Klientendring FS8.4.1

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs84_1.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Mindre rettelser.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

r1: Endringer lagt ut i revisjon 1

r2: Endringer lagt ut i revisjon 2

BILDER

Generelt

Tester som utføres på tekstfelter blir nå også utført etter at en har oppdatert feltet via dialogen Edit - Tekstfelt (Ctrl-T). Gjort i første omgang for å få melding om ulovlig e-postadresser. FS-1204

Søknad samlebilde

Ved sletting av meldinger fra øvre del av bilde når meldingsvisningen er i "smal visningsmodus", ble alltid første meldng slettet uavhengig av hvilken melding som hadde fokus. Dette er rettet. RT306126 FS-1225 r2

Vitnemålsbehandling

Valget Beregn er utvidet med å også automatisk generere innholdet i fagprofilen for søker, gjelder spesielt SKO-poeng. Dette er en generering som gjøres med valget Fullfør i Søknad samlebilde, men det er for sent for å få en fullverdig vurdering av LÆRALT-kravet. I dag må en velge Fullfør, før en gjør disse beregningene i bildet Vitnemålsbehandling. RT304213 r1

Fagperson samlebilde
Rettet visning av faner der bildet justeres ned i bredden. https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=476056
Rettet oppdatering for feltet E-postadresse arbeid (ble kun oppdatert dersom også en annen e-postadresse ble oppdatert samtidig). RT300311 FS-1202

Fagperson
Rettet oppdatering for feltet E-postadresse arbeid (ble kun oppdatert dersom også en annen e-postadresse ble oppdatert samtidig). RT300311 FS-1202

Spesialtilpasning for person

Navn for type spesialtilpasning er lagt til i datagrunnlaget for bildet. RT302791 FS-1218

Søknad samlebilde NOM

Fanen Søk.alt har igjen fokus ved åpning av bildet.

Begrunnelse og klage

  • Rettelse av feil i visning for mouseover for nytt resultat. Der ble den som overførte resultatet vist som kommisjonsmedlem. FS-1173 RT474259
  • Det er lagt til sperre mot endring av klagetype for saker opprettet i Studentweb. RT301744 FS-1213

Kommisjon med sensorer
I visningen er sensoroppnevninger for sensor blir hele rekken med oppnevninger vist som mouseover der det ikke er plass i bildet for hele visningen. RT476182 FS-1190

Vurderingsenhet samlebilde

Fane Kommisjon: Ny kolonne: Campus.

Kursdeltakelse samlebilde

Det er lagt på kontroll av e-postadresser i dette bildet (ved endring av adresser). RT306126 FS-1225 r2

Emne samlebilde

Fanen Pensum er tatt vekk fra bildet (tabellen utgått). RT303671 FS-1226

Studieprogram samlebilde

  • Rettet visning av faner der bildet justeres ned i bredden. RT476056
  • Fane Lisens: Tatt vekk feltet Kodeverditype. FS-1203 RT476566

Institusjon

Rettelse slik at verdi for feltet Fusjonert vises. r2

RAPPORTER

FS150.001 Import fra SO

Den automatiske oppdatering av status for import i FS150.001 trakk fokus vekk fra andre vindu. Denne er endret slik at oppdateringen kun gjøres når FS150.001 er det aktive vinduet. RT301099

FS214.001 Send e-post

Det er for emne-feltet lagt til en begrensning på 100 tegn (over 100 tegn gav tidligere en feilmelding ved forsøk på utsending).  RT301859 FS-1198

FS400.001 Undervisningsemner

Nytt parameter: Campus. FS-1201

FS431.002 Kursdeltakere - kurs - spørsmål og svar

Fritekstsvar ble ikke vist frem når rapporten ble gruppert etter spørsmål. Dette er rettet. FS-1222 RT305303

FS515.001  Sletting av undervisnings- og vurderingsmeldinger
Valget "Manglende eksplisitt studierett" er navnet om til "Avsluttet studierett gitt termin".

Dette valget fungerer nå på følgende vis:

  • Dersom studenten har en studierett som er opphørt innenfor semesteret for meldingen som gjelder et gitt emne OG ikke har en annen aktiv studierett som gjelder dette emne, så blir meldingen slettet.
  • Dersom studenten har en studierett som er opphørt innenfor semesteret som ikke gjelder eksplisitt for emnet OG ikke har noen annen aktiv studierett, så blir meldingen slettet.

RT300041 RT300043 FS-1182

FS551.003 Kopiering av kommisjoner

  • Nytt parameter: Kopier også klagekommisjoner. RT300657 FS-1208
  • Det er lagt til en merknad i rapporten. Viser nå informasjon om at evt referanse til undervisningsaktiviotet ikke blir kopiert. RT300393

FS660.001 Oppnådd kvalifikasjon

Kolonneoverskrift Utskrevet er endret til Produsert. RT308506 FS-1230 r2

FS670.001 Vitnemålsdokumenter

Det er funnet et par eksempler på at Diploma Supplement har inneholdt sider fra et annet vitnemålsdokument som er behandlet av samme saksbehandler. Det er funnet en mulig feilkilde for dette som det lagt inn en rettelse for. RT471554 FS-1150

FS729.001 Semesterregistreringsopplysninger for studieprogramstudent

Rettelse i visning av campus i heading for rapport. RT475695

FS-SYSTEM

Ingen endring.

Publisert 18. mai 2022 12:59 - Sist endret 15. juli 2022 14:49