tatt vekk nedtrekksliste for studieprogramkode. Nedtrekkslisten for valg av lisenstypekode begrenser seg nå til lovlige verdier for oppgitt studieprogram RT215661
 • Visning av høyeste grad (rød tekst): Viser ikke lengre kvalifikasjoner som er eksternresultater
 • Visningen av utestenging er gjort om til formen Rust: <utestengingstatus> <klassifikasjon> <hjemmel> <institusjon> <periode>. Viser ikke utestenging av type INFOUTV.

Person/Student

 • Dersom ekstern e-postadresse er hentet fra kontakt og reservasjonsregisteret, så vises det et lite symbol til høyre for feltet, og det er lagt inn sperre mot å manuelt oppdatere adressen. Dersom en klikker på symbolet til høyre for feltet, får en melding om når adressen ble oppdatert og verifisert med mulighet til å laste ned data på nytt.
 • Lag til overgang til følgende bilder: RT1959858 FS-411
  • Student samlebilde
  • Søknad samlebilde
  • Søknad samlebilde NOM
  •  Godkjenningssak samlebilde
  • Utvekslingsperson
  • Dokumentarkiv
  • Fagperson
 • Brukernavn kan kun legges inn med små bokstaver
 • Feltet for bankkonto vises igjen. RT210281
 • Person: Ny unik index på brukernavn. To personer kan heretter ikke ha samme brukernavn. FS-413

Persontelefon

Dersom mobilnr er hentet fra kontakt og reservasjonsregisteret, så vises det et lite symbol til høyre for feltet, og det er lagt inn sperre mot å manuelt oppdatere mobilnummeret. Dersom en klikker på symbolet til høyre for feltet, får en melding om når nummeret ble oppdatert og verifisert med mulighet til å laste ned data på nytt

Fagperson

Lagt til visning av arbeids- og mobiltelefon. RT211614

Fagperson samlebilde

 • Ved manuell nyregistrering av fagperson vil nå feltene Ekstern e-postadresse og Reservasjon mot LMS-publisering oppdateres automatisk med verdier fra person. Uten denne hentingen av verdier ville feltene blankes ut ved lagring. RT2137345
 • Lagt til visning av arbeids- og mobiltelefon. RT211614

Utenlandsk person samlebilde

Kartotekkort Rapportering: Fjernet feltet Tidspunkt studenten begynte på studiet i Norge. Spørsmålene for Annen utdannelse og oppholdstillatelse er endret noe (nye spørsmål som gjelder videre utdanning på samme nivå, og om dette representerer en fordypning). Endringene gjenspeiles også i rapporten FS201.014. RT211971

Spesialtilpasning for person

Rettet slik at data kan oppdateres i bildet RT211568

SNR-bestilling

Ved manuell nyregistrering av Snr-bestilling, vil navn, fødselsdato, kjønn og statsborgerskap fylles inn automatisk ved angivelse av midlertidig fs-nr. RT2179081

Utestenging

 • Ved nyregistrering av utestenging vil studentnr og navn komme opp automatisk ved innfylling av fødselsnr. RT2179081
 • Det er lagt på sotering for undervisnings- og vurderingsmeldinger (var usortert). RT2159137
 • Nye felter for vedtaksdato og lovhjemmel. Forutsetter noen endringer i RUST før denne informasjonen videresendes.
 • Ny type utestenging: INFOUTV. Denne blir overført til RUST (som type I), og videresendt til andre institusjoner som abonnerer på denne.
 • Visningen i Søknad samlebilde og Student samlebilde er gjort om til formen Rust: <utestengingstatus> <klassifikasjon> <hjemmel> <institusjon> <periode>

 

OPPTAK

Generelt

 • Poengalgoritmer av type HØY: Alle disse, med unntak av HØY17 og HØY19 er fjernet.
 • Generering av HøyUtd for søknad: Type EV blir beregnet ut fra eksternresultater. Tar med alle på nivå 100 eller høyere, i kategori EMNE, reg-kilde AUTOMATISK.
 • Laud-vekting er tatt ut av bilder.

Søknad samlebilde NOM

 • Ny overgang til bildet Resultatgrunnlag. Overgangen er laget for å få en enklere oversikt over hvilke eksamensresultater (interne og eksterne) studenten har, og ikke for å benytte øvrig funksjonalitet i bildet Resultatgrunnlag for beregning av poeng/kvalifikasjoner. Det kan senere bli aktuelt å videreutvikle Resultatgrunnlag-dialogen til å passe mer til regelverket innenfor NOM
 • Kartotekkort Dok: Ny knapp: Vis alle (for visning av alle dokumenter). Lagt til mulighet for å sperre mot dokumenter fra SO mot sletting.
 • Rettelse: Ved setting av dok-status til en mangel blir det nå opprettet søknadsmangel.
 • Kartotekkort Dok: Klarer nå å åpne dokumenter med kolon (:) i filnavnet. RT2147140 Det er lagt til mulighet for å angi om et dokument er relevant eller ikke. I tillegg kan det legges inn en merknad på det enkelte dokument. For dokumenter med en merknad vil det vises et lite -symbol. Når musepeker holdes over denne vil merknaden vises frem.
 • Kartotekkort Dok: Default sortering er endret: Den viser først dem med J for relevant, så dem uten verdi for relevant, og til sist dem med N for relevant. RT2177265
 • Kartotekkort Dok: Funksjonen Vis alle: Denne åpner ikke lengre dokumenter med verdi N for relevant. Dersom det eksisterer noen dokumenter med verdi J for relevant og noen dokumenter uten verdi for relevant, vil det komme et spørsmål om kun dokumenter med J for relevant skal vises. Default valg (enter) gir at kun dem med J for relevant skal vises. RT2177265
 • Kartotekkort HøyUtd: Tatt vekk feltene for vekting laud
 • Karottekkort Dok: Ved valg av kartotekkort Dok så hentes data direkte fra SO. Endring til denne versjon er at dersom det kommer inn nye dokumenter når en gjør dette valget, så vil J oppdateres for "Ubehandlet dokument". Tidligere har denne J'en kun vært satt av FS154.002 Import av eksterne dokumenter.
 • Funksjonalitet for søking og oppdatering av statsborgerskapsfeltet er nå lik den som er i bildet Person/Student (oppdatering av landnr eller landnavn). RT2136282 FS-440
 • Kartotekkort Dok: Mer detaljert feilmelding gis dersom fil ikke kan åpnes.
 • Kartotekkort Dok: SO-logo vises ved siden av filnavn for filer som er lastet ned fra SO.
 • Kartotekkort Dok: Rettet eksekveringsfeil som oppstod ved overgang til kartotekkort Dok i spørremodus. RT2202668
 • Rettet søk som gjøres kombinert med søk i feltet Spesiell vurdering. I noen tilfeller ble verdier i andre søkefelt utelatt i søket.
 • Lagt til visning med rød tekst dersom personen er død. Se også endring for FS200.034 Registrering av dødsfall. RT2151317
 • Kartotekkort HøyUtd: Vekting av type EV blir nå beregnet automatisk på grunnlag av automatisk importerte eksternresultater av type EMN, på nivå 70 eller høyere. RT2181171
 • Kartotekkort Profil: Merknad er økt fra 1000 til 4000 tegn.
 • Kartotekkort Dok: Kun dokumenter lastet opp via søkerportalen hos SO vil nå fremkomme her. Dokumenter som finnes i dokumentarkivet må evt hentes frem vis overgangen til Dokumentarkiv.
 • Termin-feltene er ikke lengre søkbar, da dette er det samme for alle søkere. Informasjonen vises fortsatt i bildet.
 • Ubehandlet eksternt resultat er endret til Ubehandlet resultat (omfatter nå også interne resultater). RT208293
 • Ved nyregistrering av søknad vil det settes verdi for hhv Ubehandlet resultat og Ubehandlet NVB-resultat. Ubehandlet resultat settes J dersom det eksisterer eksternresultat med verdi B for vurdresstauts, eller det eksisterer resultat i vurderingsprotokollen som er gyldig og har studiepoeng. Ubehandlet NVB-resultat settes J dersom det eksisterer et vitnemål fra videregående utdanning med status forskjellig fra A (annullert). RT208293
 • Ved endring av eksternresultat, en av kolonnene resultatkategori, vekting, original resultat eller vurderingsstatus vil aktive søknader oppdateres med J for ubehandlet resultat. RT208293
 • Ved nyregistrering av resultat i vurderingsprotokoll, ved hjelp av rutinen FS573.001 vil Ubehandlet resultat få verdi J. RT208293
 • Feltet mottatt følgeskjema gis defaultverdi N for alle søknader. Det er dermed ikke lengre behov for manuell oppdatering av dette feltet for søknader som ikke har mottak av følgeskjema.
 • Omnavnet Ubehandlet ekst.resultat til Ubehandlet resultat, da denne nå også oppdateres når nye resultater legges i protokollen (vha FS573.001).
 • Nye felt for Ubehandlet NVB-resultat. Setter ved import av nye NVB-resultat (SO-importen), og ved import av nye NVB-vitnemål (via funksjonen Hent vitnemål fra SO)
 • Økt bredden på øvre del av bildet.
 • Alle meldinger (røde) er flyttet ut til øvre høyre del av bildet.
 • Nye søkekriterier
  • Institusjonsnr-studietypenr for søknadstype, Søkernr-serie. (oppe til høyre i bildet)
  • Søkernr-serie
  • Merknad (søk i merknader angitt under kartotekkort Merknad)
 • Feltet vurdering intern er økt i størrelse.
 • Felt for Fadderordning er tatt vekk.
 • Felt for Papir sendt opptaksorgan er tatt vekk.
 • Alle undervinduene er økt i bredden, gir bedre plass til alle felt.
 • Funksjonen Fullfør: Denne setter nå J i feltet Kan behandles. Oppdatering av feltene for ubehandlet dokument eller resultat vises umiddelbart i bildet (trenger ikke å søke frem søknad på nytt)
 • Kartotekkort Dok: Tatt vekk visning av dokumenter som er lastet opp for lokale opptak. Sorteres nå etter 1) relevans, 2) dato lastet. Nye felt for visning av når dokumentet ble opprettet i FS, og sist endret (informasjon om dokumentet endret av saksbehandler). Nytt felt: Dokumenttype – for setting av saksbehandler. Det er innført 21 felleskoder for dokumenttype til bruk i NOM-sammenheng. Nytt felt for når et dokument er åpnet. Det er også mulig å nullstille denne informasjonen. Det gis en diagnose på om det finnes dokumenter som ingen har åpnet.
  Det er innført nye klikkbare (grønne) symboler til erstatning for tidligere knapper for å åpne og låse dokumenter.
  Nytt valg for å samle alle PDF’er i et dokument, og åpnes disse samlet. Filnavnet for det enkelte dokument vil vises som bokmerke når PDF’en åpnes.
 • Kartotekkort SøkAlt: Viser frem langt navn på opptakstudieprogram i stedet for kortnavnet. Det er satt av mer plass til visning av navnet.
 • Nytt kartotekkort: Merknad. Saksbehandler kan her legge til en rekke merknader tilknyttet behandling av søknaden. Det er også mulig å legge inn en lenke, f eks til eksternt tracking-system som gjelder kommunikasjon med søker. Dobbeltklikk på denne vil medføre at lenken åpnes i browser. Det gamle merknadsfeltet i øvre del av bildet er tatt vekk, men evt data i feltet er flyttet ned som første merknad under denne fanen. Det er også lagt til søkefelt for å muliggjøre søking på innhold i merknad.
 • Kartotekkort HøyUtd: Ny kolonne: La stå. Rutinen for beregning av vekting overskriver ikke rader med J for La stå. Lagt til visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av raden.
 • Gjelder kun SO-ASK: Det er innført felter for registrering av grunnlag for omregningstabeller. Feltene vises når land videregående skole gis verdi. Dette gjelder felter for årstall, snittkarakter 1 og 2, karakterregel 1 og 2 og merknad (som skal fylles ut avhengig av land). Feltene for karakterregel oppdateres automatisk ut fra land som er oppgitt - se endringsbeskrivelse for Land.  Videre er feltet vurdering ekstern (til SO) byttet om med feltet for vurdering intern. 
 • Nytt J/N-felt: Dokumentopplasting ferdig. Angir som søker selv har angitt at siste dokument er lastet opp innenfor dette opptaket.
 • Nytt J/N-felt: Samtykke dok.lagring. Angir om søker har samtykket til lengre lagring av opplastede dokumenter  (nedre del av bildet - trykke på Hele-knappen)
 • Ekstern e-post er knyttet til Kontakt- og reservasjonsregisterert, og sperret dersom e-post er hentet derfra.
 • Visningen av utestenging er gjort om til formen Rust: <utestengingstatus> <klassifikasjon> <hjemmel> <institusjon> <periode>.

