Klientendring FS8.2.9

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs82_9.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Endringer for praksissteder og avtaler.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

 • Feltene for periode (fra - til termin) for campus på emne og studieprogram gir pr FS8.2.4 ingen ekstra funksjonalitet. Dette kommer i senere oppgradering.FS-930
 • (r1): Endringer til FS8.2.9r1 (28.1.2020)

BILDER

Generelt

Ved innlegging av lenker i rik-tekst-avsnitt blir disse nå satt inn med font Arial (som øvrig tekst), og ikke Times New Roman. RT366675

Student samlebilde

 • Fane Veiledning: Dobbeltklikk i feltet e-postadresse medførte at FS ble avsluttet, dette er rettet. RT371309
 • Fane Und.meld: Nytt felt Publiser opptak. Default verdi settes til N for feltet ved manuell registrering av melding. RT372672

Søknad samlebilde

Endret dette slik at dersom høyre musetast brukes over grunnlag eller merknad så får den samme funksjon som når det gjøres over hovedbildet. RT371105

Utvekslingsavtale

Fane partner: Norsk/original navn vises nå for institusjon/sted i stedet for engelsk. RT374829 (r1)

Student undervisning samlebilde

Fane Und.meld: Default verdi settes nå til N for publiser opptak ved manuell registrering av melding. RT372672

Utdanningsplan

Den røde teksten som vises ved avvik fra studiepoeng i protokoll er rettet - ble alltid vist for studiepoeng med desimaler. RT373452

Undervisningsmelding

Default verdi settes nå til N for publiser opptak ved manuell registrering av melding. RT372672

Plassering av student på undervisningsparti

 • Rettet slik at vinduets minimeringsknapp fungerer. RT370093
 • Fjernet to testmeldinger som kom frem ved kobling av person til sted/veileder. RT374776 (r1)

Oppmøte på undervisning

Nye felt for ukenr (Årstall-Uke). Feltene er obligatoriske. RT333046

Praksissted

 • Kodesettet består nå kun av felleskoder som ikke kan endres ved den enkelte institusjon.
 • Nytt felt: E-postdomene.
 • Organisasjonsnr er nå en unik kode.
 • Ny fane: Stedtype. Erstatter tidligere felt i øvre del av bildet for stedtype. Kan dermed registrere flere stedtyper for samme praksissted. (r1)
 • Fane Kontaktperson: Ny struktur for kontaktperson. Kontaktpersoner registreres i egen tabell, kobles deretter til praksissted, og til sist til praksisavtale. (r1)

Praksisavtale

 • Praksistype refererer nå til ny kodetabell som kun omhandler praksis for undervisning.
 • Fane Kontaktperson: Ny struktur for kontaktperson. Kontaktpersoner registreres i egen tabell, kobles deretter til praksissted, og til sist til praksisavtale. (r1)

Kontaktperson - praksis

Nytt bilde for registrering av kontaktpersoner for praksis.(r1)

Godkjenning av obligatorisk aktivitet

Overgangsknappene fra bildet er rettet slik at de deaktiveres etter bruk (og dermed ikke utføres på nytt ved trykk på Enter). RT371126

Begrunnelse og klage

For begrunnelse: Url i protokoll med begrunnelse er valgbar i bildet. RT370579

Etterutdanningskurs

Nytt felt: Frist fakturaadresse. FS-894

Kursdeltakelse

 • I feltet Påmeldt vises nå også klokkeslett i tillegg til dato.
 • Praksis: Dokumentikonet ikke lengre vises dersom det ikke er knyttet et dokument til praksis. RT370885
 • Visninger ikke lengre "Hent ekstern norsk utdanning" når bildet åpnes - denne skal kun vises når Hele-knappen brukes

Deltaker

Feltet e-postadresse arbeid er gjort om til lowercase, og testing av adresseformat er lagt til for alle e-postfelt (samme test som i bildet person/student). RT371036

Fakturareskontro

Fane Detaljer: Feltet Transaksjonsid er økt til 20 tegn. RT369831

Emne

 • Praksistype refererer nå til ny kodetabell som kun omhandler praksis for undervisning.
 • Fane campus: Nye felt for periode (fra - til termin).FS-930 (r1)

Studieprogram

Fane campus: Nye felt for periode (fra - til termin).FS-930

Emneinfo

Rettet funksjonen for sletting av rad, slik at den automatiske flyttingen til ny rad gjør oppslag på infotekst for den raden som blir aktivert. Tidligere ble teksten fra den slettede raden hengende igjen. RT370986 (r1)

