Referat fra møte i undervisningsgruppen

Dato og sted:

13. mai 2019, Unit.

Til stede

Thor Højgaard Anti, NMBU
Nils Christian Fareth, UiT
Håvard Moe Hagen, HVL
Asger Hagerup, NTNU
Petter Kjær, UiB
Pål Erik Megaard, UiO
Thomas Nilsen, NORD
Siv Marit Nordhagen, OsloMet
Linda Novak, VID
Sven Petter Myhr Næss, Unit
Kai Quale, Unit
Stig Benserud, Unit (sak 4 og 5)
Sigrid Kjøbli, Arbeidslivsportalen (sak 2)

Agenda

1. Referat fra møte 21.1.2019

Referatet ble godkjent
 

2. Status Arbeidslivsportalen

Sigrid Kjøbli gikk gjennom status for Arbeidslivsportalprosjektet.

Noen tilbakemeldinger fra gruppen:

Vi trenger et API for å ha tilgang til data fra Arbeidslivsportalen, dersom portalen skal være autoritativ (det skjer endringer hele tiden).

Må definere hva som skal være autoritative data og når. 

Praksissteder kan hentes fra Brønnøysundregisteret. Kode settes automatisk ved import. Det bør ikke være lov å legge inn steder uten postnummer/orgnummer. Praksisstedene selv oppretter underavdelinger/-enheter.

Trenger å tydeliggjøre klasse/kull i praksisrisset. Hvor mye data de trenger å legge inn, på hvilket nivå.

Endringer må loggføres. Det er bedre med loggføring enn streng tilgangskontroll, selv om det også kan være behov for å begrense tilgang, f.eks. på minst fakultetsnivå. 

 

3. Status for undervisningsmodulen
FS 8.2.2 er i prod.

Gruppen vil gjerne at vi ser på tidligere endringsønsker som har vært utsatt til ny modul, nå som modulen er under gradvis implementering. Unit lager oversikt over sakene det gjelder, og så tas de opp på neste møte.

Und.akt samlebilde: Feltet kapasitet er låst for redigering i underbildet Undakt. Unit sjekker om det kan fikses. 

 

4. Campus på undervisning

Utgangspunktet var et notat skrevet av Stig Benserud. Når det gjelder første punkt, er det allerede gjort endringer som kommer i produksjon med neste flis. Studentens campus blir nå påsatt undervisningsmeldingen.

Hvis campusfeltet på und.akt. er åpent, vil denne aktiviteten være valgbar for studenter fra alle campuser. 

Når det gjelder endring av campus på undervisningsmelding, gjør vi ingen endringer fra hvordan det fungerer i dag: Når studenten trekker melding, innenfor oppmeldingsperioden, kan de melde seg opp til nytt med ny campus (hvis det er lov). 

Eventuelle endringer bør komme etter at ny datamodell er innført.

 

5. Oppmøteregistrering - oppfølging av høringssak 

Høringssak har vært til behandling i planleggingsgruppen, som har bedt undervisningsgruppen om å følge og opp komme med forslag til løsning.

Noen innspill fra diskusjonen:

  • Prosentberegning viktig. 75/80 prosent av oppmøte - bør kunne beregnes ut fra løpende prosent på undervisningsaktivitet (ikke en prosent av helheten). 
  • Å automatisere tellingen av oppmøte/prosent vil være en stor heving i kvalitet for systemet.
  • Mangler rutine for å registrere oblig med oppmøtekrav basert på faktisk oppmøte, samt rapport over hvordan studenter ligger an.

  • Egen spesialtilpasning av undervisning for studenter med dispensasjon fra oppmøtekrav. Vil kanskje kreve tre statuser: Møtt Ja, Møtt Nei og Disp?

  • Utvide FS515.001 utvides til å slette på grunnlag av manglende oppmøte.

  • Fjerne den direkte koblingen til timeplan. Sett heller antall timer på aktivitet. 

  • Se på hele modellen. Oppmøteregistrering brukes for å oppfylle krav knyttet til obliger. Bør alt flyttes til vurd.enhet for oblig oppmøte, som evt kan lese timeplandata? Eller bør obligene som angår oppmøte tilbake til undervisningsmodulen?

  •  Bruke ønsket API til å overføre disse dataene, fra f.eks. Canvas. Kan da brukes i tillegg til eller i stedet for Fagpersonweb. 

Konklusjon:
Unit lager et notat med konsept for løsning - hva ønsker vi å oppnå (automatisering, bedre oversikt osv). 


6. Innkomne ønsker

Arv av rom-mal ved kjøring av rutine FS408.001, samt kopiering av personroller til undervisningsenhet (JIRA-825).

Ønsket støttes.

a) Ny hake for å kopiere rom-mal fra tidligere (i tillegg til haken som allerede fins for å legge til rom-mal på nye enheter).

b) Egen hake for å ta med personroller på und.enhetsnivåer (bør løftes på nivået over innrykket. Og alt for kun aktive fapersoner. Eller dette bør gjøres automatisk?).

Oppfølgingspunkt Unit: Endring av datoperioder: kan denne kjøres uten at rutinen oppretter nye und.enheter (dersom noen er slettet, og de ikke ønsker at de skal opprettes på nytt). 

 

8. Eventuelt
481.001 - Diagnose

Burde gi varsel dersom du har lagt inn timeplaner på nivå som ikke er lavest i und.hierarkiet. Varselet/feilmeldingen bør gis i klienten når noen forsøker å legge timeplan som ikke er laveste nivået i hierarkiet. 

Neste møte:

16. september 2019, på Unit.

 

 

Publisert 21. mai 2019 13:43 - Sist endret 5. juni 2019 13:50