Søknad samlebilde

 • Kartotekkort Dok: Ny knapp: Vis alle (for visning av alle dokumenter som inngår). Symbol lagt til for å vise av dokument er sperret mot sletting.
 • Rettelse: Ved setting av dok-status til en mangel blir det nå opprettet søknadsmangel.
 • Kartotekkort Dok: For dokumenter med en merknad (fra søker eller saksbehandler) vil det vises et lite -symbol. Når musepeker holdes over denne vil merknaden vises frem.
 • Kartotekkort Dok: Default sortering er endret: Etter sortering på inngår vil først dem med J for relevant vises, så dem uten verdi for relevant, og til sist dem med N for relevant. RT2177265
 • Kartotekkort Dok: Funksjonen Vis alle: Dersom det eksisterer noen dokumenter med verdi J for relevant og noen dokumenter uten verdi for relevant, vil det komme et spørsmål om kun dokumenter med J for relevant skal vises. Default valg (enter) gir at kun dem med J for relevant skal vises. RT2177265
 • Rettet visning av høyeste grad, som for enkelte søkere kunne medføre at en ble kastet ut av FS. RT2187813
 • Kartotekkort HøyUtd: Tatt vekk feltene for vekting laud.
 • Funksjonalitet for søking og oppdatering av statsborgerskapsfeltet og land-grunnutdanning (kartotekkort grunnutdanning) er nå lik den som er i bildet Person/Student (oppdatering av landnr eller landnavn). RT2136282 FS-440
 • Ny overgang til rapporten FS803.001 Ekstern studium - personrapport RT2157265 FS-437
 • Kartotekkort Dok: Mer detaljert feilmelding gis dersom fil ikke kan åpnes.
 • Lagt til visning med rød tekst dersom personen er død. Se også endring for FS200.034 Registrering av dødsfall. RT2151317
 • Kartotekkort Profil: Merknad er økt fra 1000 til 4000 tegn
 • Feltet mottatt følgeskjema gis defaultverdi N for alle søknader. Det er dermed ikke lengre behov for manuell oppdatering av dette feltet for søknader som ikke har mottak av følgeskjema.
 • Omnavnet Ubehandlet ekst.resultat til Ubehandlet resultat, da denne nå også oppdateres når nye resultater legges i protokollen (vha FS573.001).
 • Økt bredden på øvre del av bildet. Alle meldinger (røde) er flyttet ut til øvre høyre del av bildet. Merknadsfeltet er økt i størrelse.
 • Alle undervinduene er økt i bredden, gir bedre plass til alle felt.
 • Felt for fadderordning er fjernet (nedre del).
 • Funksjonen Fullfør: Denne setter nå J i feltet Kan behandles. Oppdatering av feltene for ubehandlet dokument eller resultat vises umiddelbart i bildet (trenger ikke å søke frem søknad på nytt)
 • Kan søke i feltet GSK-grl. (gav feilmelding om ugyldig operasjonsoperator)
 • Nye søkekriterier
  • Institusjonsnr-studietypenr for søknadstype, Søkernr-serie. (oppe til høyre i bildet)
  • Merknad (søk i merknader angitt under kartotekkort Merknad)
 • Kartotekkort Dok: Nytt felt for når et dokument er åpnet. Det er også mulig å nullstille denne informasjonen. Det gis en diagnose på om det finnes dokumenter som ingen har åpnet.
  Det er innført nye klikkbare (grønne) symboler til erstatning for tidligere knapper for å åpne og låse dokumenter.
  Nytt valg for å samle alle PDF’er i et dokument, og åpnes disse samlet. Filnavnet for det enkelte dokument vil vises som bokmerke når PDF’en åpnes.
  Det vises et varselsymbol på kartotekkortet dersom det eksisterer dokumenter ingen har sett på. Og ved siden av det enkelte dokument som ingen har åpnet vises samme symbol.
 • Kartotekkort SøkAlt: Viser frem langt navn på opptakstudieprogram i stedet for kortnavnet. Det er satt av mer plass til visning av navnet.
 • Nytt kartotekkort: Merknad. Saksbehandler kan her legge til en rekke merknader tilknyttet behandling av søknaden. Det er også mulig å legge inn en lenke, f eks til eksternt tracking-system som gjelder kommunikasjon med søker. Dobbeltklikk på denne vil medføre at lenken åpnes i browser. Det gamle merknadsfeltet i øvre del av bildet er tatt vekk, men evt data i feltet er flyttet ned som første merknad under denne fanen. Det er også lagt til søkefelt for å muliggjøre søking på innhold i merknad.
 • Kartotekkort HøyUtd: Ny kolonne: La stå. Rutinen for beregning av vekting overskriver ikke rader med J for La stå. Lagt til visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av raden.
 • Ekstern e-post er knyttet til Kontakt- og reservasjonsregisterert, og sperret dersom e-post er hentet derfra.
 • Visningen av utestenging er gjort om til formen Rust: <utestengingstatus> <klassifikasjon> <hjemmel> <institusjon> <periode>.

Søknad samlebilde Historikk

 • Felt for land vdg skole er innført i bildet (som i Søknad samlebilde NOM). RT208106
 • Bildet er omstrukturert slik at det følger oppsettet til Søknad samlebilde og Søknad samlebilde NOM (adresser er flyttet ned).
 • Nye felter: Frist ettersending, trukket-status, forkurspåmelding, e-post nominator.

Søknad - resultatgrunnlag

 • Rettet overgang til Person eksternstudium RT2144027
 • Ved oppdatering av fagprofil fra dette bildet, så vil tidligere merknad bevares sist i merknadsfeltet. RT2124346
 • Gis bedre feilmelding dersom poeng ikke lar seg beregne ut fra valgte resultater. RT2188259
 • Rettet visning av redusert vekting for eksternresultater. RT2184568
 • Sum studiepoeng for hver institusjon vises nå i resultatvisningen til høyre i bildet. RT2280624
 • Sum manuelt registrerte eksterne resultater vises nå i parentes bak summering for den enkelte institusjon. RT209350
 • Ny poengalgoritme: RESG10. Med denne vil poeng settes lik snittet av resultatgrunnlag multiplisert med 10.

Søknadsalternativ

Nytt felt: Publ. RT2116287

 

GODKJENNINGSSAKER

Person ekstern studium

 • Det er innført tellere som viser radnr og antall rader for hver student som er søkt frem.  RT2014152 FS-421
 • Ny overgang til rapporten FS803.001 Ekstern studium - personrapport RT2157265 FS-437
 • Ved endring av eksternresultat, en av kolonnene resultatkategori, vekting, original resultat eller vurderingsstatus vil aktive søknader oppdateres med J for ubehandlet resultat.

 

PROGRAMSTUDENT

Utdanningsplan

 • Endret visning for emner slik at hverken grønn hake eller rødt kryss vises når feltet opptatt ikke har verdi. RT2253908
 • Lagt på visning av resultat når musepeker holdes over grønn hake/rødt kryss. Det samme gjøres når musepeker holdes over selve resultater (begrenset plass ved visning av resultat)
 • Dersom student ikke har bestått emne i plan, men er meldt, så vil orange M vises i stedet for rødt kryss (på samme vis som i rutinen FS651.002). RT208582
 • Teksten Undervisningsmelding ikke mulig lenger vises ikke lengre i resultatkolonnen. RT208582

Kull samlebilde

 • Feltet Bibsys bestillingssted utvidet fra 7 til 10 tegn.
 • Kartotekkort Fakturadetaljtype: Rettet lengde på konteringsfelter for OF. Disse var initiert med feil lengde da de ble opprettet.

UTVEKSLING

Utvekslingsperson

 • Det er innført tellere som viser radnr og antall rader for hver student som er søkt frem.  RT2014152 FS-421
 • Bildet er utvidet med visning av studieretningkode. Informasjonen utledes fra studieprogramstudenten for det studieprogram som er oppgitt for utvekslingsperson. RT2176575 FS-436
 • Nytt felt: ISCED-F-kode.

Utvekslingsperson - logg

Ny logg for endringer for utvekslingsperson

 

SEMESTERREGISTRERING

Generelt

Fjernet alle dialoger som gjelder Studentweb2: Initier kopieringsjobb, overføring av statistikkinformasjon, Studentweb-Emne, Studentweb-Transaksjonslogg. Dialogene for Studentweb3 er navnet om til Stuentweb.

Semesterregistrering

Nytt dato-felt: Sperr oppdatering av vurd.enheter på rom etter dato. Med denne kan en styre at vurderingsenheter med tidkode knyttet til dette semesteret blir sperret mot oppdatering av tidsinformasjon såfremt vurderingsenheten er knyttet til et rom med J for slik sperre. Denne er innført for vurderingsenheter som er eksamensplanlagt via timeplansystem, der tidsinformasjonen derfor ikke skal oppdateres i FS.

Registerkort

 • Feltet for campus kan oppdateres manuelt i bildet
 • Ved oppdatering av informasjon i bildet ble hjemstedsadresse og semesteradresse alltid forsøkt oppdatert, noe som kunne gi feilmelding om manglende rettigheter. Dette er endret slik at disse tabellene kun forsøkes oppdateres dersom det reelt er gjort oppdatering i bildet. Videre vil oppdatering av adresser etter bruk av Ctrl-K fungere. RT212607

 

UNDERVISNING

Undervisningsenhet samlebilde

Får ikke lengre lov til å oppgi undervisningsenhetens emne som emne-fellesundervisning RT209718

Undervisningsaktivitet samlebilde

 • Kartotekkort Undakt: Har endret default til J for Eksport LMS ved nyregistrering. RT2268545
 • Nytt felt: Campus

Oppmøte på undervisning

Navn på person som har registrert oppmøtet (via oppmøte-app) vises i bildet.

