Klientendring FS7.9.7

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs79_7.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever databaseoppgradering FS7.9.5 (FLIS05)

Viktighet av oppgraderingen: Middels Kobling til kontakt- og reservasjonsregisteret. Delvis forberedt for digital postkasse. Ellers mindre endringer.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

BILDER

Digital postkasse

 • FS er delvis tilrettelagt for utsending av brev til digital postkasse. Det er et par saker som må avklares med Difi før dette kan settes i produksjon (gjelder utsending av brev på vegne av andre organisasjoner - da FSAT teknisk sett vil ha en felles kobling til digital postkasse). Når dette er på plass vil vi kunne starte testing av løsningen. Vil derfor antakelig måtte komme med klient 7.9.8 med en første versjon som kan tas i bruk.

Bildebehandling

 • Det er lagt på kontroll av maksimal filstørrelse ved opplasting av bilde. Er satt til 0,5MB. RT1930867 FS-408

Kontaktinformasjon

 • Dersom e-post eller mobilnr er hentet fra kontakt og reservasjonsregisteret, så vises det et lite symbol til høyre for feltene. Dersom en klikker på disse, får en melding om når dataene ble oppdatert og verifisert med mulighet til å laste ned data på nytt.

Person/Student

 • Dersom ekstern e-postadresse er hentet fra kontakt og reservasjonsregisteret, så vises det et lite symbol til høyre for feltet, og det er lagt inn sperre mot å manuelt oppdatere adressen. Dersom en klikker på symbolet til høyre for feltet, får en melding om når adressen ble oppdatert og verifisert med mulighet til å laste ned data på nytt.
 • Lag til overgang til følgende bilder: RT1959858 FS-411
  • Student samlebilde
  • Søknad samlebilde
  • Søknad samlebilde NOM
  •  Godkjenningssak samlebilde
  • Utvekslingsperson
  • Dokumentarkiv
  • Fagperson
 • Brukernavn kan kun legges inn med små bokstaver.

Student samlebilde

 • Det er lagt på kontroll av maksimal filstørrelse ved opplasting av bilde. Er satt til 0,5MB. RT1930867
 • Kartotekkort Samarb.avt: Feltet Med på vitnemål er tatt vekk (ikke i bruk i ny vitnemålsløsning). RT2245950
 • Kartotekkort Adr: Lagt til visning av mobilnr og telefonnr-hjem. RT2272742
 • Kartotekkort Endr.meld: Informasjonen sorteres nå etter oppmeldingstermin og ikke endringsdato. RT2283615

Persontelefon

 • Dersom mobilnr er hentet fra kontakt og reservasjonsregisteret, så vises det et lite symbol til høyre for feltet, og det er lagt inn sperre mot å manuelt oppdatere mobilnummeret. Dersom en klikker på symbolet til høyre for feltet, får en melding om når nummeret ble oppdatert og verifisert med mulighet til å laste ned data på nytt

Søknad samlebilde NOM

 • Lagt til visning med rød tekst dersom personen er død. Se også endring for FS200.034 Registrering av dødsfall. RT2151317
 • Kartotekkort HøyUtd: Vekting av type EV blir nå beregnet automatisk på grunnlag av automatisk importerte eksternresultater av type EMN, på nivå 70 eller høyere. RT2181171

Søknad samlebilde

 • Lagt til visning med rød tekst dersom personen er død. Se også endring for FS200.034 Registrering av dødsfall. RT2151317

Søknad - resultatgrunnlag

 • Rettet visning av redusert vekting for eksternresultater. RT2184568
 • Sum studiepoeng for hver institusjon vises nå i resultatvisningen til høyre i bildet. RT2280624

Utvekslingsperson - logg

 • Ny logg for endringer for utvekslingsperson.

Utdanningsplan

 • Endret visning for emner slik at hverken grønn hake eller rødt kryss vises når feltet opptatt ikke har verdi. RT2253908

Undervisningsaktivitet samlebilde

 • Kartotekkort Undakt: Har endret default til J for Eksport LMS ved nyregistrering. RT2268545

Vurderingsprotokoll - generelt

 • Triggeren som setter status-gyldig for delresultat er endret slik at den sjekker om det eksisterer minst et delresultat for student/emne som er tilknyttet til helhet med J for "krav om ny vurdering for alle deler". Obligatoriske aktiviteter teller ikke med i denne testen. Dersom noe slikt ikke eksisterer, så vil resultatene bli behandlet som for emner som ikke har noen vurderingsordning med krav om ny vurdering for alle deler. RT2023330
 • Nytt felt: Campus (vil tas i bruk senere for å effektivisere rapportering for vurderingsresultater).

Tilgjengelig rom

Person / Eksamensvakt

 • Nytt felt: Campus

Stedtilhørighet for eksamensvakt

 • Nytt felt: Campus

Kvalifikasjon

 • Nytt kartotekkort for navnehistorikk. Det tas hensyn til navnehistorikk ved generering av vitnemål. RT1941952

Oppnådd kvalifikasjon protokoll

 • Nytt J/N-felt for å ugyldiggjøre kvalifikasjonsoppnåelse. Det er ikke lengre anledning til å slette en kvalifikasjonsoppnåelse som er rapportert til DBH. Det gjøres kontroller mot feltet i ulike rapporter og rutiner (f eks vitnemål). RT2117075 FS-424 RT2169140 FS-430

Betaling - generelt

 • Prosjektnr er økt fra 6 til 8 sifre. RT2134700

Emneinfo

 • Nytt bilde for søking og redigering av emneinformasjon. Kan også søke i fritekst. RT1970542 FS-418

