Databasendring FS8.2.2

Databaseoppgradering fs8.2.2 (flis02) er lagt ut:

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/database/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

 • Inneholder skjemaendringer for

  • DBH-rapportering tabeller for rapportering av videreutdanning og fagvalg for lærere.

  • Oppdateringssperre for vitnemålsinformasjon

  • Ekvivalenser for vurderingskombinasjon

  • m.m.

 • VIKTIG: Jobb for etterbehandling av resultater er utvidet med ny beregning av samlet karakter etter at resultat av klage på del er registrert. Jobben for dette må etter oppgradering settes i gang på nytt for å få med den nye funksjonaliteten.

 • Og noen mindre tillegg og rettelser i rutiner/rapporter.

Beskrivelse

Rettigheter

 • FS670.010 Test av vitnemål side 2  kan kjøres av alle som har leserettighet (fs_les1) FS-820
 • Rollen FS_ROMS_FORDELER har er omnavnet til FS_FLYT_FORDELER FS-763

Skjemaendringer

 • NSDfagtype, Fag
  Kolonne NSDfagtypekode er utvidet fra 12 til 20 tegn.

 • NSDFagtype
  Ny kolonne: Status_Glu_Fagvalg

 • Alle tabeller som inneholder fagkode
  Kolonne Fagkode er utvidet fra 10 til 20 tegn

 • DBH_Stud_Lerer_Fagvalg
  Ny tabell for DBH-rapportering

 • DBH_Stud_GLU_fagvalg_Ktrl
  Ny tabell for DBH-rapportering

 • DBH_Stud_Vid_Lerer
  Ny tabell for DBH-rapportering

 • DBH_Stud_Vid_Lerer_Ktrl
  Ny tabell for DBH-rapportering

 • Jobblogg_Detail
  Kolonne Merknad utvidet fra 100 til 500 tegn

 • Klagetype, Godkjsaktype
  Default verdi for Status_Flyt er endret fra J til N. RT355461

 • Oppdateringssperre:
  Det er lagt på ny status-kolonne for oppdateringssperre: Sperre mot endring av vitnemålstekster.

  Denne påvirker oppdatering av
  1. Tekst - DS / Vtm (Studieprogram)
  2. Tekster - DS / Vitnemål (Kvalifikasjon)
  3. Vitnemål (Kvalifikasjon)
  4. Fag - DS (Studieprogram)
  5. Språk - DS (Studieprogram)
  6. Kvalifikasjon/Studieprogram-kvalifikasjon (studieprogram og kvalifikasjon, samme tabell)
  7. Navnehistorikk (studieprogram)
  8. Navnehistorikk (kvalifikasjon)

  Det er for studieprogram ikke lagt på kontroll for kull pr nå.
  Beregning av kull-periode utføres på grunnlag av normert varighet for hhv studieprogram og kvalifikasjon. Dersom varighet ikke er angitt beregnes denne ut fra studiepoeng. RT333751 FS-819

 • Brevtype
  Kolonnene Brevnavn, Brevnavn_Nynorsk og Brevnavn_Engelsk er utvidet fra 40 til 100 tegn. RT338134

 • Eksavviklingperson
  Kolonnene Bygningskode og Romkode er tatt ut av primærnøkkel for tabellen. Dette betyr at en student for en vurderingsenhet kun kan plasseres på et rom. FS-605

 • Infotermin_Emne: Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT355500

 • Emne_Navnhist: Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT355500

 • Infotermin_Studieprogram: Nye kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av rad. RT355500

 • Vurdklagevedtaktype: Nye kolonner for om kode gjelder for sensur og/eller formell klage. RT260870 FS-704
 • Vurdkomb_Ekv: Ny tabell for å registrere ekvivalenser for vurderingskombinasjoner. Kontrollen for om vurderingskombinasjon er bestått er endret til å håndtere ny struktur. Strukturen håndterer at grupper av vurderingskombinasjoner til sammen er ekvivalent med andre grupper av vurderingskombinasjoner.
  • Eksempel 1

   EKV-1 Vurdkomb-A GR#1
   EKV-1 Vurdkomb-B GR#2
   I denne ekvivalensen er Vurdkomb-A og Vurdkomb-B ekvivalente.

  • Eksempel 2
   EKV-1 Vurdkomb-A GR#1
   EKV-1 Vurdkomb-B GR#2
   EKV-1 Vurdkomb-C GR#2
   I denne ekvivalensen er Vurdkomb-A og kombinasjonen av Vurdkomb-B og Vurdkomb-C ekvivalente.

  • Eksempel 3
   EKV-1 Vurdkomb-A GR#1
   EKV-1 Vurdkomb-B GR#2
   EKV-1 Vurdkomb-C GR#3
   I denne ekvivalensen er Vurdkomb-A, Vurdkomb-B og Vurdkomb-C ekvivalente.