Tildelt lisens

Nedtrekkslisten for valg av lisenstypekode begrenser seg nå til lovlige verdier for oppgitt studieprogram RT215661

 

VURDERING

Generelt

 • Triggeren som setter status-gyldig for delresultat er endret slik at den sjekker om det eksisterer minst et delresultat for student/emne som er tilknyttet til helhet med J for "krav om ny vurdering for alle deler". Obligatoriske aktiviteter teller ikke med i denne testen. Dersom noe slikt ikke eksisterer, så vil resultatene bli behandlet som for emner som ikke har noen vurderingsordning med krav om ny vurdering for alle deler. RT2023330
 • Nytt felt: Campus (vil tas i bruk senere for å effektivisere rapportering for vurderingsresultater).
 • Varighet-timer eksamenstilpasning er økt til tre sifre. RT2145670
 • Endring i den generelle kontrollen av forkunnskapskrav:
  * Emne A er emnet en kontrollerer forkunnskapskrav for
  * Emne B er emne som inngår i forkunnskapskravet
  Dersom emne B eksisterer i studentens utdanningsplan med verdi J for erstattet, og emnet A inngår som et obligatorisk emne i samme plan med verdi N for erstattet, så har funksjonen tolket dette som at studenten er gitt fritak for emne B.
  Denne tolkningen er fjernet fra funksjonen. RT2231003
 • Karaktertall i alle tabeller er utvidet med et ekstra siffer. Ønske fra NTNU for å registrere resultat 100,00. FS-195
 • Beregning av studieprogram for vurderingsmelding: Kontrollerer ikke lengre om student har bekreftet plan. Endringen skyldes at melding i ny Studentweb gjøres før bekreftelse lagres.
 • Ved nyregistrering av vurderingsmelding til en vurderingskombinasjon med verdi J for Kandidatnr og verdi STUDENTNR for Kand.nr.type, og denne kand.nr.type har verdi J for Nummerer ved oppretting av melding, så vil meldingen få studentnr som kandidatnr, og J settes inn i feltet Kandidat. RT214851 FS-394

Vurderingsenhet samlebilde

 • Pga innføring av nye felt er bildet omstrukturert litt i øvre del.
 • Felt Klokkeslett: Ledetekst endret til Eksamen start kl FS-432
 • Nytt felt: Minutter oppmøte før. Dette skal i Studentweb vises sammen med klokkeslett for eksamen. FS-432
 • For vurderingskombinasjoner med vurderingsform M (muntlig) vil det som alternativ til eksamensdato være mulig å angi en eksamensperiode. Så lenge studenten ikke er plassert på tid/rom, skal denne datoen eller perioden vises på Studentweb. FS-117
 • Kartotekkort Rom: Felt Klokkeslett: Ledetekst endret til Eksamen start kl FS-432
 • Kartotekkort Rom: Nytt felt: Minutter oppmøte før FS-432
 • Kartotekkort Rom: Ny kolonne: Kun for spesialtilpasning. Dersom eksamenstilpasning for student får verdi J for innvilget og rom er angitt, så vil dette rommet bli opprettet i tabellen eksavviklingrom, med verdi J for spesialtilpasning. Dersom rommet allerede eksisterer i eksavviklingrom for denne vurderingsenheten, så røres ikke dette. Rutinen FS536.003 for plassering på rom skal ikke  plassere studenter på rom med J for Kun for spesialtilpasningFS-385
 • Dato-felt for vurderingsenhet kan nå ha verdi inntil 2 år tidligere enn årstall for vurderingsenhet (for å støtte emner for går over fire semestre). Dette gjelder følgende datoer: Forslag eks.dato, Eksamensdato, Oppmeld. frist, Trekkfrist, Uttak, Frist innlevering, Kunngjøring og Sensurfrist. Dersom disse datoene oppgis med verdi mer enn 1 år før vurderingsenhetens år, gis det et varsel. RT2246393 FS-451

Student vurdering samlebilde

 • Kartotekkort Eks.tilp: Rettet feltet for ekstra eksamenstid, kan legge inn tre sifre før komma. RT208469
 • Kartotekkort Eks.tilp: Dersom ekstilpasning får verdi J for innvilget og rom er angitt, så vil dette rommet bli opprettet i tabellen eksavviklingrom, med verdi J for spesialtilpasning. Dersom rommet allerede eksisterer i eksavviklingrom for denne vurderingsenheten, så røres ikke dette. Videre legges personen inn i eksavviklingperson (med J for La stå). Dersom innvilget gjøres om til N eller rom endres eller blankes ut gis det et varsel om at evt allerede registrert eksavviklingperson må slettes manuelt. FS-385
 • Kartotekkort Eks.tilp: Nye felt for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad.
 • Kartotekkort Protokoll: Det er innført et felt for hvilken institusjon vurderingsresultatet er oppnådd ved, før denne er fusjonert inn i en ny institusjon. Dersom feltet er gitt verdi, vil navnet på institusjonen vises i dette bildet (nedre del - trykk på Detaljer-valget)

Emnesamlingsprotokoll

 • Bildet er omstrukturert litt. For emner og emnesamlinger som inngår, vises navn for disse.
 • Det er innført et felt for hvilken institusjon emnesamlingen er oppnådd ved, før denne er fusjonert inn i en ny institusjon. Dersom feltet er gitt verdi, vil navnet på institusjonen vises i dette bildet.

Kommisjon med sensorer

Nytt felt: Andel av oppmeldte (prosent). Denne kan oppgis som alternativ til antall oppgaver. Benyttes av rutinen FS551.001 Kommisjonsfordeling. FS-316

Person / Eksamensvakt

Nytt felt: Campus

Stedtilhørighet for eksamensvakt

Nytt felt: Campus

Plassering av kandidat i timeplan

Beregning av restkapasitet endret - tar nå hensyn både til antall som skal plasseres på rom for denne enhet (dersom det er oppgitt) og rommets kapasitet. Begge restkapasiteter vises. Ved plassering av alle kandidater samtidig (øverste valg-knapp), så er det kapasiteten for enheten som er grunnlaget for beregningen. RT214781

Tilgjengelig rom

Nytt felt: Campus RT209361

Karakterregel

 • Nye felt for lang beskrivelse av karakterregler til bruk i vitnemålsportalen (bruk av dette kommer inn senere - feltene er skjult i første omgang)
 • Det er lagt til en kolonne - vis url på karakterutskrift - for karakterregel. Dersom det legges inn J for denne, så vil studenter som har resultat på karakterutskrift som gjelder en slik karakterregel få frem url'en på sin karakterutskrift. Se forøvrig beskrivelse av endring for FS600.001 Karakterutskrift. FS-445

 

DOKTORGRAD

Doktorgradsøknad samlebilde

Dersom verdi AV legges inn for feltet Samarbeidsavtale, vil ikke lengre feltene grad, arbeidstittel og reglement være påkrevd. RT212780

Innlevering

 • Datokontroll for forelesning: Denne må være senere enn første innlevering (i tilfeller der prøveforelesning ble gjort før andre innlevering). RT209420
 • Innleveringsnr kan kun ha verdi 1 eller 2. FS-447
 • Kartotekkort Avhandlingsvurdering: Kan legge inn inntil 2 rader. Vurdering nr 2 kan legges inn dersom vurdering nr 1 er OMARBEIDES. FS-447
 • Kartotekkort Prøveforelesning: Det er lagt på redigeringsmaske på feltet for klokkeslett. RT215777

 

KVALIFIKASJON

Kvalifikasjon

 • Rapporten for funksjon Test side 2: Det er nå lagt til rette for lagring til fil og utskrift av denne testsiden. RT2119308
 • Nytt J/N-felt lagt til: Fellesgrad-varient for side 3. Denne gjelder også for Ph.d.-varianten. RT1887034
 • Nytt kartotekkort for navnehistorikk. Det tas hensyn til navnehistorikk ved generering av vitnemål. RT1941952
 • Bruk av ny navnehistorikk er innført i en rekke rapporter.

Oppnådd kvalifikasjon protokoll

 • Nytt J/N-felt for å ugyldiggjøre kvalifikasjonsoppnåelse. Det er ikke lengre anledning til å slette en kvalifikasjonsoppnåelse som er rapportert til DBH. Det gjøres kontroller mot feltet i ulike rapporter og rutiner (f eks vitnemål). RT208100 FS-430
 • Det er innført et felt for hvilken institusjon kvalifikasjon er oppnådd ved, før denne er fusjonert inn i en ny institusjon. Dersom feltet er gitt verdi, vil navnet på institusjonen vises i dette bildet (nedre del - trykk på Hele-knappen)

 

ETTERUTDANNING

Kursdeltakelse

Nedtrekkslisten for foretak viser nå kun aktive koder. RT2163141

 

BETALING

Generelt

Prosjektnr er økt fra 6 til 8 sifre. RT2134700

Fakturatype

Nye felter for mottaker: Telefonnr, E-postadresse, Url. Dette er informasjon som skal med i eFaktura. RT209731

Fakturareskontro

Kartotekkort Kontering summer: Rettet visning av sum i tilfeller summeringen ble gjort med litt for mange desimaler: RT212818

 

  STUDIEELEMENTER

  Emne samlebilde

  • Fane Vurd.enhet. Sorteringen er justert noe. RT2070504 RT2094294
  • Fjernet kartotekkort Betaling RT2118503
  • Kartotekkort Studieprogram: Gjelder i periode er endret fra dato-periode til termin-periode. RT2010781 FS-416
  • Kartotekkort Fork.krav: Viser nå all innhold i forkunnskapskrav - ikke bare emner. RT212902

  Emneinfo

  • Nytt bilde for søking og redigering av emneinformasjon. Kan også søke i fritekst. RT1970542 FS-418
  • Bildet er utvidet med søkemulighet på sted. RT210555
  • Blanking av spørrebuffer gir også blanking av søkefelt for tekst og sted RT215841

  Vurderingskombinasjon

  • Pga innføring av nye felt er bildet omstrukturert litt i øvre del.
  • Felt Oppmøtetid: Ledetekst endret til Eksamen start kl FS-432
  • Nytt felt: Minutter oppmøte før. FS-432

  Studieprogram

  • Kartotekkort Emnekomb: Feltet Kontrollvalg utdanningsplan (studentweb) er tatt vekk, da dette ikke lengre benyttes i ny Studentweb.
  • Kartotekkort Campus: Rettet overskrift fra Studieprogram til Campus. RT2168310
  • Viser frem stedakronym for studieansvarlig og praksisansvarlig sted. Det er også mulig å søke i feltene. RT2241999
  • Kartotekkort Info termin: Ny J/N-kolonne: Publisér Studyinnorway. Vil rapporteres til utdanning.no slik at de kan videresende studieinformasjonen til SiU. RT210468
  • Kartotekkort Emne: Gjelder i periode er endret fra dato-periode til termin-periode. RT2010781 FS-416

  Studieprograminfo

  • Nytt bilde for søking og redigering av studieprograminformasjon. Kan også søke i fritekst. RT1970542 FS-418
  • Bildet er utvidet med søkemulighet på sted. RT210555
  • Blanking av spørrebuffer gir også blanking av søkefelt for tekst og sted RT215841

  Emnekombinasjon

  • Kartotekkort Emnekomb: Nytt felt: Generer timeplan (J/N). Til bruk for integrasjon med TP, mer info kommer senere.
  • Kartotekkort Emne: Nytt felt: Generer timeplan (J/N). Til bruk for integrasjon med TP, mer info kommer senere.

  Fag

  Nytt felt: ISCED-F-kode.

   

  KODER

  Campus (Felles)

  • Nytt felt: Org.nr. (for rapportering til SSB)
  • Rettet fargesetting for fanen Emne RT2193147
  • Nytt felt: Default campus (J/N)
  • Ved dobbeltklikk på stedkode ble det gamle sted-bildet åpnet. Dette er rettet. RT212559
  • Feltene for org.nr og kommune er gitt blå bakgrunn (for rapportering)
  • Kun en campus kan ha verdi J for default.

  Institusjon (Felles)

  Nye visningsfelter for dato oppretting og sist endret. RT2188312

  Sted (Felles)

  • Feltet Bibsys bestillingssted utvidet fra 7 til 10 tegn.
  • Kartotekkort Campus: Nytt J/N-felt: Default. Dersom flere campus er knyttet til et sted, og et av disse er default, vil dette default campus gjelde for underliggende steder, og emner og studieprogram for underliggende steder dersom ikke annen campus er angitt på lavere nivå. Kun en campus kan ha verdi J for default innenfor et sted.

  BIBSYS Bestillingssted

  Stedkode er økt fra 7 til 10 tegn RT215602

  Land (Felles)

  For SO-ASK er det innført to felter for defaultverdi for karakterregel 1 og 2. Verdiene benyttes i Søknad samlebilde NOM ved angivelse av institusjon videregående opplæring.