Studieprogram

 • Kartotekkort Emnekomb: Feltet Kontrollvalg utdanningsplan (studentweb) er tatt vekk, da dette ikke lengre benyttes i ny Studentweb

Studieprograminfo

 • Nytt bilde for søking og redigering av studieprograminformasjon. Kan også søke i fritekst. RT1970542 FS-418

Emnekombinasjon

 • Kartotekkort Emnekomb: Nytt felt: Generer timeplan (J/N). Til bruk for integrasjon med TP, mer info kommer senere
 • Kartotekkort Emne: Nytt felt: Generer timeplan (J/N). Til bruk for integrasjon med TP, mer info kommer senere

Campus

 • Nytt felt: Default campus (J/N)

Karakterregel

 • Nye felt for lang beskrivelse av karakterregler til bruk i vitnemålsportalen (bruk av dette kommer inn senere - feltene er skjult i første omgang)

NUS enkeltutdanning

 • Navnefeltene er utvidet fra 80 til 160 tegn.

Infotype

 • Nytt kartotekkort: Bruksområde (vil tas i bruk når informasjon skal rapporteres til vitnemålsportalen, mer info kommer senere).

Infobruktype

 • Nytt bilde for bruk av infotyper (kun felleskoder)

 

RAPPORTER

Generelt

 • Det er lagt på en generell sperre mot lukking av rapporten mens utskrift pågår (gjelder alle rapporter). Slik lukking av vindu gav i noen tilfeller feilsituasjon slik at FS ble avsluttet etter at det ble gitt en feilmelding. RT2180926 RT2283150
 • I rapporteringsmenyen for semesterregistrering er rapportene FS010.013 Organisasjonsenheter og FS010.014 Campus lagt til. RT208898

FS101.014 Behandlingsdokumenter (NOM) / Mottatte dokumenter (lokal) 

 • Visvalget for utdanningsland er aktivert også for NOM-søknader (filteringsvalget var der allerede). RT2114364

FS141.001 Krysstabell søknadsalternativ/prioritet

 • Rettet utplukk på møtt (gav ikke noe resultat). RT2284855

FS180.001 Overføring til søkadshistorikk/ugyldiggjøring av fagprofil

 • Overføring av resultatgrunnlag er innkludert i historikk-overføringen. RT2185651

FS205.011 Kontering

 • Rapporten tar nå hensyn til parameterverdier angitt for kontostreng. RT207476

FS205.012 Datagrunnlag for eFaktura

 • I første omgang kun til testing ved NTNU: Rapporten inneholder datagrunnlag for utsending av eFaktura til foretak (ikke til enkeltpersoner). Samme utplukk som for FS205.001, men leverer kun data for fakturaer som skal betales av foretak.

FS301.011 Vurderingsmeldte studenter - kullfordelt

Rettet tellingen på kull-nivå slik at en student kun telles en gang dersom vedkommende vises med flere forekomster. RT208332

FS357.001 Oppdatering av registerkortopplysninger

 • Beregningen av studieprogram er endret slik at den ikke lengre hensyn til om studentens utdanningsplan er bekreftet for vurderingsterminen. RT2070202

FS474.007 Oppmøteoversikt - undervisning

 • Fontstørrelse for merknad er endret slik at mer av teksten vises i cellene. RT207803

FS501.002 Kommisjon for eksamen

 • Nytt felt i datagrunnlaget: Dato_Frist_Sensur. RT209293

FS520.002 Oppmeldingstall for sted

FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato

Lagt til sortering på klokkeslett for fremmøte. RT209468

FS670.001 Vitnemålsdokumenter

 • Ved kjøring av FS670.001 vil rapporten forsøke å finne evt emner som er forbedret etter at kvalifikasjonen er oppnådd. Oversikt over disse vil bli presentert i rapporten, og bruker får valg om å automatisk oppdatere alle disse med J for forbedret resultat. Alternativt kan noen av disse oppdateres manuelt i bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll. FS162510

FS732.001 og FS732.002 Veildningsforhold

 • Dersom student er knyttet til flere kull ble veiledere fra alle disse vist frem i rapporten. Dette er rettet. FS209586

FS740.003 Sensurprotokoll for avsluttende vurdering

 • Sortering av sensorer: 1) Eksterne, 2) Interne, 3) Andre roller
 • "Emner som ellers inngår i studiet" er endret til "Emner som inngår i studiet"

FS800.001 Godkjenningsopplysninger

 • Feil med formatering i visning av tid og karakter er rettet. RT2236950

FS800.002 Godkjenningssak - konklusjon

 • Merknad for konklusjon hentes nå fra kartotekkort Omfang, og ikke fra øvre del av godkjenningssakbildet. RT2236950
 • Rettet visning av vekting lånekassa FS209364

FS803.001 Ekstern studium - Personrapport

 • Når rapporten ble kjørt på studieprogram uten å hake av for kull ble de samme studentene hentet uavhengig av hvilket program som ble valgt. Dette er rettet. RT2214106

 

FS-system

Rapporteringskalenderen

 • Rapportene som gjelder SSB er tatt ut av rapporteringskalenderen RT207427

FS002.001 Nedlasting av felleskoder

 • Kode DEVILRY er innført som datasystem (eksamenssystem). RT2130496

FS011.001 Søknadsdata - kompetanse og poeng

 • Rettet uttrekk fra søknadshistorikk som kunne få genereringen til å feile. RT207773
Publisert 9. nov. 2016 22:07 - Sist endret 14. juli 2022 08:24