  • Eksempel 4
   EKV-1 Vurdkomb-A GR#1
   EKV-1 Vurdkomb-B GR#2
   EKV-2 Vurdkomb-A GR#1
   EKV-2 Vurdkomb-C GR#2
   I dette eksemplet er Vurdkomb-A og Vurdkomb-B ekvivalente, Vurdkomb-A og Vurdkomb-C er ekvivalente, men Vurdkomb-B og Vurdkomb-C er ikke ekvivalente.

  • Kun kombinasjoner under en vurderingsordning kan inngå i en ekvivalens. Topp-kombinasjoner og kombinasjoner med vurderingsordning kan ikke inngå i en ekvivalens. En må i slike tilfeller må bruke emnekjeder.

  • Eksisterende ekvivalenser (som gjelder underliggende vurderingskombinasjoner) er konvertert til ny modell.

   RT310681 FS-238 FS-373
 • Adresselinje4 (adresseland) er utvidet fra 30 til 40 tegn i alle tabeller der adresse inngår.
 • Tabellen Sensorrolle er utvidet med kolonner for nynorsk og engelsk navn. FS-808
 • Tabellen Kontakttype er utvidet med kolonner for nynorsk og engelsk navn. FS-844

Diverse

 • Det er lagt på full synkronisering mellom ekstilpasning og eksavviklingperson. Dette inkluderer også sletting av rom. FS-605

 • Det er kun lov til å bli plassert på et rom for en vurderingsenhet. Primærnøkkel for eksavviklingrom er endret (bygningskode og romkode fjernet fra primærnøkkel). FS-605

 • Det er lagt til en trigger på undervisningsmelding som sperrer mot endring av kolonne som inngår i nøkkel dersom studenten er meldt til aktivitet innenfor samme undervisningsenhet. Det er også lagt inn sperre mot sletting av meldingen. FS-762

 • Rettelse i trigger for synkronisering av kommisjon mellom vurderingsmeldinger med samme gruppetilordning. Triggeren vil nå også slette kommisjonsnr fra alle i en gruppe når kommisjonsnr slettes fra et av medlemmene (synkroniseringen så langt har kun gjort dette når det har vært registrert et kommisjonsnr (forskjellig fra NULL)). FS-682

 • Funksjonalitet for utsending av e-post når student har trukket sin klage er på plass.

  Alle saker av type SENSUR, med verdi TRUKKET for vedtak blir behandlet. Det sendes ut en e-post pr student som har trukket sin klage.

  Det logges at e-post om trukket-melding er sendt for studenten.

  Tekstkode SENSURKLAGETREKK_TEKST benyttes for selve teksten. FS-799

 • E-post til student om ny sensur på bakgrunn av klage har fått ny tekst (annen enn den generelle som gjelder ordinær sensur): Det er innført en ny felles tekstkode: SENSURVARSELKLAGE_TEKST
  Ved varsling av sensur til student, så vil denne koden benyttes dersom det for dette resultatet eksisterer en klagesak med
  Klagetype: SENSUR
  Ferdigbehandlet: J
  Vedtak forskjellig fra TRUKKET. FS-768

 • Vurderingskombinasjon: Endring av kandidatnrtype og startnr for nummerering blir logget i emnelogg. RT252751 FS-673

 • Undervisningsmelding: Det er ikke lengre mulig å endre kolonner som inngår i nøkkel for undervisningsmelding i de tilfeller studenten er meldt til aktiviteter innenfor samme undervisningsenhet. RT324777

 • Diakritisk tegn İ blir nå behandlet ved navnesøk. RT357010

 • Funksjonen for "Endre kvalifikasjon/dato" for oppnådd kvalifikasjon er rettet slik at dato og saksbehandler for oppretting av kvalifikasjonsoppnåelsen blir bevart. RT359098

 • Rettelse i resultatimport; Import av endringer feilet i noen tilfeller for personer med søknad, importen ble da markert som delvis utført. RT362058

 • Søknadsalternativ: Møttstatus BET kan ikke kombineres med møttstatus T (behandles på samme måte som møtt-status R)

 • Student samlebilde: Viser merknad om utsatt studiestart T.

Jobb for etterbehandling av resultater

 • Jobben er utvidet med funksjonalitet for nyberegning av samlet karakter for vurdering der resultat av klagebehandling på del er registrert. For at denne skal tre i kraft må jobben for etterbehandling slettes og initieres på nytt. Dette gjøres i vurderingsmodulen, menyvalg Rutiner - Protokoll - Initier jobb for etterbehandling av resultater.
  Mer konkret så gjennomgår rutinen alle klagesaker av type SENSUR som er ferdigbehandlet, der resltatet i protokoll har endringsstatus 'KLAGE'. Dersom dette resultatet inngår i en helhet som er registrert med en vekting (emnekombinasjon) og helheten har et resultat med uten verdi for Endringsstatus, så vil resultat bli beregnet på nytt. Også deler som har fått uendret resultat etter klage vil bli beregnet på nytt (forhåpentligvis med samme resultat som før). RT356458
 • Jobben som beregner samlet resultat for vurdering er endret slik at den vil vente i to dager med å forsøke å beregne resultat på nytt dersom rutinen allerede har forsøkt å beregne resultat (og ikke hvert 5. minutt tidligere).
 • Jobben som foretar protokolloverføring vil ikke lengre forsøke å overføre meldinger som mangler J for status-kandidat der kandidatnummerering kreves (disse vil ikke rutinen overføre).
 • Jobben som foretar protokolloverføring vil nå etter overføring foreta umiddelbar statistikkberegning for Studentweb og Fagpersonweb. FS-776

Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner

Funksjonen for publisering av karaktersnitt i Studentweb vil ikke lengre gjøre oppdateringen så lenge det eksisterer klagesaker med J for sperr karakterutskrift. RT355356

Søknad samlebilde

Ved godkjenning av vitnemål vil ikke rutinen lengre gjøre oppdatering av poeng som gjelder grunnlag VES/VPL. Disse oppdateringene vil kun skje for behandling av NOM-søkere. RT361970

FS002.001 Nedlasting av felleskoder

 • Lagt til nynorsk og engelsk navn for kontakttyper. FS-844
 • Lagt til nynorsk og engelsk navn for sensorrolle. FS-808
 • Nye status-kolonner for vurdklagevedtaktype. FS-704
 • Nye felleskoder for personidtype (Facebook, LinkedIn, Twitter)

FS149.001 Diagnose - NOM

Diagnosa FSA9 - Dersom Møttstatus har verdien "R" eller "T", så bør Tilbudsvar ha verdien "J": Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år).

FS159.001 Opprette søkere som student

 • Rutinen vil nå legge til klassetilhørighet også for eksisterende studieprogramstudenter som er opprettet i en tidligere termin. RT342420
 • Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år). Dvs dem som har fått møtt-status T blir opprettet som student, og får trukket sin studierett (om den er opprettet). 

FS161.001 Beregning av møtt

Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år). Dvs dem med møtt-status T blilr ikke beregnet av rutinen.

FS192.002 Fordeling - fylke, alder, kjønn

Utplukk på Møtt R er endret til Møtt R/T.

FS205.001 Faktura

Utplukk Opptak: Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år). Dvs disse blir det ikke laget faktura for.

FS205.012 eFaktura

Utplukk Opptak: Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år). Dvs disse blir det ikke laget faktura for.

FS206.003 Frafall av krav

Utplukk Nei-svar eller ikke møtt etter opptak: Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år).

FS207.001 Fakturaoppretting

Utplukk Opptak: Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år). Dvs disse blir det ikke opprettet krav for.

FS250.001 Inndragning av studierett

 • Testen Utelat studenter med betalingsfrist senere enn vil nå kun kontrollere om det finnes faktura med krav som har verdi J for semesteravgift. RT361383
 • Behandler ny møtt-status T (Plass reservert i to år) på samme vis som møtt-status R (Plass reservert til neste år).

FS371.002 Navneliste - kullstudenter

 • Nytt parameter: Campus. FS-783
 • Parametere for geografisk sted er tatt vekk.

FS439.001 Oppretting av kursdeltakere som student

Rettet beregning av undervisningsterminer for fler-termin undervisning. RT359137

FS456.001 Påmelding av klasse til undervisning

Rettet varsel om at vurderingsmelding mangler for emner med flertermin undervisning. RT359137

FS503.003 Eksamensvaktplan

Nytt parameter: Campus. FS-783 

FS550.001 Kandidatnummerering

Rettet feil som gav feilmelding om at kandidatnr ikke er entydig for melding. RT334139

FS551.001 Kommisjonsfordeling

Rutinen er endret slik at den håndterer en gruppe som en oppgave. Når en person plasseres på kommisjon, og denne er medlem av en gruppe, så vil alle de andre i samme gruppe (via trigger) plasseres i samme kommisjon. Rapporten FS551.001 viser denne plasseringen, men teller gruppen kun som en oppgave.

Merk at dersom det er lagt restriksjoner på kommisjonen, f eks at studentene skal være fra et bestemt program, så vil likevel gruppetilhørighet overstyre denne restriksjonen dersom studentene i samme gruppe er fra ulike programmer. Men det kan da bli litt tilfeldig hvilken kommisjon de havner i mht slike restriksjoner. FS-682

FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert 

 • Når rutinen kjøres uten oppdatering vil den ikke lengre "testoppdatere" tabeller. Dette er tatt vekk da rutinen for store utplukk kunne medføre blokkering for andre oppdateringer. RT321567
 • For sted er det mulig å kjøre rutinen for studenter som har endringer i utdanningsplan (emne) eller i vurderingsprotokoll etter en gitt dato. RT252603 FS-697

FS718.002 Generering av emner i utdanningsplan

Ved registrering av emneerstatning kontrolleres nå om emnet inngår i en kvalifikasjon allerede. RT362166

FS724.001 Adresseliste studieprogramstudenter

Nytt parameter: Campus. FS-783

 

Publisert 2. aug. 2019 09:29 - Sist endret 18. sep. 2019 07:53