  Bygning (Felles)

  Nye felt for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad.

  Rom (Felles)

  • Nytt J/N-felt: Sperr vurd.enheter mot oppdatering. Dersom denne settes til J, vil det etter sperre-dato oppgitt for semesterregistrering ikke være mulig å oppdatere tid-informasjon på vurderingsenheter som er knyttet til dette rom. Det vil heller ikke være mulig å knytte vurderingsenhet til dette rom.
  • Nye felt for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad

  Bygning/rom (Felles)

  • Nytt J/N-felt: Sperr vurd.enheter mot oppdatering. Dersom denne settes til J, vil det etter sperre-dato oppgitt for semesterregistrering ikke være mulig å oppdatere tid-informasjon på vurderingsenheter som er knyttet til dette rom. Det vil heller ikke være mulig å knytte vurderingsenhet til dette rom.
  • Nye felt for visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad (både bygning og rom)

  Utestenging-lovhjemmel

  Nytt kodebilde for lovhjemler som kan benyttes ved utestenging (vil tas i bruk så snart som mulig - forutsetter noen endringer i RUST).

  Dokumenttype (Oppt)

  Nye kolonner: Sorteringsrekkefølge og NOM. Verdier med J for NOM benyttes i Søknad samlebilde NOM - kartotekkort Dok. 21 nye koder innført for NOM-opptaket.

  Opptakstype (Oppt)

  Nytt J/N-felt: Søker kunne angi førstegangsvitnemål for et gitt opptak. Funksjonalitet som kommer i Søknadsweb.

  Tilbudsgaranti B-rolle (Oppt)

  Navnefelt utvidet fra 40 til 60 tegn

  Tilbudsgaranti T-rolle (Oppt)

  Navnefelt utvidet fra 40 til 60 tegn

  Tilbudsgaranti S-rolle (Oppt)

  Navnefelt utvidet fra 40 til 60 tegn

  Godkjenningssaktype (Godkjenning)

  Ny kolonne: Kan utføres i Studentweb. RT209541

  NUS enkeltutdanning (Godkjenning)

  Navnefeltene er utvidet fra 80 til 160 tegn

  Infotype (Studelem)

  • Nytt kartotekkort: Bruksområde (vil tas i bruk når informasjon skal rapporteres til vitnemålsportalen, mer info kommer senere)
  • Navnekolonnene for infotype er utvidet til 120 tegn RT207530
  • Kartotekkort Default tekst: Rettet lagring av endringer (gav feilmelding og FS ble avsluttet). RT214751

  Infobruktype (Studelem)

  Nytt bilde for bruk av infotyper (kun felleskoder)

  Planinformasjonstype (Studelem)

  Nytt felt: Aktiv (J/N). Kun koder med verdi J for feltet vil vises i nedtrekkslister.

  Studienivåintervall (Studelem)

  Nytt felt: NKR-syklus

  Institusjonsbehandling (Drgrad)

  Nytt felt: Aktiv (J/N). Kun koder med verdi J for feltet vil vises i nedtrekkslister. Tabellen er omgjort til VPD-tabell.

  Kommisjonsbehandling (Drgrad)

  Nytt felt: Aktiv (J/N). Kun koder med verdi J for feltet vil vises i nedtrekkslister. Tabellen er omgjort til VPD-tabell.

   

  RAPPORTER/RUTINER

  Generelt

  • Det er lagt på en generell sperre mot lukking av rapporten mens utskrift pågår (gjelder alle rapporter). Slik lukking av vindu gav i noen tilfeller feilsituasjon slik at FS ble avsluttet etter at det ble gitt en feilmelding. RT2180926 RT2283150
  • I rapporteringsmenyen for semesterregistrering er rapportene FS010.013 Organisasjonsenheter og FS010.014 Campus lagt til. RT208898

  Brevrapporter

  • Generering av samlet PDF for brev-rapporter er endret til å benytte samme løsning som benyttes for vitnemål. Dvs PDF'ene lagres i database i stedet for på klientmaskinen, og en web service tar seg av generering av en samlet utskriftsfil. Samlet PDF som genereres gir bedre visning av alle brev som er generert. Det er viktig å teste denne endringen på terminalservere før produksjonssetting
  • Filnavn som genereres for lagring i dokumentarkivet baseres nå på brevtypens navn i stedet for brevmalkode. Rapporten tar hensyn til personens målform/språk. Dersom det ikke er oppgitt navn for brevtype, vil rapporten benytte brevmalkode som tidligere. RT2186465

  Digital postkasse

  • FS er delvis tilrettelagt for utsending av brev til digital postkasse. Det er et par saker som må avklares med Difi før dette kan settes i produksjon (gjelder utsending av brev på vegne av andre organisasjoner - da CERES teknisk sett vil ha en felles kobling til digital postkasse). Når dette er på plass vil vi kunne starte testing av løsningen.
  • Det er klargjort for utsending av brev til digital postkasse. I denne første versjonen er ikke utskriftstjenesten tatt i bruk, dvs brev som ikke går til digital postkasse må skrives ut lokalt. Ved utskrift av brev må det krysses av for Send til digital postkasse. Det er laget en egen dialog for fremvisning av brevene før de sendes til digital postkasse. Løsningen vil kun kunne benyttes i produksjonsmiljøet.

   

   

  PERSON

  FS200.001 Endring av fødselsnr

  • Funksjonen Slett opptaksdata er endret til Slett opptaksdata, inkl historikk. RT2085434
  • Sletting av gskvedtak_fagprofil er lagt til i funksjonen Slett opptaksdataRT2166307
  • Funksjonen Slett opptaksdata, inkl historikk: Lagt til sletting av rader i tabellene skolepoengopplelement, skolepoengoppl, kvotesvar og opptakslogg. RT2198902
  • Innført ny indeks på resultatbestilling for å effektivisere kjøring av rutinen. RT212193

  FS200.033 Vask av adresser - folkeregisteret

  Metoden for å lese inn fil er endret slik at den takler større filer enn tidligere (i disse fusjonstider). RT208771

  FS200.034 Registrering av dødsfall

  Rutinen er endret slik at den setter TRU på søknad (dok.status) og tilhørende søknadsalternativ (søknadsstatus). I tillegg legges det inn en tekst i starten av merknadsfeltet at personen er død. RT2151317

  FS201.006 Studentopplysninger - med utdanningsplan

  For studenter med blank i studieprogramkode ble det ikke laget noen studentrapport. Dette er rettet. RT213473

  FS201.014 Utenlands person - Rapport til UDI

  • Dersom det ikke er svar på spørsmålet "Har studenten tatt en annen type utdanning i Norge tidligere" i bildet Utenlanske person, vil det i rapporten ikke lengre komme Nei på "Har studenten tatt en annen type utdanning i Norge tidligere?" (den blir stående uten verdi). RT2151920
  • Rettet visning av logo. Det har vært meldt problemer ved utskrift av denne - det må testes om disse utskriftsproblemene blir borte med denne rettelsen. RT2202418
  • Rapporten er omformet noe slik at den følger nye retningslinjer fra UDI. Noe informasjon er tatt ut, og noe er lagt til. RT211971

  FS214.001 Send e-post

  Endret alle tegn fra 8 til 10 pkt skrift - bedrer brukervennlighet.

  FS214.002 Send SMS

  • Lengde på tekst er utvidet fra 160 til 640 tegn. RT210244
  • Endret alle tegn fra 8 til 10 pkt skrift - bedrer brukervennlighet

  FS216.001 Lagre dokumenter til disk

  Rapporten tar nå hensyn til avkrysning for "Kun relevante dokumenter" RT2147311

   

  OPPTAK

  FS101.001 Søkerliste

  • Nytt utplukksvalg: Tilbud, inklusive tilbudsstatus L. RT2195087
  • Nytt valg for "blank" dok-status. RT2113296

  FS101.003 Søkerliste

  Nytt utplukk: Dokumentasjonsstatus. Ny kolonne: DS (dokumentasjonsstatus), Ny sorteringsrekkefølge: Dokumentasjonsstatus

  FS101.014 Behandlingsdokumenter (NOM) / Mottatte dokumenter (lokal)

  • Nytt parameter: REA-søkere (Uansett/Ja/Nei) RT2084027
  • Registrerte institusjonstilknytninger (Person eksternstudium) uten bestått-resultater (kategori EMNE) vises ikke lengre i rapporten RT2100233
  • Nye parametere for Søkergrunnlag og GSK-grunnlag RT2105324
  • Filtering på land er aktivert for NOM-opptak. Da vil filteringen gjelde land for videregående opplæring, oppgitt av søkeren selv.
  • Mulig med utplukk på blank dokumentasjonsstatus. RT2113296
  • Visvalget for utdanningsland er aktivert også for NOM-søknader (filteringsvalget var der allerede). RT2114364
  • For NOM-opptak er rapporten endret slik at oversikten over søknadsalternativ presenteres først, og deretter vises alle dokumenter, på lignende vis som for lokalopptak. Unngår dermed ny visning av alle søknadsalterntativ for hvert dokument. RT2122664
  • Avkrysningen for "Søkere med ubehandlede dokumenter/resultater" tok kun hensyn til J for ubehandlet dokument. Denne er rettet slik at den også tar hensyn til J for ubehandlede resultater. RT2150576
  • Avkrysningen for "Søkere med ubehandlede dokumenter/resultater" vil nå begrenses til valget gjort for Vis dokumenter / resultater. Dette gir bedre samsvar med søk på J for ubehandlet resultat eller ubehandlet dokument i Søknad samlebilde. RT2188140
  • Visvalget for utdanningsland er aktivert også for NOM-søknader (filteringsvalget var der allerede). RT2114364
  • Rapporten er skrevet på nytt, for å forenkle fremtidige endringer. Er ikke lengre egen rapportvarianter for NOM og lokale opptak.
   • ​​​Nytt utplukk på videregående skole dokumenter.
   • Nytt parameter: Kun dokumentasjon opprettet/endret før.
  • Nytt parameter: Kvalifisert, med følgende valg:
   • Uansett (default)
   • Minst et ikke-kvalifisert søknadsalternativ
   • Kvalifisert for alle søknadsalternativ RT210106

  FS103.001 Søkerliste

  Nytt utplukksvalg: Tilbud, inklusive tilbudsstatus L. RT2195087

  FS107.003 Søkerliste - spesielle søkere - saksbehandling

  Nytt visvalg: Søkere med ubehandlet dok/res. Rapporten vises også om søker har ubehnaldet dokument, resultat, vdg resultat

  FS120.002 Brev til søkere med manglende fagkrav

  Tar ikke med søkere med ubehandlede dokumenter eller resultater

  FS120.003 Tilbudsbrev

  • Rettet nynorskvariant av utledede tekster: Ikkje kvalifisert / Ingen ledige plassar. RT2195596
  • For engelsk variant: Har rettet teksten Wlist til Waiting list. RT209471
  • To nye felt i datagrunnlaget (for filtering og lagring): Merknadtekst_Sokweb og Studieprogramvalg. RT216157

  FS141.001 Krysstabell søknadsalternativ/prioritet

  • Rapporten er skrevet på nytt pga en ustabilitet vi ikke fant ut av. RT2084025 RT2089002
  • Rettet utplukk på møtt (gav ikke noe resultat). RT2284855
  • Nytt utplukksvalg: Tilbud, inklusive tilbudsstatus L. RT2195087

  FS143.001 Videregående skole dokument

  Rapporten er optimalisert for visning av 1-2 vitnemål. Dermed vil rapporten vises adskillig raskere enn tilfelle har vært til nå. RT2176318 RT2169842

  FS149.001 Diagnose

  Ny diagnose: FSDB02: Ubehandlet dokument (gjelder både NOM og lokale opptak). Viser frem dokumenter som ikke er åpnet

  FS150.001 Import fra SO

  Forbedret visningen ved valg av filer og importkjøringer

  FS151.001 Eksport til SO

  Rettelse i varselmelding om manglende fnr-endringer

  FS154.001 Import av eksterne resultater

  Beskrivelsen for de to jobbene var innbyrdes byttet om. Dette er rettet. RT2147017

  FS157.001 Beregning av kvalifisert og kvotefordeling for alle søkere

  Beregning av dok.status: Tar i hovedsak ikke lengre hensyn til verdi for mottak av omslagsark. Den benyttes nå kun for å sette MOT når den har verdi J. De fleste søkere vil nå innledningsvis få koden MOA

  FS158.001 Automatisk behandling av søkere med godkjent elektronisk vitnemål

  • Oppdateringen av ubehandlet dokument til N gjøres nå kun for søkere som ikke selv har lastet opp noe dokument via SO-søkerportal. RT2133273
  • Rutinen setter nå mangelkode DUA og dokstatus DUA på søkere som har krysset av for ettersending av vitnemål, og som ikke er behandlet enda

  FS159.001 Opprette søkere som student

  • Rettet varselmelding om at utvekslingsperson allerede finnes, men på annet utv.program. Denne ble vist også når utvekslingsperson finnes for samme utv.program RT2137685
  • Ved sletting av undervisningsmelding vil nå også aktivitetsønsker bli slettet. RT2232495 RT2237806
  • Overfører resultatgrunnlag fra søknad til student. Vil med denne kunne kontrollere om innhold i utdanningsplan allerede er brukt som søkergrunnlag, for å varsle om dette. Funksjonalitet for denne varslingen (evt sperre mot dette i studentweb) er ikke helt klart.

