Klientendring FS8.2.8

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs82_8.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder endringer i EVU-modulen for EVUweb3. Utover dette er en del prioriterte oppgaver gjennomført i andre moduler.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

 • Rapporten FS205.001 Faktura er ikke oppdatert med de siste valgene i EVU-modulen for navn for fakturamottaker og adressetype.
 • Studentweb er ikke oppdatert med funksjonalitet for siste semester for valg av emnekombinasjon. Det arbeides med denne endringen.
 • Gamle vitnemålsrapporter vil utgå i klient som kommer etter 1.3.2020 - se rapporter.

BILDER

Generelt

Varsellogg: Lagt til kolonne for antall ganger en hendelse er oppstått (sammenhengende). Dette for å få litt bedre oversikt med færre rader der samme feil/hendelse oppstår en rekke ganger.

Dokumentarkiv

Ved sletting av mottatte dokumenter er det lagt til automatisk sletting av alle referanser til dette dokumentet. Det gis et varsel først om dokumentet virkelig vil slettes (ingen angremulighet). RT369674 (r3)

Utdanningsplan

Fane Interne emner utenom plan:

 • Alle ikke-beståtte resultater vises med rød tekst
 • Resultater som er ugyldiggjort manuelt vises med en mouseover-tekst for dette. Også disse resultatene vises med rød tekst
 • Nytt vis-valg: Vis ikke-beståtte resultater. Denne er pr default valgt på (slik at visningen blir som før)

FS-889 RT363333

Undervisningsenhet

Fane Und.aktivitet: Feltet Timeplan/uke er rettet slik at det er mulig å blanke ut verdi. https://RT368837

Praksisavtale

Valglisten for praksissteder er endret slik at den inkluderer alle praksissteder, ikke bare dem på høyeste nivå i hierarkiet.
For praksissteder som inngår i avtalen er denne listen nå begrenset til praksissteder innenfor hierarkiet som gjelder for avtalen. Videre er det lagt til visning av praksisstedhierarki til høyre i bildet, der alle praksissteder som inngår i avtalen vises i fet tekst. RT368886

Vurderingskombinasjon

Feltene for ekvivalens (øvre del av bildet) er tatt vekk. RT368605

Etterutdanningskurs samlebilde

 •  Nytt felt: Innhent fakturaadresse (J/N) FS-882
 • Nytt felt: Adressetype faktura. Erstatter tidligere felt om fakturaadresse skal benyttes for faktura. FS-791
 • Nytt felt: Navn faktura. FS-876
 • Fane Foretak: Nye kolonner: Godkjenningsfrist og Maks antall deltakere. FS-877 FS-893
 • Funksjonen Hent GSK fra SO er utvidet med å også beregne GSK på bakgrunn av NVB vitnemål. FS-837
 • Fane Tekst: Feltene for tekster er begrenset til 300 tegn. FS-873

Kursdeltakelse

 • Fane Praksis: Lagt til mulighet for at samme praksisregistrering kan benyttes på tvers av kurs. Det er dermed mulig å velge om praksisregistrering skal inngå i sak dersom dette er registrert tidligere på person. FS-838
 • Fane Praksis: Nye felt for arbeidsgiver og stillingstittel. FS-892
 • Nytt felt: E-post arbeid FS-588

Deltaker

Nytt felt: E-post arbeid FS-588

Foretaksregistrator

Rettet feil i søkemodus som medførte at FS ble avsluttet. RT368330

Emnekombinasjon

Fane Emnekombinasjon: Nye felt for "Siste semester". Tilsvarende funksjonalitet som for emne i emnekombinasjon. RT356327

Adressetype

Nytt kodebilde. Benyttes i første omgang for etterutdanning - der kursdeltaker kan velge hvilken adresse som skal velges for faktura. FS-791

Datasystem

Ny kolonne: Krev aktiv fagperson (for overføring fra sensursystem)

Rom

Feltene for admin.sted er rettet slik at det er mulig å blanke ut verdier. https://RT368837

RAPPORTER

Gamle vitnemålsrapporter

Rapportene FS601.020 Karakterutskrift vitnemålsvedlegg, FS610.001 Vitnemål, FS611.001 Diploma Supplement/Vitnemålstillegg er alle flyttet til en undermeny som angir at disse rapportene utgår og vil bli fjernet 1.3.2020. FS-480

Brev-/meldingsrapporter

Nytt valg for adressetype: Arbeid - kursdeltaker FS-588

FS154.001 Import av eksterne resultater

Utvidet med resultatutveksling også for kursdeltakere. Dette forutsettes at det settes inn J for aktiv for modulegenskap RESIMPORT i modul ETTERUTD.

Rutinen vil gjennomgå kurs med J for krav om høyere utdanning. Dette gjør den etter dato for start for opptak og tidligere enn frist for ettersending. Dersom frist ettersending ikke er angitt vil rutinen senest kjøres dato for søknadsfrist. FS-881

FS154.011 Import av eksterne resultater for aktive studenter i kull

Ny rutine for å bestille resultatimport for aktive studenter innenfor et kull. Rutinen finnes i rutinemenyen for Programstudent. FS-705

FS202.006 Praksishistorikk

 • Termin for når emne er bestått er lagt til. RT367194
 • To nye vis-valg: Fødselsnr og studentnr. For engelsk variant vil kun fødselsdato vises. RT367719
 • Nytt parameter: Vis kun praksisaktiviteter. RT368182 (r3)

FS205.001 Brev til student med PINkode- og E-post-informasjon

Rapporten endret slik at utplukkene på sted og kull og klasse lager melding til studenter dersom PINkodebrev ikke er sendt ut de siste tre måneder. FS-786 RT330336

FS214.001 Send e-post

Nytt valg for adressetype: Arbeid - kursdeltaker FS-588

FS250.001 Inndragning av studierett

 • Merknadsteksten som legges inn på studieprogramstudenten etter inndragning er forbedret. Dersom rutinen kjøres for en periode og det stilles krav til mer enn et semesters varighet for manglende registrering vil også det komme frem i teksten. RT365961
 • Nye parametere lagt til for å styre om hhv permisjon, utveksling, lavere planlagt progresjon og/eller sanksjon skal medføre nedjustering av antall terminer det skal testes for. FS-802 RT334490
 • Nytt parameter innført for beregningen "Manglende studieprogresjon pr termin": Inkludér studiepoeng vurderingsmeldt i utdanningsplan denne termin. FS-594 RT235558

 

FS580.001 Resultatfordeling vurderingsenhet

Rettet slik at en kan styre om også kvinne/menn-fordelingen i grafen skal vises. RT367604

FS740.003 Sensurprotokoll for avsluttende vurdering

Rapporten er rettet slik at interne emner i utdanningsplanen kommer med. RT367887

FS914.001 Opplysninger til doktorgradsprotokollen

Rettet feil som gav feilmelding ORA-00932: Inkonsekvente datatyper: forventet DATE fikk NUMBER ved overgang til FS210.001 Brev til enkeltpersoner. RT369124

Publisert 1. nov. 2019 14:45 - Sist endret 14. juli 2022 08:28