Klientendring FS7.9.6

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/sun/tjenester/fs/nedlasting/klient/ :

fs79_6.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever databaseoppgradering FS7.9.4 (FLIS04)

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder endringer som må på plass for DBH-rapporteringen 15. oktober 2016. Ellers mindre endringer.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

BILDER

Brevrapporter Dersom det ble generert kombinasjoner av e-post og brev, og det ble bedt om arkivering, ble ikke alltid brevene arkivert. RT2238093

Student samlebilde

 • Kartotekkort Endr.VM er endret til Endr.meld.
  Også undervisningsmeldinger vises da i bildet, med lilla tekst. I venstre kolonne vil det stå VURD. eller UND. avhengig av om det er snakk om en vurderings- eller undervisningsmelding.
  Når det ikke er haket av for valget «Vis hele loggen» vil kun sletting av undervisningsmeldinger vises. RT2014152 FS-420

Søknad samlebilde NOM

 • Funksjonalitet for søking og oppdatering av statsborgerskapsfeltet er nå lik den som er i bildet Person/Student (oppdatering av landnr eller landnavn). RT2136282 FS-440
 • Kartotekkort Dok: Mer detaljert feilmelding gis dersom fil ikke kan åpnes.
 • Kartotekkort Dok: SO-logo vises ved siden av filnavn for filer som er lastet ned fra SO.
 • Kartotekkort Dok: Rettet eksekveringsfeil som oppstod ved overgang til kartotekkort Dok i spørremodus. RT2202668
 • Rettet søk som gjøres kombinert med søk i feltet Spesiell vurdering. I noen tilfeller ble verdier i andre søkefelt utelatt i søket.

Søknad samlebilde

 • Funksjonalitet for søking og oppdatering av statsborgerskapsfeltet og land-grunnutdanning (kartotekkort grunnutdanning) er nå lik den som er i bildet Person/Student (oppdatering av landnr eller landnavn). RT2136282 FS-440
 • Ny overgang til rapporten FS803.001 Ekstern studium - personrapport RT2157265 FS-437
 • Kartotekkort Dok: Mer detaljert feilmelding gis dersom fil ikke kan åpnes.

Utvekslingsperson Det er innført tellere som viser radnr og antall rader for hver student som er søkt frem.  RT2014152 FS-421

Person eksternstudium

 • Det er innført tellere som viser radnr og antall rader for hver student som er søkt frem.  RT2014152 FS-421
 • Ny overgang til rapporten FS803.001 Ekstern studium - personrapport RT2157265 FS-437

Registerkort Feltet for campus kan oppdateres manuelt i bildet.

Studieprogram Viser frem stedakronym for studieansvarlig og praksisansvarlig sted. Det er også mulig å søke i feltene. RT2241999

RAPPORTER

Brevrapporter Filnavn som genereres for lagring i dokumentarkivet baseres nå på brevtypens navn i stedet for brevmalkode. Rapporten tar hensyn til personens målform/språk. Dersom det ikke er oppgitt navn for brevtype, vil rapporten benytte brevmalkode som tidligere. RT2186465

FS101.001 Søkerliste Nytt utplukksvalg: Tilbud, inklusive tilbudsstatus L. RT2195087

FS103.001 Søkerliste Nytt utplukksvalg: Tilbud, inklusive tilbudsstatus L. RT2195087

FS141.001 Krysstabell søknadsalternativ/prioritet Nytt utplukksvalg: Tilbud, inklusive tilbudsstatus L. RT2195087

FS150.001 Import fra SO Forbedret visningen ved valg av filer og importkjøringer. Feltene får ikke lengre sort bakgrunnsfarge når en trykker på radene i vinduene. 

FS151.001 Eksport til SO Rettelse i varselmelding om manglende fnr-endringer.

FS200.001 Endring av fødselsnr Funksjonen Slett opptaksdata, inkl historikk: Lagt til sletting av rader i tabellene skolepoengopplelement, skolepoengoppl, kvotesvar og opptakslogg. RT2198902

FS201.014 Utenlandsk person - Rapport til UDI Rettet visning av logo. Det har vært meldt problemer ved utskrift av denne - det må testes om disse utskriftsproblemene blir borte med denne rettelsen. RT2202418

FS205.001 Faktura Eksport til XML: Denne eksporten inkluderer nå også detaljinformasjon (krav). RT21973308

FS205.002 Reskontro Rettet slik at reskontroforekomster som ikke er tilknyttet person (kun foretak) også vises i rapporten. RT2100053

FS300.002 Aktive studiekull/klasser Kolonnen automatisk opprykk er fjernet fra rapporten RT1857154

FS357.001 Oppdatering av registerkortopplysninger Nytt valg for å oppdatere campus for registerkort. Tilsvarende valg er også lagt til for databasejobben. Merk at databasejobben må startes på nytt etter oppgradering til denne klienten.

FS727.001 Utdanningsplan for student For parameter Studieprogram er det nå mulig å velge verdi ALLE (for alle studieprogram).

FS740.003 Sensurprotokoll for avsluttende vurdering Rapporten henter emnenavn fra navnehistorikk ved presentasjon av emneinnhold RT2190099

FS-system

DBH-rapportering Ny undermeny for organisasjon, der rapportene FS010.013 Organisasjonsenheter og FS010.014 Campus er inkludert

FS010.014 Campus Ny rapport

FS011.003 Registrerte studenter Ny kolonne: Campus

FS011.004 Eksamen Ny kolonne: Campus

FS011.005 Oppnådde kvalifikasjoner Nye kolonner: Interne studiepoeng (som inngår i en tidligere rapportert kvalifikasjon) og eksterne studiepoeng (eksterne resultater som inngår i denne kvalifikasjonen).

FS012.001 Personer i doktorgradsprogrammer Ny kolonne: Land statsborgerskap

FS012.002 Personer i doktorgradsprogrammer - SSB Ny kolonne: Land statsborgerskap

FS041.001 Kvalifikasjonsoppnåelser til Helsedirektoratet Ny rapport som genererer excel-fil med kvalifikasjonsoppnåelser, som kan lastes opp i Altinn.

 

 

Publisert 6. juli 2016 15:23 - Sist endret 14. juli 2022 16:10