  FS180.001 Overføring til søkadshistorikk/ugyldiggjøring av fagprofil

  • Overføring av resultatgrunnlag er innkludert i historikk-overføringen. RT2185651
  • Nye kolonner og tabeller er inkludert i rutinen
  • Nytt valg: Overføre dokumentarkiv tilbud: Med denne vil dokumenter nedlastet fra SO overføres til dokumentarkivet for fremtidig lagring. Gjelder alle søkere med tilbudstatus J eller S. Koblingen til opptaket vil tas vare på i historikk-basen.

  FS192.002 Fordeling - fylke, alder, kjønn

  • Rapporten er justert slik at den beregner fylketilhørighet ut fra kontaktsadresse i de tilfeller kommunetilhørighet ikke er angitt for personen. RT2061262
  • Rettet beregning av alder for søkere født etter 2000. RT2175716

   

  GODKJENNINGSSAKER

  FS800.001 Godkjenningsopplysninger

  Feil med formatering i visning av tid og karakter er rettet. RT2236950

  FS800.002 Godkjenningssak - konklusjon

  • Merknad for konklusjon hentes nå fra kartotekkort Omfang, og ikke fra øvre del av godkjenningssakbildet. RT2236950
  • Rettet visning av vekting lånekassa FS209364

  FS803.001 Ekstern studium - Personrapport

  Når rapporten ble kjørt på studieprogram uten å hake av for kull ble de samme studentene hentet uavhengig av hvilket program som ble valgt. Dette er rettet. RT2214106

   

   

  PROGRAMSTUDENT

  FS250.001 Inndragning av studierett

  Rutinen tar nå hensyn til utestenging (RUST). RT208334

  FS300.002 Aktive studiekull/klasser

  Kolonnen automatisk opprykk er fjernet fra rapporten RT1857154

  FS301.006 Klassebilder

  • Rapporten tar hensyn til studentens samtykkevalg for bruk av bilder (som kom med FS7.9) RT2094437
  • Utrekk på klasse er rettet, rapporten tok med studenter fra andre studieprogram med samme klassekode. RT2264865

  FS301.010 Studenter i studiekull

  Kolonner for sted-studieansvarlig for studieprogram er inkludert i datagrunnlaget for rapporten, og kan lagres til fil eller benyttes for filtrering. RT212008

  FS301.011 Vurderingsmeldte studenter - kullfordelt

  Rettet tellingen på kull-nivå slik at en student kun telles en gang dersom vedkommende vises med flere forekomster. RT208332

  FS315.002 Karakteroversikt for klasse

  Rapporten rettet slik at den håndterer mer enn 99 emner. RT2098326

  FS718.002 Generering av emner i utdanningsplan

  Rutinen overså uttrekket på undervisningsmeldt når kun den var valgt. Utplukket av undervisningsmeldte er begrenset til dem som er gitt opptak. RT210021

  FS727.001 Utdanningsplan for student

  • Rettet engelsk versjon av ledetekster for fødselsdato og permisjonsinfo. RT2119540'
  • For parameter Studieprogram er det nå mulig å velge verdi ALLE (for alle studieprogram).
  • Dersom student ikke har bestått emne i plan, men er meldt, så vil orange M vises i stedet for rødt kryss (på samme vis som i rutinen FS651.002).

  FS732.001 Veiledningsforhold for student

  • Rettet telling av veiledere (kun dem med fnr ble tellet). RT2110452
  • Dersom student er knyttet til flere kull ble veiledere fra alle disse vist frem i rapporten. Dette er rettet. FS209586

  FS732.002 Veiledningsforhold for veileder

  • Rettet telling av veiledere (kun dem med fnr ble tellet). RT2110452
  • Nye visvalg: Fagperson Adresse, Fagperson Telefon og Fagperson E-post.  RT2110452
  • Generering av e-post vil nå fungere også for fagpersoner uten fødselsnr. RT2110452
  • Generering av adresselapper vil nå fungere også for fagpersoner uten fødselsnr. RT2110452
  • Dersom student er knyttet til flere kull ble veiledere fra alle disse vist frem i rapporten. Dette er rettet. FS209586

   

  UTVEKSLING

  FS170.001 Søkere til utveksling

  • Rapporten FS170.001 Søkere til innreisende utveksling er endret til FS170.001 Søkere til utveksling. Det er lagt til en parameter for å kunne velge å kjøre rapporten for inn- eller utreisende søkere. RT2134708 FS-439
  • Rapporten er nå endret slik at den for internt sted sjekket enten internt sted på opptakstudieprogram eller stedet for studentens aktive studierett. RT209938

  FS171.001 Nominerte søkere - kontrollrapport

  Rettet feil som gav feilmelding om tegnstrengbuffer er for liten (oppstod for søkere med mange dokumenter). RT2147142

  FS270.001 Utvekslingspersoner

  Rapporten er utvidet med visning av studieretningkode. Informasjonen utledes fra studieprogramstudenten for det studieprogram som er oppgitt for utvekslingsperson. RT2176575 FS-436

  FS280.001 Utvekslingsavtaler

  Rettet institusjonsnavn i overskriften for rapporten. RT2093471

   

  SEMESTERREGISTRERING

  FS009.002 WebApplikasjon - Diagnose - bakgrunnsdata

  • Rapporten er utvidet med parametere for å kjøre rapporten for et sted. I tillegg er det lagt på parameter for å styre om steduavhengige diagnoser skal kjøres. RT2142737
  • Dersom det står J i feltet Frie emnevalg og ingen rad i underbildet Frie emnevalg så kommer det opp en varseltrekant på fanen Frie emnevalg. Samme varsel vises nå i diagnosen. RT207622

  FS009.004 LMS-eksport - Diagnose - bakgrunnsdata

  Rettet parametersetting for institusjoner med kun en lms-integrasjon.

  FS352.001 Semesterkvittering

  • Endret rutinen slik at den kun oppdaterer den bestillingen som ikke allerede har en prod-dato (dersom samme student har flere bestillinger). RT2258916
  • Rapporten lager nå to semesterkvitteringer dersom student har bedt om å få denne på to språk. 
  • Fjernet sjekk mot akseptanse (da denne ikke lengre er i bruk i Studentweb).

  FS357.001 Oppdatering av registerkortopplysninger

  • Beregningen av studieprogram er endret slik at den ikke lengre hensyn til om studentens utdanningsplan er bekreftet for vurderingsterminen. RT2070202
  • Nytt valg for å oppdatere campus for registerkort. Tilsvarende valg er også lagt til for databasejobben. Merk at databasejobben må startes på nytt etter oppgradering til denne klienten.
  • Nytt valg for å oppdatere campus for resultater. Denne er lagt til for å effektivisere datauttrekket ved DBH-rapportering. Generering av FS011.002 vil med dette kunne kjøres 30 ganger raskere enn i høst. RT207964

  FS371.001 Navneliste - semreg.studenter

  Rettet feil som gav feilmelding om verdi for stor for kolonnen merknad. RT2118810 RT2162495

   

  UNDERVISNING

  FS202.006 Praksishistorikk

  Dersom student ikke har bestått emnet, vil dette fremkomme av teksten i rapporten: Studenten har IKKE bestått emnet. FS-444

  FS408.001 Oppretting av undervisningsaktiviteter

  • Rutinen er utvidet med parameter for tidspunkt for start enkeltemneopptak. Ledetekster og plassering av dato-parametere er harmonisert med bildet for undervisningsenhet. RT2115737
  • Rettet kopiering av klokkeslett-feltene fra forrige termin. RT2275725

  FS408.003 Kopiering av undervisningsaktivitet fra enhet til enhet

  Lagt til generering av undervisningsmelding dersom denne ikke finnes fra før. RT2086963

  FS454.002 Undervisningsmeldte uten vurderingsmelding

  Rettet navnet på knappen som fører til rutinen FS511.001, og byttet om på rekkefølgen på de to overgangsknappene i rapporten. RT2286940 

  FS456.001 Påmelding av klasse til undervisning

  Når rutinen kjøres for et parti tas det hensyn til om partiene under en aktivitet er ekvivalente eller ikke. RT2283799

  FS462.002 Publiser undervisningsopptak

  Nytt parameter: Begrens til terminnr FS-452

  FS474.003 Deltakerliste for undervisningsparti - med veilederinformasjon

  Lagt til tekstbryting på stedinformasjon, slik at all teksten vises i headingen. RT2062566

  FS474.007 Oppmøteoversikt - undervisning

  • Fontstørrelse for merknad er endret slik at mer av teksten vises i cellene. RT207803
  • Endret slik at den takler oppmøtetidspunkt som ikke bare inneholder dato. RT2263964
  • Rapporten er endret slik at den kun tar med studenter med tilbud (utplukk fellesundervisning). RT2287920

   

   VURDERING

   FS501.002 Kommisjon for eksamen

   Nytt felt i datagrunnlaget: Dato_Frist_Sensur. RT209293

   FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter

   Ved oppretting av vurderingsenheter oppdateres ny kolonne Minutter oppmøte før med. Verdien hentes fra vurderingskombinasjon. FS-432

   FS508.002 Vurderingsenhet

   Rettet sortering på dato: Ny dato-beregning er lagt til slik at sorteringen blir enklere (nyberegnet kolonne som bare inneholder datoen det skal sorteres etter). Sorteringen vil være stabil dersom ledetekster endres. RT2236713

   FS510.002 Oppmelding av kull til vurdering/undervisning på grunnlag av utdanningsplan

   • Rettet utplukk på klasse: Tar kun med klassestudenter markert som aktive. RT211743
   • Rutinen er skrevet om til å bruke funksjonene i ny studentweb - samme funksjoner som kjøres når student går inn i utdanningsplanen. RT211743

   FS511.001 Oppmelding av undervisningspåmeldte til vurdering

   Nytt midlertidig parameter: Bruk campus (ikke sted) for å velge vurderingskombinasjon

   FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger

   • Rutinen viser nå frem at resultatstatus er oppdatert til M eller Ø (merknad). Rutinen oppdaterer kun helheter - ikke deler (inkl oblig'er). RT395101 FS-19
   • Når denne kjøres for "Manglende obligatorisk aktivitet", og en bestemt aktivitet er valgt, så vil rutinen kun oppdatere/slette melding for helhet dersom studenten er meldt eller har et resultat for gitt obligatorisk aktivitet innenfor samme vurderingstid. Dersom så ikke er tilfelle, vil det i rapporten vises at "Student ikke meldt xxx". RT2113067

   FS515.002 Oppdatere resultatstatus

   Visningen til høyre for emneparametere (blå tekst):

   • Feltet er utvidet i bredden, og scrollbart dersom emnet har flere deler enn det som kan vises innenfor ruten
   • Lagt til visning av initialer for den som har ferdigregistrert sensur
   • Lagt til visning av antall godkjent / antall meldt totalt. Tellingen gjøres både fra melding og protokoll FS-378

   FS520.001 Vurderingsmeldte studenter

   Visningen av tid for vurdering er endret slik at den tar utgangspunkt i reell tid i stedet for tid. RT2099539

   FS520.002 Oppmeldingstall for et sted

   Rettet tellingen for trekk. RT207831

   FS526.004 Kontroll av samkunnskapskrav

   Ny rapport. RT1845931

   FS529.002 Vurderingsordninger for emne/termin

   Rapporten henter datasystem fra vurderingsenhet i stedet for fra vurderingskombinasjon. Dersom datasystem er registrert på et lavere nivå i vurderingskombinasjonshierarkiet vil også dette nå vises. RT2107259

   FS530.001 Spesialtilpasninger for vurdering

   Gruppering av studenter i A4-versjonen er rettet. RT2107176

   FS530.002 Spesialtilpasninger for student meldt til vurderingsenhet

   I delheading for vurderingskombinasjon vises nå også kode for digitalt eksamenssystem. RT214358

   FS535.001 Oppmeldingsbrev

   Valg gjort for visningsvalget "Logo" blir nå husket til neste gang rapporten åpnes. RT2086704

   FS536.002 Fordele eksamen på rom

   • Nytt parameter: Campus (test). Når det krysses av for denne vil rutinen kjøres basert på campus for vurderingskombinasjon i stedet for sted for vurderingskombinasjon. Foreløpig til test.
   • Rutinen viser frem informasjon fra feltet Minutter oppmøte før FS-432
   • Rutinen tar hensyn til det nye feltet Kun for spesialtilpasning - kartotekkort Rom i bildet Vurderingsenhet. FS-385

   FS536.003 Fordele kandidater på rom

   • Nytt parameter: Campus (test). Når det krysses av for denne vil rutinen kjøres basert på campus for vurderingskombinasjon i stedet for sted for vurderingskombinasjon. Foreløpig til test.
   • Rutinen viser frem informasjon fra feltet Minutter oppmøte før FS-432
   • Rutinen tar hensyn til det nye feltet Kun for spesialtilpasning - kartotekkort Rom i bildet Vurderingsenhet. FS-385

   FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato

   • Lagt til sortering på klokkeslett for fremmøte. RT209468
   • Utvidet kolonnen for varighet til tre sifre. RT2266339
   • Rettet vis-valget Meldt. Kun overskriften ble tatt vekk når vis-valget ble deaktivert. 
   • Nytt parameter: Gruppér antall studenter etter språk. Når denne velges vil alle tall for den enkelte vurderingsenhet grupperes etter studentens språk. RT1454086 FS-349

   FS550.001 Kandidatnummerering

   Ved alfabetisk kandidatnummerering, med fordeling på ulike kommisjoner, kunne rutinen i noen tilfeller oppfatte av kandidat allerede var kandidatnummerert uten av det var tilfelle. Dette er utbedret. RT1990238 

   FS551.001 Kommisjonsfordeling

   Rutinen har tatt i bruk det nye feltet Andel av oppmeldte på kommisjon FS-316

   FS555.002 Godkjenningsliste - obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger

   • Rapporten er endret slik at den gråer ut rader for studenter som ikke er meldt, og viser en tekst om dette. I tillegg blir disse sortert sist i listen (og kan evt filtreres bort). RT2113067
   • Rapporten er endret slik at dersom den kjøres for en oblig, så hentes kandidatnr fra denne vurderingskombinasjonen. Dersom det ikke er angitt kandidatnr på oblig, så vil kandidatnr hentes fra helheten som før. RT2272021
   • Rapporten tar nå også med studenter som kun er meldt til oblig (ikke helhet). RT208839

   FS563.002 Sensurfrist-oversikt

   Valget for visning av kunngjøringsfrist kontra sensurfrist: Rapporten viste det omvendte av det som ble valgt. Dette er rettet. RT211811

   FS571.001 Beregning av samlet karakter for vudering

   Karakter F som delresultat blir nå vist frem RT300227 FS-64

   FS573.001 Overføring fra vurderingsmelding til vurderingsprotokoll

   Når rutinen kjøres med oppdatering vil evt aktive søknader som gjelder disse studentene bli oppdatert med J for Ubehandlet resultat.

   FS600.001 Karakterutskrift

   • Forbedret presentasjon av emnesamling på utdanningsplangruppert karakterutskrift. Den ville ikke vises dette ordentlig dersom emnene i emnesamlingen inngikk i ulike emnekombinasjoner. Nå er det kun krav om at alle emnene innenfor emnesamlingen har samme emnekategori. RT2106550
   • Det er innført en ny modulegenskap under applikasjon FS, modul VURDERING: KARUTURL. Med denne kan institusjonene legge inn url til side med beskrivelse av karakterregler.
    I karakterutskriften er det for studenter med kun en side (ikke side 2 med beskrivelse av A-F etc) lagt til visning av url for karakterregel i footer: "For beskrivelse av karakterskalaer - se xxx". For studenter med side 2 vil denne url'en vises etter beskrivelse av A-F-skala: "For andre karakterskalaer - se xxx". FS-445
    Se forøvrig endring i bildet Karakteregel.

   FS740.003: Sensurprotokoll for avsluttende vurdering

   • Rapporten henter emnenavn fra navnehistorikk ved presentasjon av emneinnhold RT2190099
   • Sortering av sensorer: 1) Eksterne, 2) Interne, 3) Andre roller
   • "Emner som ellers inngår i studiet" er endret til "Emner som inngår i studiet"
   • Rettelse: Teksten Justering etter muntlig eksamen forsvinner nå når en velger bort denne. RT2275930

    

   DOKTORGRAD

   FS934.001 Disputasoppslag

   Rapporten er tatt ut av FS.

   FS936.001 Avhandlingsvurdering

   Rapporten tar nå med alle studenter - ikke kun studenter på organiserte studier. RT2133579

   FS960.001 Oppmelding av drgradskandidater til vurdering

   • Listen med kvalifikasjonskoder begrenser seg nå til drgrad. RT215777
   • Nytt midlertidig parameter: Bruk campus (ikke sted) for å velge vurderingskombinasjon

   FS960.002 Vedlikehold av versjonskode for opplæringsemner (drgrad)

   • Rettet feil som gav feilmelding numerisk feil eller verdifeil: character to number conversion error RT209728
   • Listen med kvalifikasjonskoder begrenser seg nå til drgrad. RT215777

   FS990.001 Kandidatrapport, opplæringsoversikt

   Emnenavn vises i stedet for kortnavn, uansett alg av språk. RT214935

   FS999.001 Avslutning - Drgrad

   • Satt av bedre plass til avhandlingstittel. RT2192443
   • Rutinen er endret slik at den kun oppdater kvalifikasjonsoppnåelsen med emner som er bestått. RT2083301 RT2094995
   • Rutinen er endret til at også studieretning tas med ved oppretting av oppnådd kvalifikasjon RT209927

    

   KVALIFIKASJON

   Generelt

   Nytt J/N-felt for å ugyldiggjøre kvalifikasjonsoppnåelse. Det er ikke lengre anledning til å slette en kvalifikasjonsoppnåelse som er rapportert til DBH. Det gjøres kontroller mot feltet i ulike rapporter og rutiner (f eks vitnemål). RT2117075 FS-424 RT2169140 FS-430

   FS651.001 Beregning av oppnådd kvalifikasjon

   Rettet feil som gav feilmelding om oppdatering av NULL for kolonnen status_oppgave. RT2145116

   FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert

   Det gis et varsel dersom ekvivalent emner er bestått, med oppfordring om å kjøre rutinen FS718.005 for å bytte ut emner i plan. RT207688

   FS670.001 Vitnemålsdokumenter

   • Ved kjøring av FS670.001 vil rapporten forsøke å finne evt emner som er forbedret etter at kvalifikasjonen er oppnådd. Oversikt over disse vil bli presentert i rapporten, og bruker får valg om å automatisk oppdatere alle disse med J for forbedret resultat. Alternativt kan noen av disse oppdateres manuelt i bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll. RT162510
   • Lagt inn sperre mot vitnemålsgenerering dersom kvalifikasjonen inneholder et resultat det er klage på – markert med J for sperret mot karakterutskrift

   FS670.002 Vitnemål

   • Rapportvinduet kan ikke lukkes mens utskriftsgenerering pågår (dette skapte en feilsituasjon som medførte at FS ble lukket). RT2080268
   • Rettet plassering av overskriften Grunnlag for vitnemål på side 3. RT2201068
   • Dersom J for fellesgrad-variant: Logo og institusjonsnavn tas vekk, og alle emnenavn (interne resultater) får institusjonsnavn i parentes bak. Ekstra side med beskrivelse av karaktersystem etc vises ikke frem. RT1887034
   • Ph.d.-variant side 3: Kommisjonsmedlemmer hentes fra siste innlevering dersom det eksisterer flere innleveringer. RT2133180
   • Side 1, felt OPPGAVETITTEL: Feltet fylles nå også med avhandlingstittel for innlevering (ph.d). Dersom den ikke finnes der, vil rapporten forsøke å hente tittel fra emne. RT2162545
   • Dersom student har karakter bestått, og skala også omfatter A-F, ble karakterfordeling vist frem i vitnemålsgrunnlaget. Karakterfordelingen er nå tatt vekk i slike tilfeller (fungerer på samme vis som ordinær karakterutskrift). RT208834

   FS670.003 Diploma Supplement

   • Rapportvinduet kan ikke lukkes mens utskriftsgenerering pågår (dette skapte en feilsituasjon som medførte at FS ble lukket). RT2080268
   • Nytt valg for sidenummerering ved utskrift. Dersom J for fellesgrad-variant: Alle emnenavn (interne resultater) får institusjonsnavn i parentes bak. Ekstra side med beskrivelse av karaktersystem etc vises ikke frem. RT1887034
   • Dersom det ikke er angitt noen verdi for tilleggsinfo i punkt 6.1 for DS, så vil teksten "Not applicable" benyttes. RT2147023

    

   ETTERUTDANNING

   Generelt

   Da generering av datagrunnlag for fletting ble lagt om i 2016 havnet deltakernr i studentnr-feltet i dialogen som henter fram adresser. Dermed fungerte ikke overgang til f eks adresselapper. Denne er rettet. RT211201

    

   BETALING

   FS205.001 Faktura

   • Rettet flere ledetekster for engelsk utskrift. RT2130590
   • Eksport til XML: Denne eksporten inkluderer nå også detaljinformasjon (krav). RT21973308
   • For purring vises nå opprinnelig fakturadato RT210237
   • For kreditnota vises nå opprinnelig fakturanr RT210237

   FS205.002 Reskontro

   Rettet slik at reskontroforekomster som ikke er tilknyttet person (kun foretak) også vises i rapporten. RT2100053

