Klientendring FS8.3.6

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs83_6.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever databaseoppgradering FS8.3.2 (flis02)

Viktighet av oppgraderingen: Middels Modellen for praksisavtale er endret vesentlig. Det er gjort endringer i bilder og rapporter for å støtte denne endringer. Ellers noen få andre forbedringer.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

R1: Endringer til revisjon 1

R2: Endringer til revisjon 1

BILDER

Student samlebilde

For studieprogrammer der det er oppgitt minst et campus vil bakgrunnsfargen for campus være gul. FS-1060

Utdanningsplan

Utvidet felt for visning av studiepoeng (viste ikke hele tallet over 100sp). RT462603

Kull samlebilde

Fane Klasse: Viser navn på campus.

Undervisningsaktivitet

Endret referanse til praksisavtale. Må nå velge avtalenavn i stedet for avtalested og avtalenr. Praksissted oppdateres som tidligere.

Praksisavtale

 • Det er nå mulig å koble flere avtalesteder til samme avtale. Dette har medført at avtalested er tatt vekk som felt i øvre del av bildet, og lagt til som fane.
 • For fanen Praksissted må nå både avtalested og praksissted registreres.
 • Nytt vis-valg for kun å vise aktive avtaler.
 • Visningen av praksissted-struktur (oppe til høyre i bildet)
  • viser nå alle avtalesteder med underliggende struktur.
  • vil flyttes helt til høyre og i full høyde av bildet dersom vinduet utvidet i bredden.
  • har fått en funksjon som aktiveres med høyre musetast for å legge sted til i avtalen (under fanen praksissted).
 • Det er mulig å registrere flere praksistyper for en avtale. Dette har medført av praksistype er tatt vekk som felt i øvre del av bildet, og lagt til som fane.

Sanksjon

Det er nå mulig å oppdatere feltet ferdigbehandlet for sanksjoner registrert av andre uten å måtte oppdatere verdi for lovhjemmel. RT459957

Tildelt lisens

Bildet er utvidet med kolonne for visning av Campus. Kolonnen er ikke søkbar i denne versjonen. RT414559 FS-1038

Søknad - resultatgrunnlag

Visning av eksisterende resultater, innbyrdes sortering mellom resultatene er forbedret, fremhentingen er raskere. RT443336 FS-1014

Godkjenningssak samlebilde

Visning av eksisterende resultater, innbyrdes sortering mellom resultatene er forbedret, fremhentingen er raskere. RT443336 FS-1014

Person eksternstudium samlebilde

Visning av eksisterende resultater, innbyrdes sortering mellom resultatene er forbedret, fremhentingen er raskere. RT443336 FS-1014

Utdanningsplan

Visning av eksisterende resultater, innbyrdes sortering mellom resultatene er forbedret, fremhentingen er raskere. RT443336 FS-1014

 

Vedlikehold av lisenser og attester for kull

Bildet er utvidet med kolonne for visning av Campus. RT414559 FS-1038

Vurderingsenhet

Kommentar eksamen er splittet i felter for bokmål, nynorsk og engelsk FS-991

Kommisjon med sensorer

Det gis det et varsel om at evt sletting også vil medføre sletting av fpw_sensurkladd, på samme vis som for vurderingsenhet. RT448753

Fakturareskontro

Fane Detaljer: Ved valg av ny detaljtype vil konteringsinformasjon nå alltid oppdateres med konteringsinformasjon hentet fra valgt detaljtype. Hittil har en ikke skrevet over evt eksisterende verdier i konteringsinformasjon, f eks om en annen detaljtype var valgt først. RT452168 FS-1025

Emne samlebilde

Fane Fork.krav:Feltet for emnekode er utvidet slik at hele koden vises. RT459406 

Datasystem

Feltene for navn og beskrivelse er splittet i felter for bokmål, nynorsk og engelsk FS-982

Tidskontodetaljtype

Felt for navn er splittet i felter for bokmål, nynorsk og engelsk FS-986

Lisenstype

Bildet er utvidet med felt for type politiattest. Denne koblingen muliggjør funksjonalitet i Studentweb for bestilling av politiattester. Dette er funksjonalitet som er utviklet i Studentweb og som vil piloteres for enkelte studier som har start i førstkommende vår-semester. R2

RAPPORTER

FS101.001 Søkerliste

For opptak som har krav om dokumentopplasting før en søknad er komplett er det lagt til visning om søknaden er komplett, og dato for siste opplastede dokument. FS-1041

FS101.014 Mottatt dokumentasjon

For opptak som har krav om dokumentopplasting før en søknad er komplett er det lagt til visning om søknaden er komplett, og dato for siste opplastede dokument. Det er lagt til et nytt standard sorteringsvalg for søkernr. FS-1041

FS155.002 Søkere med studierett

Nytt visvalg: Studentnr. RT445373 FS-1050

FS214.001 Send e-post

Dersom tekst for emne og melding er oppgitt for minst et av språkene som defineres av studentutplukket, men ikke alle, så vil en få følgende varsel når e-post skal sendes ut:

«Du er nå i ferd med å sende XXXX-tekst til X-antall mottakere som ønsker å tilskrives på XXXXX og YYYYY. Ønsker du å fortsette?»

I disse tilfellene vil teksten for emne og melding som sendes ut vises i grå skrift for de språk en ikke har oppgitt tekst for. Merk at dersom kun emne eller melding gis tekst, så vil ingen av disse bli benyttet ved utsending.

