Filter og muligheter for � se utplukk av data i STAR/Tableau

De fleste rapportene i STAR/Tableau starter med et institusjonsoverblikk. Dvs at du f�r data for hele institusjonene. Men med hjelp av filtre kan du raskt se p� det studieprogrammet, instituttet eller fakultetet du m�tte �nske. I de fleste rapportene g�r de samme filtrene igjen.

Her f�lger forklaring p� de mest brukte filtrene. Normalt vil filtrene gi deg mulighet til � velge et eller flere elementer. Det er rapportenes fokus som bestemmer hvor mye frihet du har til � filtrere.

�rstall og terminkode

Du vil se at en del rapporter har flere elementer for �rstall og termin. Disse gir litt ulik informasjon.

�rstall: Angir det kalender�ret du ser p�

�r termin: Angir det eller de kalender�rene og semesteret du ser p�

Terminkode: Gir deg mulighet for � se p� enten v�r eller h�stsemesteret.

�rstall start: Dette �rstallet er knyttet til feltet START i FS. Dette brukes n�r vi skal plukke ut studenter som startet p� et gitt tidspunkt. Vi ser for eksempel p� de som startet p� studiet sitt i 2010 ved � sette �rstall start lik 2010.

�r termin start: Angir det kalender�r og semesteret du ser p�. Dette er knyttet til feltet START i FS.

Terminkode start: Gir deg mulighet for � se p� enten v�r- eller h�stsemesteret.Dette er knyttet til feltet START i FS.

�rstall kull: Dette �rstallet er knyttet til feltet KULL i FS. Dette brukes n�r vi skal plukke ut en gruppe studenter som er registrert p� samme kull. Vi ser for eksempel p� de som har kull 2010 ved � sette �rstall kull lik 2010.

�r termin kull: Angir det kalender�r og semester du ser p�. Dette er knyttet til feltet KULL i FS.

Terminkode kull: Gir deg mulighet for � se p� enten v�r- eller h�stsemesteret.Dette er knyttet til feltet KULL i FS.

Eksempel. I en del rapporter et det naturlig � plukke studenter fra et eller flere start�r eller kull, s� du legger et filter p� enten �rstall start eller �rstall kull. Men du vil ikke legge noen filter p� feltet �rstall, siden du �nsker � se hva som skjer med de som f.eks. har starter i �r 2010 og hvordan det g�r med dem fra og med 2010 og videre fram til i dag. Du setter �rstall start =2010 mens �rstall ikke har noen begrensninger siden du �nsker � se utvikling i denne gruppen i �rene 2010,2011, 2012 osv.��

 

Forskjellen p� START og KULL

I det studenter for studierett blir de tilordnet b�de START og KULL. Ofte s� er det samme verdi b�de for START og KULL. Hvis studentene av ulike �rsaker blir forsinket i sine studier vil START forbli det samme mens KULL kan endre seg. Det er ogs� andre grunner til at KULL kan endre seg, som at studenten har med seg emner fra en annen institusjon og at studenten blir flyttet opp et eller flere KULL. S� START er en verdi som normalt holdes fast mens KULL kan endre seg. S� i rapporter hvor en ser p� frafall er det naturlig � se p� START da dette er en mer permanent st�rrelse.

 

Inndeling i ulike niv�er

Rapportene har en del elementer for � dele inn i ulike niv�er. Dette gj�r at du kan se p� ulike grupper som f.eks. bare bachelor � eller masterstudenter.

Studieniv�: En inndeling av niv�er som kommer fra FS. Denne inndelingen er finere enn de som er definert av NSD.

NSD gruppe: Gir en grov inndeling i de ulike niv�ene innenfor h�yere utdanning. Definert av NSD (Norsk senter for forskningsdata).

NSD niv�: En noe finere inndeling av de ulike niv�ene innenfor h�yere utdanning. Listen er definert av NSD.

Inndelinger p� sted og studieprogram

I alle rapporter skal du kunne se statistikk for enkeltsteder og/eller studieprogram.

Fakultet: Du kan se p� ett eller flere fakultet/avdelinger.

Institutt: Du kan se p� ett eller flere institutt.

Studieprogram: Du kan se p� ett eller flere studieprogram.

Studieretning: P� enkelte institusjoner er studieprogrammene delt inn i studieretninger. Du kan velge de ulike studieretningene for de studieprogrammene som har det. Merk at dersom studentene kan velge studieretning selv, vil data ha d�rligere kvalitet enn om studentene blir tatt opp til studieretning.

Statistikkelementer

De fleste rapporter inneholder en del statistikkelementer som det kan v�re interessant � se p�.

Kj�nn: Gir mulighet for � se p� kj�nnsstatistikk.

Snittkarakter FS: Gir gjennomsnittskarakteren for alle de emnene studentene har tatt ved institusjonen. Snittkarakteren oppgis som en tallverdi. A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1.

Snittkarakter NVB: Gir gjennomsnittskarakteren for studentene fra videreg�ende skole. Studentene m� ha et elektronisk vitnem�l registrert i NVB-databasen (Nasjonal vitnem�lsdatabase) for at snittet skal beregnes. Data er tilgjengelig for vitnem�l som er utstedt fra �r 2000 og framover. Er vitnem�let eldre eller fra utlandet, er det ikke tilgjengelig i NVB.

Alder: Studentens alder. En hendelse kan v�re at studenten registrerer seg, tar en eksamen eller en kvalifikasjon eller lignende.

Alder freg: Studentens alder ved f�rstegangsregistrering i FS. Dette er en fast verdi som ikke endrer seg over tid.

Alder opptak: Studentens alder ved opptak til det aktuelle programmet. Denne verdien endrer seg ikke over tid for det spesifikke programmet.

SSB Alder: Deler studentene inn i ulike aldersgrupper. Inndelingen kommer fra SSB (Statistisk sentralbyr�).

Geografi: Noen av rapportene gir deg mulighet til � se p� fylke og kommune for studentene/s�kerne. Tableau gir en mulighet for � presentere dette via kart som er gjort i noen av rapportene.