   FS205.011 Kontering

   Rapporten tar nå hensyn til parameterverdier angitt for kontostreng. RT207476

   FS205.012 eFaktura

   Ny rapport RT209524

   FS207.001 Fakturaoppretting

   • SENDT ble ikke satt i de tilfeller siste fakturadetaljtype som oppdateres for student allerede eksisterer for studenten (på annen faktura), og dermed ikke skal faktureres denne studenten. Rutinen er endret slik at den har en gjennomgang på slutten for å sette SENDT for alle i jobben. RT2208740
   • Rutinen endret slik at dersom det eksisterer fakturadetaljer under kull/klasse som ikke har noen tilknytning til fakturatype rutinen kjøres for, så tas ikke disse med. RT208461

   FS208.001 Hovedbokføring - rapportering til økonomisystemer

   Rutinen er endret slik at den kan automatisk kontere når firma er satt opp med J for inntektsfør krav - med OF som økonomisystem. RT212044

    

   STUDIEELEMENTER

   Import fra EpN

   Ved import av nye emner fra EpN vil LMSløpenr settes til 1 dersom det er definert maks et LMS i FS. RT2145668

   FS200.004 Emnekopiering

   Alle vurderingskombinasjonskolonner er nå inkludert i kopieringen. RT2106497

   FS200.010 Kopiering av infotekster

   Rutinen er utvidet med kopiering av tekster for utvekslingsavtaler. RT1947214 FS-410

   FS200.011 Regenerering av infotekster

   Regenerering av XML fungerer nå også for tekster som er importert fra andre systemer (der det i utgangspunktet ikke er lagret XML). RT2267095

   FS200.015 Publisering av emner og studieprogram (infotermin)

   Rapporten er utvidet med funksjonalitet for å kopiere verdier fra samme semester forrige år. RT1877378 FS-396

   FS200.019 Endring av emnekombinasjonskode

   Ny rutine. RT2115649

   FS200.040 Eksport studieinformasjon - XML-format

   Navn for emnevalgstatus hentes nå ut for ønsket språk. RT2139011

    FSsystem.exe

    Generelt

    Ny rutine for å generere testpersoner i demobaser. Denne skal kjøres etter at prod-baser er klonet til demo.

    Brukeradministrasjon

    • Tabellen studieretning_ds kan nå oppdateres av rollen FS_DS. RT208067
    • Ny rolle FS_HELSE. RT22284956
    • Ny saksbehandlerfunksjon: UTVEKSLING. Benyttes i første omgang i rutinen FS200.010 – valget Utvekslingsavtale
    • Rettigheter for å oppdatere en rekke fellestabeller er tatt vekk (fra rollen FS_KODE). FS-469

    FS002.001 Nedlasting av felleskoder

    • Kode DEVILRY er innført som datasystem (eksamenssystem). RT2130496
    • Det er for NOM innført 21 nye verdier for dokumenttype, til bruk i Søknad samlebilde NOM - kartotekkort Dok.
    • Ny tabell med felleskoder: utestenginglovhjemmel
    • Studienivåintervall utvidet med felt for NKR-syklus

    Kontroll av databaseaktiviteter og automatisk rutiner

    • Varsling om nyregistrert sensur: Denne vil heretter kun ta med nyregistreringer for de to siste semesterene. Dette for å unngå utsending av e-post ved rydding i gamle data. RT2229927
    • Varsling om nyregistrert sensur: Dersom karakter eller resultatstatus oppdateres vil det nå gå ut ny e-post til studenten. RT213057
    • Varsling av nyregistrert sensur: Varsel går primært til ekstern e-postadresse, og før utsending vil denne oppdateres fra kontakt- og reservasjonsregisteret. RT211259
    • Tømming av loggene for Studentweb og Søknadsweb gjøres nå etter 12 i stedet for 6 måneder. RT2257931

    Systemverdier

    • Institusjon: Feltet Bibsys bestillingssted utvidet fra 7 til 10 tegn.

    FSWS Overføring til Fronter - initier jobb

    Rettet parametersetting for institusjoner med kun en lms-integrasjon.

    SMS-kø

    Tekst utvidet til 640 tegn

    SMS-arkiv

    Tekst utvidet til 640 tegn

     

     RAPPORTERING

     Rapportene som gjelder SSB er tatt ut av rapporteringskalenderen RT207427

     DBH

     Ny undermeny for organisasjon, der rapportene FS010.013 Organisasjonsenheter og FS010.014 Campus er inkludert

     FS010.001 Studieprogram

     Også apostrof-tegn i studieprogramnavn tas med i datauttrekket. RT212543 

     FS010.002 Emner

     Beregning av oppgave gjøres nå også for nivå 800 (bachelor) og 850 (master). RT2276819

     FS010.014 Campus

     Ny rapport

     FS011.001 Søknadsdata - kompetanse og poeng

     • Rettet uttrekk fra søknadshistorikk som kunne få genereringen til å feile. RT207773
     • Rettet utplukk fra søknadshistorikk for tilfeller der personen er slettet fra FS-basen (gav feilmelding ved generering av datagrunnlag). RT207773

     FS011.002 Registrerte studenter

     Ny kolonne: Campus

     FS011.004 Eksamen

     Ny kolonne: Campus

     FS011.005 Oppnådde kvalifikasjoner

     Nye kolonner: Interne studiepoeng (som inngår i en tidligere rapportert kvalifikasjon) og eksterne studiepoeng (eksterne resultater som inngår i denne kvalifikasjonen).

     FS011.012 Oppdatering av fødselsnr

     Ny kolonne: Personid

     FS012.001 Personer i doktorgradsprogrammer

     Ny kolonne: Land statsborgerskap

     FS012.002 Personer i doktorgradsprogrammer - SSB

     Ny kolonne: Land statsborgerskap

     FS012.003 Avlagte dr.grader

     Rettet slik at rapporteringen takler studenter med mer enn en innlevering. RT2249043

      

     BIBSYS

     FS040.001 Studentopplysninger til BIBSYS

     • Rapporten er forberedt på endringer i rapporteringen som gjelder fødselsnummer og bestillingssted. For bestillingssted skal det heretter benyttes numeriske koder, prefikset med NO- (basert på en standard som heter ISIL). For fødelsenummer skal institusjonene kunne bestemme selv om fødselsnummer skal rapporteres eller ikke (modulegenskap BIBSYS_FNR). Merk at institusjonen lar studenten velge å bli vidererapportert til Felles lånerregister, og studenten takker ja til dette, vil fødselsnummer likevel rapporteres. Dette skyldes at fødselsnummer er en forutsetning for vidererapportering til Felles lånerregister. Dersom fødselsnummer rapporteres vil evt tidligere fødselsnummer også bli rapportert. Disse endringene vil først tre i kraft etter en testrunde med BIBSYS.
     • Grensesnittet er forberet på endringer i rapporteringer. Dette gjelder behandling av fødselsnr og bestillingssted. For rapportering av fødselsnr vil det bli mulig å styre om fødselsnr skal rapporteres. For bestillingssted vil et nytt kodesett tas i bruk (ITIL-standard). Testing av endringer gjøres sammen med BIBSYS, og endringene vil tre i kraft over sommeren. RT2112993
     • Rapporteringstidspunkt er lagt til i rapporteringstabellen, og vises i bildet Studenttransaksjoner. RT2050501
     • Institusjoner som benytter studentkortid som lånetakerid: Studenter som har gammel id, men ikke lengre en aktiv id blir ikke lengre rapportert. RT2097088
     • Løsning for endring i rapportering av fødselsnr er utviklet i samarbeid med BIBSYS.
      Modulegenskap BIBSYS_FNR for modul RAPPORTER kan om ønskelig deaktiveres. Da vil kun studenter som har akseptert videre overføring av data til Felles lånetakerregistrer bli rapportert med fnr. Dersom en ikke ønsker at noen skal rapporteres med fnr, må en ta vekk valget for studentene om vidererapportering til Felles lånerregister.
      RT2021076 FS-414

      

     Helsedirektoratet

     FS041.001 Kvalifikasjonsoppnåelser til Helsedirektoratet

     Nytt datauttrekk for kvalifikasjonsoppnåelser som skal rapporteres til Helsedirektoratet. Rapporten kan kjøres for oppnåelser for en kvalifikasjon/studieprogram i en periode, og det skal angis yrkesgruppe og godkjeningstype. For disse kan det generes en excel-fil som kan lastes opp i Altinn. RT2220828

     Studenttransaksjoner

     Ny dialog som viser studenttransaksjoner sendt til Helsedirektoratet. RT2220828

     Kopinor

     FS042.001 Emneinformasjon til Kopinor - Bolk

     Institusjonsnr er inkludert i datauttrekket. RT2165625

      

     Web-applikasjoner

     Studentweb3

     • Ved utsending av e-post med pinkode vil ekstern e-postadresse først oppdateres fra kontakt- og reservasjonsregisteret.
     • Informasjon fra feltene for Minutter oppmøte før vises ved presentasjon av tidspunkt for eksamen FS-432
     • Informasjon fra de nye eksamensperiodefeltene (vurderingsform M) på vurderingsenhet vises ved presentasjon av tidspunkt for eksamen, i de tilfeller student enda ikke er plassert på rom (for munlig eksamen som går over flere dager)  FS-117

     EVUweb

     Kvittering (e-post): Teksten fra info-avsnittet EVUKVIMAIL kan nå inneholde inntil 2000 tegn (var tidligere maks 1000). RT207658

      

