Databasendring FS8.3.1

Databaseoppgradering fs8.3.1 (flis01) er lagt ut:

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/database/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

 • Inneholder mindre skjemaendringer og øvrige endringer i rutiner/rapporter.

Beskrivelse

(nytt) er tillegg etter av oppgraderingen opprinnelig ble lagt ut

Skjemaendringer

 • Kursspørsmål: Ny kolonne: Status_Aktiv RT409002 
 • Opptak: Ny kolonne: Dato_UHG_Fullført. Se beskrivelse Opptak og FS151.001 Eksport til SO for klientoppgradering FS8.3.2. FS-521
 • NUS_enkeltutdanning: Kolonne Nusenkeltutdnavn utvidet fra 160 til 200 tegn.
 • Praksisavtale: Kolonne Praksisavtalenavn utvidet fra 50 til 150 tegn.
 • Ryddet vekk gamle Studentweb2-tabeller
 • Ryddet vekk gamle EVUweb-tabeller

Rettigheter

Ingen endring.

Diverse

 • Nye funksjoner lagt til fpr å muliggjøre visning i FS-klienten om emner som inngår i kvalifikasjonsoppnåelse allerede inngår i tidligere kvalifikasjonsoppnåelse. RT412581 FS-1001
 • Automatisk ny beregning av resultat etter klage: Rutinen benyttet endringsstatus KLAGE for et kjennemerke på at beregning var gjort allerede etter klage. Men en kan klage på flere deler, og da ble ikke resultat oppdatert etter at siste resultat kom inn. Dette er rettet slik at ny beregning gjøres også etter senere delresultat er oppdatert. RT419489
 • Kursdeltakelse: Trigger som automatisk setter tilbudsstatus V (eller I) der Status_Aut_Tilbud = 'J' og Status_Aut_Venteliste = 'J' er tatt vekk. Denne funksjonaliteten er flyttet over i API for kursdeltakelse. FS-823
 • I forbindelse med opprydding etter Studentweb2 og gammel EVUweb, vil det også bli foretatt sletting av applikasjonstekster og modulegenskaper for disse.

Undervisningsenhet samlebilde

Ledetekst "Felles undervisning" endret til "Følger undervisningen til". For undervisningsenheter som er referert til er teksten "Felles undervisning med" endret til "Undervising følges av". FS-997

Undervisningsaktivitet samlebilde

Ledetekst "Samkjøres med" endret til "Deler undervisningsplasser med". For undervisningsaktivitet som er referert til er feltene for emne og aktivitet tatt vekk, det vises kun tekst om "Deler undervisingsplasser med ...". FS-997

Oppnådd kvalifikasjon / Oppnådd kvalifikasjon protokoll

 Fane Emne: Lagt til kolonne “Annen kvalif.” som viser antall studiepoeng som inngår i annen kvalifikasjon. Mouseover på kolonne med verdi vil vise hvilken kvalifikasjonsoppnåelse det gjelder (kode og dato). Det er lagt til en sum under kolonnen, og denne blir rød når summen overstiger 60. Selve visningen av dette kommer i klientversjon 8.3.2. RT412581 FS-1001

FS009.003 Lokale applikasjonstekster

Rettet visning av tekster der samme tekstkode er benyttet av ulike applikasjoner. RT416294

FS200.034 Registrering av dødsfall

Rutinen er endret slik at det kun er klagesaker med verdi N for ferdigbehandlet som oppdateres, og disse får da verdi AVVIST, og J for ferdigbehandlet. RT416763

FS408.001 Oppretting av undervisingsenheter

Rutinene FS408.001 og FS408.003 er endret slik at de ikke lengre skal behandle aktiviteter med undervisningsform "ALP-PRAKS". FS-1008

FS579.001 Begrunnelse og klage

Rettelse i presentasjon av kommisjonsmedlemmer. RT419307

FS002.001 Nedlasting av felleskoder

 • Jobben som laster ned felleskoder kjøres heretter annen hver dat (tirsdag (kveld), torsdag (kveld) og lørdag. RT416809
 • Alle fellesroller har nå fått beskrivelse. FS_PRAKSIS1, FS_ETTERUTD3, FS_PRAKSIS2 og FS_EVUWEB manglet beskrivelse. RT418484

FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – utdanningsplanbasert

For emner som inngår i annen kvalifikasjon vises det nå en merknad med rød tekst. Denne beregningen gjøres kun for studenter som det opprettes kvalifikasjonsoppnåelse for. RT412581 FS-1001

FS670.002 Vitnemål

Engelske tekstene “Trial examination and public defence” er endret til “Doctoral examination” og “Disputation” er endret til “Public defence”. RT442621 FS-1011

Rapportering

 • Beregning av studieprogram for student, for SSB-varianten av registrerte studenter:  Beregningen for studieprogram_ssb er endret slik at den ikke skal ta med studieprogram med studieprogramkategori med verdi N for status_rapporter_nsd.
 • FS013.001 Utdanningstilbud: Rettelse i beregning av dato-intervall for utdanningstilbud. RT419334

Jobb for kontroll av snr-bestillinger

Denne jobben som automatisk kjører fnr-endring for mottatte snr logges nå i Jobb-logg. Denne loggen inneholder informasjon om alle personer som denne endringer er gjort for, og den varsler også dersom noen av disse har feilet og må behandles manuelt. I varselloggen kommer det fra klient FS8.3.2 en overgang til jobblogg fra varsler som gjelder snr-bestillinger. FS-1012

Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutine

 • Jobben som sender ut e-post med varsel om nytt resultat er nå skilt ut fra de generelle jobbene som går hver morgen. Den nye jobben vil kjøres to ganger pr døgn, kl 12:00 og kl 23:50. Som del av denne jobben vil også e-post om begrunnelse også sendes ut. RT413402 FS-1007
  Jobb-loggen vil heretter bli oppdatert med informasjon om at disse to jobbene er kjørt, med antall e-poster som er sendt ut. Jobb-loggen er tilgjengelig under meny Person - Personbilder.
 • Automatisk sletting av dokumenter: 

  For studenter med aktiv studierett blir det ikke foretatt noen sletting av dokumenter. FS-1000

Publisert 4. mai 2021 09:30 - Sist endret 4. mai 2021 15:31