Studieprograminfo

Rettet funksjonen for sletting av rad, slik at den automatiske flyttingen til ny rad gjør oppslag på infotekst for den raden som blir aktivert. Tidligere ble teksten fra den slettede raden hengende igjen. RT370986

BIBSYS Bestillingssted (Felles - Sted)

Nytt felt: Campus RT323209

Datasystem (Opptak)

Nye felt: Url Innlogging - student og Url innlogging admin/fagperson. Alle url-felt kan dobbeltklikkes for å åpne angitt url i nettleser. RT370597

Arkivhjemmel (Godkj)

Ny kodetabell FS-925

Arkivstatus (Godkj)

Ny kodetabell FS-925

Godkjenningssaktype

Nye arkivfelt: Hjemmel (sak), Hjemmel (dokument), Tilgangskode (dokument), Tilgangsgruppe (dokument), Arkivstatus (dokument). FS-925

Praksisstedtype (Und)

Kodesettet består nå kun av felleskoder som ikke kan endres ved den enkelte institusjon.

Praksistype - undervisning (Und)

Ny kodetabell, utskilt fra tidligere praksistypetabell som i det videre kun skal brukes for opptak og studieprogram. Denne nye kodetabellen vil gjelde praksis for undervisning.

Klagetype (Vurd)

Nye arkivfelt: Hjemmel (sak), Hjemmel (dokument), Tilgangskode (dokument), Tilgangsgruppe (dokument), Arkivstatus (dokument). FS-925

Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner

Jobben som sender ut e-post om begrunnelse er nå endret slik at den også henter url for begrunnelse som er lagt i protokoll dersom denne ikke er oppgitt på vurderingsklage. RT370579

RAPPORTER

Brev/meldingsrapporter

Bildene er endret slik at fanene kun er aktiv dersom gitt medium er valgt. Dersom de ikke er valgt vil det på mouseover for disse vises at de kan velges via menyvalg Rapport - Meldingsinformasjon (Ctrl-I). RT370961

Vask - Folkeregisteret - avvistbehandling

Funksjonen Avvis/ferdigstill er rettet (hadde ikke  noen effekt).

DHB-rapportering

Funksjonen Generer datagrunnlag er rettet, de nye rapportene FS011.009, FS011.010 og FS011.011 er lagt til. RT374281

FS101.001 Søkerliste

Rettet default verdier for datointervall. RT373125

FS200.033 Vasking av adresser - folkeregisteret

Valget Slett transaksjoner er utvidet med et ekstra spørsmål om også radene for avvistbehandling skal slettes. RT371694

FS200.034 Registrering av dødsfall

Utplukk Folkeregister: Lagt til rød tekst Datoen brukes kun dersom det ikke kommer en dato fra Folkeregisteret RT370917 

FS301.012 Studenter i studiekull pr dato

Dato-valget sjekker nå også studierettintervallet for studenten, ikke bare permisjoner. RT374369 (r1)

FS431.001 Kursdeltakere

Rapporten er utvidet med kolonner for e-postadresse arbeid og fakturaadresse. Også kolonnene for om fakturaadresse er kontrollert og type adresse for fakturering er tatt med. Kolonnene kan lagres til excel, men vises ikke i selve rapporten. RT238012 FS-588

FS432.002 Mangelbrev til kurssøker

Nytt felt i brevmal MANGELBREV: frist_ettersending RT370442

FS490.002 Gyldig lisens gitt studieprogram

Periode må angis dersom en settes kryss for Kun gyldig i periode RT209926

FS526.001 Kontroll av forkunnskapskrav

Rapporten er rettet slik at den kun tar med den vurderingskombinasjonen som oppgis ved kjøring. Videre er valg av campus lagt til for rapporten. RT370095

FS565.001 Kandidatlister

Valget for sideskift er aktivert for alle tre rapportvariantene. Videre er valg av campus lagt til for rapporten, til erstatning for geografisk sted. RT370090

FS670.001 Vitnemål

Funksjonen Oppdater vitnemål og DS produsert setter ikke lengre dato for DS for kvalifikasjoner det ikke skal lages DS for. RT372130

FSS752.001 Utdanningsplan, emne - planelement- og veivalgfordeling

Rettet visning av antall studenter når rapporten kjøres uten kryss for terminfordeling. RT366667

Publisert 17. jan. 2020 22:18 - Sist endret 14. juli 2022 08:24