     Datastruktur

     En mer detaljert beskrivelse av endringer i databasen til FS8.0
      
     Tabell Endringsbeskrivelse
     Generelt Kolonner karaktertall er endret fra N(5,2) ti N(6,2) i alle tabeller denne forekommer
     Kolonnen Bibsysbeststed er endret fra 7 til 10 tegn i alle tabellen denne forekommer
     Bestillingtype Nye kolonner: Beskrivelse_Bokmal, Beskrivelse_Nynorsk, Beskrivelse_Engelsk, Dager_Intervall (7.9.1)
     Bygning Ny kolonne:  (7.9.1)
     Nye kolonner: Dato_Opprettet, Saksbehinit_Opprettet, Dato_Endret, Saksbehinit_Endret
     Campus Ny kolonne: Orgnr (7.9.2)
     Ny kolonne: Status_Default (7.9.5)
     Campus_Sted Ny kolonne: Status_Default
     DBH_drgrad_person_ind Ny kolonne: Landnr_Statsborger (7.9.5)
     DBH_org_campus Ny tabell (7.9.3)
     DBH_stud_eksamen_ind Ny kolonne: Campuskode (7.9.3)
     DBH_stud_oppnadd_kval_ind Nye kolonner: Studiepoeng_Internt, Studiepoeng_Eksternt (7.9.3)
     DBH_stud_registrert_ind Ny kolonne: Campuskode (7.9.3)
     Dokumentarkiv Ny kolonne Postkasseadresse (7.9.2)
     Kolonne Postkasseadresse utvidet til 100 tegn
     Dokumenttype Ny kolonne: Status_Valgbar_Studentweb (7.9.6)
     Tabellen omgjort til VPD-tabell (7.9.6)
     Nye kolonner: Status_NOM, Rekkefolgenr
     Dr_Avhandl_Vurder Ny kolonne: AvhandlVurdlopenr (inngår i primærnøkkel)
     Drgradsoknad Kolonne Avhandlingstittel_arb omgjort fra not null til null
     Drkand_Innlevering Kolonne Innleveringsnr kan kun inneholde verdi 1 eller 2
     Eksavviklingrom Nye kolonner: Status_Spesialtilpasning, Minutter_Oppmote_For
     Ekstilpasning Kolonne Varighettimer_Eksamenstid utvidet med en ekstra siffer. (7.9.2)
     Nye kolonner: Dato_Opprettet, Saksbehinit_Opprettet, Dato_Endret, Saksbehinit_Endret
     Eksvakt_Tilhorighet Ny kolonne: Campuskode (7.9.5)
     Emne_I_Studieprogram Nye kolonner: Arstall_Fra, Terminkode_Fra, Arstall_Til, Terminkode_Til (7.9.5)
     Emnefakturadetaljtype Lengde på kolonnene Stednr, Prosjektnr, Tiltaknr, Motpartnr, Aktivitetnr og Firmanr er rettet (ble opprinnelig deklarert feil) (7.9.2)
     KDim5 utvidet fra 5 til 12 tegn (7.9.6)
     Iscedkode Ny kolonne: Iscedkode
     Fagprofil Merknadtekst utvidet fra 1000 til 4000 tegn (7.9.6)
     Fakturatype Nye kolonner: Telefonlandnr_Mottaker, Telefonnr_Mottaker, Emailadresse_Mottaker, Url_Mottaker (7.9.6)
     Fakturadetaljtype Prosjektnr utvidet til 8 sifre (7.9.2)
     KDim5 utvidet fra 5 til 12 tegn (7.9.6)
     Fakturareskontrodetalj Prosjektnr utvidet til 8 sifre (7.9.2)
     KDim5 utvidet fra 5 til 12 tegn (7.9.6)
     Fakturareskontropostering Prosjektnr utvidet til 8 sifre (7.9.2)
     KDim5 utvidet fra 5 til 12 tegn (7.9.6)
     Grad Ny kolonne: Status_Vtm_FellesgradVariant (7.9.2)
     Grad_NavnHist Ny tabell (7.9.5)
     Godkjsaktype Ny kolonne: Status_studentweb
     Infobruktype Ny tabell (7.9.5)
     Infotermin_Studieprogram Ny kolonne: Status_Eksport_Studyinnorway (7.9.6)
     Infotype Navnekolonner utvidet fra 40 til 120 tegn (7.9.6)
     Infotypebruk Ny tabell (7.9.5)
     Inst_Behandl Ny kolonne: Status_Aktiv
     Tabellen er omgjort til VPD-tabell
     Institusjon Nye kolonner: Dato_Opprettet, Dato_Endret (7.9.2)
     Ny kolonne: schacHomeOrganization (7.9.6)
     Ny kolonne: Url_Logo
     Karakterregel Nye kolonner: Karregelbeskr_Lang_Bokmal, Karregelbeskr_Lang_Nynorsk, Karregelbeskr_Lang_Engelsk (7.9.5)
     Ny kolonne: Status_Vis_Url
     Klagetype Nye kolonner: Klagetypenavn_Nynorsk, Klagetypenavn_Engelsk, Klagetypebeskrivelse_Bokmal, Klagetypebeskrivelse_Nynorsk, Klagetypebeskrivelse_Engelsk, Status_Studweb, Tall_Dager_Frist. 
     Tabellen er omgjort til VPD-tabell.  (7.9.6)
     Komm_Behandl Ny kolonne: Status_Aktiv
     Tabellen er omgjort til VPD-tabell
     Kommisjon Ny kolonner: Prosenttall_Oppmeldte (7.9.5)
     Kontoplan Prosjektnr utvidet til 8 sifre (7.9.2)
     KDim5 utvidet fra 5 til 12 tegn (7.9.6)
     Kullfakturadetaljtype Prosjektnr utvidet til 8 sifre (7.9.2)
     KDim5 utvidet fra 5 til 12 tegn (7.9.6)
     Rettet kolonnelengder for OF-kontering (var deklarert feil initielt)
     Kursavgift Prosjektnr utvidet til 8 sifre (7.9.2)
     KDim5 utvidet fra 5 til 12 tegn (7.9.6)
     Land Nye kolonner: Ask_Def_Karregel_1 og Ask_Def_Karregel_2
     LK_Abonnement_Studstat Ny tabell
     LK_Studstattrans Nye kolonner: Status_Godkjsak, Studieprogramliste, Status_Rapportert
     Lforkurspamelding Ny tabell (7.9.1)
     Lforkursstatus Ny tabell (7.9.1)
     Mail_Arkiv Ny indeks for å effektivisere søk (7.9.6)
     Nokkelverditype Ny tabell  (7.9.2)
     Nokkelverdi Ny tabell (7.9.2)
     Nus_Enkeltutdanning Navnekolonner utvidet fra 80 til 160 tegn (7.9.5)
     Oppnadd_Grad_Prot Ny kolonne: Status_Manuelt_Ugyldig (7.9.5)
     Ny kolonne: Institusjonsnr_Original
     Opptakstype Ny kolonne: Status_Vitnemal_fgang
     Opptakstudieprogram Ny kolonne: Status_Lforkurs (7.9.1)
     Nye kolonner: Studiumnavn_Handbok, Studiumnavn_SP, Studiested, Status_Deltid, Status_Nettbasert, Status_Samlingsbasert
     Opptaksorgan Kolonne Opptorgannavn utvidet fra 50 til 60 tegn (7.9.1)
     PDF_Bestilling Nye kolonner: Resultat_Digital, Bestillingsnavn, Bokmerketype (7.9.2)
     Nye kolonner: Status_Aktiver, Status_Ferdigbeh (7.9.3)
     PDF_Dokument Ny kolonne: Status_Digital, Status_Vellykket_Sendt (7.9.2)
     Nye kolonner: Pdfdoksendtstatuskode, Feilmelding (7.9.3)
     Pdfdoksendtstatus Ny tabell (7.9.3)
     Person Ny unik indeks på brukernavn (7.9.2)
     Brukernavn omgjort til lowercase (7.9.5)
     Postkasseadresse utvidet til 100 tegn  (7.9.6)
     Person_Ekstresultat Ny kolonne: Institusjonsnr_Original
     Person_Ekststudinst Ny kolonne: Dato_Resultat_Endret (7.9.1)
     Person_Spesialtilpasning Ny kolonne: Merknadtekst_Praksis (7.9.6)
     Personbilde Nye kolonner: Dato_Opprettet, Saksbehinit_Opprettet, Dato_Endret, Saksbehinit_Endret (7.9.5)
     Planinformasjontype Ny kolonne: Status_Aktiv (7.9.6)
     Rom Ny kolonne: Status_Sperr_Oppd_Vurdenhet (7.9.2)
     Nye kolonner: Dato_Opprettet, Saksbehinit_Opprettet, Dato_Endret, Saksbehinit_Endret
     Saksbehvarsel Ny kolonne: Merknadtekst (7.9.2)
     Semesterregistrering Ny kolonne: Dato_Sperr_Oppd_VurdenhetRom (7.9.2)
     SMS_Arkiv SMStekst utvidet fra 500 til 640 tegn
     SMS_Ko SMStekst utvidet fra 500 til 640 tegn
     Sokerdokument Nye kolonner: Status_Sperr_Sletting,Status_Relevant, Merknad (7.9.2)
     Nye kolonner: Dato_Apnet, Saksbehinit_Apnet (7.9.6)
     Nye kolonner: Dato_Opprettet, Saksbehinit_Opprettet, Dato_Endret, Saksbehinit_Endret, Dokumenttypekode
     Soknad Nye kolonner: Institusjonsnr_Lforkurs, Lforkurspameldingskode, Lforkursstatuskode (7.9.1)
     Status_Omslagsark_Mottatt gis defaultverdi N ved oppretting av soknad
     Nye kolonner: Status_Ubehandlet_Vdgres, Dato_Ubehandlet_Vdgres, Ask_Arstall_Eksamen, Ask_Karsnitt_1, Ask_Karsnitt_2, Ask_Karregel_1, Ask_Karregel_2, Ask_Merknad
     Nye kolonner: Status_Doklagringsamtykke, Status_Dokopplasting_Ferdig
     Soknad_Dokarkiv Nye kolonner: Dato_Apnet, Saksbehinit_Apnet
     Soknad_Merknad Ny tabell
     Spesialtilpasningstype Ny kolonne: Status_Praksis (7.9.6)
     Studentkrav Lengde på kolonnene Stednr, Prosjektnr, Tiltaknr, Motpartnr, Aktivitetnr og Firmanr er rettet (ble opprinnelig deklarert feil) (7.9.2)
     KDim5 utvidet fra 5 til 12 tegn (7.9.6)
     Studentvurdkombprotokoll Ny kolonne: Campuskode (7.9.5)
     Ny kolonne: Institusjonsnr_Original
     Studienivaintervall Ny kolonne: Nkrsykluskode
     Studieprogramavgift Prosjektnr utvidet til 8 sifre (7.9.2)
     KDim5 utvidet fra 5 til 12 tegn (7.9.6)
     Studieprogramstudent Ny kolonne: Studentveivalg (7.9.6)
     Studprogstud_Resultatgrunnlag Ny tabell
     Tilbudsgaranti_B, _T og _S Navnekolonner utvidet fra 40 til 60 tegn
     Tildelt_Lisens Nye kolonner: Dato_Opprettet, Saksbehinit_Opprettet, Dato_Endret, Saksbehinit_Endret
     Tilgjengelig_Rom Ny kolonner: Campuskode (7.9.5)
     Undfremmotestudent Nye kolonner: Fodselsdato_Fagperson, Personnr_Fagperson (7.9.1)
     Nye kolonner: arstall_uke, ukenr, registreringstid (7.9.3)
     Utenlandsk_Person Nye kolonner: Status_Nytt_Studium_Samme_Niva, Status_Nytt_Studium_Fordyp, Merknad_Nytt_Studium_Fordyp
     Utestenging Nye kolonner: Utestenginglovhjemmelkode, Dato_Vedtak
     Utestenginglovhjemmel Ny tabell
     Utvperson Nye kolonner: Iscedkode, Utvpersonguid (unik)
     Utvpersonlogg Ny tabell (7.9.5)
     Vektinghoyereutd Nye kolonnerStatus_La_Sta, Dato_Opprettet, Saksbehinit_Opprettet, Dato_Endret, Saksbehinit_Endret
     Vurderingskombinasjon Ny kolonne: Status_Klage_Studweb (7.9.1)
     Ny kolonne: Status_Begrunn_Studweb (7.9.6)
     Ny kolonne: Minutter_Oppmote_For
     Vurdkombenhet Nye kolonner: Dato_Eksamen_Fra, Dato_Eksamen_Til (7.9.5)
     Ny kolonne: Minutter_Oppmote_For
     Vurdkombklage Merknadtekst_Klage utvidet fra 250 til 1000 tegn (7.9.6)
     Ny kolonne: Saksbehinit_Ansvar (7.9.6)
        
     H_Fagprofil Merknadtekst utvidet fra 1000 til 4000 tegn
     H_Opptaksperson Ny kolonne: Landnr_Vdg_Opplaring
     H_Opptakstudieprogram Nye kolonner: Avtaleid, Studklassifkode, Oppholdtypekode, Campuskode, Status_Lforkurs
     Nye kolonner: Studiumnavn_Handbok, Studiumnavn_SP, Studiested, Status_Deltid, Status_Nettbasert, Status_Samlingsbasert
     H_Soknad Nye kolonner: Status_Trukket, Status_Ubehandlet_Ekstres, Dato_Ubehandlet_Ekstres, Dato_Frist_Ettersend, Institusjonsnr_Lforkurs, Lforkurspameldingskode, Lforkursstatuskode
     Nye kolonner: Status_Ubehandlet_Vdgres, Dato_Ubehandlet_Vdgres, Ask_Arstall_Eksamen, Ask_Karsnitt_1, Ask_Karsnitt_2, Ask_Karregel_1, Ask_Karregel_2. Ask_Merknad
     Nye kolonner: Status_Doklagringsamtykke, Status_Dokopplasting_Ferdig
     Tabeller og kolonner utgått til FS8.0  
     Søknadsweb Tabeller og programpakker for gammel versjon av søknadsweb er slettet
     Drkand_Samarb_Avtale Status_Pa_Vitnemal utgått - omnavnet til X_Status_Pa_Vitnemal
        

      

     Publisert 26. jan. 2017 10:07 - Sist endret 3. mars 2017 20:03