Databasendring FS8.2.7

Databaseoppgradering fs8.2.7 (flis07) er lagt ut:

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/database/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

 • Inneholder mindre skjemaendringer og øvrige endringer i rutiner/rapporter.

Beskrivelse

(nytt) er tillegg etter av oppgraderingen opprinnelig ble lagt ut

Skjemaendringer

 • Foretakregistrator: Ikke lengre unik indeks for fnr. FS-961

 • Grad_Vitnemal: Nye kolonner: Breveierkode_S1_Dig, Avsnittkode_S1_Dig. Benyttes for å kunne definere forside for digitalt vitnemål.

 • Institusjon: Kolonnen institusjonstype utgår (er tidligere erstattet av institusjonstypekode). Kolonnen navnes om til x_institusjonstype.

 • Institusjon: Ny kolonne: Status_Aktiv (J/N)

 • Mail_Ko: Ny kolonne MailId (primærnøkkel). 

 • Praksissted: Endret kolonne Praksisstedkode_Eier til Nullable. FSWS-3001

 • Student_Pa_Undervisningsparti: Rettelse: Innført fremmednøkkel mot undaktivitet.

 • Vurdkombklage: Ny kolonne: Dato_Midlertidig_Svar. FS-847

 • VurdmeldDel: Ny tabell for å kunne koble eksplisitt angi hvilke deler som inngår i en helhet.

 • VurdprotDel: Ny tabell for å kunne koble eksplisitt angi hvilke deler som inngår i en helhet.

 • Utvavtalestudieprogram: Nye kolonner Status_Opptak_V og Status_Opptak_H. Angir om det tilbys opptak hhv vår og/eller høst for et studieprogram på en utvekslingsavtale. FS-935 RT368365
 • Rel_FSinstkonv: Tabellen er nyopprettet som følge av innføring av ny rutine for konvertering av institusjonskoder (felleskoder) der felleskoder er slått sammen.
 • API_Ressurs: Ny tabell. FSWS-1992
 • API_MQ_RessursTabell: Ny tabell. FSWS-1992
 • API_MQ_Abonnement: Ny tabell. FSWS-1992

Rettigheter

Rapporten FS270.001 Utvekslingspersoner kan kjøres med rollen FS_LES1. RT405049

Diverse

 • Person- og opptakslogg: Det manglet referanse til søkernr ved logging av noen av hendelsene. Dette er rettet. RT395454
 • Klage på vurdering: Automatisk setting av sensurfrist for klage på sensur: Modulegenskap FS - VURDERING - KSENSFRIST er innført. Denne modulegenskapen må være aktiv, og det må oppgis en antall dager etter registrering for beregning av frist-dato. Funksjonen setter inn dagens dato + antall dager oppgitt. FS-898
 • Poengalgoritme PLAN1 for undervisning: Dersom student har flere studieretter med utdanningsplan, så kunne det i få tilfeller gis ekstrapoeng basert på en tidligere ikke-aktiv utdanningsplan. Dette er rettet. RT402398
 • Visning av sanksjon i bildene Søknad samlebilde og Søknad samlebilde NOM: Rettelse av test når en sanksjon er begrenset til et bestemt studieprogram. RT402221

Søknadsweb

Søknadsweb tar hensyn til verdiene som oppgis for hvilke semestre et studieprogram er knyttet til en utvekslingsavtale. FS-935 RT368365

 

FS002.001 Nedlasting av felleskoder

 • Ny modulegenskap: FS - VURDERING - KSENSFRIST

FS101.014 Mottatt dokumentasjon

Nytt parameter: Kun søkere som har lastet opp alle typer dokumenter som kreves. Vises kun når rapporten kjøres for opptakstyper som har slikt krav. FS-670

FS159.001 Oppretting av søker som student

Rutinen kontrollerer sanksjoner for verdiene UTESTENGL, KARANTENEL og USKIKKET. Alle disse vil gi sperre mot oppretting som student.
Rutinen kontrollerer sanksjoner for verdiene INFOUTV. Denne vil kun gi en merknad i rapporten. RT402221

FS208.001 Hovedbokføring -rapportering til økonomisystem

Rettet lengde på kolonne for tekst.

FS250.001 Inndragning av studierett

Rutinen oppdaterer dato-gyldig-til til slutt-dato for studierett for alle lisenser og attester som ikke har slik dato/har en dato senere enn ny slutt-dato for studierett. FS-942

FS359.001 Generering av registertkort

For oppdatering for “Studieprogram med fritak” gis betalingsstatus verdi OPPDRAG i stedet for FRITATT. FS-981

FS470.001-004 Tilbud/vente/avslagsliste/oppmøteliste

Nytt parameter: Inkludér emner med samkjørt undervisning. Når denne krysses av vil også meldinger til emner som har minst en undervisningsaktivitet som er samkjørt med emnet rapporten kjøres for, tas med. Emnekode for samkjørt emne vil vises i parentes til høyre i rapporten. FS-980

FS511.001 Oppmelding av undervisningspåmeldte til vurdering

Rettelse slik at rutinen ikke forsøke å melde studenter, som allerede har resultat i protokoll, til vurdering. RT403500

FS527.002 Kontroll av frivillig gjentak

Rettelse for valget "Ta kun med studenter som har bestått emnet tidligere", og i visningen av første beståtte resultat. RT379659

FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll

Rutinen oppdaterer dato-gyldig-til til slutt-dato for studierett for alle lisenser og attester som ikke har slik dato/har en dato senere enn ny slutt-dato for studierett. FS-942

Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner

 • .
Publisert 13. okt. 2020 14:51 - Sist endret 3. mai 2021 15:28