Databasendring FS8.1.2

Databaseoppgradering fs8.1.2 (flis02) er lagt ut:

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/database/

Alle institusjoner skal installere denne flisen

Spesielt med denne oppgraderingen

 • Denne oppgraderingen kan ikke installeres mens brukere er inne i databasen

 • Viktigste endring er utvidelse av konteringskolonnene KDIM5 og PROSJEKTNR.

 • Inneholder ellers skjemaendringer som forberedelse for klage på vurdering i Studentweb, og noen mindre endringer for opptak, spesialtilpasning, resultatutveksling.

Beskrivelse

Generelt

 • Sletting av begrunnelsesak/klagesak kan ikke lengre gjøres av rollene FS_EKS2 og FS_EKSKLAGE, kun av FS_EKS3.Det er ikke lengre mulig å slette saker som er opprettet via Studentweb. FS-653 RT248018
 • Ved import av nye eksterne resultater for søkere vil ikke lengre ubehandlet resultat endres til J i følgende tilfeller: FS-640
  • Søker som enten er yngre enn 23 eller som har hake i kvalgrunnlag PRA OG
  • er kvalifisert for alle søknadsalternativ OG
  • høyere utdanningspoeng har verdi 2 ELLER det ikke er registrert manuellt utdanningspoeng
  • UNNTATT: Når det importeres resultater på nivå 40 eller 41
 • Rettet kolonnelengde for NVB-vitnemålsid i historikkbasen (utvidet til 19 tegn). RT253531
 • Merknad i oppnådd kvalifikasjon utvidet til 1500 tegn. RT257366
 • Ved oppdatering av GSK for deltaker blir nå studentgrunnlag slettet dersom dette eksisterer fra tidligere av. RT257981
 • Rutinen for endring av navn vil nå endre navn også på saksbehandler. RT259020
 • Resultatimport fra andre institusjoner: Rettelse i håndtering av kvalifikasjoner og emnesamlinger som har samme kode. RT254991
 • Beregning av karakterfordeling gjøres ikke lengre dersom det for en vurderingsenhet kun eksisterer bestått/ikke-bestått-resultater.  I oppgraderingen fjernes karakterfordeling fra alle vuderingsenheter som kun har karakter bestått/ikke-bestått (der karakterregelen også inneholder A-F) RT260685
 • Ved endring av navn for emnekombinasjon som er veivalg, vil studentveivalg oppdateres for studieprogramstudenten. RT265565
 • Ved endring av kode for emnekombinasjon med J for opptatt i utdanningsplan vil studentveivalg beregnes på nytt for studenten. RT265565
 • Generering av ventelistenr for opptak: Denne er rettet slik at den fungerer på samme vis som FS462.001 Undervisningsopptak (laveste loddnr best). RT322101
 • Endring av kandidatnr logges nå for vurderingsmelding. RT322551
 • Det er ikke lengre mulig å sende ut SMS uten rollen FS_SMS. RT322741
 • Endring av eksamenssystem og sensursystem blir nå logget for vurderingsenheter. RT322961

Skjemaendringer

 • Ny felleskode-tabell - begrunnelseform (SKRIFTLIG, MUNTLIG). Refereres fra vurdkombklage, slik at sensor kan angi hvilken form begrunnelse er gitt på. FS-630 FS-690 RT248006
 • Vurdkombklage er utvidet med kolonne begrunnelseform, slik at sensor kan angi hvilken form begrunnelse er gitt på. FS-630 RT248006
 • Rollene FS_STUDENTWEB og FS_OPPTAK1 vil nå opprettholde sin funksjonalitet relatert til innlogging i hhv Studentweb og Søknadsweb når disse inngår i en lokal rolle. RT248735
 • Ny tabell for logging av automatisk e-postutsending - for å unngå flere e-poster om samme sak.
 • Tabell sted utvidet med kolonner for dato og saksbehandler for oppretting og siste endring.
 • Ny tabell for krav om dokumenttype for opptakstype.
 • Vurderingskombinasjon er utvidet med kolonner for timer og minutter ekstra eksamenstid (vil erstatte eksisterende felt for ekstra tid i neste omgang)
 • Merknad i oppnådd kvalifikasjon er utvidet fra 500 til 1500 tegn
 • Ny koblingstabell mellom utestengingsstatus og lovhjemmel
 • Ny kolonner for utestenging: Status-behandlet og merknad
 • Ny tabell for lisenstype
 • Lisenstypekode for midlertidig lisens refererer nå til ny lisenstypetabell
 • Ny tabell lisenstype-forutsatt - kan kreve lisenser før studenter får meldt seg til vurdering

 

Godkjenning av obligatorisk aktivitet

Kontrollen av eksisterende godkjenning er rettet slik at den håndterer godkjenninger som manuelt er ugyldiggjort. RT321561

FS010.002 Emner (dbh)

Rettet vår-rapporteringen slik at ikke emner som har start på høsten kommer med (ble tatt med dersom studenter var koblet til disse allerede i høst-semesteret). RT324484

FS101.014 Mottatt dokumentasjon

Rapporten fanget ikke opp eksternresultater som kun inneholdt kvalifikasjon (ingen emner). Dette er endret. RT261463

FS301.010 Studenter i studiekull

Rettet visning av telefonnr. Personer uten telefonnr kunne bli vist med telefonnr som gjelder annen student. RT323031

FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter

Ved oppretting av undervisningsaktivitet blir også campuskode kopiert inn. FS-668 RT251077

FS408.003 Kopiering av undervisningsaktiviter fra enhet til enhet

Ved oppretting av undervisningsaktivitet blir også campuskode kopiert inn. FS-668 RT251077

FS670.001 Vitnemål

 • De ulike dokumentene håndterer nå navnehistorikk for kvalifikasjon. RT254892
 • Rettet linjebrekking for merknader i vitnemålsgrunnlaget for merknader som inngår. RT260947 
 • Når kun engelsk oppgavetittel er registrert vil denne nå vises på norske vitnemål. RT258735

FS718.006 Generering av veivalg for kull, studieretning eller klasse

Rettet slik at aktiv-status på klassetilhørighet kontrolleres. RT259721

 

Publisert 28. sep. 2018 14:22 - Sist endret 28. sep. 2018 14:22