Med dette slipper en å kopiere tekster mellom språkfeltene i de tilfeller en ikke ønsker å lage tekst på ulike språk/målform. RT446424 FS-1055

FS214.002 Send SMS

Dersom melding er oppgitt for minst et av språkene som defineres av studentutplukket, men ikke alle, så vil en få følgende varsel når e-post skal sendes ut:

«Du er nå i ferd med å sende XXXX-tekst til X-antall mottakere som ønsker å tilskrives på XXXXX og YYYYY. Ønsker du å fortsette?»

I disse tilfellene vil melding som sendes ut vises i grå skrift for de språk en ikke har oppgitt tekst for.

Med dette slipper en å kopiere tekster mellom språkfeltene i de tilfeller en ikke ønsker å lage tekst på ulike språk/målform. RT446424 FS-1055

FS265.003 Studenter uten campus-tilknytning

Ny kontrollrapport. Finner studieprogramstudenter der campus ikke er oppgitt. Kan kjøres for et program eller alle programmer ved et sted. Kan videre velge om kun aktive studenter skal kontrolleres, og om kun studieprogrammer som er koblet til en campus skal med. FS-1060

FS270.001 Utvekslingspersoner

Nytt visvalg for Resultater. Med dette vises alle emner studenten har resultat i, eller er meldt til. Resultatstatus vises for det enkelte emne, der M betyr Meldt. Pr default er vis-valget ikke krysset av. RT440975 FS-1043

FS301.010 Studenter i studiekull

Nytt vis-valg: Inaktive studenter i klasse. Dersom denne ikke krysses av, så vil studenter som ikke har noen aktiv klassetilhørighet vises uten klassetilknytning. Gjelder kun klassefordelt liste. RT453094 FS-1059

FS359.001 Generering av registerkort

 • Nytt parameter "Overskriv betalingsform FRITATT med OPPDRAG" er lagt til. Denne gjelder kun for valget "Studieprogram med fritak". Pr default er denne valgt. RT457759
 • Nytt parameter for Betalingsform. Kan velge mellom FRITATT og OPPDRAG. Default valg er OPPDRAG. Gjelder kun valget "Studieprogram med fritak". FS-1039 RT416247

FS408.001 Oppretting av undervisingsenheter

Det er lagt til utplukk på studieprogram. Denne behandler da emner som er direkte koblet til gitt studieprogram via fanen Emne i Studieprogram samlebilde. Dvs det er ikke noe valg her for kull og klasse. Parametere for studienivå, campus og emnetype er valgbare for dette utplukket. FS-1040 RT417994

FS474.001: Deltakerliste for undervisningsparti

 • For praksissted i header vises nå hele praksissted-hierarkiet fra stedet avtalen gjelder for, ned til praksisstedet for den enkelte aktivitet. RT453400 FS-1029
 • Visvalg for e-postadresser er innført. RT410380 FS-1037

FS474.003: Deltakerliste for undervisningsparti - med veilederinformasjon

For praksissted i header vises nå hele praksissted-hierarkiet fra stedet avtalen gjelder for, ned til praksisstedet for den enkelte aktivitet. RT453400 FS-1029

FS490.001 Tildelt lisens

Rapporten er utvidet med parameter for campus. Campus er lagt til i datagrunnlaget for rapporten, men vises ikke i selve rapporten. RT414559 FS-1038

FS490.002 Gyldig lisens gitt studieprogram

 • Rapporten er utvidet med parameter for campus. Det er også lagt til visning av campus i rapporten. RT408259 FS-1033 RT414559 FS-1038
 • Rettelse i rapporten slik at lisenser som er registrert på andre programmer enn det som rapporten kjøres for ikke kommer med i rapporten. Gjelder tilfeller der samme student er på flere programmer med samme krav til lisens/attest. RT462820

FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter

 • Det er lagt til utplukk på studieprogram. Denne behandler da emner som er direkte koblet til gitt studieprogram via fanen Emne i Studieprogram samlebilde. Dvs det er ikke noe valg her for kull og klasse. Har forøvrig samme parametere som de øvrige utplukk. FS-1040 RT417994
 • Nye parametere for studienivå. Gjelder utplukk for sted, studieprogram og undervisningsenhet. FS-1035 RT410264

FS508.002 Vurderingsenhet

Rapporten er utvidet med visning av system for begrunnelse og system for klagesensur, Det er også lagt på visvalg for Fagperson. I tillegg er det lagt på skillelinjer mellom hver vurderingsenhet som vises i rapporten. RT410303 FS-1036

FS579.001 Begrunnelse og klage 

Nytt visvalg: Vitnemål produsert før klage: Med denne valgt vil det i rapporten vises (med fet tekst) om det eksisterer en kvalifikasjonsoppnåelse med vitnemål produsert før klage er registrert på et emne som inngår i denne oppnåelsen. Det er også lagt på et valg for Vis kun saker med vitnemål produsert før klage. RT450059 FS-1058

FS670.001 Vitnemål

To av feltene på vitnemålsgrunnlaget, fødselsnr og sum studiepoeng, er begge høyrejustert. PDF-generatoren inneholder en feil slik at denne teksten forskyves litt til høyre. I noen få tilfeller så forsvinner litt av siste siffer. Det er laget en midlertidig fiks som legger til en blank etter disse feltene (inntil pdf-generatoren er rettet). RT463033 RT410537

FS727.004 Studenter tilknyttet emne (utdanningsplan)

 • Rapporten er utvidet med valget “Inkludér studenter som har bestått emne”. Pr default er denne valgt. Valget gjelder alle tre rapportvariantene. RT459468 FS-1064
 • Hele innholdet av resultatkolonnen vises nå, og den tar hensyn til linjeskift. R1 RT463238

FS-SYSTEM

Ingen endringer

Publisert 20. sep. 2021 09:28 - Sist endret 14. juli 2022 08:28